حساب PAMM

Other market

CME conclusion

152.4%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  2,382 EUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 EUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  1,250 EUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ ماه

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.