چه تفاوتی بین کیف پولهای Capital و Energy وجود دارد؟

حساب امتیازات از جمع دو کیف Capital و Energy ایجاد می‌شود. در کیف‌ Capital برای واریز وجه امتیاز ریخته می‌شود و در کیف Energy برای عملیات دیگر امتیاز دریافت می شود ( به عنوان مثال حفظ حجم گردش مالی تجاری و سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در محصولات ساختاری، ثبت نام کابین شخصی و غیره). واحد حساب امتیازات - آلپ (ALP) است.

زمان خرید تخفیف امتیازات اول از کیف Energy کسر خواهند شد. اگر در آن امتیاز کافی وجود نداشته باشد، امتیازات از کیف Capital کسر خواهند شد. همچنین در صورت برداشت وجه از کابین شخصی امتیاز، از کیف Capital کسر خواهد شد.

مثال. محاسبه بالانس در کیف‌های پول Capital و Energy.

فرض کنیم، وضعیت کابین شخصی مشتری Silver است. بنابراین امتیازات او در عامل 1.1 ضرب خواهند شد. اگر مشتری به حساب خود 1,000 USD وجه واریز کند. بر اساس فرمول زیر او امتیاز دریافت می‌کند:

امتیازات برای عملیات × عامل وضعیت کابین شخصی × مبلغ واریزی = امتیازات دریافت شده

میزان ALP برای این مشتری برابر خواهد بود با: 110 = 0.1 × 1.1 × 1,000

فرض می‌کنیم، مشتری به کار در بازارهای مالی ادامه می‌دهد، معامله انجام می‌دهد و سرمایه گذاری می‌کند. برای این عملیات او 400 امتیاز دریافت می‌کند. با امتیازات دریافت شده تخفیفی با قیمت 500 ALP خریداری می‌کند. امتیازات در این صورت از کیف Energy کسر خواهند شد. مشتری معامله انجام می‌دهد و سودی به اندازه 300 USD بدست می‌آورد و تصمیم می‌گیرد 1,100 USD از حساب خود برداشت کند.

در این صورت امتیازات از کیف Capital با فرمول زیر کسر خواهند شد:

امتیازات کسر شده = مبلغ برداشت × عامل وضعیت کابین شخصی × امتیاز برای عملیات

در این صورت، هنگام برداشت وجه از کیف امتیازات زیر کسر خواهند شد: 121 امتیاز = 0.1 × 1.1 × 1,100

 

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.