حساب PAMM

Soloz

внутридневная торговля

50.7%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -14,047 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  30,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۵ ماه

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.