تمام روش‌ها

فیلتر
روشارز واریزیهزینه‌های شما
USD، EURکارمزد بانک شما واریز
USD، EUR%2.5 واریز
USD, EURکارت اعتباری: 2.4% + 0.29 EUR
کیف EUR 0.29 + %1.4 :Skrill
واریز
USD, EURUSD: %4
EUR: %2.5
واریز
USD, EURUSD / EUR 0% + 0.8%
(max 50 USD / 50 EUR )
واریز
USD، EUR%2.5 واریز
BTC%0 + کارمزد انتقال در شبکه Bitcoin واریز
EUR, USD0% واریز
ETH 0% + کارمزد به ازای واریز در سیستم Ethereum واریز
LTC 0% + کارمزد به ازای واریز در سیستم Litecoin واریز