چرا در عملیات انتقال پول هزینه اضافی کسر شده است؟

شرکت آلپاری هزینه‌ای برای انتقالات وجه کسر نمی‌کند. به حساب شما همان مبلغی واریز می‌شود که به حساب شما رسده‌اند.

به احتمال زیاد، یکی از بانک های شرکت کننده در زنجیره پرداخت، کارمزد خود را کسر کرده است. هر بانکی با توجه به تعرفه خود کارمزد کسر خواهد کرد.

بر اساس به عملکرد بانکداری بین المللی، پرداخت کننده به بانک خود امکان کسریکی از کارمزد‌های زیر را می‌دهد:

  • OUR: تمام کارمزد توسط فرستادنده پرداخت می‌شود (شرکت). لطفا توجه داشته باشید که در صورت اضافه شدن بانک مواست به زنجیره پرداخت، کارمزد این بانک‌ها از مبلغ برداشت شده کسر خواهند شد.
  • SHA: کارمزد بین فرستادنده و دریافت کننده (مشتری) تقسیم می‌شوند.
  • BEN: تمام کارمزد توسط دریافت کننده (مشتری) پرداخت می‌شود.

 

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.