Equity

Equity

میزان موجودی کنونی در حساب. سودها و یا زیان‌های حاصل از معاملات در زمان محاسبه شامل موجودی خواهند شد و با فرمول زیر محاسبه می‌شود: موجودی = بالانس + لوریج + (سود شناور – زیان شناور).
اشتراک: