آلپاری 19 ساله شد!

شرایط سرمایه گذاری

برای مدیر

پارامترهاحساب‌های PAMM عمومیحساب‌های PAMM غیرعمومی
نوع حسابpamm.standard.mt4, pamm.standard.mt5, pamm.ecn.mt4, pamm.pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt5
اولین مرحله پیشنهادGLD 50 ،EUR 50 ،USD 50بدون محدودیت، اما باید بیشتر از GLD 50 ،EUR 50 ،USD 50
محدوده کارمزد مدیر10-50%
محدوده اجرای درخواست‌های واریز و برداشت وجوه1درخواست برای واریز: هر رول اور، 24 بار در روز
درخواست برای برداشت: از 1 تا 24 بار در روز. حداقل یک رول اور باز در روز، مدت زمان توقف دریافت درخواست از 1 تا 30 دقیقه
افتتاح حساب PAMM

برای سرمایه گذار

پارامترهاحساب‌های عمومیحساب‌های غیرعمومی
حداقل میزان سرمایه گذاریGLD 50 ،EUR 50 ،USD 50با توجه به پیشنهاد همکاری مدیر
حداقل میزان باقیمانده در حساب سرمایه گذار2GLD 50 ،EUR 50 ،USD 50با توجه به پیشنهاد همکاری مدیر
حداقل میزان واریز / برداشت3GLD 10 ،EUR 10 ،USD 10
سرمایه گذاری

توضیحات:

  1. توسط مدیر در کابین شخصی تنظیم می‌شود.
  2. اگر در نتیجه اجرای سفارش برداشت وجوه میزان موجودی حساب کمتر از میزان تعیین شده باشد، حساب به صورت خودکار بسته خواهد شد. سرمایه گذار می‌تواند، درخواست برداشت وجوه را لغو کند. این گزینه در کابین شخصی در بخش ارسال درخواست و برداشت حساب در دسترس می‌باشد.
  3. حداقل مبلغ برای درخواست‌های واریز برداشت دوم و یا بیشتر. اولین درخواست واریز و برداشت در پیشنهاد همکاری مدیر تعیین می‌شود.

برای مدیر

پارامترهاسبدهای PAMM عمومیسبدهای PAMM غیرعمومی
موجودی غیر قابل برداشت مدیرGLD 1,000 ،EUR 1,000 ،USD 1,000GLD 100 ،EUR 100 ،USD 100
تعداد حساب‌های PAMM مدیر در این سبدکمتر از 50% از تعداد کل حساب‌هابدون محدودیت
سهم موجودی شخصی مدیر در حساب‌های PAMMکمتر از 50% از مبلغ کل موجودیبدون محدودیت
حداکثر میزان کارمزد مدیر در حساب PAMM شخصی او، در صورت اضافه کردن آن به ساختار سبد PAMMکمتر از 35%
محدوده کارمزد مدیراز 0 تا 15%
محدوده اجرای درخواست‌های واریز و برداشتدرخواست برای واریز: هر رول اور، 24 بار در روز
درخواست برای برداشت: از 1 تا 24 بار در روز. حداقل یک رول اور باز در روز، مدت زمان توقف دریافت درخواست از 1 تا 240 دقیقه
ایجاد سبد PAMM

برای سرمایه گذار

پارامترهاسبدهای PAMM عمومیسبدهای PAMM غیرعمومی
حداقل میزان سرمایه گذاریGLD 100 ،EUR 100 ،USD 100
حداقل میزان باقیمانده در حساب سرمایه گذار1GLD 100 ،EUR 100 ،USD 100
حداقل میزان واریز / برداشت2GLD 10 ،EUR 10 ،USD 10
انتخاب سبد PAMM

توضیحات:

  1. اگر در نتیجه اجرای سفارش برداشت وجوه میزان موجودی حساب کمتر از میزان تعیین شده باشد، حساب به صورت خودکار بسته خواهد شد. سرمایه گذار می‌تواند، درخواست برداشت وجوه را لغو کند. این گزینه در کابین شخصی در بخش ارسال درخواست و برداشت حساب در دسترس می‌باشد.
  2. حداقل مبلغ برای درخواست‌های واریز برداشت دوم و یا بیشتر. اولین درخواست واریز و برداشت بر اساس حداقل میزان سرمایه گذاری حساب می‌شود.
بازگشت به بالای صفحه