Contract Specifications

مشخصات قرارداد

حداقل اسپرد، ارزش پیپ، هزینه سوآپ و سایر شرایط معاملاتی را برای ابزار دلخواه خود بیابید.

نمادهای معاملاتی
یک نماد معاملاتی را در همه بازارها جستجو کنید

  معاملات همه ابزارها در ساعت 00:15 به وقت EET روز دوشنبه باز می‌شود و در ساعت 23:55 به وقت EET روز جمعه بسته می‌شود. معامله در این بازه زمانی به شرایط مشخصات قرارداد بستگی دارد.

  سوآپ

  معامله

  سوآپ معامله فروشسوآپ معامله خریدباز شدن بازاربسته شدن بازار

  XAGUSD مشخصات

  اسپردهای معمولی، پیپ2.4گروه مارجینSpot Metals
  اندازه قرارداد هر لات5000حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات-2
  حداقل حجم لات، لات0.01روزهای مجاز برای حذف سوآپ7
  حداقل افزایش قیمت، پیپ0.001هج مارجین (Hedge Margin)، %0.2
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات0.01توقف روزانه معاملات23:55:00 - 01:05:00
  اسپردهای معمولی، پیپ2.2گروه مارجینSpot Metals
  اندازه قرارداد هر لات5000حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات-2
  حداقل حجم لات، لات0.01روزهای مجاز برای حذف سوآپ7
  حداقل افزایش قیمت، پیپ0.001هج مارجین (Hedge Margin)، %0.2
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات0.01توقف روزانه معاملات23:55:00 - 01:05:00
  اسپردهای معمولی، پیپ2.2گروه مارجینSpot Metals
  اندازه قرارداد هر لات5000حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات-2
  حداقل حجم لات، لات0.01روزهای مجاز برای حذف سوآپ7
  حداقل افزایش قیمت، پیپ0.001هج مارجین (Hedge Margin)، %0.2
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات0.01توقف روزانه معاملات23:55:00 - 01:05:00
  اسپردهای معمولی، پیپ4.5گروه مارجینSpot Metals
  اندازه قرارداد هر لات5000حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات-2
  حداقل حجم لات، لات0.01روزهای مجاز برای حذف سوآپ7
  حداقل افزایش قیمت، پیپ0.001هج مارجین (Hedge Margin)، %0.2
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات0.01توقف روزانه معاملات23:55:00 - 01:05:00
  اسپردهای معمولی، پیپ4.5گروه مارجینSpot Metals
  اندازه قرارداد هر لات5000حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات-2
  حداقل حجم لات، لات0.01روزهای مجاز برای حذف سوآپ7
  حداقل افزایش قیمت، پیپ0.001هج مارجین (Hedge Margin)، %0.2
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات0.01توقف روزانه معاملات23:55:00 - 01:05:00

  XAUUSD مشخصات

  اسپردهای معمولی، پیپ3.1گروه مارجینSpot Metals
  اندازه قرارداد هر لات100حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات-20
  حداقل حجم لات، لات0.01روزهای مجاز برای حذف سوآپ7
  حداقل افزایش قیمت، پیپ0.01هج مارجین (Hedge Margin)، %0.2
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات0.01توقف روزانه معاملات23:55:00 - 01:05:00
  اسپردهای معمولی، پیپ1.7گروه مارجینSpot Metals
  اندازه قرارداد هر لات100حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات-20
  حداقل حجم لات، لات0.01روزهای مجاز برای حذف سوآپ7
  حداقل افزایش قیمت، پیپ0.01هج مارجین (Hedge Margin)، %0.2
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات0.01توقف روزانه معاملات23:55:00 - 01:05:00
  اسپردهای معمولی، پیپ1.7گروه مارجینSpot Metals
  اندازه قرارداد هر لات100حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات-20
  حداقل حجم لات، لات0.01روزهای مجاز برای حذف سوآپ7
  حداقل افزایش قیمت، پیپ0.01هج مارجین (Hedge Margin)، %0.2
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات0.01توقف روزانه معاملات23:55:00 - 01:05:00
  اسپردهای معمولی، پیپ3.7گروه مارجینSpot Metals
  اندازه قرارداد هر لات100حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات-20
  حداقل حجم لات، لات0.01روزهای مجاز برای حذف سوآپ7
  حداقل افزایش قیمت، پیپ0.01هج مارجین (Hedge Margin)، %0.2
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات0.01توقف روزانه معاملات23:55:00 - 01:05:00
  اسپردهای معمولی، پیپ3.7گروه مارجینSpot Metals
  اندازه قرارداد هر لات100حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات-20
  حداقل حجم لات، لات0.01روزهای مجاز برای حذف سوآپ7
  حداقل افزایش قیمت، پیپ0.01هج مارجین (Hedge Margin)، %0.2
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات0.01توقف روزانه معاملات23:55:00 - 01:05:00

  2 / 2 نتایج نمایش داده شد

  بارگذاری موارد بیشتر

  XAGUSD مشخصات

  حداقل اسپرد
  0.5
  سوآپ معامله فروش
  1.9
  سوآپ معامله خرید
  -6
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00

  حداقل اسپرد
  0.3
  اسپردهای معمولی، پیپ
  2.4
  اندازه قرارداد هر لات
  5000
  حداقل حجم لات، لات
  0.01
  حداقل افزایش قیمت، پیپ
  0.001
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات
  0.01
  ارزش پیپ/ لات 0.01
  0.5
  هج مارجین (Hedge Margin)، %
  0.2
  سوآپ معامله فروش
  1.9
  سوآپ معامله خرید
  -6
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00
  گروه مارجین
  Spot Metals
  حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات
  -2
  روزهای مجاز برای حذف سوآپ
  7
  توقف روزانه معاملات
  23:55:00 - 01:05:00

  حداقل اسپرد
  0.5
  اسپردهای معمولی، پیپ
  2.2
  اندازه قرارداد هر لات
  5000
  حداقل حجم لات، لات
  0.01
  حداقل افزایش قیمت، پیپ
  0.001
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات
  0.01
  ارزش پیپ/ لات 0.01
  0.5
  هج مارجین (Hedge Margin)، %
  0.2
  سوآپ معامله فروش
  1.9
  سوآپ معامله خرید
  -6
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00
  گروه مارجین
  Spot Metals
  حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات
  -2
  روزهای مجاز برای حذف سوآپ
  7
  توقف روزانه معاملات
  23:55:00 - 01:05:00

  حداقل اسپرد
  0.5
  اسپردهای معمولی، پیپ
  2.2
  اندازه قرارداد هر لات
  5000
  حداقل حجم لات، لات
  0.01
  حداقل افزایش قیمت، پیپ
  0.001
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات
  0.01
  ارزش پیپ/ لات 0.01
  0.5
  هج مارجین (Hedge Margin)، %
  0.2
  سوآپ معامله فروش
  1.9
  سوآپ معامله خرید
  -6
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00
  گروه مارجین
  Spot Metals
  حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات
  -2
  روزهای مجاز برای حذف سوآپ
  7
  توقف روزانه معاملات
  23:55:00 - 01:05:00

  حداقل اسپرد
  2.3
  اسپردهای معمولی، پیپ
  4.5
  اندازه قرارداد هر لات
  5000
  حداقل حجم لات، لات
  0.01
  حداقل افزایش قیمت، پیپ
  0.001
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات
  0.01
  ارزش پیپ/ لات 0.01
  0.5
  هج مارجین (Hedge Margin)، %
  0.2
  سوآپ معامله فروش
  1.9
  سوآپ معامله خرید
  -6
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00
  گروه مارجین
  Spot Metals
  حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات
  -2
  روزهای مجاز برای حذف سوآپ
  7
  توقف روزانه معاملات
  23:55:00 - 01:05:00

  حداقل اسپرد
  2.3
  اسپردهای معمولی، پیپ
  4.5
  اندازه قرارداد هر لات
  5000
  حداقل حجم لات، لات
  0.01
  حداقل افزایش قیمت، پیپ
  0.001
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات
  0.01
  ارزش پیپ/ لات 0.01
  0.5
  هج مارجین (Hedge Margin)، %
  0.2
  سوآپ معامله فروش
  1.9
  سوآپ معامله خرید
  -6
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00
  گروه مارجین
  Spot Metals
  حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات
  -2
  روزهای مجاز برای حذف سوآپ
  7
  توقف روزانه معاملات
  23:55:00 - 01:05:00

  XAUUSD مشخصات

  حداقل اسپرد
  1.4
  سوآپ معامله فروش
  18.68
  سوآپ معامله خرید
  -37.11
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00

  حداقل اسپرد
  1.5
  اسپردهای معمولی، پیپ
  3.1
  اندازه قرارداد هر لات
  100
  حداقل حجم لات، لات
  0.01
  حداقل افزایش قیمت، پیپ
  0.01
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات
  0.01
  ارزش پیپ/ لات 0.01
  0.01
  هج مارجین (Hedge Margin)، %
  0.2
  سوآپ معامله فروش
  18.68
  سوآپ معامله خرید
  -37.11
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00
  گروه مارجین
  Spot Metals
  حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات
  -20
  روزهای مجاز برای حذف سوآپ
  7
  توقف روزانه معاملات
  23:55:00 - 01:05:00

  حداقل اسپرد
  1.4
  اسپردهای معمولی، پیپ
  1.7
  اندازه قرارداد هر لات
  100
  حداقل حجم لات، لات
  0.01
  حداقل افزایش قیمت، پیپ
  0.01
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات
  0.01
  ارزش پیپ/ لات 0.01
  0.01
  هج مارجین (Hedge Margin)، %
  0.2
  سوآپ معامله فروش
  18.68
  سوآپ معامله خرید
  -37.11
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00
  گروه مارجین
  Spot Metals
  حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات
  -20
  روزهای مجاز برای حذف سوآپ
  7
  توقف روزانه معاملات
  23:55:00 - 01:05:00

  حداقل اسپرد
  1.4
  اسپردهای معمولی، پیپ
  1.7
  اندازه قرارداد هر لات
  100
  حداقل حجم لات، لات
  0.01
  حداقل افزایش قیمت، پیپ
  0.01
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات
  0.01
  ارزش پیپ/ لات 0.01
  0.01
  هج مارجین (Hedge Margin)، %
  0.2
  سوآپ معامله فروش
  18.68
  سوآپ معامله خرید
  -37.11
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00
  گروه مارجین
  Spot Metals
  حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات
  -20
  روزهای مجاز برای حذف سوآپ
  7
  توقف روزانه معاملات
  23:55:00 - 01:05:00

  حداقل اسپرد
  2.2
  اسپردهای معمولی، پیپ
  3.7
  اندازه قرارداد هر لات
  100
  حداقل حجم لات، لات
  0.01
  حداقل افزایش قیمت، پیپ
  0.01
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات
  0.01
  ارزش پیپ/ لات 0.01
  0.01
  هج مارجین (Hedge Margin)، %
  0.2
  سوآپ معامله فروش
  18.68
  سوآپ معامله خرید
  -37.11
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00
  گروه مارجین
  Spot Metals
  حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات
  -20
  روزهای مجاز برای حذف سوآپ
  7
  توقف روزانه معاملات
  23:55:00 - 01:05:00

  حداقل اسپرد
  2.2
  اسپردهای معمولی، پیپ
  3.7
  اندازه قرارداد هر لات
  100
  حداقل حجم لات، لات
  0.01
  حداقل افزایش قیمت، پیپ
  0.01
  حداقل افزایش حجم قرارداد، لات
  0.01
  ارزش پیپ/ لات 0.01
  0.01
  هج مارجین (Hedge Margin)، %
  0.2
  سوآپ معامله فروش
  18.68
  سوآپ معامله خرید
  -37.11
  باز شدن بازار
  01:05:00
  بسته شدن بازار
  23:55:00
  گروه مارجین
  Spot Metals
  حذف سوآپ (کارمزد روزانه)، دلار آمریکا در هر لات
  -20
  روزهای مجاز برای حذف سوآپ
  7
  توقف روزانه معاملات
  23:55:00 - 01:05:00

  2 / 2 نتایج نمایش داده شد

  بارگذاری موارد بیشتر

  در بزرگترین بازارهای جهانی معامله کنید

  به راحتی به فرصت های موجود در بازارهای جهانی دسترسی داشته باشید.

  پرسش های متداول

  «تیکر» نمادی است که برای شناسایی یک شرکت یا دارایی خاص در یک شرکت سهامی عام استفاده می‌شود. تیکرها معمولاً نام‌های اختصاری ساده‌ای هستند که به راحتی قابل تشخیص‌اند. یک مثال خوب EURUSD است که به جفت ارز یورو /دلار آمریکا اشاره دارد. به زودی با تیکرها آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که دارایی‌هایی را که بیشتر به آنها علاقه دارید شناسایی کنید.

  اسپرد به معنای مابه‌التفاوت قیمت خرید (قیمتی که معامله‌گر مایل است برای خرید یک جفت‌ارز پرداخت کند) و قیمت فروش (قیمتی که معامله‌گر مایل است جفت‌ارزی را بفروشد) است. اسپرد را می‌توان «هزینه معاملات» نیز نامید. «حداقل اسپرد» کمترین مقدار هزینه‌ای است که معامله ممکن است داشته باشد، که کمترین تفاوت بین قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی است.

  نمادهای مالی به لات معامله می شوند. لات نشان دهنده مقدار دارایی است که می خرید یا می فروشید. سه نوع متداول لات وجود دارد - استاندارد، مینی و میکرو. حداقل اندازه لات بر اساس نماد معاملاتی و نوع معامله تعیین می شود.

  سوآپ بهره ای است که برای معامله ای که در طول شب باز نگه می دارید به دست می آورید یا می پردازید. دو نوع سوآپ وجود دارد: سوآپ فروش برای باز نگه داشتن پوزیشن های فروش در طول شب، و سوآپ خرید برای باز نگه داشتن پوزیشن های خرید در طول شب. میزان بهره ی پرداختی یا دریافتی، بسته به نماد معاملاتی و سایر عوامل، متفاوت است.

  پیپ مخفف «point in price» است و تغییر در یک جفت‌ارز را بر اساس تعداد ارقام اعشاری مورد استفاده برای نشان دادن قیمت، اندازه می‌گیرد. همچنین می‌توان به آن «درصد واحد» و «واحد بهره قیمت» گفت. پیپ یک واحد استاندارد است که از آن برای نشان دادن تغییر قیمت جفت‌ارز استفاده می‌شود.
  به ما بپیوندید
  دروازه‌ای رو به فرصت‌های جهانی
  با استفاده از Alpari به عنوان دروازه ای به سوی زندگی بهتر، به بیش از 1 میلیون معامله گر در سراسر جهان بپیوندید.