Balance

Balance

مبلغ موجود در حساب تجاری، تمام موجودی حاصل از عملیات تجاری و غیر تجاری به پایان رسیده شامل این مبلغ میشوند، معاملات باز در این مبلغ محاسبه نمیشوند. در صورتی که در حساب هیچ معامله بازی وجود نداشته باشد بالانس برابر خواهد بود با موجودی. در این صورت بالانس با فرمول زیر محاسبه میشود: Balance = Deposit – Withdrawal (بالانس= موجودی - برداشتها).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.