Kleen

Kleen – مدلی اصلاحی می‌باشد که در بازار فارکس برای مدت کوتاهی در زمان ضعیف بودن کوتاه روند مشاهد می‌شود. Kleen برای معامله‌گران ممکن است نشان دهنده تغییر جهت نرخ باشد و یا نشان دهنده تداوم روند ابتدایی باشد.

مدل Kleen همیشه سیگنا‌ل‌های قابل اطمینانی ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل معامله‌گران فقط در صورتی که مدل در مدت زمان طولانی ایجاد شده است، به آن به صورت جدی توجه می‌کنند.

اشتراک: