Địa chỉ cho tài khoản ảo, thật và tài khoản cuộc thi là gì?

Số tài khoản MetaTrader

Tên máy chủ MetaTrader

Address

     

0–99999
400000–499999
5000000–5099999
5400000–5499999
6100000–6199999
6400000-6499999
99000000-99999999

Alpari-Standard1

dc1.mt4standard1.alpari.finance
dc2.mt4standard1.alpari.finance
dca1.mt4standard1.alpari.finance:444

100000–199999
5100000–5199999
5500000–5599999
6000000–6099999
6500000–6699999
37100000–37999999

Alpari-Standard2

dc1.mt4standard2.alpari.finance
dc2.mt4standard2.alpari.finance
dca1.mt4standard2.alpari.finance:444

200000–399999
5200000–5399999
5600000–5799999
6200000–6299999
144000000-144999999

Alpari-Standard3

dc1.mt4standard3.alpari.finance
dc2.mt4standard3.alpari.finance
dca1.mt4standard3.alpari.finance:444

5800000–5899999
143000000-143999999

Alpari-PRO.ECN

dc1.mt4proecn.alpari.com
dc2.mt4proecn.alpari.com
dca1.mt4proecn.alpari.com:444

206000000-206999999

Alpari-PRO.ECN2

dc1.mt4proecn2.alpari.com
dc2.mt4proecn2.alpari.com
dca1.mt4proecn2.alpari.com:444

29500000–29999999
250000000–259999999

Alpari-PRO.ECN-Demo

dc1.mt4proecn-demo.alpari.finance
dc2.mt4proecn-demo.alpari.finance
dca1.mt4proecn-demo.alpari.finance:444

600000–4999999
6000000–7999999
11000000–19999999

Alpari-Demo

dc1.mt4demo.alpari.finance
dc2.mt4demo.alpari.finance
dca1.mt4demo.alpari.finance:444

8000000–9999999

Alpari-ECN-Demo

dc1.mt4ecn-demo.alpari.finance
dc2.mt4ecn-demo.alpari.finance
dca1.mt4ecn-demo.alpari.finance:444

800000–999999
1400000–1499999
5900000–5999999
142000000-142999999

Alpari-ECN1

dc1.mt4ecn1.alpari.finance
dc2.mt4ecn1.alpari.finance
dca1.mt4ecn1.alpari.finance:444

1600000–1999999
10000000–10999999

Alpari-Nano

dc1.mt4nano.alpari.finance
dc2.mt4nano.alpari.finance
dca1.mt4nano.alpari.finance:444

15000000–16999999
17000000–19999999

Alpari-MT5

dc1.mt5.alpari.finance
dc2.mt5.alpari.finance
dca1.mt5.alpari.finance:444

50000000–59999999

Alpari-MT5-Demo

dc1.mt5demo.alpari.finance
dc2.mt5demo.alpari.finance
dca1.mt5demo.alpari.finance:444

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.