شرایط سرمایه گذاری

مدیر در کابین شخصی خود، هنگام ایجاد پیشنهاد همکاری شرایط عمومی برای سرمایه گذاری را تعیین می‌کند. مثلا حداقل میزان سرمایه گذاری، میزان کارمزد خود و تعداد اجرای درخواست‌ها در روز. سرمایه گذار با توجه به حداقل میزان سرمایه گذاری در حساب‌ها و سبدهای PAMM سرمایه گذاری می‌کند.

حساب‌های PAMM

 • حداقل میزان سرمایه گذاری

  50 USD, 50 EUR

  برای حساب‌های غیر عمومی - بر اساس پیشنهاد همکاری

 • حداقل میزان موجودی در حساب سرمایه گذار

  50 USD, 50 EUR

  برای حساب‌های غیر عمومی - بر اساس پیشنهاد همکاری

 • حداقل میزان واریز / برداشت

  10 USD, 10 EUR

سبدهای PAMM

 • حداقل میزان سرمایه گذاری

  100 USD, 100 EUR

 • حداقل میزان موجودی در حساب سرمایه گذار

  100 USD, 100 EUR

 • حداقل میزان واریز / برداشت

  10 USD, 10 EUR

حساب‌های PAMM

سبدهای PAMM

 • حداقل میزان موجودی غیر قابل در سبدهای PAMM عمومی

  1000 USD, 1000 EUR

 • حداقل میزان موجودی غیر قابل در سبدهای PAMM عمومی

  100 USD, 100 EUR

 • حداکثر % کارمزد مدیر حساب‌ PAMM در صورتی که حساب او به سبد PAMM اضافه شود برابر و

  کمتر از 35%

 • سهم موجودی شخصی در حساب‌های PAMM

  کمتر از 50%

  برای حساب‌های غیر عمومی محدودیتی وجود ندارد.

 • کارمزد

  از 0 تا 15% از سود سرمایه گذار

 • اجرای درخواست

  حداقل یکبار در روز

  آستانه از 1 تا 240 دقیقه از زمان اجرا

در سبدهای PAMM سرمایه گذاری کنید و یا آنها را مدیریت کنید

سرمایه گذاری

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.