Ask

Ask

این قیمتی است که بروکر برای خرید ابزار تجاری در اختیار معامله‌گر می‌گذارد. مفهوم گسترده‌تر این واژه: نرخی که فروشنده حاضر است با آن دارایی خود را بفروشد. نرخ خرید همیشه بیشتر از نزخ فروش می‌باشد
اشتراک: