واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 16,680 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 1 090

  صندوق جایزه دوره 63

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 1 663

  شرکت کنندگان دوره 11

دوره 11 ادامه دارد 18/10/2021 - 06/11/2021
ثبت نام
12 دوره 15/11/2021 - 04/12/2021
ثبت نام باز است 06/11/2021

رتبه بندی دوره 11 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 27/10/2021 20:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎Richmond
‎24.62%
(49)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
149
250
USD
‎2
‎hamideh52
‎24.34%
(48)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
146
200
USD
‎3
‎Tirana12
‎23.72%
(47)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
143
150
USD
‎4
‎kaltuy
‎23.49%
(46)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
140
100
USD
‎5
‎alex701
‎22.57%
(45)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
137
90
USD
‎6
‎Sebastian
‎21.47%
(43)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
133
80
USD
‎7
‎Anjelina
‎20.97%
(42)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
130
70
USD
‎8
‎Baran99
‎20.29%
(41)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
127
60
USD
‎9
+4
‎super
‎19.94%
(40)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
124
50
USD
‎10
-1
‎Turbo
‎19.73%
(39)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
121
40
USD
‎11
-1
‎Ask
‎19.46%
(38)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
118
3000
ALP
‎12
-1
‎anufroz
‎19.26%
(37)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
115
2000
ALP
‎13
+1
‎ALP
‎19.08%
(36)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
112
1000
ALP
‎14
-2
‎Dibala
‎18.30%
(34)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
108
900
ALP
‎15
+8
‎Mishka
‎18.23%
(33)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
105
900
ALP
‎16
-1
‎Setad88
‎17.54%
(30)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
100
800
ALP
‎17
-1
‎Atpildas69
‎17.19%
(29)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
97
800
ALP
‎18
+7
‎Urka
‎16.43%
(27)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
93
700
ALP
‎19
-2
‎ayub07
‎15.95%
(25)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
89
700
ALP
‎20
‎idahoki
‎14.86%
(24)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
86
600
ALP
‎21
-2
‎Jordan
‎14.79%
(23)
‎0.00%
(30)
‎0.00
(30)
83
600
ALP
‎22
+17
‎Henry
‎14.75%
(21)
‎0.00%
(29)
‎0.00
(29)
79
500
ALP
‎23
+3
‎Djak912
‎14.17%
(19)
‎0.00%
(28)
‎0.00
(28)
75
500
ALP
‎24
-6
‎nagrani
‎14.05%
(18)
‎0.00%
(27)
‎0.00
(27)
72
500
ALP
‎25
-4
‎zmv
‎14.02%
(17)
‎0.00%
(26)
‎0.00
(26)
69
400
ALP
‎26
-2
‎Barekat0
‎13.83%
(16)
‎0.00%
(25)
‎0.00
(25)
66
400
ALP
‎27
+1
‎Krenev
‎26.43%
(50)
‎2.69%
(9)
‎2.73
(2)
61
400
ALP
‎28
-6
‎nightmare
‎13.43%
(13)
‎0.00%
(24)
‎0.00
(24)
61
300
ALP
‎29
+2
‎Albert
‎13.23%
(12)
‎0.00%
(23)
‎0.00
(23)
58
300
ALP
‎30
+3
‎hirad
‎17.72%
(31)
‎2.54%
(10)
‎6.88
(13)
54
300
ALP
‎31
-4
‎Fari
‎12.66%
(9)
‎0.00%
(22)
‎0.00
(22)
53
‎-
‎32
+5
‎ole555777
‎22.02%
(44)
‎7.13%
(2)
‎3.65
(4)
50
‎-
‎33
+9
‎Sina
‎17.87%
(32)
‎2.72%
(8)
‎5.86
(10)
50
‎-
‎34
+17
‎ctac
‎12.44%
(7)
‎0.00%
(21)
‎0.00
(21)
49
‎-
‎35
-1
‎spochinom
‎15.99%
(26)
‎2.28%
(11)
‎6.02
(11)
48
‎-
‎36
-7
‎midnight_sun
‎14.37%
(20)
‎0.80%
(14)
‎18.89
(14)
48
‎-
‎37
+6
‎And2003
‎14.75%
(22)
‎2.21%
(12)
‎6.70
(12)
46
‎-
‎38
-6
‎DIViA
‎12.42%
(5)
‎0.00%
(20)
‎0.00
(20)
45
‎-
‎39
-9
‎Zahar10
‎13.57%
(14)
‎0.68%
(15)
‎20.97
(15)
44
‎-
‎40
-4
‎TanyaM
‎12.43%
(6)
‎0.08%
(19)
‎159.55
(19)
44
‎-
‎41
+6
‎Karl1
‎12.63%
(8)
‎0.22%
(17)
‎52.68
(18)
43
‎-
‎42
-4
‎peyman74
‎18.33%
(35)
‎7.77%
(1)
‎3.36
(3)
39
‎-
‎43
+8
‎bigwill
‎11.81%
(3)
‎0.18%
(18)
‎41.76
(17)
38
‎-
‎44
+2
‎Saa
‎12.78%
(11)
‎2.00%
(13)
‎5.77
(9)
33
‎-
‎45
+6
‎SAGRUS
‎11.72%
(1)
‎0.41%
(16)
‎29.74
(16)
33
‎-
‎46
-2
‎vahid
‎17.13%
(28)
‎4.88%
(3)
‎2.56
(1)
32
‎-
‎47
+2
‎hoomll
‎13.79%
(15)
‎3.41%
(7)
‎5.04
(8)
30
‎-
‎48
+2
‎tepterya
‎12.70%
(10)
‎3.49%
(6)
‎4.63
(7)
23
‎-
‎49
+2
‎Tirana09
‎11.89%
(4)
‎3.85%
(4)
‎4.09
(5)
13
‎-
‎50
-5
‎Venous
‎11.78%
(2)
‎3.57%
(5)
‎4.30
(6)
13
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎Krenev
‎26.43%
‎2.69%
‎2.73
‎2
‎Richmond
‎24.62%
‎0.00%
‎0.00
‎3
‎hamideh52
‎24.34%
‎0.00%
‎0.00
‎4
‎Tirana12
‎23.72%
‎0.00%
‎0.00
‎5
‎kaltuy
‎23.49%
‎0.00%
‎0.00
‎6
‎alex701
‎22.57%
‎0.00%
‎0.00
‎7
‎ole555777
‎22.02%
‎7.13%
‎3.65
‎8
‎Sebastian
‎21.47%
‎0.00%
‎0.00
‎9
‎Anjelina
‎20.97%
‎0.00%
‎0.00
‎10
‎Baran99
‎20.29%
‎0.00%
‎0.00
‎11
‎super
‎19.94%
‎0.00%
‎0.00
‎12
‎Turbo
‎19.73%
‎0.00%
‎0.00
‎13
‎Ask
‎19.46%
‎0.00%
‎0.00
‎14
‎anufroz
‎19.26%
‎0.00%
‎0.00
‎15
‎ALP
‎19.08%
‎0.00%
‎0.00
‎16
‎peyman74
‎18.33%
‎7.77%
‎3.36
‎17
‎Dibala
‎18.30%
‎0.00%
‎0.00
‎18
‎Mishka
‎18.23%
‎0.00%
‎0.00
‎19
‎Sina
‎17.87%
‎2.72%
‎5.86
‎20
‎hirad
‎17.72%
‎2.54%
‎6.88
‎21
‎Setad88
‎17.54%
‎0.00%
‎0.00
‎22
‎Atpildas69
‎17.19%
‎0.00%
‎0.00
‎23
‎vahid
‎17.13%
‎4.88%
‎2.56
‎24
‎Urka
‎16.43%
‎0.00%
‎0.00
‎25
‎spochinom
‎15.99%
‎2.28%
‎6.02
‎26
‎ayub07
‎15.95%
‎0.00%
‎0.00
‎27
‎idahoki
‎14.86%
‎0.00%
‎0.00
‎28
‎Jordan
‎14.79%
‎0.00%
‎0.00
‎29
‎And2003
‎14.75%
‎2.21%
‎6.70
‎30
‎Henry
‎14.75%
‎0.00%
‎0.00
‎31
‎midnight_sun
‎14.37%
‎0.80%
‎18.89
‎32
‎Djak912
‎14.17%
‎0.00%
‎0.00
‎33
‎nagrani
‎14.05%
‎0.00%
‎0.00
‎34
‎zmv
‎14.02%
‎0.00%
‎0.00
‎35
‎Barekat0
‎13.83%
‎0.00%
‎0.00
‎36
‎hoomll
‎13.79%
‎3.41%
‎5.04
‎37
‎Zahar10
‎13.57%
‎0.68%
‎20.97
‎38
‎nightmare
‎13.43%
‎0.00%
‎0.00
‎39
‎Albert
‎13.23%
‎0.00%
‎0.00
‎40
‎Saa
‎12.78%
‎2.00%
‎5.77
‎41
‎tepterya
‎12.70%
‎3.49%
‎4.63
‎42
‎Fari
‎12.66%
‎0.00%
‎0.00
‎43
‎Karl1
‎12.63%
‎0.22%
‎52.68
‎44
‎ctac
‎12.44%
‎0.00%
‎0.00
‎45
‎TanyaM
‎12.43%
‎0.08%
‎159.55
‎46
‎DIViA
‎12.42%
‎0.00%
‎0.00
‎47
‎Tirana09
‎11.89%
‎3.85%
‎4.09
‎48
‎bigwill
‎11.81%
‎0.18%
‎41.76
‎49
‎Venous
‎11.78%
‎3.57%
‎4.30
‎50
‎SAGRUS
‎11.72%
‎0.41%
‎29.74
‎51
‎God
‎11.64%
‎0.00%
‎0.00
‎52
‎pokuzar
‎11.62%
‎0.00%
‎0.00
‎53
‎mohsen--mashhad
‎11.49%
‎0.18%
‎60.31
‎54
‎Silver
‎11.40%
‎5.33%
‎3.14
‎55
‎bva
‎11.34%
‎0.12%
‎99.57
‎56
‎Lilya
‎11.25%
‎0.00%
‎0.00
‎57
‎Ofogh1404
‎11.07%
‎0.67%
‎17.53
‎58
‎Rebeka anelka
‎11.06%
‎0.00%
‎0.00
‎59
‎Ehsan_FX
‎10.92%
‎3.59%
‎4.04
‎60
‎JOVE
‎10.89%
‎2.47%
‎5.41
‎61
‎M4jojhd
‎10.53%
‎0.00%
‎0.00
‎62
‎kovsk
‎10.40%
‎0.00%
‎0.00
‎63
‎ANDREI111
‎10.37%
‎0.00%
‎0.00
‎64
‎BAIG
‎10.36%
‎0.42%
‎10.53
‎65
‎Camel220
‎10.32%
‎0.00%
‎0.00
‎66
‎Owak
‎9.94%
‎0.00%
‎0.00
‎67
‎Aidin Ghani
‎9.83%
‎0.24%
‎41.42
‎68
‎shox1990
‎9.77%
‎0.00%
‎0.00
‎69
‎Martic
‎9.76%
‎0.00%
‎0.00
‎70
‎king
‎9.66%
‎0.00%
‎0.00
‎71
‎war99
‎9.55%
‎3.70%
‎3.58
‎72
‎Leks
‎9.43%
‎0.00%
‎4715.25
‎73
‎Arash
‎9.23%
‎3.92%
‎3.35
‎74
‎sb
‎9.21%
‎0.19%
‎49.80
‎75
‎TIMELESS
‎9.09%
‎0.38%
‎24.45
‎76
‎Samn
‎8.98%
‎1.94%
‎4.01
‎77
‎gek
‎8.95%
‎1.90%
‎5.70
‎78
‎BBX
‎8.89%
‎1.41%
‎4.34
‎79
‎behroz1367
‎8.84%
‎9.55%
‎1.93
‎80
‎MedvedT
‎8.77%
‎5.43%
‎2.62
‎81
‎April
‎8.69%
‎3.49%
‎3.49
‎82
‎ZHUCK
‎8.60%
‎0.21%
‎40.28
‎83
‎Eivet
‎8.59%
‎5.08%
‎2.69
‎84
‎Billie Jean
‎8.59%
‎0.00%
‎0.00
‎85
‎sergei_kov
‎8.54%
‎1.11%
‎8.53
‎86
‎Feeranym
‎8.53%
‎0.00%
‎0.00
‎87
‎DDDDDD33
‎8.37%
‎1.69%
‎5.08
‎88
‎live
‎8.35%
‎0.00%
‎0.00
‎89
‎Vitk1
‎8.32%
‎0.22%
‎32.70
‎90
‎mikhail12
‎8.30%
‎0.17%
‎49.48
‎91
‎saymel
‎8.29%
‎0.00%
‎0.00
‎92
‎uust
‎8.17%
‎5.08%
‎2.61
‎93
‎svetljaxok
‎8.04%
‎0.00%
‎0.00
‎94
‎kotelevskiy85
‎8.01%
‎8.66%
‎1.87
‎95
‎Madinson
‎7.98%
‎0.93%
‎9.56
‎96
‎IGOR_1980
‎7.96%
‎0.00%
‎0.00
‎97
‎Dubstep
‎7.86%
‎1.75%
‎3.19
‎98
‎graimz
‎7.78%
‎1.60%
‎2.98
‎99
‎bobsley
‎7.71%
‎0.00%
‎0.00
‎100
‎Andrii
‎7.69%
‎0.15%
‎48.77
‎101
‎Transerpher
‎7.61%
‎0.78%
‎10.79
‎102
‎AMIR MOMENIN ALI
‎7.61%
‎3.30%
‎3.18
‎103
‎XX
‎7.59%
‎0.11%
‎67.58
‎104
‎komandor
‎7.49%
‎1.27%
‎2.92
‎105
‎ditven
‎7.46%
‎1.54%
‎5.39
‎106
‎vanhal510
‎7.30%
‎0.00%
‎0.00
‎107
‎denonoidus
‎7.30%
‎0.68%
‎8.98
‎108
‎prost
‎7.28%
‎2.24%
‎4.25
‎109
‎Eight_Noise
‎7.20%
‎0.00%
‎0.00
‎110
‎Velikiy Mjau
‎7.18%
‎0.00%
‎0.00
‎111
‎Karl
‎7.13%
‎3.50%
‎3.04
‎112
‎Prostoy
‎7.11%
‎1.40%
‎6.09
‎113
‎Sergo_300
‎7.04%
‎1.74%
‎5.06
‎114
‎akbar1
‎7.03%
‎4.36%
‎2.61
‎115
‎ufedota
‎7.02%
‎5.42%
‎2.30
‎116
‎Persian
‎7.02%
‎0.09%
‎77.91
‎117
‎Trad Man
‎6.97%
‎3.43%
‎3.03
‎118
‎Faddei
‎6.96%
‎2.38%
‎3.93
‎119
‎mahdavi
‎6.94%
‎0.25%
‎19.23
‎120
‎ant1480
‎6.92%
‎0.70%
‎10.86
‎121
‎MaryaM
‎6.89%
‎6.75%
‎2.02
‎122
‎malmal
‎6.89%
‎5.40%
‎2.27
‎123
‎PSAP
‎6.88%
‎0.00%
‎0.00
‎124
‎Antrasit
‎6.88%
‎6.09%
‎1.30
‎125
‎rges
‎6.83%
‎0.00%
‎0.00
‎126
‎hreshad
‎6.80%
‎5.12%
‎2.31
‎127
‎Nikoteen
‎6.74%
‎0.26%
‎24.54
‎128
‎Marija
‎6.74%
‎1.20%
‎6.48
‎129
‎Uchastnik
‎6.67%
‎0.01%
‎607.77
‎130
‎mostafa
‎6.61%
‎2.54%
‎3.60
‎131
‎behzad1361
‎6.56%
‎3.59%
‎2.83
‎132
‎Sanj.B
‎6.56%
‎0.00%
‎0.00
‎133
‎George S
‎6.56%
‎0.38%
‎12.26
‎134
‎Mzaa2640
‎6.56%
‎2.60%
‎3.44
‎135
‎Direct
‎6.46%
‎0.00%
‎0.00
‎136
‎m12
‎6.45%
‎6.62%
‎1.97
‎137
‎ali33
‎6.45%
‎2.14%
‎2.82
‎138
‎agouvic
‎6.42%
‎1.58%
‎5.05
‎139
‎Grebennik
‎6.40%
‎1.45%
‎5.41
‎140
‎Davod
‎6.38%
‎0.29%
‎20.56
‎141
‎Brown55
‎6.25%
‎1.09%
‎6.73
‎142
‎Neverhood
‎6.25%
‎0.00%
‎0.00
‎143
‎alen
‎6.20%
‎0.02%
‎407.37
‎144
‎Den87
‎6.15%
‎4.75%
‎2.30
‎145
‎LMK
‎6.08%
‎0.00%
‎0.00
‎146
‎igorK
‎5.99%
‎1.79%
‎4.35
‎147
‎leos
‎5.98%
‎0.00%
‎0.00
‎148
‎Flau
‎5.97%
‎0.00%
‎2985.90
‎149
‎foxforex
‎5.94%
‎1.73%
‎4.44
‎150
‎uraim
‎5.91%
‎0.54%
‎4.98
‎151
‎vadim
‎5.82%
‎0.31%
‎19.85
‎152
‎tokay
‎5.82%
‎5.45%
‎2.07
‎153
‎Dluma
‎5.75%
‎0.00%
‎0.00
‎154
‎Aron7878
‎5.75%
‎0.95%
‎7.05
‎155
‎ghjr
‎5.66%
‎1.00%
‎6.65
‎156
‎kazi
‎5.53%
‎0.66%
‎6.64
‎157
‎Rendy
‎5.52%
‎0.00%
‎0.00
‎158
‎Chetsmile
‎5.51%
‎7.59%
‎1.31
‎159
‎Zagalo
‎5.48%
‎3.88%
‎2.41
‎160
‎sergrusiy
‎5.48%
‎1.26%
‎3.64
‎161
‎boostprofit
‎5.45%
‎7.62%
‎1.33
‎162
‎Amirsem
‎5.42%
‎0.00%
‎0.00
‎163
‎V3
‎5.42%
‎6.75%
‎1.80
‎164
‎amoyou
‎5.41%
‎9.76%
‎1.23
‎165
‎rus1
‎5.40%
‎0.00%
‎0.00
‎166
‎Alivko
‎5.38%
‎0.00%
‎0.00
‎167
‎Amiin
‎5.33%
‎1.67%
‎4.17
‎168
‎Aprr
‎5.27%
‎0.00%
‎0.00
‎169
‎gavr_san
‎5.27%
‎0.00%
‎0.00
‎170
‎fghsn
‎5.24%
‎0.00%
‎0.00
‎171
‎struch
‎5.18%
‎0.15%
‎34.86
‎172
‎IRA..ROS
‎5.16%
‎0.00%
‎0.00
‎173
‎Poroh
‎5.12%
‎1.49%
‎4.45
‎174
‎alizare
‎5.11%
‎2.55%
‎1.68
‎175
‎Reza8
‎5.09%
‎9.55%
‎1.53
‎176
‎Mish
‎5.09%
‎4.79%
‎2.06
‎177
‎mina
‎5.04%
‎0.00%
‎0.00
‎178
‎wayfarer
‎5.02%
‎0.00%
‎0.00
‎179
‎valeryo
‎5.01%
‎0.00%
‎0.00
‎180
‎alfa
‎5.00%
‎1.56%
‎4.19
‎181
‎maestro
‎4.99%
‎0.00%
‎0.00
‎182
‎Raven
‎4.96%
‎0.13%
‎23.92
‎183
‎Tmbl
‎4.95%
‎0.00%
‎0.00
‎184
‎Mreza
‎4.87%
‎0.21%
‎23.89
‎185
‎qwer
‎4.87%
‎0.78%
‎7.27
‎186
‎Tasmani
‎4.84%
‎0.96%
‎6.05
‎187
‎Polo_
‎4.82%
‎0.00%
‎0.00
‎188
‎Ankul
‎4.82%
‎8.53%
‎1.37
‎189
‎Juyy1290
‎4.76%
‎3.94%
‎2.21
‎190
‎amirarman
‎4.76%
‎0.47%
‎11.19
‎191
‎Xiaomi
‎4.76%
‎3.89%
‎2.22
‎192
‎OGIE
‎4.75%
‎1.54%
‎4.09
‎193
‎Mohammad
‎4.75%
‎2.04%
‎2.66
‎194
‎KAG
‎4.74%
‎4.73%
‎2.00
‎195
‎4xxxx
‎4.70%
‎0.11%
‎43.07
‎196
‎Viktorius
‎4.67%
‎0.25%
‎19.74
‎197
‎KENT
‎4.66%
‎5.00%
‎1.93
‎198
‎bv0987
‎4.65%
‎0.81%
‎6.77
‎199
‎OZ
‎4.64%
‎0.00%
‎0.00
‎200
‎Teeo
‎4.63%
‎3.00%
‎2.49
‎201
‎shadow_jacker
‎4.63%
‎0.00%
‎0.00
‎202
‎Roya
‎4.62%
‎0.31%
‎16.07
‎203
‎Igor R
‎4.53%
‎0.12%
‎37.52
‎204
‎PPAn
‎4.52%
‎0.79%
‎3.76
‎205
‎K9A5N1
‎4.51%
‎3.37%
‎1.94
‎206
‎cpuir
‎4.46%
‎1.52%
‎3.94
‎207
‎reanimator
‎4.45%
‎2.73%
‎1.90
‎208
‎Aziz0992
‎4.44%
‎3.00%
‎2.48
‎209
‎RusIvan
‎4.42%
‎0.00%
‎0.00
‎210
‎DAV
‎4.41%
‎4.61%
‎1.50
‎211
‎Lena Lena
‎4.40%
‎5.13%
‎1.40
‎212
‎kmmr
‎4.40%
‎0.00%
‎0.00
‎213
‎chikchik
‎4.39%
‎4.62%
‎1.95
‎214
‎Erfan4
‎4.36%
‎0.25%
‎17.88
‎215
‎Felix
‎4.33%
‎0.24%
‎18.69
‎216
‎stasfx
‎4.33%
‎0.00%
‎0.00
‎217
‎Vavilon
‎4.31%
‎0.00%
‎0.00
‎218
‎Hassan
‎4.30%
‎0.00%
‎0.00
‎219
‎Q75
‎4.28%
‎0.00%
‎0.00
‎220
‎PVV
‎4.28%
‎2.97%
‎1.89
‎221
‎wadimus
‎4.27%
‎0.00%
‎0.00
‎222
‎Solesdengam
‎4.26%
‎3.97%
‎1.94
‎223
‎Wrester94
‎4.26%
‎2.73%
‎1.96
‎224
‎Vet
‎4.24%
‎0.77%
‎6.49
‎225
‎Palich
‎4.23%
‎3.52%
‎2.20
‎226
‎andrei39
‎4.23%
‎0.00%
‎0.00
‎227
‎USD Pac-Man
‎4.23%
‎0.09%
‎46.89
‎228
‎Delta44
‎4.22%
‎7.58%
‎1.56
‎229
‎Dok9s
‎4.19%
‎0.10%
‎41.89
‎230
‎YrijVoronkov
‎4.18%
‎3.35%
‎1.62
‎231
‎NIKOLAY164RUS
‎4.16%
‎2.38%
‎1.39
‎232
‎Duodenum
‎4.16%
‎0.00%
‎0.00
‎233
‎BlackSun
‎4.12%
‎0.00%
‎0.00
‎234
‎Diamond
‎4.10%
‎0.00%
‎0.00
‎235
‎aaaa
‎4.06%
‎0.00%
‎0.00
‎236
‎Lord NED
‎4.03%
‎0.00%
‎0.00
‎237
‎Jk
‎4.03%
‎2.24%
‎2.80
‎238
‎bbs58
‎3.95%
‎0.00%
‎0.00
‎239
‎leodotcom
‎3.93%
‎4.99%
‎1.73
‎240
‎AliSafari76
‎3.89%
‎2.25%
‎2.19
‎241
‎Word1990
‎3.88%
‎3.84%
‎2.01
‎242
‎mahbody
‎3.87%
‎0.00%
‎0.00
‎243
‎drakshan
‎3.86%
‎2.97%
‎2.30
‎244
‎draco
‎3.81%
‎0.21%
‎18.58
‎245
‎Wizard
‎3.80%
‎0.02%
‎254.48
‎246
‎leolex
‎3.79%
‎0.00%
‎0.00
‎247
‎mohamad72
‎3.76%
‎0.00%
‎0.00
‎248
‎dnfkdfol
‎3.75%
‎0.00%
‎0.00
‎249
‎andyboy
‎3.71%
‎0.58%
‎7.32
‎250
‎MIHA97
‎3.70%
‎2.05%
‎2.81
‎251
‎sssval
‎3.69%
‎1.61%
‎2.52
‎252
‎Xoma123
‎3.68%
‎0.57%
‎7.43
‎253
‎C-3PO
‎3.68%
‎0.00%
‎0.00
‎254
‎maaaahi
‎3.65%
‎0.12%
‎31.04
‎255
‎MS
‎3.65%
‎6.56%
‎1.56
‎256
‎Dmitrii
‎3.61%
‎5.81%
‎1.30
‎257
‎Guide
‎3.61%
‎0.24%
‎16.03
‎258
‎kemer
‎3.60%
‎3.08%
‎2.17
‎259
‎idis
‎3.59%
‎3.33%
‎2.08
‎260
‎RaissTig
‎3.56%
‎1.99%
‎2.71
‎261
‎McDuck
‎3.56%
‎0.00%
‎0.00
‎262
‎promX
‎3.55%
‎0.80%
‎5.27
‎263
‎aliiiiii
‎3.52%
‎3.68%
‎1.96
‎264
‎kassir
‎3.45%
‎2.20%
‎2.40
‎265
‎Elang
‎3.44%
‎0.00%
‎0.00
‎266
‎Amirfx
‎3.40%
‎0.00%
‎0.00
‎267
‎velbel
‎3.40%
‎0.00%
‎0.00
‎268
‎Pesadita
‎3.39%
‎0.48%
‎8.06
‎269
‎Alexey
‎3.37%
‎0.05%
‎71.85
‎270
‎Basilio
‎3.33%
‎1.19%
‎3.80
‎271
‎mohammad javad ghias
‎3.33%
‎0.72%
‎5.64
‎272
‎PoPasha
‎3.32%
‎0.00%
‎0.00
‎273
‎kmm
‎3.28%
‎0.00%
‎0.00
‎274
‎Hakata
‎3.27%
‎0.00%
‎0.00
‎275
‎natasha
‎3.26%
‎0.00%
‎0.00
‎276
‎Dimitrii
‎3.25%
‎0.93%
‎4.50
‎277
‎TURKMEN
‎3.25%
‎1.20%
‎3.58
‎278
‎Tabudi
‎3.23%
‎2.95%
‎2.06
‎279
‎GOLDEN ROSE
‎3.22%
‎1.76%
‎2.75
‎280
‎Hamiduk666
‎3.19%
‎0.00%
‎0.00
‎281
‎prasary
‎3.17%
‎1.46%
‎3.17
‎282
‎Shivana
‎3.16%
‎4.92%
‎1.64
‎283
‎Kamyy
‎3.16%
‎0.00%
‎0.00
‎284
‎Muhammad
‎3.13%
‎0.00%
‎0.00
‎285
‎hosein
‎3.12%
‎7.31%
‎1.43
‎286
‎jaber
‎3.10%
‎1.64%
‎2.88
‎287
‎Sergun
‎3.09%
‎0.00%
‎0.00
‎288
‎Harry
‎3.09%
‎6.45%
‎1.48
‎289
‎LeonidBorisovich
‎3.09%
‎0.97%
‎4.19
‎290
‎Tammiyo
‎3.02%
‎1.33%
‎3.28
‎291
‎SEBIT2021
‎3.02%
‎0.00%
‎0.00
‎292
‎sahar__
‎3.02%
‎1.75%
‎2.72
‎293
‎Dom
‎3.00%
‎6.05%
‎1.50
‎294
‎Oleg111
‎2.98%
‎1.28%
‎2.39
‎295
‎Palladin
‎2.93%
‎6.43%
‎1.43
‎296
‎Alireza
‎2.89%
‎4.06%
‎1.31
‎297
‎Max1988
‎2.88%
‎0.15%
‎19.17
‎298
‎imGroot
‎2.86%
‎0.00%
‎0.00
‎299
‎Anil
‎2.84%
‎0.00%
‎0.00
‎300
‎vasa
‎2.83%
‎0.00%
‎0.00
‎301
‎Miha1974
‎2.82%
‎3.96%
‎1.69
‎302
‎MALISH
‎2.81%
‎0.68%
‎4.97
‎303
‎onpeliv
‎2.80%
‎3.25%
‎1.47
‎304
‎DenSim
‎2.77%
‎5.26%
‎1.53
‎305
‎monax
‎2.77%
‎2.15%
‎2.29
‎306
‎sash
‎2.77%
‎0.00%
‎0.00
‎307
‎trader74
‎2.75%
‎0.88%
‎4.12
‎308
‎skr
‎2.72%
‎4.33%
‎1.58
‎309
‎Alex731030
‎2.72%
‎2.55%
‎2.01
‎310
‎nti47
‎2.71%
‎0.00%
‎0.00
‎311
‎GRIFF
‎2.70%
‎0.00%
‎0.00
‎312
‎smith36
‎2.70%
‎0.00%
‎0.00
‎313
‎krll
‎2.70%
‎1.63%
‎2.63
‎314
‎mey0015
‎2.69%
‎0.34%
‎8.57
‎315
‎Rintur
‎2.67%
‎0.00%
‎0.00
‎316
‎Sophiafx
‎2.65%
‎0.00%
‎0.00
‎317
‎TheMift
‎2.62%
‎6.55%
‎1.40
‎318
‎Hapu
‎2.59%
‎0.36%
‎4.45
‎319
‎MOHSEN
‎2.55%
‎2.08%
‎2.13
‎320
‎Sirius1978
‎2.55%
‎0.00%
‎0.00
‎321
‎TAVANA
‎2.54%
‎0.00%
‎0.00
‎322
‎mostafatrader
‎2.52%
‎3.33%
‎1.76
‎323
‎vadim.z
‎2.47%
‎0.00%
‎0.00
‎324
‎Axe
‎2.46%
‎0.00%
‎0.00
‎325
‎mohsen155
‎2.44%
‎0.04%
‎26.41
‎326
‎mul
‎2.43%
‎0.00%
‎0.00
‎327
‎Irena
‎2.40%
‎0.04%
‎61.06
‎328
‎serov
‎2.40%
‎0.00%
‎0.00
‎329
‎GeminiDF
‎2.40%
‎0.68%
‎4.50
‎330
‎gor
‎2.40%
‎0.00%
‎0.00
‎331
‎deepdown
‎2.38%
‎12.25%
‎1.18
‎332
‎A. Beckham
‎2.37%
‎3.34%
‎1.51
‎333
‎Saki
‎2.36%
‎3.64%
‎1.40
‎334
‎Konari
‎2.32%
‎0.22%
‎11.15
‎335
‎spike89
‎2.30%
‎0.00%
‎0.00
‎336
‎Sveta
‎2.26%
‎0.00%
‎0.00
‎337
‎contest1100
‎2.26%
‎0.00%
‎0.00
‎338
‎sam6443
‎2.25%
‎0.14%
‎16.81
‎339
‎kombiz
‎2.24%
‎0.56%
‎4.99
‎340
‎Nidos
‎2.23%
‎0.29%
‎6.78
‎341
‎Aleks235235
‎2.20%
‎1.11%
‎2.25
‎342
‎Ryder
‎2.20%
‎2.48%
‎1.89
‎343
‎Vr
‎2.20%
‎0.00%
‎0.00
‎344
‎Oleh
‎2.18%
‎0.00%
‎0.00
‎345
‎marathon
‎2.16%
‎0.00%
‎0.00
‎346
‎VN-RT
‎2.13%
‎4.55%
‎1.47
‎347
‎Galeon
‎2.11%
‎0.00%
‎0.00
‎348
‎Fedos
‎2.10%
‎0.00%
‎0.00
‎349
‎KOTOVSKI
‎2.09%
‎6.70%
‎1.31
‎350
‎Delete
‎2.09%
‎0.00%
‎0.00
‎351
‎j1
‎2.07%
‎0.03%
‎60.28
‎352
‎GAlMi
‎2.06%
‎6.26%
‎1.28
‎353
‎Behzad123
‎2.02%
‎1.19%
‎1.68
‎354
‎neznackomez
‎2.00%
‎1.35%
‎2.10
‎355
‎Man.u1999
‎2.00%
‎0.00%
‎0.00
‎356
‎Dalace
‎1.99%
‎0.00%
‎0.00
‎357
‎West2024
‎1.99%
‎0.00%
‎0.00
‎358
‎Amin2002
‎1.97%
‎1.60%
‎2.24
‎359
‎Darlo
‎1.97%
‎1.50%
‎1.63
‎360
‎Zdrak7
‎1.96%
‎3.41%
‎1.57
‎361
‎ES
‎1.93%
‎0.38%
‎5.78
‎362
‎Arlekino Buben
‎1.92%
‎0.00%
‎0.00
‎363
‎Asfgj
‎1.92%
‎0.00%
‎0.00
‎364
‎st-1
‎1.91%
‎2.52%
‎1.54
‎365
‎nemec pro
‎1.88%
‎0.93%
‎3.02
‎366
‎ENDRIO 2561
‎1.88%
‎2.16%
‎1.44
‎367
‎Pard
‎1.87%
‎0.00%
‎0.00
‎368
‎Bek
‎1.87%
‎0.00%
‎0.00
‎369
‎bahus
‎1.87%
‎3.76%
‎1.50
‎370
‎DOG
‎1.79%
‎0.00%
‎0.00
‎371
‎Olenka Olesenka81
‎1.78%
‎1.48%
‎2.20
‎372
‎MarjoryFx
‎1.77%
‎0.02%
‎110.23
‎373
‎AntonimYs
‎1.74%
‎4.95%
‎1.32
‎374
‎Fxking
‎1.69%
‎4.60%
‎1.15
‎375
‎jet
‎1.68%
‎0.00%
‎0.00
‎376
‎Sa
‎1.68%
‎10.60%
‎1.16
‎377
‎Classic
‎1.67%
‎5.00%
‎1.33
‎378
‎Hamednasr
‎1.65%
‎0.00%
‎0.00
‎379
‎Barsukan
‎1.64%
‎2.67%
‎1.62
‎380
‎TATARIN2
‎1.64%
‎1.01%
‎2.62
‎381
‎Balkh
‎1.64%
‎0.02%
‎95.12
‎382
‎bgfg
‎1.61%
‎0.00%
‎0.00
‎383
‎Nkos
‎1.61%
‎4.03%
‎1.24
‎384
‎ayun
‎1.60%
‎2.27%
‎1.71
‎385
‎djmax1552
‎1.60%
‎5.68%
‎1.28
‎386
‎ukroma1986
‎1.57%
‎0.00%
‎0.00
‎387
‎tajson
‎1.55%
‎0.00%
‎0.00
‎388
‎mostafa1382
‎1.55%
‎6.66%
‎1.19
‎389
‎URUR
‎1.55%
‎3.34%
‎1.27
‎390
‎Immortalex
‎1.55%
‎1.76%
‎1.78
‎391
‎forexdragon
‎1.53%
‎0.90%
‎2.70
‎392
‎Ali heravi
‎1.52%
‎1.59%
‎1.93
‎393
‎FMG
‎1.52%
‎0.51%
‎3.89
‎394
‎Vichka
‎1.49%
‎9.47%
‎1.16
‎395
‎Sergey Alekseevi4
‎1.47%
‎0.00%
‎0.00
‎396
‎Sever
‎1.47%
‎0.00%
‎0.00
‎397
‎Alexey Polynov
‎1.46%
‎0.00%
‎0.00
‎398
‎Taran10
‎1.45%
‎0.00%
‎0.00
‎399
‎Temuras797
‎1.42%
‎0.76%
‎2.24
‎400
‎Oleg1574
‎1.40%
‎0.00%
‎0.00
‎401
‎Matrix
‎1.40%
‎1.40%
‎1.78
‎402
‎yrij4142
‎1.40%
‎1.60%
‎1.87
‎403
‎Mat
‎1.39%
‎0.91%
‎2.30
‎404
‎The_Shain
‎1.39%
‎0.00%
‎0.00
‎405
‎Nodirabegim
‎1.36%
‎4.54%
‎1.17
‎406
‎Lu4ik
‎1.35%
‎4.74%
‎1.23
‎407
‎September11
‎1.34%
‎5.53%
‎1.24
‎408
‎fxzar
‎1.33%
‎1.26%
‎2.03
‎409
‎TSV
‎1.32%
‎0.00%
‎0.00
‎410
‎parisa
‎1.32%
‎0.09%
‎16.37
‎411
‎Kozak
‎1.32%
‎0.00%
‎0.00
‎412
‎Vovchus
‎1.32%
‎7.20%
‎1.11
‎413
‎Godspower12
‎1.31%
‎3.20%
‎1.38
‎414
‎sens3000
‎1.30%
‎0.00%
‎0.00
‎415
‎Iost
‎1.30%
‎0.65%
‎2.99
‎416
‎AMA
‎1.29%
‎0.00%
‎0.00
‎417
‎elham33
‎1.29%
‎7.92%
‎1.16
‎418
‎rossini
‎1.28%
‎0.00%
‎0.00
‎419
‎AMoney
‎1.28%
‎0.00%
‎0.00
‎420
‎spacealab
‎1.27%
‎4.05%
‎1.31
‎421
‎MashMartin
‎1.27%
‎0.39%
‎3.70
‎422
‎igrok
‎1.26%
‎0.00%
‎0.00
‎423
‎Mosam
‎1.26%
‎0.00%
‎0.00
‎424
‎ilqar200
‎1.25%
‎0.00%
‎0.00
‎425
‎pila
‎1.24%
‎2.84%
‎1.33
‎426
‎Hhh
‎1.22%
‎0.00%
‎0.00
‎427
‎kingkhalil
‎1.22%
‎0.15%
‎8.93
‎428
‎Ehsan
‎1.22%
‎0.90%
‎2.07
‎429
‎Lakewood
‎1.22%
‎2.28%
‎1.53
‎430
‎Samaself
‎1.21%
‎0.27%
‎5.08
‎431
‎WildDikson
‎1.19%
‎1.85%
‎1.62
‎432
‎Persianboy
‎1.18%
‎0.40%
‎3.89
‎433
‎Alex.V
‎1.17%
‎1.21%
‎1.97
‎434
‎reza valeh
‎1.15%
‎0.00%
‎0.00
‎435
‎saeedmoh
‎1.14%
‎0.08%
‎10.15
‎436
‎bekpekin
‎1.13%
‎1.92%
‎1.58
‎437
‎Up
‎1.13%
‎3.73%
‎1.19
‎438
‎EXPO88
‎1.11%
‎0.27%
‎4.96
‎439
‎ttt
‎1.11%
‎0.00%
‎0.00
‎440
‎Andoff
‎1.11%
‎0.00%
‎0.00
‎441
‎Buldozer
‎1.11%
‎1.04%
‎1.31
‎442
‎vodolei
‎1.10%
‎1.14%
‎1.96
‎443
‎Deonis
‎1.10%
‎0.81%
‎2.36
‎444
‎Mohammad.Kosarian1
‎1.06%
‎3.24%
‎1.27
‎445
‎hovr
‎1.04%
‎1.19%
‎1.86
‎446
‎DKK
‎1.03%
‎4.24%
‎1.24
‎447
‎NightHunter
‎1.00%
‎0.35%
‎3.85
‎448
‎Akefiyan
‎1.00%
‎0.00%
‎0.00
‎449
‎StrategicThrustFX
‎0.99%
‎0.00%
‎0.00
‎450
‎Snap
‎0.98%
‎1.95%
‎1.50
‎451
‎Sanjar
‎0.98%
‎0.00%
‎0.00
‎452
‎MrSalehi22
‎0.97%
‎0.00%
‎0.00
‎453
‎Fokol
‎0.97%
‎3.24%
‎1.24
‎454
‎Antares
‎0.97%
‎0.00%
‎0.00
‎455
‎skif1964
‎0.97%
‎1.98%
‎1.34
‎456
‎serwer
‎0.96%
‎3.36%
‎1.29
‎457
‎Rus
‎0.96%
‎0.19%
‎6.03
‎458
‎mosii71
‎0.96%
‎4.10%
‎1.23
‎459
‎Dinata
‎0.95%
‎0.00%
‎0.00
‎460
‎ZeleBoba
‎0.95%
‎3.03%
‎1.13
‎461
‎Mkj
‎0.95%
‎0.10%
‎8.44
‎462
‎ElBak
‎0.93%
‎0.09%
‎10.81
‎463
‎Hardcore.Trading
‎0.92%
‎0.00%
‎0.00
‎464
‎AlexRA
‎0.92%
‎0.40%
‎2.03
‎465
‎lit
‎0.92%
‎0.45%
‎3.05
‎466
‎smile
‎0.92%
‎1.57%
‎1.59
‎467
‎olga.t123456
‎0.91%
‎0.77%
‎2.17
‎468
‎Javad
‎0.86%
‎0.00%
‎0.00
‎469
‎Bosik0071
‎0.85%
‎1.51%
‎1.49
‎470
‎Martin
‎0.85%
‎1.89%
‎1.45
‎471
‎Amir8968
‎0.84%
‎0.00%
‎0.00
‎472
‎Morteza500
‎0.83%
‎2.44%
‎1.29
‎473
‎kmissar
‎0.83%
‎1.87%
‎1.39
‎474
‎SCORP
‎0.83%
‎3.25%
‎1.25
‎475
‎shebel
‎0.83%
‎0.00%
‎0.00
‎476
‎VVIK
‎0.81%
‎0.00%
‎0.00
‎477
‎asr777
‎0.81%
‎3.66%
‎1.22
‎478
‎stanislav058
‎0.80%
‎0.23%
‎4.42
‎479
‎ASDF777
‎0.78%
‎10.61%
‎1.07
‎480
‎annvee
‎0.78%
‎0.00%
‎0.00
‎481
‎barbud.mt
‎0.77%
‎0.00%
‎0.00
‎482
‎swl
‎0.76%
‎1.35%
‎1.19
‎483
‎sasan
‎0.76%
‎1.37%
‎1.55
‎484
‎aligoles
‎0.75%
‎5.36%
‎1.13
‎485
‎zosya
‎0.74%
‎5.28%
‎1.14
‎486
‎SLorCall6040
‎0.74%
‎0.00%
‎0.00
‎487
‎T A R Z A N
‎0.74%
‎0.00%
‎0.00
‎488
‎Deed
‎0.71%
‎2.65%
‎1.15
‎489
‎den1981
‎0.69%
‎0.66%
‎2.04
‎490
‎morad20
‎0.68%
‎2.73%
‎1.23
‎491
‎Orakul
‎0.68%
‎7.13%
‎1.09
‎492
‎Egor2611
‎0.66%
‎0.61%
‎1.96
‎493
‎Ali sas
‎0.64%
‎0.75%
‎1.40
‎494
‎9g
‎0.64%
‎7.35%
‎1.09
‎495
‎Qiyotboshi
‎0.63%
‎5.65%
‎1.11
‎496
‎evilive
‎0.63%
‎0.00%
‎0.00
‎497
‎M123
‎0.62%
‎1.01%
‎1.35
‎498
‎beyen
‎0.61%
‎3.04%
‎1.20
‎499
‎Batanov1986
‎0.61%
‎0.00%
‎0.00
‎500
‎Walter Ball
‎0.61%
‎2.84%
‎1.21
‎501
‎suvar
‎0.59%
‎1.59%
‎1.37
‎502
‎CEP
‎0.59%
‎0.00%
‎0.00
‎503
‎Denis1981
‎0.55%
‎1.05%
‎1.39
‎504
‎sad
