دانستن چه مفاهیم و واژه هایی برای کار در MT5 برای مبتدیان لزومی می باشد؟

بر خلاف پلتفرم МetaТrader 4 در پلتفرم МetaТrader 5 دو نوع گزارش (گزارش معمولی و گزارش مفصل) موجود نمی‌باشد. گزارش در МetaТrader 5 شبیه گزارش مفصل در МetaТrader 4 می‌باشد.

گزارش معمولی شامل نکات زیر است:

 • بالانس - نتیجه نهایی تمام معاملات و عملیات غیر تجاری برای حساب تجاری در زمان درخواست گزارش.
 • موجودی وامی - میزان موجودی وام گرفته شده در حساب.
 • سود / زیان شناور - سود و یا زیان شناور برای تمام معاملات باز حساب تجاری مشتری در زمان درخواست گزارش.
 • موجودی - موجودی حساب در زمان درخواست گزارش، که توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود: Equity = Balance + Credit + Floating profit - Floating loss.
 • مارجین آزاد - موجودی در حساب تجاری در زمان درخواست گزارش که می‌توان از آن برای باز کردن معامله جدید استفاده کرد و با فرمول زیر محاسبه می‌شود:
  Free margin = Equity - Margin.
 • مارجین - وثیقه مورد نیاز برای باز نگه داشتن تمام معاملات باز در زمان درخواست گزارش.
 • سطح مارجین - نسبت موجودی به وثیقه که به درصد نشان داده می‌شود.

نکات دیگر گزارش:

 • سود کل - مبلغ کل تمام معاملات موفق به واحد ارزی نشان داده می‌شود.
 • زیان کل - مبلغ کل تمام معاملات ناموفق به واحد ارزی نشان داده می‌شود.
 • Gross Profit - سود کل در معاملات با نتایج مثبت برای دوره انتخاب شده.
 • سودآوری - عامل نشان دهنده نسبت سود Total Net Profit: - سود خالص، تفاوت بین میزان Gross Profit و Gross Loss.به زیان کلی.
 • Profit Factor - نسبت سودآوری، عاملی که نسبت Gross Profit و Gross Loss را نشان می دهد.
 • Absolute Drawdown - زیان از موجودی اولیه، نشان می‌دهد تا چه حدی موجودی اولیه کاهش پیدا کرده است.
 • Maximal Drawdown - میزان پولی که حداکثر زیان را به واحد ارز نشان می‌دهد. تفاوت بین آخرین حداکپر و میزان حداقل کنونی. ممکن است بیشتر از Absolute Drawdown باشد و این نشان دهنده زیان است حتی اگر تمام معاملات با نتیجه مثبت بسته شده باشند.
 • Relative Drawdown - زیان نسبی، حداکثر زیان را نسبت به موجودی اولیه به درصد نشان می‌دهد.
 • Total Trades - تعداد معاملات انجام شده در حساب.
 • Short Positions ‏(won%) - تعداد معاملات کوتاه بسته شده در حساب (داخل پرانتز درصد سود به دست آمده از گزینه های کوتاه بر اساس تعداد آنها نشان داده شده است).
 • Long Positions ‏(won%) - تعداد معاملات بلند مدت (داخل پرانتز درصد سود از معاملات بلند مدت بر اساس تعداد آنها نشان داده شده است).
 • Profit Trades ‏(% of total) - تعداد کل معاملات با نتایج مثبت (در پرانتز نسبت آنها به تعداد کل معاملات).
 • Loss Trades ‏(% of total) - تعداد کل معاملات با نتایج منفی (در پرانتز نسبت آنها به تعداد کل معاملات).
 • Largest Profit Trade - معامله با بیشترین نتیجه مالی مثبت.
 • Largest Loss Trade - معامله با بیشترین نتیجه مالی منفی.
 • Average Profit Trade - میانگین سود هر معامله (Gross Profit / Profit Trades)
 • Average Loss Trade - میانگین ضرر هر معامله (Gross Loss / Loss Trades)
 • Maximum Consecutive Wins ($) - تعداد معاملات در طولانی‌ترین دوره معاملات با نتیجه مثبت (در پرانتز میزان سود این معاملات، به ارز پایه حساب).
 • Maximum Consecutive Losses ($) - تعداد معاملات در طولانی‌ترین دوره معاملات با نتیجه منفی (در پرانتز میزان زیان این معاملات، به ارز پایه حساب).
 • Maximal Consecutive Profit ‏(count) حداکثر میزان سود در طولانی‌ترین دوره معاملات با نتیجه مثبت (در پرانتز تعداد معاملات در این دوره).
 • Maximal Consecutive Loss ‏(count) - حداکثر میزان زیان در طولانی‌ترین دوره معاملات با نتیجه منفی (در پرانتز تعداد معاملات در این دوره).
 • Average Consecutive Losses - میزان نسبی معاملات با نتایج منفی پشت سر هم.
 • Average Consecutive Losses - میزان نسبی معاملات با نتایج منفی پشت سر هم.

 

رایجترین سوالات این بخش

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.