Abandon

معنای واقعی واژه Abandon (از واژه abandon زبان فرانسوی) لغو می‌باشد. این واژه در عملیات مالی معنای صرف نظر کردن و یا لغو هرگونه حقوق و یا دارایی می‌باشد و یا کنسل کردن و خروج از معامله (با پرداخت جریمه تعیین شده)، اجتناب از استفاده از گزینه قبل از به پایان رسیدن تاریخ انقضای آن. Abandon همچنان ‌می‌تواند به معنای صرف نظر یکی از طرفین روابط مالی از دریافت بدهی طرف دیگر می‌باشد، با این حال بودجه‌ای که قبلا پرداخت شده است از روابط مالی حذف نخواهد شد.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.