Beneficiary

Beneficiary

کسی است که با بستن قرارداد دارایی خود را برای مدیریت تحویل داده است و از این طریق درآمد کسب می‌کند. این درآمد ممکن است توسط اجاره دادن دارایی، انتقال سهام به بروکرو غیره باشد. بهره بردار همین طور کسی نامیده می‌شود که از طرف بانک صادر کننده به عنوان صاحب اسناد اعتباری معرفی می‌شود و همچنین کسانی که از طرف بیمه حق بیمه دریافت می‌کنند نیز بهره بردار نامیده می‌شوند.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.