آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه واقعیت مجازی

دوره 4 ادامه دارد

10/15 - 12/22

جایزه کل

سالیانه USD 8,760

سالیانه USD 8,760

هدف: نشان دادن بیشترین سود
و کمترین زیان در حساب‌های آموزشی

ثبت نام

مسابقه «واقعیت مجازی» رقابت برای جوایز نقدی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون به ریسک گذاشتن موجودی خود جایزه نقدی دریافت کنند. مسابقه «واقعیت مجازی»
برای حساب‌های آموزشی می‌باشد. برای پیروزی کافی است بهترین معاملات را نشان داد! مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 4 (2018/12/22 - 2018/10/15)

رتبه بندی نهایی

مقامدرآمد
(امتیاز)
زیان
(امتیاز)
عامل سود
امتیاز
مجموع امتیازات مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1 2354103
Ramyross
10.07 % (43)0.00 % (50)max(50)143500 USD
2 2354740
Xtrader
9.38 % (40)0.00 % (49)max(49)138400 USD
3+ 1 2353240
Vikdaff
8.80 % (32)0.00 % (48)max(48)128350 USD
4+ 1 2353012
Anhngo
8.72 % (30)0.00 % (47)max(47)124250 USD
5+ 1 2353674
KEDR
8.51 % (28)0.00 % (46)max(46)120200 USD
6+ 1 2354609
brojerdi
8.43 % (26)0.00 % (45)max(45)116150 USD
7− 4 2354749
14tim34
16.32 % (49)0.10 % (33)58.08(33)115100 USD
8 2354635
moalem
8.30 % (24)0.00 % (44)max(44)11290 USD
9+ 1 2352882
al alfyy
9.86 % (42)0.09 % (34)116.26(35)11180 USD
10+ 1 2354636
13ABAN
8.25 % (23)0.00 % (43)max(43)10970 USD
11− 2 2354581
adic
15.52 % (48)0.33 % (28)47.60(31)10710,000 ALP
12 2353231
volk
10.56 % (44)0.20 % (30)49.94(32)1067,000 ALP
13 2354496
nakhodatrader
7.96 % (18)0.00 % (42)max(42)1025,000 ALP
14 2354828
nnn777
7.83 % (11)0.00 % (40)max(41)923,000 ALP
15 2354038
Dim99
7.93 % (16)0.01 % (35)1,353.58(36)872,500 ALP
16 2353945
Volan
7.61 % (8)0.00 % (39)max(40)872,000 ALP
17 2353065
KURBIS
18.45 % (50)1.95 % (11)8.78(24)852,000 ALP
18 2353918
YULIA
8.71 % (29)0.40 % (27)20.76(29)852,000 ALP
19 2354559
ArtemXD
7.60 % (7)0.00 % (38)max(39)842,000 ALP
20+ 1 2353477
Les
7.96 % (17)0.12 % (32)68.40(34)832,000 ALP
21− 1 2354621
welliton-mudak
8.11 % (21)0.16 % (31)27.16(30)821,500 ALP
22+ 1 2352953
mortal1984
7.58 % (6)0.00 % (37)max(38)811,500 ALP
23− 1 2354655
jose777
8.87 % (34)0.57 % (24)7.50(22)801,500 ALP
24 2353544
Aurum fulminans
8.23 % (22)0.44 % (26)10.01(26)741,500 ALP
25 2354796
Selim
7.84 % (12)0.00 % (41)7.38(21)741,500 ALP
26 2354741
owl
7.02 % (1)0.00 % (36)max(37)741,000 ALP
27 2354536
Tomas654
8.83 % (33)1.73 % (16)6.08(19)681,000 ALP
28 2354045
followheart
8.46 % (27)0.96 % (21)5.46(18)661,000 ALP
29+ 1 2353223
Anabollic
7.83 % (10)0.32 % (29)13.82(27)661,000 ALP
30− 1 2353577
Cos1
11.01 % (46)2.23 % (8)3.70(11)651,000 ALP
31 2352935
SmarTTradeR
8.96 % (36)1.86 % (13)4.72(15)64
32 2354580
IAM
11.41 % (47)2.26 % (7)3.60(9)63
33 2353523
Luser
7.98 % (19)1.05 % (20)8.57(23)62
34 2354257
Amoogosha
7.84 % (13)0.86 % (23)9.53(25)61
35 2354370
mr_dan
9.48 % (41)1.92 % (12)3.32(7)60
36 2353155
Kosoi
8.02 % (20)1.38 % (17)6.10(20)57
37 2353005
krenevFA
10.69 % (45)2.32 % (6)2.54(5)56
38 2354016
warface
7.26 % (3)0.51 % (25)15.31(28)56
39 2354545
Wildwolverine
9.01 % (37)2.48 % (5)4.05(12)54
40 2353631
Bao
9.25 % (39)2.59 % (4)3.62(10)53
41 2354754
SungJeo
8.77 % (31)2.03 % (10)2.55(6)47
42 2353230
mugash4
9.09 % (38)3.62 % (3)2.45(4)45
43 2353077
ehsan55
7.85 % (15)1.81 % (14)4.85(16)45
44 2354214
lldusik
7.85 % (14)1.80 % (15)4.58(14)43
45 2354400
adenium
8.89 % (35)5.47 % (1)2.45(3)39
46 2353501
Register
7.78 % (9)0.90 % (22)3.38(8)39
47 2353716
SK234
7.35 % (4)1.21 % (18)5.07(17)39
48 2354557
favorite
7.37 % (5)1.09 % (19)4.43(13)37
49 2352942
ximic2
8.32 % (25)4.59 % (2)2.23(1)28
50 2353691
Marius Pukinskas
7.03 % (2)2.10 % (9)2.42(2)13

رتبه بندی خاکستری

مقامProfitزیانعامل سود
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1 2353065
KURBIS
18.45 % 1.95 % 8.78
2 2354749
14tim34
16.32 % 0.10 % 58.08
3 2354581
adic
15.52 % 0.33 % 47.60
4 2354580
IAM
11.41 % 2.26 % 3.60
5 2353577
Cos1
11.01 % 2.23 % 3.70
6 2353005
krenevFA
10.69 % 2.32 % 2.54
7 2353231
volk
10.56 % 0.20 % 49.94
8 2354103
Ramyross
10.07 % 0.00 % max
9 2352882
al alfyy
9.86 % 0.09 % 116.26
10 2354370
mr_dan
9.48 % 1.92 % 3.32
11 2354740
Xtrader
9.38 % 0.00 % max
12 2353631
Bao
9.25 % 2.59 % 3.62
13 2353230
mugash4
9.09 % 3.62 % 2.45
14 2354545
Wildwolverine
9.01 % 2.48 % 4.05
15 2352935
SmarTTradeR
8.96 % 1.86 % 4.72
16 2354400
adenium
8.89 % 5.47 % 2.45
17 2354655
jose777
8.87 % 0.57 % 7.50
18 2354536
Tomas654
8.83 % 1.73 % 6.08
19 2353240
Vikdaff
8.80 % 0.00 % max
20 2354754
SungJeo
8.77 % 2.03 % 2.55
21 2353012
Anhngo
8.72 % 0.00 % max
22 2353918
YULIA
8.71 % 0.40 % 20.76
23 2353674
KEDR
8.51 % 0.00 % max
24 2354045
followheart
8.46 % 0.96 % 5.46
25 2354609
brojerdi
8.43 % 0.00 % max
26 2352942
ximic2
8.32 % 4.59 % 2.23
27 2354635
moalem
8.30 % 0.00 % max
28 2354636
13ABAN
8.25 % 0.00 % max
29 2353544
Aurum fulminans
8.23 % 0.44 % 10.01
30 2354621
welliton-mudak
8.11 % 0.16 % 27.16
31 2353155
Kosoi
8.02 % 1.38 % 6.10
32 2353523
Luser
7.98 % 1.05 % 8.57
33 2354496
nakhodatrader
7.96 % 0.00 % max
34 2353477
Les
7.96 % 0.12 % 68.40
35 2354038
Dim99
7.93 % 0.01 % 1,353.58
36 2353077
ehsan55
7.85 % 1.81 % 4.85
37 2354214
lldusik
7.85 % 1.80 % 4.58
38 2354257
Amoogosha
7.84 % 0.86 % 9.53
39 2354796
Selim
7.84 % 0.00 % 7.38
40 2354828
nnn777
7.83 % 0.00 % max
41 2353223
Anabollic
7.83 % 0.32 % 13.82
42 2353501
Register
7.78 % 0.90 % 3.38
43 2353945
Volan
7.61 % 0.00 % max
44 2354559
ArtemXD
7.60 % 0.00 % max
45 2352953
mortal1984
7.58 % 0.00 % max
46 2354557
favorite
7.37 % 1.09 % 4.43
47 2353716
SK234
7.35 % 1.21 % 5.07
48 2354016
warface
7.26 % 0.51 % 15.31
49 2353691
Marius Pukinskas
7.03 % 2.10 % 2.42
50 2354741
owl
7.02 % 0.00 % max
51 2353917
teimour
7.00 % 0.77 % 10.13
52 2353661
A Cord
6.95 % 1.64 % 3.10
53 2353303
Larry
6.94 % 0.00 % max
54 2354462
Kazey
6.81 % 2.15 % 2.46
55 2353463
DW36
6.75 % 0.00 % max
56 2354239
FFT
6.74 % 0.42 % 17.17
57 2353863
Pobeda
6.73 % 0.07 % 94.43
58 2353100
JEKSONN
6.66 % 1.20 % 6.57
59 2354686
penner
6.55 % 0.00 % max
60 2353450
Mentall
6.55 % 3.26 % 2.91
61 2354313
Onyenze
6.53 % 1.21 % 6.19
62 2354445
Jay
6.50 % 0.03 % 251.09
63 2353550
Oleg123
6.43 % 0.38 % 17.86
64 2354506
mr.First
6.40 % 3.98 % 2.44
65 2354607
nasran
6.39 % 3.06 % 2.87
66 2353395
househoch
6.38 % 0.73 % 9.72
67 2354905
NUR777
6.36 % 0.80 % 8.44
68 2354654
22pointFX
6.35 % 1.30 % 5.88
69 2353049
bahus
6.28 % 0.00 % max
70 2353614
tarek
6.24 % 0.63 % 10.97
71+ 106 2354715
Ramzes
6.22 % 0.76 % 3.87
72− 1 2354230
Roger_tsk
6.18 % 0.17 % 37.34
73− 1 2354260
R1cK
6.13 % 0.02 % 384.08
74− 1 2353964
zmv
6.11 % 0.25 % 19.49
75− 1 2354622
Andoff
6.09 % 0.35 % 18.36
76− 1 2353020
Iiiiiiiiigor
6.04 % 0.67 % 9.51
77− 1 2353803
LanCent
6.03 % 0.24 % 25.81
78− 1 2354921
Mr.Signal
6.02 % 0.00 % max
79− 1 2353677
Witch
6.02 % 1.41 % 5.16
80− 1 2352886
tiger62
5.98 % 5.50 % 1.97
81 2354894
NAZAR
5.82 % 0.00 % max
82 2354223
ZEHER
5.80 % 1.59 % 4.65
83 2354861
Vanillasky
5.80 % 0.00 % 14.42
84 2353845
gam13
5.80 % 0.14 % 43.61
85 2354938
Pasha1
5.78 % 0.08 % 73.19
86 2354385
MOLOKO
5.76 % 0.00 % max
87 2353247
Gugik
5.74 % 4.29 % 1.79
88 2354063
dinogel
5.67 % 1.43 % 1.96
89+ 286 2354350
reza_a
5.64 % 3.58 % 2.49
90− 1 2352973
buratino
5.60 % 1.64 % 3.58
91− 11 2354775
alexvish
5.60 % 0.46 % 13.16
92− 2 2353126
perfxstrnger
5.59 % 0.77 % 5.76
93− 2 2354699
cool.forexlady
5.57 % 0.16 % 8.08
94− 2 2353066
DzenWarrior
5.52 % 0.44 % 13.61
95− 2 2354662
Alliswell
5.48 % 1.25 % 2.71
96− 2 2352892
TURKMEN
5.48 % 0.42 % 13.04
97− 2 2353824
Leordo
5.47 % 1.32 % 4.68
98− 2 2354295
Nashi
5.47 % 6.76 % 1.76
99− 2 2353321
akandia
5.39 % 3.13 % 1.98
100− 2 2353919
mixailov
5.38 % 0.80 % 7.74
101− 2 2352938
irlines
5.38 % 0.91 % 6.91
102− 2 2353403
hmansh
5.38 % 1.15 % 4.10
103− 2 2354776
Asket
5.37 % 0.07 % 73.27
104− 2 2354421
DARK MAXIMUS
5.33 % 1.08 % 5.94
105− 2 2354768
Foodie_FX_trades
5.28 % 0.97 % 4.05
106− 2 2354186
KAG
5.26 % 3.13 % 2.61
107− 2 2352862