‎0.53%
‎0.02%
‎32.44
‎505
‎twin
‎0.53%
‎3.06%
‎1.17
‎506
‎Go
‎0.49%
‎0.60%
‎1.82
‎507
‎S.Arne
‎0.49%
‎0.00%
‎0.00
‎508
‎Vgik
‎0.47%
‎4.49%
‎1.11
‎509
‎HAMED
‎0.46%
‎0.31%
‎2.47
‎510
‎WisDOM
‎0.45%
‎0.00%
‎0.00
‎511
‎Ed
‎0.45%
‎3.69%
‎1.12
‎512
‎SiriuS
‎0.45%
‎0.15%
‎3.99
‎513
‎Agar
‎0.44%
‎0.97%
‎1.19
‎514
‎sabuor
‎0.42%
‎0.00%
‎0.00
‎515
‎pulyadura
‎0.42%
‎9.60%
‎1.04
‎516
‎fibo trader
‎0.42%
‎0.62%
‎1.66
‎517
‎Martonio
‎0.42%
‎1.46%
‎1.19
‎518
‎busstopu
‎0.40%
‎1.02%
‎1.33
‎519
‎Esi
‎0.39%
‎0.16%
‎3.49
‎520
‎SAPPHIRE
‎0.39%
‎0.00%
‎0.00
‎521
‎Trader-63
‎0.38%
‎4.32%
‎1.07
‎522
‎HFM
‎0.38%
‎0.00%
‎0.00
‎523
‎Master
‎0.36%
‎1.14%
‎1.32
‎524
‎Centurion
‎0.36%
‎3.24%
‎1.11
‎525
‎smkrlim
‎0.36%
‎0.00%
‎0.00
‎526
‎bandera
‎0.36%
‎5.17%
‎1.07
‎527
‎vahemm
‎0.36%
‎6.72%
‎1.05
‎528
‎Yurok
‎0.35%
‎0.48%
‎1.75
‎529
‎trigger
‎0.35%
‎0.43%
‎1.80
‎530
‎Wat6tfm
‎0.34%
‎5.02%
‎1.07
‎531
‎Mozaffari
‎0.33%
‎1.07%
‎1.19
‎532
‎serjoga50005
‎0.33%
‎0.00%
‎0.00
‎533
‎DiegoBarros
‎0.31%
‎1.28%
‎1.24
‎534
‎eggorich
‎0.31%
‎2.71%
‎1.11
‎535
‎Yahya
‎0.30%
‎5.05%
‎1.06
‎536
‎Salazar
‎0.28%
‎0.00%
‎0.00
‎537
‎groz58
‎0.26%
‎0.00%
‎0.00
‎538
‎Marikk
‎0.26%
‎0.00%
‎0.00
‎539
‎M.Kokhreidze
‎0.25%
‎2.23%
‎1.11
‎540
‎SarawutEsso
‎0.24%
‎4.90%
‎1.05
‎541
‎alkeon
‎0.24%
‎1.28%
‎1.18
‎542
‎J_MAN
‎0.23%
‎0.00%
‎0.00
‎543
‎ArdRaf
‎0.23%
‎0.00%
‎0.00
‎544
‎ergegeg
‎0.21%
‎0.03%
‎8.24
‎545
‎LENA
‎0.20%
‎3.91%
‎1.05
‎546
‎Putnik
‎0.19%
‎3.51%
‎1.03
‎547
‎Erisa
‎0.18%
‎1.28%
‎1.14
‎548
‎Fan
‎0.18%
‎0.69%
‎1.20
‎549
‎Majid1360
‎0.18%
‎0.74%
‎1.24
‎550
‎fatemeh Heidary
‎0.17%
‎0.58%
‎1.30
‎551
‎Jhoncash22
‎0.17%
‎1.52%
‎1.06
‎552
‎Izham
‎0.17%
‎0.09%
‎2.83
‎553
‎moastafa123
‎0.17%
‎7.51%
‎1.02
‎554
‎Mori
‎0.17%
‎2.16%
‎1.08
‎555
‎goz_abi
‎0.17%
‎1.61%
‎1.06
‎556
‎Vuqqi
‎0.16%
‎0.10%
‎2.51
‎557
‎Vidadi
‎0.16%
‎3.53%
‎1.04
‎558
‎ALEX 2502
‎0.16%
‎7.29%
‎1.02
‎559
‎serg88
‎0.15%
‎1.43%
‎1.11
‎560
‎alizeus
‎0.15%
‎0.00%
‎0.00
‎561
‎11223a
‎0.15%
‎0.00%
‎0.00
‎562
‎docent
‎0.14%
‎3.20%
‎1.04
‎563
‎A Cord
‎0.13%
‎1.64%
‎1.08
‎564
‎sergik_bur
‎0.13%
‎5.63%
‎1.01
‎565
‎hm1376
‎0.13%
‎0.00%
‎0.00
‎566
‎A30
‎0.13%
‎0.77%
‎1.16
‎567
‎ForceFx
‎0.12%
‎1.29%
‎1.09
‎568
‎levancov
‎0.11%
‎0.00%
‎0.00
‎569
‎as
‎0.09%
‎6.21%
‎1.01
‎570
‎WND
‎0.09%
‎8.25%
‎1.01
‎571
‎calm wolf
‎0.09%
‎0.00%
‎0.00
‎572
‎disa_nrg
‎0.08%
‎3.95%
‎1.02
‎573
‎VaVi
‎0.07%
‎2.77%
‎1.02
‎574
‎Gold.pele.ahani
‎0.05%
‎4.31%
‎1.01
‎575
‎Alone
‎0.04%
‎0.19%
‎1.14
‎576
‎Sova_VV
‎0.04%
‎0.02%
‎2.87
‎577
‎Vrtlt
‎0.03%
‎1.84%
‎1.01
‎578
‎DUNOAL
‎0.01%
‎0.00%
‎0.00
‎579
‎kukul3
‎0.00%
‎0.00%
‎0.00

پیشنهاد ویژه پایان یافت

دور بعدی
از 01.11 تا 05.11

رتبه‌بندی توربو

رتبه بندی توربو نتایج بهترین شرکت‌کنندگان را طی «هفته توربو» نشان می‌دهد؛ پیشنهادی ویژه در رقابت «واقعیت مجازی» که هر دو هفته برگزار می‌شود و یک هفته ادامه دارد. شرکت‌کنندگان برتر تا پیش از پایان این دور جوایز نقدی از 5 تا 50 دلار آمریکا دریافت خواهند کرد.

نتایج پیشنهاد ویژه از 18.10 تا 22.10

اطلاعات جمع آوری شده در 23/10/2021 23:05. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام