گزارش بانک ژاپن در مورد فعالیت تجاری - Tankan survey

مفهوم: شاخص نظر سنجی برای ارزیابی چشم انداز به اقتصاد آتی ژاپن طراحی شده است.

توضیح: شاخص Tankan survey با نظر سنجی هزار بازرگان در مورد چشم انداز به آینده اقتصاد و همچنین وضعیت فعلی اقتصاد کشور تنظیم می‌شود. در این نظر سنجی در مورد میزان درخواست و پیشنهادات، میزان درآمد و سود در عرض 3 ماه و یک سال ارزیابی می شود. در این نظرسنجی شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک ژاپن شرکت می کنند.

روش تاثیر: رشد این شاخص نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی و در نتیجه بالا رفتن قیمت یوان می‌شود.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: آغاز هر فصل، در آوریل، ژوئن، اکتبر و در وسط دسامبر

منبع: بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan, BoJ).

اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.