مانیتورینگ حساب های PAMM چیست و چه شاخص های دارد؟

مانیتورینگ حساب های PAMM - سیستم نمودارهای نتیجه معاملات تجاری بدون در نظر گرفتن عملیات بالانسی.

مانیتورینگ حساب های PAMM به سیستم دارایی پایه نشان داده می شود.

دارایی پایه سهم سرماییه گذار و سرمایه او را در ساختار حساب PAMM منعکس می کند. مانند دارایی پایه سرمایه گذاری.

قیمت دارایی پایه نشان دهنده تغییرات موجودی در حساب های PAMM است که فقط نتایج عملیات تجاری را در نظر می گیرد. قیمت دارایی پایه برای تمام شرکت کنندگان حساب یکی است و برابر است با نسبت موجودی به تعداد درایی پایه موجود در حساب PAMM. تغییر قیمت دارایی پایه هنگام هر رول اور محاسبه می شود. قیمت اولیه هر دارایی پایه هنگام فعال سازی حساب برابر است با 100 واحد ارز پایه حساب.

تعداد دارایی پایه نشان می دهد چه بخشی از نتایج عملیات تجاری شامل حساب سرمایه گذاری مورد نظر می شود. تعداد دارایی های پایه که به حساب سرمایه گذاری نورد نظر تعلق می گیرد برابر است با نسبت موجودی حساب سرمایه گذاری به قیمت هر دارایی پایه. محاسبه تعداد دارایی های پایه هنگام رول اور و انجام عملیات برداشت و واریز انجام می شود.

شاخص های مانیتورینگ نام برده شده تا پانزده رقم اعشاری محاسبه و حفظ می شوند.در کابین شخصی قیمت دارایی پایه تا دو رقم اعشاری و تعداد دارایی پایه تا شش رقم اعشاری نشان داده می شوند.

مثال شماره یک:

رمایه گذار حساب سرمایه گذاری افتتاح کرده و درخواست برای ارسال 000 1 USD ارسال می کند. قیمت هر دارایی پایه هنگام رول اور برابر است با 200.00. هنگام اجرای درخواست سرمایه گذار او 50.0 عدد دارایی پایه (USD 1 000 / 200.00) دریافت می کند.

در رول اور بعدی قیمت هر دارایی پایه تا 250.00 افزایش یافت. موجودی حساب سرمایه گذاری برابر شد با 250 1 USD محاسبه: (250 1 USD =‏ 5.00 دارایی پایه × 250.00).

سرمایه گذار تصمیم می گیرد موجودی حساب سرمایه گذاری را افزایش دهد و درخواست برای واریز 500 USD ارسال می کند. قیمت دارایی پایه حساب PAMM هنگام رول اور برابر است با 250.00. هنگام اجرای درخواست در حساب سرمایه گذاری 2 عدد دارایی پایه اضافه می شود (250.00 / 500 USD) و تعداد دارایی های پایه حساب سرمایه گذاری 7.00 می شود.

در رول اور بعدی محایبه موجودی حساب سرمایه گذاری برای تعداد 7.00 دارایی پایه محاسبه خواهد شد.

بازده دوره، درصد سود و یا زیان سرمایه گذار در حساب سرمایه گذاری برای دوره خاصی با فرمول زیر محاسبه می شود:

P2 - P1) / P1 × 100%), اینجا:

 • P1 - قیمت هر دارایی پایه در ابتدای دوره؛
 • P2 - قیمت داراریی پایه در پایان دوره.

مثال شماره دو:

اول ژوئن سرمایه گذار حساب سرمایه گذاری افتتاح کرده و درخواست برای واریز وجه ارسال کرد. در زمان اجرای درخواست قیمت هر داراریی پایه برابر بود با 250. در اول اوت قیمت هر دارایی پایه برای این حساب PAMM تا 350 افزایش یافته است. بازده حساب سرمایه گذاری برای این دوره برابر است با:
40% = 100 × 250 / (250 - 350).

و همچنین از طریق بازده حساب PAMM در نمودارهای مانیتورینگ می توان بازده حساب سرمایه گذاری را برای مدت زمان مشخصی محاسبه کرد:

D2 + 100) - (D1 + 100)) / (D1 + 100) × 100%)), در اینجا:

 • D1 - بازده در ابتدای دوره؛
 • D2 - بازده در پایان دوره.

پس از اتمام دوره معاملات بر اساس لیست شرایط مدیر حساب PAMM میزانی از سود (اگر سود موجود باشد) به عنوان کارمزد مدیر کسر خواهد شد. مبلغ موجودی حخالص بدست آمده پس از کسر کارمزد در بالانس حساب سرمایه گذاری ثبت خواهد شد.

شاخص های ارزیابی عملکرد مدیر

 • حداکثر میزان میانگین سود: حداکثر سودی که سرمایه گذار می توانست از آغاز کار حساب PAMM بدست آورد.
 • حداکثر زیان (میانگین زیان): حداکثر زیان احتمالی سرمایه گذار از آغاز کار حساب PAMM.
 • حداکثر میزان سود روزانه: حداکثر میزان سود از تمام سودهای روزانه.
 • حداکثر میزان زیان روزانه: حداکثر میزان زیاناز تمام زیان های روزانه.
 • میزان سود متوسط روزانه: میانگین تمام بازده های روزانه حساب که بیشتر از صفر بوده اند.
 • میزان زیان متوسط روزانه: میانگین تمام زیان های روزانه حساب.
 • نوسانات بازده روزانه: میانگین تمام سود ها و زیان های روزانه.
 • عامل بازیابی: نسبت سود کنونی به حداکثر حداکثرمیانگین زیان.
 • سطح خطر عملیات تجاری بر اساس نوسانات نتایج روزانه عملیات تجاری در حساب PAMM محاسبه می شود:

  • سطح 1 - از0 تا 1%؛
  • سطح 2 - از1 تا 3%؛
  • سطح 3 - از3 تا 5%؛
  • سطح 4 - از5 تا 7%؛
  • سطح 5 - بیش از 7%.
 • بازده / ریسک: نسبت میزان سود متوسط روزانه به میزان زیان متوسط روزانه.
 • ستاره ها: تعداد ستاره های داده شده با توجه به امتیازات دریافت شده در حساب PAMM

شاخصه های حساب های PAMM در صفحه مانیتورینگ حساب PAMM نشان داده می شود.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.