حساب PAMM

Perpetuum Mobile.

MIHALI4_NPM23

648.1%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -105 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  24,178 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ سال
 • در رتبه بندی
  43

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.