چگونه مبلغ کارمزد را برای حساب‌های pro.ecn.mt4 و ecn.mt5 محاسبه کرد؟

کارمزد به USD با استفاده از فرمول 

کارمزد = (حجم قرارداد × نرخ تبدیل ارز پایه جفت ارزی به USD / ‏ 1,000,000) × USD 16 × 2 محاسبه می‌شود.

اطلاعات محاسبه:

  • ابزار تجاری: EURUSD
  • حجم معامله: 1 لات.
  • حجم قرارداد: 100,000 EUR.
  • نرخ EURUSD هنگام باز کردن معامله: 1.33470.

محاسبه:

کارمزد = ‏4.27 USD = ‏2 × ‏16 USD × (‏1,000,000 × ‏1.33470 / ‏100,000).

توجه!

  • برای حسا‌ب‌های pro.ecn.mt4 هنگام بازکردن معاملات کارمزد دوبرابر کسر می‌شود - هم برای باز کردن و هم برای بستن معاملات.
  • برای حساب‌های ecn.mt5، کارمزد از موجودی حساب کسر می‌شود و هنگام باز کردن و بستن معامله به صورت جداگانه کسر می‌شود.
  • مقدار 16 دلار براساس ارزش اسمی پوزیشنی برابر با 1,000,000 محاسبه می‌شود. برای ابزارهای CFD  در رمزارزها، کمیسیون مشابه برابر یا 0.01% حجم تراکنش در ارز مبنا است.
  • اگر ارز پایه حساب شما EUR  باشد، مبلغ کارمزد به از ارز پایه حساب شما به USD با نرخ تبدیل پلتفرم MetaTrader تبدیل خواهد شد.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.