بررسی بازار

موضوع

بازار سهام

نرخ به روند جانبی منتقل شد

22 August, 12:58

ناتالیا میلچاکووا

نفت به اخبار نزولی واکنش نشان نمی‌دهد

1 February, 17:35

ناتالیا میلچاکووا

نفت دلیل جدیدی برای افزایش نرخ پیدا کرد

27 December, 18:51

ناتالیا میلچاکووا

نرخ مس ممکن است کاهش یابد

30 November, 13:54

ناتالیا میلچاکووا