Devaluation

این اصطلاح برای اشاره به کنترل ارزش واحد پول ملی کشور توسط بانک مرکزی کشور با استفاده از کاهش آن نسبت به ارزهای پایدار و یا نرخ استاندارد نرخ استفاده می‌شود. کاهش ارزش پول مب‌تواند هم به صورت آشکار و هم به صورت مخفی انجام شود. هنگام کاهش ارزش پول آشکار بانک مرکزی به صورت رسمی این کاهش را اعلام می‌کند و در صورت کاهش ارزش پول مخفی بانک مرکزی پول در بازار را جمع نمی‌کند، اما ارزش واقعی آنها را پایین می‌آ‌‌ورد.
اشتراک: