Average

وضعیتی که سهام یک شرکت با ارزان شدن و یا گران شدن آن خرید و یا فروش می‌شوند. در این صورت میانگین قیمت خرید و یا فروش کسر می‌شود.
اشتراک: