مانیتورینگ سبدهای PAMM چیست؟

مانیتورینگ سبدهای PAMM اجازه میدهد عملیات سرمایه گذاری مدیر را بررسی کرد. دارایی پایه، میزان دارایی پایه، قیمت دارایی پایه را نشان می دهد. این شاخص ها مشابه شاخص های مانیتورینگ حساب های PAMM می باشند.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.