Floating Profit or Loss

Floating Profit or Loss

درآمد / زیان شناور- درآمد و یا زیانی معامله‌گر هنگام معامله باز می‌باشد و هنوز ثابت نشده است. با استفاده از این پارامتر می‌توان وضعیت معامله باز را دنبال کرد و بهترین زمان برای بستن معامله را انتخاب کرد. پس از بستن معامله سود و یا زیان ثابت شده و روی موجودی حساب معامله گر تاثیر خواهند گذاشت.
اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.