حساب PAMM

F.I.T

351.9%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  144,356 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  810,963 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  27,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  یک سال
 • در رتبه بندی
  389

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.