Denfaust
5.23 % 3.03 % 2.53
108− 2 2352880
nikto
5.22 % 0.79 % 7.16
109− 2 2353648
UDA4NIK
5.22 % 1.95 % 2.50
110− 2 2352991
papaklass
5.19 % 1.87 % 3.00
111− 2 2353573
Iskandar
5.12 % 1.27 % 4.43
112− 2 2352874
Briliant
5.08 % 0.24 % 21.83
113− 2 2354169
huseyn79
5.08 % 2.09 % 2.22
114− 2 2353862
Mircea
5.04 % 0.00 % max
115+ 1 2352839
Beginner
5.03 % 1.74 % 2.47
116− 3 2353911
geron
4.98 % 0.55 % 6.57
117− 3 2353587
Neron46
4.98 % 2.46 % 3.00
118− 3 2354646
RLA
4.98 % 0.09 % 56.35
119− 2 2354342
STE174
4.96 % 3.30 % 2.47
120− 2 2353458
GNNold
4.96 % 2.81 % 2.77
121− 2 2354090
SamNN
4.89 % 0.77 % 7.25
122− 2 2352871
Lenok18
4.88 % 2.74 % 2.73
123− 2 2353190
Gav
4.88 % 2.96 % 2.65
124− 2 2353595
PAI
4.88 % 4.78 % 1.87
125− 2 2354595
zhirgal
4.83 % 3.60 % 1.79
126− 2 2353256
VS11051
4.82 % 1.20 % 4.06
127− 2 2352884
vladimiracc74
4.75 % 1.66 % 3.85
128− 2 2354456
lis918
4.74 % 0.00 % max
129− 2 2354284
Human
4.71 % 1.80 % 3.61
130− 2 2353331
Mr.Bin
4.66 % 1.51 % 3.96
131− 2 2354788
akandii
4.65 % 0.99 % 3.34
132+ 19 2354626
Bicfalvi
4.64 % 0.04 % 74.12
133− 2 2353562
V3
4.58 % 2.69 % 2.70
134− 2 2354743
sega41
4.58 % 0.00 % 5.33
135− 2 2354886
pakduik100
4.57 % 1.72 % 3.45
136− 6 2353154
Liudok_V
4.56 % 1.31 % 2.65
137− 2 2354498
Aleksandr2018
4.51 % 2.68 % 1.63
138− 2 2353761
otio
4.49 % 1.31 % 2.63
139− 5 2354859
valera0212
4.49 % 0.93 % 3.08
140− 3 2354583
greysoldier
4.48 % 2.43 % 2.82
141− 3 2353745
traderok
4.47 % 1.38 % 4.24
142− 3 2353243
Vovchus
4.47 % 2.62 % 2.68
143− 3 2354397
tato
4.45 % 0.70 % 7.33
144− 3 2354129
nikey
4.43 % 0.10 % 45.34
145− 3 2354762
dtlst
4.41 % 0.00 % max
146− 3 2354464
Caksupri
4.40 % 0.00 % max
147− 3 2354294
happypips
4.40 % 1.97 % 2.57
148− 3 2354778
Red Dragon
4.40 % 0.04 % 100.85
149− 3 2354783
Orakul
4.37 % 0.00 % max
150− 3 2353908
Happypro
4.35 % 0.00 % 2,471.44
151− 3 2353173
vodolei
4.34 % 0.22 % 20.56
152− 3 2353972
DST
4.34 % 0.86 % 5.23
153− 3 2354568
ALLiGaToR GeNa
4.32 % 1.32 % 2.51
154− 2 2353195
bahman9
4.32 % 0.00 % max
155− 2 2353108
Dem
4.28 % 0.00 % max
156− 1 2352904
octopus2375
4.26 % 2.54 % 2.27
157− 1 2354624
Vechor
4.24 % 1.45 % 3.00
158− 1 2352909
Kpro113
4.23 % 1.38 % 2.66
159− 1 2352872
LSB
4.22 % 1.88 % 2.42
160− 1 2353983
BIG BOSS
4.21 % 0.15 % 16.59
161− 1 2353266
snp
4.19 % 3.88 % 1.99
162− 1 2352917
VitaliyI
4.17 % 1.58 % 3.38
163− 1 2354514
Rajesh
4.16 % 0.00 % max
164− 10 2353318
Banky
4.15 % 0.11 % 38.08
165− 2 2354784
Yupiter
4.14 % 0.43 % 5.28
166− 2 2354592
vanhal510
4.13 % 3.09 % 2.13
167− 2 2353328
Flint
4.05 % 1.00 % 5.05
168− 2 2353233
turbo1994
4.03 % 0.00 % max
169− 2 2353284
AnnaTrader777
4.00 % 4.76 % 1.30
170− 1 2354756
Tuly
3.96 % 0.51 % 3.41
171− 1 2353567
RJoRiz
3.96 % 0.90 % 2.85
172− 1 2353596
MO.ABOZAHRA
3.96 % 0.22 % 9.04
173− 1 2352828
Bruce lee
3.95 % 1.16 % 3.39
174− 1 2352835
atabay_a
3.95 % 2.61 % 2.51
175+ 542 2354962
buga
3.93 % 0.79 % 3.04
176− 2 2353404
Piroman
3.92 % 3.20 % 2.15
177− 2 2354281
nikola44
3.92 % 5.08 % 1.76
178− 2 2354616
vitaliy704
3.91 % 0.00 % max
179− 1 2353317
vladven125
3.89 % 0.98 % 4.29
180 2354531
HosseinAbedini
3.89 % 2.08 % 2.79
181 2354546
Ov
3.88 % 2.78 % 2.38
182 2354291
Okoropoint
3.86 % 1.40 % 3.64
183 2354633
JusT_GoD
3.85 % 0.35 % 11.92
184 2353131
Graf
3.82 % 1.46 % 2.67
185 2354278
The 100
3.79 % 1.68 % 2.13
186+ 1 2354322
Julia80-80
3.74 % 0.04 % 105.40
187+ 1 2354134
Filinez
3.74 % 0.65 % 6.71
188− 2 2354518
sadek
3.72 % 1.05 % 3.28
189 2353187
corektor
3.71 % 2.14 % 2.72
190 2354567
Zakhid
3.71 % 0.93 % 4.98
191 2353842
bizpartner
3.70 % 0.62 % 4.97
192 2354682
SDN
3.70 % 3.43 % 1.50
193 2353785
Rayyan
3.70 % 0.30 % 13.34
194− 26 2354283
Domovoi
3.69 % 0.38 % 4.41
195− 1 2354958
fin26031977
3.68 % 0.06 % 63.92
196− 1 2354156
servadko
3.67 % 1.63 % 3.22
197− 1 2352921
aaaaaa
3.64 % 2.05 % 2.49
198− 19 2353415
Dilma
3.62 % 3.12 % 1.84
199− 2 2353888
sergej77772008
3.61 % 0.35 % 7.98
200− 1 2354185
G.A.V.
3.59 % 1.33 % 3.27
201− 3 2354883
Maksim687
3.59 % 2.43 % 1.72
202− 2 2354457
eaeguu
3.57 % 1.54 % 3.27
203− 2 2353694
Amal
3.55 % 2.27 % 2.26
204− 2 2354747
SCORPION
3.54 % 2.32 % 2.51
205− 2 2353695
ai.raha
3.51 % 3.93 % 1.69
206− 2 2354099
Shvili-sun
3.47 % 2.95 % 2.10
207− 2 2353416
Tugelcki
3.46 % 2.24 % 2.53
208− 2 2354888
vikti
3.46 % 0.11 % 32.46
209− 2 2353798
LiOn112
3.43 % 0.33 % 8.15
210− 2 2354025
lacerat1on
3.42 % 0.00 % max
211− 2 2354535
Naiyar
3.41 % 1.83 % 2.86
212− 2 2354912
ASMATIK
3.41 % 1.93 % 2.76
213− 1 2352923
Kmmr
3.39 % 0.80 % 5.07
214− 1 2353208
FarhatOzersk
3.37 % 1.38 % 3.06
215− 1 2354900
king.forex
3.34 % 0.00 % max
216− 1 2353816
DENIM2008
3.32 % 2.09 % 2.54
217− 1 2354874
Sahar.Sal
3.31 % 3.72 % 1.83
218− 1 2354046
Bigboh
3.31 % 5.70 % 1.55
219− 1 2354384
slepnev91
3.31 % 3.20 % 1.84
220− 1 2354172
Endorphin
3.29 % 1.89 % 2.58
221− 10 2354022
Singh Ror
3.29 % 0.10 % 34.10
222− 2 2353422
TREIDYN
3.23 % 2.15 % 2.19
223− 2 2354489
Glimpit
3.21 % 3.20 % 1.93
224− 2 2353580
TradeLevels
3.20 % 0.00 % max
225− 2 2353035
FRANTWO
3.19 % 1.17 % 3.25
226− 2 2354793
ganak
3.16 % 0.00 % max
227− 2 2353238
carman
3.16 % 3.13 % 1.99
228− 2 2353893
algen
3.15 % 0.00 % max
229− 2 2354826
SCHWARZ
3.14 % 0.77 % 2.68
230− 2 2353951
vehsohk
3.12 % 0.00 % max
231− 2 2353060
Sheppard
3.12 % 2.44 % 1.84
232− 2 2354766
skif1964
3.12 % 1.94 % 1.75
233− 2 2354178
Danyok
3.11 % 1.14 % 3.74
234− 2 2354918
DJ
3.10 % 0.21 % 8.27
235− 2 2354542
MGG
3.09 % 2.51 % 1.99
236− 2 2354101
fifitp
3.08 % 4.18 % 1.70
237− 2 2354089
Vlakov
3.08 % 0.00 % max
238− 2 2354856
Kaskyr
3.07 % 0.00 % 11.71
239− 2 2354455
Rowin
3.07 % 0.48 % 5.20
240− 2 2354417
S.Ganji
3.07 % 0.10 % 30.48
241− 2 2353914
Cheremukha
3.05 % 0.43 % 6.20
242− 2 2353899
Iskander
3.05 % 2.27 % 2.34
243− 1 2354232
kapjets
3.03 % 0.88 % 3.76
244− 1 2353372
ZXC
2.99 % 0.00 % max
245− 1 2354808
Kangaroo
2.99 % 1.44 % 1.53
246− 1 2354767
reza_khaffan
2.98 % 0.98 % 2.20
247− 1 2353095
rafaelvanni
2.98 % 2.65 % 1.80
248− 1 2354443
Khamza
2.98 % 1.54 % 2.93
249− 1 2354821
Mr. NEDODAEV
2.96 % 2.26 % 2.06
250− 1 2354449
nKdik
2.93 % 2.54 % 1.60
251− 10 2353425
groz58
2.92 % 2.61 % 2.12
252− 2 2354705
Paketa
2.92 % 0.50 % 2.72
253− 2 2354837
tauly
2.92 % 0.55 % 2.54
254− 2 2354366
Veniaminovich
2.90 % 1.96 % 2.16
255− 2 2353645
stepan
2.90 % 4.84 % 1.55
256− 2 2353019
S-a-m2010
2.88 % 0.00 % max
257− 2 2353728
URUR
2.88 % 0.32 % 9.78
258− 2 2353884
S.N.K.F
2.87 % 0.10 % 29.10
259− 1 2353864
ajtkr
2.86 % 1.21 % 2.30
260− 1 2354067
Qtrader
2.85 % 2.99 % 1.66
261− 1 2353743
peymanonline
2.84 % 1.07 % 2.18
262− 1 2354978
Alexsl
2.83 % 0.00 % max
263− 1 2354433
Abolfazl
2.83 % 0.82 % 3.62
264− 1 2354817
Tiger scalper
2.83 % 0.00 % 2.77
265− 1 2354056
xex22
2.80 % 0.55 % 6.12
266− 1 2353696
Valdis
2.79 % 0.62 % 4.36
267− 1 2353552
santanscores
2.79 % 0.39 % 6.49
268− 1 2354795
123q
2.79 % 0.95 % 3.84
269− 1 2353307
Chuvash
2.79 % 0.02 % 157.12
270− 1 2353672
whfx
2.77 % 0.44 % 3.72
271− 1 2354254
Nazaryan Artur
2.75 % 1.03 % 3.29
272− 1 2352879
Farzin
2.74 % 1.52 % 1.62
273− 1 2353283
REZA DRAKSHAN
2.73 % 1.09 % 2.37
274− 1 2352881
Akram
2.72 % 6.27 % 1.36
275− 1 2353414
saruhanov
2.70 % 0.00 % max
276− 1 2353115
F_Oleg_K
2.68 % 3.71 % 1.71
277− 1 2354092
BlackKotyara
2.67 % 0.86 % 3.38
278− 1 2353578
ZPY
2.66 % 1.92 % 1.82
279− 1 2353165
deika69
2.66 % 0.05 % 59.59
280− 1 2354011
Kuznez
2.66 % 0.56 % 4.18
281− 1 2354438
HAJI
2.61 % 0.55 % 5.69
282− 1 2353332
Yan
2.60 % 0.99 % 3.55
283− 1 2353212
mishooter
2.59 % 1.61 % 2.56
284− 1 2354164
va_45
2.58 % 1.72 % 1.83
285− 1 2352893
Ubermensch
2.54 % 0.83 % 1.79
286− 1 2353437
18RQ83Pr9
2.54 % 0.81 % 2.18
287 2353726
LAIKAR
2.52 % 0.41 % 7.12
288− 2 2353813
rasol salh
2.52 % 0.62 % 4.66
289− 1 2354831
serg0722
2.50 % 2.36 % 2.06
290− 1 2353209
oleg_po
2.50 % 0.41 % 6.00
291− 1 2353222
NIKOLAY639
2.49 % 2.28 % 1.90
292− 1 2353904
Ribak_Sude
2.49 % 1.36 % 1.83
293− 1 2353811
maestro
2.48 % 6.90 % 1.35
294− 1 2354717
Serb_91
2.47 % 0.82 % 3.75
295− 1 2353836
Arifwahid
2.47 % 0.00 % max
296− 1 2354444
NikShel
2.45 % 0.24 % 11.20
297− 1 2353242
ScorpyPop
2.43 % 0.98 % 3.42
298− 1 2353055
GOD TRADER
2.42 % 2.58 % 1.94
299 2354656
Sanych
2.39 % 0.31 % 2.93
300+ 1 2353524
amirali68
2.39 % 0.94 % 1.85
301+ 1 2354787
umo
2.39 % 1.67 % 1.70
302+ 1 2353028
movlad
2.39 % 5.67 % 1.40
303+ 1 2353493
Alex090883
2.37 % 1.17 % 2.29
304+ 1 2352916
iadviga948
2.37 % 1.20 % 2.74
305+ 1 2354386
Faik
2.37 % 0.00 % max
306+ 1 2353529
Mrvirtual
2.37 % 4.43 % 1.48
307+ 1 2353432
LAV2018
2.36 % 0.14 % 10.66
308+ 1 2353177
Tanos
2.35 % 0.00 % max
309+ 1 2353700
YURy1985
2.33 % 2.69 % 1.86
310+ 1 2353564
mr.aspire1991
2.33 % 2.61 % 1.44
311+ 1 2353316
triton
2.32 % 0.01 % 326.94
312− 14 2354588
Lexus1979
2.32 % 0.08 % 30.77
313− 56 2353250
realgraf-1
2.32 % 1.60 % 2.00
314− 1 2353934
rossini
2.31 % 0.00 % max
315− 1 2353953
WolnyjGruzchik
2.30 % 0.81 % 2.43
316− 1 2352855
sokolit
2.29 % 0.84 % 2.18
317− 1 2353978
snz74rus
2.29 % 5.62 % 1.31
318− 1 2352979
Mohammad
2.29 % 0.00 % max
319− 1 2354227
yrij41
2.28 % 0.00 % max
320− 20 2353812
Cikal
2.26 % 5.04 % 1.42
321+ 17 2354096
Nat
2.26 % 3.40 % 1.29
322− 3 2352960
valan51
2.25 % 2.57 % 1.73
323− 3 2353394
fazail
2.25 % 4.07 % 1.40
324− 3 2353182
Basilio04
2.24 % 3.58 % 1.56
325− 3 2353475
Sasha
2.24 % 3.29 % 1.42
326− 3 2354325
alexeyrus
2.23 % 2.09 % 2.01
327− 3 2354750
Sergogo
2.22 % 2.33 % 1.46
328− 3 2354917
DanPO83
2.22 % 0.03 % 69.07
329+ 12 2353254
Bitrader
2.22 % 0.39 % 4.81
330− 4 2354424
Stefan_1999
2.22 % 1.04 % 3.14
331− 4 2354916
limkim
2.21 % 0.83 % 1.86
332− 4 2353536
alexxxxaaaa
2.18 % 2.49 % 1.67
333− 4 2354684
vrn
2.18 % 3.70 % 1.39
334− 4 2353956
Skhalo
2.13 % 1.00 % 3.04
335− 4 2354934
Dimon1984
2.12 % 0.85 % 2.22
336− 4 2354819
Rahul
2.12 % 0.83 % 2.28
337− 4 2352854
Vitorn
2.11 % 1.07 % 1.87
338− 4 2354530
Alen
2.11 % 4.30 % 1.43
339− 4 2354225
ENOT.FOND
2.09 % 0.72 % 2.33
340− 4 2354463
nikak_more
2.08 % 0.16 % 7.98
341+ 168 2354990
siyanie
2.06 % 0.00 % max
342− 5 2354693
DC
2.06 % 0.00 % 2.13
343− 4 2353762
MEGHDAD
2.06 % 0.65 % 2.38
344− 4 2353168
TurukMakto
2.06 % 0.00 % max
345− 3 2354019
ddd
2.05 % 5.17 % 1.37
346− 3 2353202
Sabanai
2.03 % 0.57 % 2.63
347− 3 2354070
levchik86
2.02 % 0.01 % 327.70
348− 3 2352924
Nadia
2.02 % 2.06 % 1.63
349− 3 2354757
Felixleo
2.00 % 0.15 % 7.51
350− 3 2353490
Gemini_2033
1.99 % 0.00 % max
351− 3 2353206
BiViSsK
1.98 % 5.13 % 1.31
352− 3 2353091
kholofelo5
1.98 % 0.03 % 79.45
353− 1 2352865
RADO
1.97 % 0.71 % 2.82
354− 4 2353555
strannik17
1.94 % 5.33 % 1.31
355− 4 2353189
serek
1.91 % 0.31 % 7.18
356− 3 2354182
xiaoxiaoshufan
1.90 % 0.00 % max
357− 3 2353801
Sekoshev
1.90 % 0.06 % 30.23
358− 3 2354001
Dotsent
1.89 % 3.74 % 1.46
359− 3 2353174
Argentariy
1.89 % 0.82 % 2.11
360− 3 2354910
44nc
1.88 % 0.02 % 73.84
361− 3 2353446
Chepa
1.87 % 0.37 % 5.60
362− 3 2353344
mmamia20
1.86 % 0.42 % 3.18
363− 3 2353823
urka
1.86 % 0.00 % max
364− 3 2353909
imbas
1.86 % 1.68 % 1.58
365− 3 2353739
trump
1.85 % 3.40 % 1.51
366− 3 2352851
Alexander_
1.84 % 1.96 % 1.68
367− 3 2354213
miromar
1.84 % 0.00 % max
368− 3 2353885
mari1576
1.84 % 0.25 % 5.43
369− 3 2354702
volga
1.83 % 0.11 % 4.51
370− 3 2353280
IGOR-1980
1.83 % 1.78 % 1.63
371− 3 2354882
zuanz
1.82 % 2.45 % 1.57
372− 3 2354857
LeTrader
1.81 % 1.44 % 1.48
373− 3 2354931
Tsar
1.79 % 0.37 % 2.36
374− 3 2353359
Alex731030
1.78 % 3.18 % 1.38
375− 3 2354505
NAM
1.78 % 0.05 % 38.53
376− 3 2354772
Kasssvil
1.78 % 0.58 % 2.69
377− 3 2353326
Brosalov
1.77 % 1.38 % 1.82
378− 2 2354408
Satria
1.76 % 2.76 % 1.64
379− 2 2354293
Tony33
1.76 % 0.00 % max
380− 2 2352863
e2005
1.75 % 4.20 % 1.36
381− 2 2354252
frigy
1.74 % 0.28 % 7.07
382− 2 2354383
Victor
1.72 % 0.15 % 12.67
383− 2 2354522
putri77
1.72 % 1.22 % 1.43
384− 2 2354208
Millioner
1.69 % 5.39 % 1.16
385− 2 2353856
3og4uu
1.69 % 1.99 % 1.85
386− 2 2352937
Drx
1.69 % 1.21 % 1.52
387− 2 2352853
Irina
1.66 % 0.69 % 2.32
388− 2 2353439
Ramzes317
1.66 % 0.00 % max
389− 2 2353606
anyfrii
1.65 % 1.87 % 1.54
390− 2 2354790
Domovoy
1.65 % 1.09 % 1.49
391− 2 2354108
shapur23
1.64 % 1.59 % 2.03
392− 2 2353720
Baffetoff
1.62 % 0.00 % max
393− 2 2353923
Martinmathappy
1.61 % 0.79 % 2.93
394− 2 2354277
Jogjakarta
1.60 % 2.56 % 1.63
395− 2 2353894
BigLeonid
1.60 % 0.00 % max
396− 2 2354170
Yurii_VS
1.60 % 0.00 % max
397− 2 2354627
Ehsan.IRAN
1.60 % 0.28 % 3.89
398− 2 2353521
egoist
1.60 % 2.19 % 1.70
399− 2 2353252
we4hji student
1.58 % 0.00 % max
400− 2 2353201
sibirjak
1.58 % 0.18 % 5.30
401− 2 2353990
Olga
1.58 % 1.91 % 1.66
402− 1 2353528
P4P4M4FI4
1.57 % 1.08 % 2.14
403− 3 2353487
OldOleg
1.56 % 0.04 % 19.12
404− 2 2354301
John Kyole
1.55 % 3.40 % 1.42
405− 2 2353881
sari
1.55 % 2.83 % 1.32
406− 2 2353096
sedoy70
1.55 % 0.55 % 2.13
407− 2 2353846
DiegoBarros
1.53 % 0.55 % 2.43
408− 2 2354818
Virtuoz
1.51 % 0.00 % max
409 2353297
WOWS
1.50 % 2.98 % 1.20
410− 3 2353159
Angor
1.48 % 0.44 % 4.36
411− 3 2353840
Stas777
1.48 % 2.47 % 1.55
412− 2 2353444
addewyd
1.48 % 3.09 % 1.47
413− 2 2353611
Kyky
1.46 % 0.09 % 16.62
414− 2 2353258
ktd
1.46 % 0.15 % 10.89
415+ 302 2354841
T
1.46 % 2.49 % 1.59
416− 3 2353662
VIKA1981
1.46 % 2.57 % 1.34
417− 3 2354041
ffin22
1.44 % 1.32 % 1.52
418− 3 2354269
Dwijo
1.43 % 3.57 % 1.40
419− 3 2353673
Golden Investor
1.42 % 0.83 % 2.71
420− 3 2354297
hivay
1.41 % 3.03 % 1.32
421− 3 2354951
Aoonshah
1.41 % 0.87 % 2.51
422− 2 2354195
ANDEN79
1.39 % 0.14 % 11.09
423− 2 2354248
Zarce
1.39 % 2.59 % 1.24
424− 2 2354613
Albouchi2018
1.39 % 4.50 % 1.27
425− 2 2353051
Alex
1.38 % 2.07 % 1.34
426− 2 2353236
Sibiri
1.37 % 5.72 % 1.19
427− 2 2353659
Giuseppe
1.36 % 0.00 % 348.14
428− 2 2353052
jebakumar
1.36 % 0.20 % 7.75
429− 2 2353546
Avis
1.35 % 1.46 % 1.86
430− 2 2354247
Ggeorgij
1.35 % 0.55 % 3.29
431− 2 2353484
MITKAD
1.35 % 2.26 % 1.59
432− 2 2353712
Osito777
1.34 % 1.29 % 1.83
433− 2 2354966
Neptun
1.32 % 0.00 % max
434− 2 2354503
LAG55
1.32 % 0.44 % 3.88
435− 2 2354201
phoenix
1.30 % 0.94 % 1.91
436− 2 2353742
BOBA
1.30 % 0.30 % 5.31
437− 2 2353547
ZUDIN Life
1.29 % 2.32 % 1.54
438− 2 2354868
HoBu4eK
1.29 % 0.09 % 1.61
439− 2 2354012
forsjkee
1.29 % 2.11 % 1.41
440− 2 2354176
gocvan1
1.29 % 1.12 % 1.98
441− 2 2352850
zhur
1.28 % 2.28 % 1.34
442− 2 2354803
smilex
1.28 % 1.24 % 1.34
443− 2 2354491
Seleks
1.28 % 1.00 % 2.25
444− 1 2352818
ASV60
1.27 % 4.91 % 1.15
445− 1 2354273
lord omid
1.26 % 1.05 % 2.20
446− 1 2353451
Fil84
1.25 % 3.64 % 1.33
447− 1 2353738
Hamid69
1.23 % 2.24 % 1.45
448 2352840
hunggu
1.22 % 0.20 % 7.01
449 2353903
Efim
1.22 % 1.94 % 1.62
450 2353727
Termik
1.20 % 3.30 % 1.26
451 2353349
Evgen
1.20 % 0.44 % 2.29
452 2354425
NASTIA
1.20 % 2.41 % 1.29
453 2354490
Ajose
1.19 % 1.51 % 1.40
454− 7 2352928
Molchun
1.18 % 1.41 % 1.59
455− 1 2352934
Hanna
1.17 % 5.92 % 1.17
456− 37 2354401
LLL
1.17 % 1.81 % 1.63
457− 2 2354547
dimas_kom
1.16 % 4.46 % 1.26
458− 2 2353134
Uchenic
1.15 % 0.00 % max
459− 2 2353175
uncle
1.15 % 1.93 % 1.59
460− 2 2353601
Strayer
1.15 % 3.22 % 1.33
461− 2 2352870
kasper31975
1.14 % 3.22 % 1.30
462− 2 2352978
funny fun
1.14 % 0.00 % max
463− 2 2352826
dddd
1.14 % 2.38 % 1.48
464− 2 2354198
VoIk
1.13 % 0.44 % 2.29
465− 2 2354598
Alex55
1.13 % 2.16 % 1.41
466− 2 2352936
tdf12101967
1.12 % 2.62 % 1.16
467+ 3 2353926
zzzlehatzzz
1.10 % 2.26 % 1.39
468− 3 2354217
Opsa
1.09 % 1.90 % 1.57
469− 3 2354782
ivmetsoka
1.09 % 0.64 % 1.48
470− 3 2353053
Bazil
1.08 % 0.03 % 43.00
471− 3 2354221
Donya
1.07 % 4.03 % 1.25
472− 3 2353943
partha75
1.07 % 2.78 % 1.35
473− 31 2352951
davood59
1.07 % 2.39 % 1.40
474− 3 2354296
Bellatrix
1.06 % 1.01 % 1.38
475− 3 2354897
OZ
1.06 % 0.27 % 2.96
476− 3 2354495
SpartakTJ
1.06 % 0.00 % max
477− 3 2354903
subhon-tjk
1.05 % 0.16 % 3.01
478− 3 2354513
Xlust
1.03 % 1.75 % 1.49
479− 3 2354985
Zkv.ildar
1.03 % 0.19 % 6.29
480− 3 2353897
_imp
1.03 % 0.00 % max
481− 3 2353835
TrAW
1.02 % 0.93 % 2.02
482− 3 2354708
Vasil63
1.02 % 0.13 % 8.56
483− 3 2353337
Dima
1.01 % 3.62 % 1.24
484− 3 2353993
SHAKI
1.00 % 3.49 % 1.27
485− 3 2354760
Burbur
1.00 % 3.75 % 1.25
486− 3 2354226
qaz
1.00 % 4.76 % 1.21
487− 3 2352891
Mazai
0.99 % 2.48 % 1.40
488− 3 2354361
gpfx
0.98 % 0.66 % 1.85
489− 3 2354765
DashaZ
0.96 % 1.92 % 1.24
490+ 227 2353406
ZHAN
0.95 % 0.29 % 4.24
491− 4 2353448
avm
0.95 % 0.00 % max
492− 4 2354537
konstantin
0.94 % 4.19 % 1.21
493− 4 2352929
itrch
0.93 % 1.33 % 1.62
494− 4 2354010
HasanSabib
0.92 % 0.00 % max
495− 4 2353106
koschei
0.92 % 0.96 % 1.86
496− 4 2353042
Basuki
0.91 % 4.16 % 1.22
497− 4 2354560
Pole
0.90 % 0.32 % 3.82
498− 3 2354935
konn87
0.90 % 0.38 % 2.46
499− 5 2353025
badawiFX
0.89 % 1.31 % 1.67
500− 4 2354932
saeed_FX
0.89 % 0.31 % 2.31
501− 4 2354153
nik2
0.89 % 0.01 % 99.51
502− 4 2353540
Jaguar_XXX
0.87 % 0.53 % 2.37
503− 4 2354957
Scorpion King
0.87 % 0.63 % 1.64
504− 3 2353679
zeuvs
0.86 % 0.19 % 5.45
505− 3 2354072
Larina
0.86 % 1.90 % 1.45
506− 6 2352873
iikkaa
0.85 % 2.20 % 1.22
507− 4 2354007
wake
0.85 % 0.98 % 1.87
508− 3 2354357
matvejkap
0.84 % 0.33 % 2.95
509− 2 2354289
bricksforex1
0.82 % 1.91 % 1.23
510− 2 2353069
Gabi66
0.82 % 0.25 % 2.51
511− 7 2354692
Alisa1010
0.81 % 0.04 % 6.47
512− 2 2352907
OLGAWER1958
0.81 % 1.14 % 1.71
513− 2 2353121
Wasdew
0.81 % 0.72 % 2.10
514− 2 2353708
Azerbaijan
0.80 % 5.76 % 1.12
515− 9 2354488
sha33
0.79 % 0.05 % 12.39
516− 3 2354993
Kabbalist
0.77 % 0.00 % max
517− 3 2353319
IBM2018
0.77 % 1.47 % 1.45
518− 3 2354497
yuyegudeng
0.76 % 0.00 % max
519− 3 2353669
bkris88
0.74 % 2.24 % 1.17
520− 3 2353838
pepsi33
0.74 % 2.13 % 1.22
521− 3 2353988
ribak
0.74 % 0.74 % 1.48
522− 3 2354752
Ujin88
0.74 % 0.04 % 10.03
523− 3 2353246
ATABYG
0.74 % 4.61 % 1.16
524− 2 2354237
digor
0.73 % 0.00 % max
525− 1 2353839
irina76
0.73 % 1.86 % 1.37
526− 1 2354431
igorK
0.73 % 2.03 % 1.32
527− 1 2354558
Aleks9966
0.73 % 0.00 % max
528− 1 2353902
avt620
0.72 % 0.42 % 1.94
529− 1 2353968
noccitel
0.71 % 0.44 % 2.62
530− 1 2354840
brasil investidores
0.70 % 0.25 % 2.39
531− 1 2354199
Kralja
0.70 % 1.32 % 1.34
532+ 1 2353237
fas
0.68 % 3.67 % 1.17
533+ 1 2353833
bvv
0.68 % 1.19 % 1.57
534+ 1 2354551
Max
0.68 % 2.17 % 1.30
535+ 1 2354105
zcxv
0.68 % 0.00 % max
536+ 1 2352959
TopUp
0.68 % 1.89 % 1.21
537+ 1 2354360
fish
0.67 % 0.36 % 2.08
538+ 1 2354691
ArtM
0.67 % 4.19 % 1.16
539+ 1 2354266
worldwood
0.66 % 2.51 % 1.18
540+ 1 2354732
sogood
0.66 % 0.00 % 12.17
541+ 1 2353826
melissa
0.66 % 4.37 % 1.13
542+ 1 2353459
723s
0.66 % 3.04 % 1.20
543+ 1 2353090
Hasan200
0.66 % 1.14 % 1.18
544+ 1 2353410
Optimus
0.65 % 0.00 % max
545− 13 2354564
Robertik789
0.65 % 3.81 % 1.16
546− 23 2354596
skull VR
0.64 % 0.54 % 1.86
547− 26 2354745
maxim
0.63 % 0.99 % 1.22
548− 2 2354680
Yar68
0.63 % 0.47 % 1.60
549− 2 2354907
sho-gi
0.63 % 0.00 % max
550− 2 2353740
MASOUM
0.62 % 3.11 % 1.19
551− 2 2353200
KokerSpaniel
0.62 % 0.18 % 4.50
552− 2 2354043
ALVI
0.62 % 0.00 % max
553− 2 2353257
NIKSON
0.61 % 0.68 % 1.62
554− 2 2353376
antisfen
0.61 % 0.00 % max
555− 2 2353253
BOSS
0.60 % 1.95 % 1.25
556− 2 2353520
west27
0.59 % 0.01 % 66.67
557− 2 2354785
tvoi
0.59 % 0.12 % 1.73
558− 2 2354058
Aminkhji
0.57 % 0.07 % 9.82
559− 2 2354519
Mr.Forex
0.57 % 0.97 % 1.59
560− 2 2354658
MoneyBox
0.57 % 0.00 % max
561− 2 2354288
abcde12345
0.56 % 3.71 % 1.05
562− 2 2353311
Eldar 180000
0.55 % 0.00 % max
563− 1 2353197
Chicago
0.55 % 2.05 % 1.16
564− 1 2352821
gh
0.53 % 4.03 % 1.13
565− 1 2353850
mugenshinn
0.52 % 4.60 % 1.08
566− 35 2353758
ASnais
0.52 % 3.20 % 1.08
567− 2 2354628
Flagman
0.51 % 0.00 % max
568− 2 2353506
4321ding
0.51 % 0.28 % 1.86
569− 2 2354337
LION
0.50 % 2.46 % 1.12
570− 9 2354865
LiVoAl
0.50 % 2.83 % 1.12
571− 3 2352986
Kitaec
0.49 % 5.33 % 1.09
572− 3 2354706
margo
0.48 % 0.16 % 1.99
573− 3 2354523
redalert
0.48 % 0.00 % max
574− 3 2354703
Lucky Men
0.47 % 1.58 % 1.07
575− 3 2352948
A.Izm.
0.47 % 4.90 % 1.08
576− 3 2354712
ROMLEV
0.47 % 0.24 % 1.92
577− 3 2354451
irwanst
0.46 % 1.72 % 1.24
578− 3 2353313
ESI
0.46 % 0.10 % 5.46
579− 3 2354873
PK
0.46 % 0.00 % max
580− 3 2354181
Anssar122
0.46 % 0.42 % 1.70
581− 3 2354285
DUKH
0.46 % 4.66 % 1.10
582− 3 2354770
Vidadi
0.45 % 0.01 % 35.98
583− 3 2354526
val2101
0.45 % 0.00 % max
584− 2 2354672
Baskaim
0.44 % 2.66 % 1.08
585− 2 2354465
polkovnik
0.42 % 0.71 % 1.51
586− 5 2353667
levx
0.41 % 1.11 % 1.29
587− 2 2354434
Spades
0.41 % 0.94 % 1.18
588− 1 2354081
Samooji
0.40 % 0.00 % max
589− 3 2354459
Akkumax
0.40 % 0.27 % 2.31
590− 6 2354674
Sam
0.40 % 0.25 % 1.29
591− 3 2354569
Sergey250270
0.40 % 0.07 % 4.81
592− 3 2353768
Pavlenkov
0.39 % 1.01 % 1.37
593− 3 2353084
Xmudr
0.39 % 0.54 % 1.71
594− 3 2353277
Denmen
0.39 % 0.15 % 3.69
595− 3 2354566
Osip
0.38 % 2.82 % 1.05
596− 3 2354009
Saeed_H_IRANyahoo
0.38 % 5.72 % 1.07
597− 3 2353517
WhatApps375259294499
0.38 % 1.94 % 1.18
598− 3 2353539
drvick
0.36 % 0.14 % 2.91
599− 2 2353932
ForexSeer
0.36 % 1.55 % 1.21
600− 4 2353657
cmil
0.36 % 0.17 % 1.89
601− 3 2354864
Diver
0.36 % 0.02 % 20.25
602− 3 2354351
leorodeo
0.35 % 0.80 % 1.44
603− 3 2353268
amos
0.35 % 1.22 % 1.13
604− 3 2353449
Bulattrade
0.35 % 0.00 % max
605− 3 2353583
Pit1206
0.35 % 0.06 % 7.11
606− 3 2353688
Cedicarlos
0.35 % 1.62 % 1.16
607− 3 2353892
LVV
0.34 % 1.24 % 1.26
608− 3 2354480
tajson
0.34 % 0.19 % 2.78
609− 3 2354902
Vovan
0.34 % 0.01 % 31.94
610− 3 2353346
BNC
0.34 % 0.68 % 1.24
611− 3 2353273
Alparnur
0.33 % 1.84 % 1.10
612− 3 2353790
KoraNa
0.33 % 1.36 % 1.14
613− 3 2353996
Bellefor
0.33 % 1.18 % 1.27
614− 3 2353290
king
0.33 % 0.00 % max
615− 3 2353427
Oleg111
0.33 % 3.72 % 1.08
616− 3 2354587
deko
0.32 % 0.02 % 16.64
617− 3 2354332
zveruga
0.32 % 3.08 % 1.06
618− 3 2353787
Nice460
0.31 % 1.53 % 1.08
619− 3 2352952
gray57
0.30 % 0.00 % max
620− 2 2354862
alghadir
0.30 % 0.29 % 1.34
621− 2 2354003
sov
0.30 % 0.27 % 1.72
622− 1 2353309
ZhasSKO
0.28 % 0.01 % 57.34
623− 1 2354084
elsh
0.28 % 0.00 % max
624− 1 2354219
Douglasbsu
0.28 % 0.05 % 6.56
625− 1 2353483
Ichlas Kuntoro
0.28 % 4.53 % 1.03
626− 6 2353436
garri2
0.27 % 0.15 % 2.08
627− 2 2353676
ratlin
0.26 % 0.56 % 1.17
628− 2 2352984
wahyudi
0.26 % 3.23 % 1.05
629− 2 2354570
Abelig11
0.26 % 0.14 % 2.81
630− 1 2354100
olmokl
0.24 % 2.21 % 1.07
631+ 20 2353151
jhandervel
0.23 % 0.21 % 1.66
632− 2 2354324
Atpildas
0.23 % 4.14 % 1.05
633− 2 2354995
CondeLopes
0.23 % 0.00 % max
634− 2 2353420
velbel
0.22 % 2.98 % 1.06
635− 2 2353016
BUKET66
0.22 % 2.18 % 1.07
636− 2 2353653
Klerk0
0.22 % 0.03 % 3.76
637− 2 2353224
Salaga
0.22 % 0.07 % 2.02
638− 2 2353616
ali2535
0.20 % 1.47 % 1.13
639− 2 2354528
Sbahri215
0.20 % 3.42 % 1.05
640− 2 2353795
Barmaleeff
0.20 % 0.00 % max
641− 1 2353192
MAMOHT
0.19 % 0.31 % 1.62
642 2353472
MrGold
0.19 % 1.56 % 1.08
643− 2 2353171
Proteus
0.19 % 0.17 % 1.68
644− 1 2354753
vojt
0.18 % 0.00 % max
645− 1 2353542
Shepol
0.17 % 3.28 % 1.05
646− 1 2354276
Kos
0.17 % 0.00 % 130.17
647− 1 2353997
Aleksanderer
0.17 % 0.49 % 1.17
648− 1 2353342
oOWOo
0.17 % 0.78 % 1.21
649− 1 2353666
ncff
0.16 % 1.76 % 1.07
650− 1 2353706
Bravulasco
0.16 % 0.25 % 1.60
651− 1 2353948
Andrey
0.16 % 0.54 % 1.21
652 2354584
Bigboys
0.15 % 6.46 % 1.02
653 2354824
Antares
0.15 % 0.00 % max
654 2354349
OlegAr
0.15 % 0.00 % max
655 2353599
job51
0.14 % 0.06 % 3.05
656 2354623
88GBNTH
0.14 % 0.07 % 2.89
657 2353364
Satco
0.14 % 0.12 % 1.58
658 2353831
megahertz91
0.14 % 0.27 % 1.52
659− 20 2354394
Ali Sahraei
0.14 % 0.26 % 1.46
660− 1 2353255
Sakura
0.14 % 2.58 % 1.05
661− 1 2354720
sib2018
0.13 % 0.37 % 1.36
662− 1 2353133
Weld65
0.13 % 0.51 % 1.08
663− 1 2354499
Lexxxa1977
0.13 % 0.31 % 1.20
664− 1 2354679
BOT
0.13 % 0.32 % 1.14
665− 1 2353680
Gala18
0.12 % 6.67 % 1.02
666− 1 2354501
anp2018_4
0.12 % 0.02 % 7.05
667− 1 2352861
Mistel
0.12 % 0.00 % max
668− 1 2353367
petr1989
0.11 % 5.80 % 1.02
669− 1 2354729
Starover
0.11 % 0.74 % 1.14
670− 1 2354997
Yda4nik
0.10 % 0.03 % 2.58
671− 43 2353107
Orion
0.09 % 1.21 % 1.03
672− 2 2354442
benyamin
0.09 % 0.09 % 1.99
673− 2 2354915
aqv
0.09 % 0.08 % 1.27
674− 2 2353157
bahram
0.08 % 0.23 % 1.12
675+ 38 2354287
Aneg
0.08 % 0.00 % max
676− 3 2354515
Brovin
0.08 % 0.10 % 1.79
677− 3 2354184
AlconS
0.08 % 0.00 % 22.20
678− 3 2354131
DANA
0.07 % 0.07 % 2.01
679− 3 2352968
bolt68
0.07 % 2.24 % 1.02
680− 3 2354959
cahyo81
0.07 % 0.04 % 2.88
681− 3 2354319
REGION19
0.06 % 0.00 % max
682− 3 2354924
KAMAR
0.06 % 0.00 % max
683− 3 2353464
Velvaruzh
0.06 % 0.00 % 123.70
684− 3 2354343
odegoff
0.06 % 0.12 % 1.36
685− 3 2354468
svetik60
0.06 % 2.39 % 1.01
686− 3 2354875
Sergei07
0.06 % 0.24 % 1.07
687− 3 2353352
marcus7779
0.06 % 0.00 % max
688− 3 2353818
dreamorder
0.05 % 4.01 % 1.01
689− 3 2353868
skorpion3777
0.05 % 0.03 % 2.63
690− 3 2354302
Niva
0.05 % 0.00 % max
691− 3 2354801
Igel
0.05 % 2.72 % 1.02
692− 3 2354107
farshadfx
0.05 % 0.00 % max
693− 3 2354590
Goldman
0.04 % 0.15 % 1.26
694− 3 2353593
zhuanjiao007
0.04 % 0.01 % 5.60
695− 3 2354730
IRoN
0.04 % 0.00 % max
696− 3 2353081
Lucid
0.03 % 0.00 % max
697− 2 2353298
Kvistik
0.03 % 2.46 % 1.01
698+ 19 2353179
MixailEL
0.03 % 1.07 % 1.01
699− 3 2354173
NEMETS
0.03 % 0.00 % max
700− 3 2354591
yhdqs003
0.03 % 2.01 % 1.01
701− 2 2353915
sepehr
0.03 % 0.00 % 13.99
702− 2 2353441
Rustik
0.03 % 0.38 % 1.06
703− 2 2353327
dsol
0.02 % 0.23 % 1.07
704− 2 2353548
LIONHEART
0.02 % 6.39 % 1.00
705− 1 2353142
alez66
0.02 % 0.11 % 1.21
706− 3 2352837
Walter Ball
0.02 % 1.49 % 1.01
707− 2 2354013
qiwi2
0.02 % 0.00 % max
708− 2 2354406
Turik
0.02 % 3.45 % 1.01
709− 2 2354850
Alexdrevo
0.02 % 0.00 % 7.40
710− 16 2353127
hisom
0.01 % 4.08 % 1.00
711− 3 2354696
mohsen
0.01 % 0.04 % 1.13
712− 3 2353287
Andy
0.01 % 1.69 % 1.00
713− 3 2353916
ALireza99
0.01 % 0.04 % 1.16
714− 3 2354955
alec
0.01 % 0.21 % 1.02
715− 3 2353759
saschki
0.00 % 0.08 % 1.03
716− 2 2354904
gefest9032
0.00 % 0.00 % max
اطلاعات از 2018/10/18 08:04، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه