واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 16,680 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 1 090

  صندوق جایزه دوره 57

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 1 963

  شرکت کنندگان دوره 5

دوره 5 ادامه دارد 03/05/2021 - 22/05/2021
ثبت نام
6 دوره 31/05/2021 - 19/06/2021
ثبت نام باز است 22/05/2021

رتبه بندی دوره 5 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 15/05/2021 14:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎tepterya
‎30.78%
(50)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
150
250
USD
‎2
‎rudik
‎28.68%
(47)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
145
200
USD
‎3
‎Fari
‎25.42%
(45)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
141
150
USD
‎4
‎hamideh58
‎24.22%
(42)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
136
100
USD
‎5
‎Archi
‎21.80%
(38)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
130
90
USD
‎6
‎MohamadTT
‎21.02%
(35)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
125
80
USD
‎7
‎makar
‎21.01%
(34)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
122
70
USD
‎8
‎Gita
‎20.57%
(31)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
117
60
USD
‎9
‎mohammadwolf
‎20.38%
(30)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
114
50
USD
‎10
‎leodotcom
‎20.31%
(29)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
111
40
USD
‎11
‎IRA
‎20.28%
(28)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
108
3000
ALP
‎12
‎galtim
‎29.70%
(49)
‎0.38%
(28)
‎79.03
(29)
106
2000
ALP
‎13
‎light
‎19.83%
(26)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
104
1000
ALP
‎14
‎The One
‎19.48%
(24)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
100
900
ALP
‎15
‎ajtkr
‎21.22%
(36)
‎0.05%
(31)
‎443.04
(31)
98
900
ALP
‎16
‎san diego
‎19.33%
(23)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
97
800
ALP
‎17
‎Faddei
‎18.69%
(22)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
94
800
ALP
‎18
‎Vasili
‎18.39%
(20)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
90
700
ALP
‎19
‎Kiro
‎28.43%
(46)
‎1.55%
(20)
‎14.25
(22)
88
700
ALP
‎20
‎kovsk
‎24.94%
(43)
‎1.24%
(21)
‎21.17
(23)
87
600
ALP
‎21
‎MITKA
‎20.94%
(33)
‎0.69%
(26)
‎26.91
(26)
85
600
ALP
‎22
‎rasol580
‎17.45%
(15)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
83
500
ALP
‎23
‎trader-63
‎23.15%
(39)
‎1.71%
(19)
‎13.33
(21)
79
500
ALP
‎24
‎vito524
‎17.35%
(13)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
79
500
ALP
‎25
‎jet
‎29.15%
(48)
‎2.99%
(12)
‎6.97
(14)
74
400
ALP
‎26
‎Alen
‎19.51%
(25)
‎0.93%
(24)
‎21.32
(25)
74
400
ALP
‎27
‎vldmr1786
‎23.30%
(40)
‎2.87%
(13)
‎9.11
(15)
68
400
ALP
‎28
‎VaVlad
‎16.91%
(8)
‎0.17%
(30)
‎92.51
(30)
68
300
ALP
‎29
‎VSG
‎17.17%
(10)
‎0.29%
(29)
‎52.70
(28)
67
300
ALP
‎30
‎RD2956
‎17.74%
(17)
‎0.87%
(25)
‎21.28
(24)
66
300
ALP
‎31
‎Gercules
‎17.25%
(12)
‎0.55%
(27)
‎29.54
(27)
66
‎-
‎32
‎zmv
‎16.30%
(1)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
65
‎-
‎33
‎tokay
‎18.41%
(21)
‎1.93%
(18)
‎10.56
(19)
58
‎-
‎34
‎soheil
‎21.24%
(37)
‎3.45%
(10)
‎5.46
(10)
57
‎-
‎35
‎makarakam
‎18.16%
(18)
‎1.93%
(17)
‎10.43
(18)
53
‎-
‎36
‎Kangaroo
‎25.14%
(44)
‎4.34%
(6)
‎2.41
(2)
52
‎-
‎37
‎Johny
‎20.62%
(32)
‎4.06%
(7)
‎6.08
(12)
51
‎-
‎38
‎ALTAI
‎19.86%
(27)
‎2.17%
(15)
‎3.78
(7)
49
‎-
‎39
‎Selim Shikder
‎17.62%
(16)
‎2.17%
(16)
‎9.13
(16)
48
‎-
‎40
‎rhergs
‎23.86%
(41)
‎6.58%
(3)
‎2.39
(1)
45
‎-
‎41
‎VovanU
‎16.47%
(5)
‎1.11%
(23)
‎10.02
(17)
45
‎-
‎42
‎Ichlas
‎16.32%
(2)
‎1.12%
(22)
‎11.83
(20)
44
‎-
‎43
‎mike12
‎18.21%
(19)
‎3.50%
(9)
‎6.20
(13)
41
‎-
‎44
‎portnoi
‎17.18%
(11)
‎3.97%
(8)
‎5.33
(9)
28
‎-
‎45
‎Vavilon
‎17.03%
(9)
‎2.55%
(14)
‎3.23
(4)
27
‎-
‎46
‎Berkah Jaya
‎16.32%
(3)
‎3.33%
(11)
‎5.66
(11)
25
‎-
‎47
‎Madinson
‎17.40%
(14)
‎6.50%
(4)
‎3.67
(6)
24
‎-
‎48
‎One way
‎16.47%
(6)
‎4.52%
(5)
‎4.64
(8)
19
‎-
‎49
‎Gliko
‎16.48%
(7)
‎6.90%
(2)
‎3.39
(5)
14
‎-
‎50
‎ylp
‎16.37%
(4)
‎7.98%
(1)
‎3.05
(3)
8
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎tepterya
‎30.78%
‎0.00%
‎0.00
‎2
‎galtim
‎29.70%
‎0.38%
‎79.03
‎3
‎jet
‎29.15%
‎2.99%
‎6.97
‎4
‎rudik
‎28.68%
‎0.00%
‎0.00
‎5
‎Kiro
‎28.43%
‎1.55%
‎14.25
‎6
‎Fari
‎25.42%
‎0.00%
‎0.00
‎7
‎Kangaroo
‎25.14%
‎4.34%
‎2.41
‎8
‎kovsk
‎24.94%
‎1.24%
‎21.17
‎9
‎hamideh58
‎24.22%
‎0.00%
‎0.00
‎10
‎rhergs
‎23.86%
‎6.58%
‎2.39
‎11
‎vldmr1786
‎23.30%
‎2.87%
‎9.11
‎12
‎trader-63
‎23.15%
‎1.71%
‎13.33
‎13
‎Archi
‎21.80%
‎0.00%
‎0.00
‎14
‎soheil
‎21.24%
‎3.45%
‎5.46
‎15
‎ajtkr
‎21.22%
‎0.05%
‎443.04
‎16
‎MohamadTT
‎21.02%
‎0.00%
‎0.00
‎17
‎makar
‎21.01%
‎0.00%
‎0.00
‎18
‎MITKA
‎20.94%
‎0.69%
‎26.91
‎19
‎Johny
‎20.62%
‎4.06%
‎6.08
‎20
‎Gita
‎20.57%
‎0.00%
‎0.00
‎21
‎mohammadwolf
‎20.38%
‎0.00%
‎0.00
‎22
‎leodotcom
‎20.31%
‎0.00%
‎0.00
‎23
‎IRA
‎20.28%
‎0.00%
‎0.00
‎24
‎ALTAI
‎19.86%
‎2.17%
‎3.78
‎25
‎light
‎19.83%
‎0.00%
‎0.00
‎26
‎Alen
‎19.51%
‎0.93%
‎21.32
‎27
‎The One
‎19.48%
‎0.00%
‎0.00
‎28
‎san diego
‎19.33%
‎0.00%
‎0.00
‎29
‎Faddei
‎18.69%
‎0.00%
‎0.00
‎30
‎tokay
‎18.41%
‎1.93%
‎10.56
‎31
‎Vasili
‎18.39%
‎0.00%
‎0.00
‎32
‎mike12
‎18.21%
‎3.50%
‎6.20
‎33
‎makarakam
‎18.16%
‎1.93%
‎10.43
‎34
‎RD2956
‎17.74%
‎0.87%
‎21.28
‎35
‎Selim Shikder
‎17.62%
‎2.17%
‎9.13
‎36
‎rasol580
‎17.45%
‎0.00%
‎0.00
‎37
‎Madinson
‎17.40%
‎6.50%
‎3.67
‎38
‎vito524
‎17.35%
‎0.00%
‎0.00
‎39
‎Gercules
‎17.25%
‎0.55%
‎29.54
‎40
‎portnoi
‎17.18%
‎3.97%
‎5.33
‎41
‎VSG
‎17.17%
‎0.29%
‎52.70
‎42
‎Vavilon
‎17.03%
‎2.55%
‎3.23
‎43
‎VaVlad
‎16.91%
‎0.17%
‎92.51
‎44
‎Gliko
‎16.48%
‎6.90%
‎3.39
‎45
‎One way
‎16.47%
‎4.52%
‎4.64
‎46
‎VovanU
‎16.47%
‎1.11%
‎10.02
‎47
‎ylp
‎16.37%
‎7.98%
‎3.05
‎48
‎Berkah Jaya
‎16.32%
‎3.33%
‎5.66
‎49
‎Ichlas
‎16.32%
‎1.12%
‎11.83
‎50
‎zmv
‎16.30%
‎0.00%
‎0.00
‎51
‎skr
‎16.09%
‎4.05%
‎4.98
‎52
‎rustam
‎16.03%
‎0.00%
‎0.00
‎53
‎Shell
‎16.00%
‎0.00%
‎0.00
‎54
‎Ars
‎15.94%
‎1.44%
‎8.83
‎55
‎Amahdi
‎15.86%
‎0.02%
‎789.91
‎56
‎Stellar
‎15.62%
‎0.00%
‎0.00
‎57
‎Rintur
‎15.45%
‎0.00%
‎0.00
‎58
‎as
‎15.42%
‎0.41%
‎38.41
‎59
‎Apt
‎15.29%
‎0.00%
‎0.00
‎60
‎Urka
‎15.24%
‎0.00%
‎0.00
‎61
‎sds2315
‎15.22%
‎3.47%
‎5.38
‎62
‎Feroza
‎15.18%
‎0.00%
‎0.00
‎63
‎Dluma
‎14.79%
‎0.00%
‎0.00
‎64
‎ROGMAN
‎14.73%
‎0.00%
‎0.00
‎65
‎ironia
‎14.70%
‎0.00%
‎0.00
‎66
‎Audi
‎14.56%
‎0.15%
‎94.95
‎67
‎Keny
‎14.51%
‎0.00%
‎0.00
‎68
‎ZX
‎14.25%
‎0.00%
‎0.00
‎69
‎m_mehdi
‎14.10%
‎4.09%
‎4.45
‎70
‎Vintura
‎14.06%
‎0.00%
‎0.00
‎71
‎JANI
‎13.93%
‎3.14%
‎5.43
‎72
‎VV777
‎13.56%
‎1.71%
‎8.39
‎73
‎BILLIONAIRE
‎13.45%
‎2.52%
‎6.34
‎74
‎glum
‎13.44%
‎0.96%
‎15.04
‎75
‎pezhman
‎13.21%
‎0.00%
‎0.00
‎76
‎DenSyaopin
‎13.20%
‎0.84%
‎14.72
‎77
‎Owakurua
‎13.06%
‎0.00%
‎0.00
‎78
‎Mr. Bin
‎12.84%
‎1.11%
‎12.59
‎79
‎bull
‎12.83%
‎0.00%
‎0.00
‎80
‎Safarmurod0706
‎12.82%
‎0.75%
‎16.03
‎81
‎Red Dragon
‎12.73%
‎0.00%
‎0.00
‎82
‎brisk1
‎12.66%
‎9.13%
‎1.84
‎83
‎Sciler
‎12.65%
‎0.00%
‎0.00
‎84
‎Cak ndeg
‎12.58%
‎6.50%
‎2.21
‎85
‎awerdsft
‎12.44%
‎0.02%
‎733.04
‎86
‎Boatsman
‎12.21%
‎1.19%
‎11.26
‎87
‎alexeygusakov
‎11.91%
‎2.22%
‎5.23
‎88
‎MOSKALIAKA
‎11.89%
‎0.00%
‎0.00
‎89
‎o.omidvar
‎11.85%
‎0.69%
‎13.47
‎90
‎King of the Hill
‎11.81%
‎5.48%
‎3.15
‎91
‎Dz khan
‎11.80%
‎0.00%
‎0.00
‎92
‎Alekskm27
‎11.79%
‎0.00%
‎0.00
‎93
‎Al_
‎11.75%
‎3.32%
‎4.54
‎94
‎Krevedko
‎11.69%
‎0.00%
‎0.00
‎95
‎KOTOVSKI
‎11.51%
‎0.00%
‎0.00
‎96
‎Rustik79
‎11.46%
‎0.05%
‎212.49
‎97
‎King Masoud
‎11.46%
‎1.46%
‎7.95
‎98
‎sweeper
‎11.43%
‎0.00%
‎0.00
‎99
‎Mihalych
‎11.41%
‎0.01%
‎889.54
‎100
‎Musclar
‎11.41%
‎0.00%
‎0.00
‎101
‎Zanch
‎11.36%
‎0.00%
‎0.00
‎102
‎KSV
‎11.34%
‎0.18%
‎56.87
‎103
‎den1981
‎11.33%
‎0.00%
‎0.00
‎104
‎Janet
‎11.20%
‎0.00%
‎0.00
‎105
‎Mr.Forex
‎11.20%
‎4.71%
‎2.92
‎106
‎yury
‎11.18%
‎0.33%
‎35.11
‎107
‎Fmg
‎10.90%
‎0.00%
‎0.00
‎108
‎andrei39
‎10.88%
‎5.20%
‎3.09
‎109
‎Aibek Gutov
‎10.76%
‎3.73%
‎3.10
‎110
‎Docent1957
‎10.64%
‎4.32%
‎3.46
‎111
‎AzamAsadi
‎10.61%
‎1.93%
‎6.49
‎112
‎Ej 01
‎10.57%
‎8.94%
‎1.97
‎113
‎-TAVANA-
‎10.57%
‎10.22%
‎2.03
‎114
‎lachuga
‎10.55%
‎4.63%
‎3.28
‎115
‎Axe
‎10.52%
‎0.00%
‎0.00
‎116
‎acryl
‎10.52%
‎0.08%
‎136.94
‎117
‎Lexxxa1977
‎10.51%
‎4.62%
‎2.23
‎118
‎sergey78
‎10.38%
‎10.04%
‎2.03
‎119
‎Goodgravity
‎10.38%
‎0.00%
‎0.00
‎120
‎B1
‎10.36%
‎0.54%
‎19.27
‎121
‎ufedota
‎10.36%
‎5.50%
‎2.88
‎122
‎RRR666
‎10.30%
‎0.71%
‎15.45
‎123
‎anatoly71
‎10.21%
‎1.29%
‎4.20
‎124
‎TanyaM
‎10.19%
‎1.39%
‎4.96
‎125
‎TRiUmF
‎9.98%
‎1.98%
‎6.05
‎126
‎Sakinat
‎9.94%
‎0.88%
‎12.04
‎127
‎re
‎9.90%
‎0.52%
‎16.37
‎128
‎HOSSEIN
‎9.88%
‎3.42%
‎3.89
‎129
‎Mika
‎9.68%
‎0.00%
‎0.00
‎130
‎Zahra
‎9.63%
‎6.92%
‎2.39
‎131
‎mango
‎9.58%
‎9.30%
‎1.82
‎132
‎Nightvision
‎9.51%
‎0.00%
‎0.00
‎133
‎malmal
‎9.50%
‎5.39%
‎2.76
‎134
‎rasool64
‎9.46%
‎0.14%
‎49.14
‎135
‎EuroLenka
‎9.45%
‎0.00%
‎0.00
‎136
‎KIARASH
‎9.45%
‎0.84%
‎12.25
‎137
‎Reza22
‎9.44%
‎0.00%
‎0.00
‎138
‎avrora
‎9.39%
‎6.59%
‎2.24
‎139
‎Cat
‎9.24%
‎0.00%
‎0.00
‎140
‎Andrey1973
‎9.19%
‎2.82%
‎4.23
‎141
‎hossein mohayya
‎9.17%
‎6.23%
‎2.03
‎142
‎Mr.FX
‎9.17%
‎2.02%
‎5.07
‎143
‎mixailov
‎9.14%
‎2.85%
‎3.63
‎144
‎kmmr
‎9.13%
‎9.15%
‎1.99
‎145
‎Roman
‎9.09%
‎0.00%
‎0.00
‎146
‎bahus
‎9.07%
‎2.29%
‎4.55
‎147
‎mortal1984
‎9.05%
‎0.00%
‎0.00
‎148
‎PrizE
‎8.90%
‎2.21%
‎5.03
‎149
‎Rm
‎8.89%
‎0.00%
‎0.00
‎150
‎nilo
‎8.88%
‎6.82%
‎2.30
‎151
‎TIMELESS
‎8.86%
‎5.27%
‎2.68
‎152
‎Don Miau
‎8.83%
‎0.00%
‎0.00
‎153
‎54321hhh
‎8.77%
‎0.93%
‎10.47
‎154
‎papion
‎8.68%
‎6.01%
‎1.66
‎155
‎rossini
‎8.61%
‎10.99%
‎1.78
‎156
‎LeoPKU
‎8.43%
‎2.26%
‎2.65
‎157
‎jamik1
‎8.42%
‎3.97%
‎2.33
‎158
‎Snip
‎8.34%
‎0.00%
‎0.00
‎159
‎nivemang
‎8.32%
‎3.05%
‎2.62
‎160
‎Fb
‎8.30%
‎0.00%
‎0.00
‎161
‎AB
‎8.28%
‎2.17%
‎4.51
‎162
‎Xudoy
‎8.27%
‎0.83%
‎10.10
‎163
‎gvm1985
‎8.17%
‎0.87%
‎4.22
‎164
‎Mona
‎8.09%
‎1.82%
‎4.53
‎165
‎Vertigo
‎8.05%
‎3.25%
‎3.28
‎166
‎xoxl
‎8.05%
‎4.53%
‎2.75
‎167
‎Tonyk
‎8.00%
‎0.00%
‎0.00
‎168
‎Bahram Kalhor
‎7.94%
‎5.79%
‎1.66
‎169
‎SPONSOR
‎7.86%
‎2.16%
‎3.55
‎170
‎Bomusic755
‎7.85%
‎0.00%
‎0.00
‎171
‎akcelan
‎7.64%
‎7.79%
‎1.98
‎172
‎Roberto
‎7.64%
‎0.00%
‎0.00
‎173
‎Gem
‎7.62%
‎0.00%
‎0.00
‎174
‎mr.Wolf
‎7.62%
‎2.13%
‎4.58
‎175
‎Unknown
‎7.61%
‎0.00%
‎0.00
‎176
‎teimour
‎7.58%
‎1.90%
‎4.41
‎177
‎Civilized
‎7.58%
‎0.00%
‎0.00
‎178
‎Andrey-70
‎7.53%
‎0.00%
‎0.00
‎179
‎Alena
‎7.50%
‎0.00%
‎0.00
‎180
‎Dog
‎7.49%
‎0.00%
‎0.00
‎181
‎mmad99
‎7.45%
‎0.40%
‎19.48
‎182
‎NIKMOL
‎7.41%
‎3.28%
‎2.76
‎183
‎KH111
‎7.34%
‎2.54%
‎3.89
‎184
‎surgut
‎7.30%
‎2.35%
‎4.10
‎185
‎Vladim
‎7.29%
‎0.00%
‎0.00
‎186
‎MJ_trader
‎7.25%
‎2.95%
‎3.19
‎187
‎Elen
‎7.24%
‎0.28%
‎27.27
‎188
‎moji57
‎7.02%
‎4.05%
‎2.14
‎189
‎Irinka
‎7.00%
‎0.00%
‎0.00
‎190
‎Yoones115
‎6.95%
‎0.77%
‎9.98
‎191
‎zolall9
‎6.92%
‎5.39%
‎2.11
‎192
‎Pooya125
‎6.90%
‎1.19%
‎6.78
‎193
‎triton
‎6.89%
‎3.48%
‎2.28
‎194
‎kaluga
‎6.86%
‎1.91%
‎4.59
‎195
‎trader74
‎6.85%
‎0.25%
‎26.80
‎196
‎FF
‎6.68%
‎1.31%
‎6.10
‎197
‎igZh
‎6.68%
‎0.00%
‎0.00
‎198
‎Contact
‎6.67%
‎0.00%
‎0.00
‎199
‎agouvic
‎6.65%
‎0.00%
‎0.00
‎200
‎4xxxx
‎6.65%
‎4.15%
‎2.60
‎201
‎Renepjd
‎6.57%
‎1.67%
‎4.31
‎202
‎zimm
‎6.53%
‎0.27%
‎23.78
‎203
‎vit1966
‎6.52%
‎6.51%
‎1.85
‎204
‎Dzhon09
‎6.51%
‎6.03%
‎1.62
‎205
‎Volvo
‎6.48%
‎0.00%
‎0.00
‎206
‎ClearSky
‎6.48%
‎4.40%
‎1.63
‎207
‎aymen48
‎6.44%
‎0.00%
‎0.00
‎208
‎nasteam
‎6.38%
‎0.67%
‎10.40
‎209
‎Sveta
‎6.34%
‎0.00%
‎0.00
‎210
‎window
‎6.34%
‎0.00%
‎0.00
‎211
‎LeonidBorisovich
‎6.23%
‎0.56%
‎12.13
‎212
‎Centurion
‎6.21%
‎1.21%
‎6.12
‎213
‎Erfan8
‎6.20%
‎0.00%
‎0.00
‎214
‎Lachin
‎6.17%
‎7.39%
‎1.84
‎215
‎Existence
‎6.17%
‎0.00%
‎0.00
‎216
‎ARTrader
‎6.14%
‎1.53%
‎5.01
‎217
‎Anu
‎6.08%
‎0.42%
‎7.40
‎218
‎Vahabov
‎6.05%
‎3.25%
‎2.86
‎219
‎Shevy
‎6.04%
‎1.32%
‎5.57
‎220
‎rotanchik
‎6.02%
‎1.88%
‎4.20
‎221
‎mik235235
‎6.02%
‎5.75%
‎1.78
‎222
‎Artbest
‎5.97%
‎3.28%
‎2.82
‎223
‎Hind
‎5.95%
‎0.00%
‎0.00
‎224
‎Rouzez
‎5.95%
‎2.22%
‎3.68
‎225
‎Ded56
‎5.93%
‎2.02%
‎3.72
‎226
‎kiraspansh
‎5.93%
‎3.14%
‎2.89
‎227
‎Sam13
‎5.90%
‎1.79%
‎4.29
‎228
‎MedvedT
‎5.84%
‎4.91%
‎2.19
‎229
‎shahsa lavaei
‎5.79%
‎0.00%
‎0.00
‎230
‎Dronov
‎5.75%
‎0.00%
‎0.00
‎231
‎ddss
‎5.74%
‎1.33%
‎5.32
‎232
‎uncleVic
‎5.70%
‎0.77%
‎8.44
‎233
‎shahrbanoo
‎5.66%
‎0.00%
‎0.00
‎234
‎gorob
‎5.65%
‎10.48%
‎1.54
‎235
‎Aminfit
‎5.65%
‎6.01%
‎1.94
‎236
‎Moriarti
‎5.64%
‎6.37%
‎1.41
‎237
‎dok9
‎5.60%
‎0.10%
‎29.13
‎238
‎roose
‎5.59%
‎0.29%
‎11.77
‎239
‎IvanVM
‎5.55%
‎2.13%
‎2.04
‎240
‎val74
‎5.52%
‎0.09%
‎59.47
‎241
‎Garik0211
‎5.52%
‎4.44%
‎2.24
‎242
‎iaXsi
‎5.51%
‎0.00%
‎0.00
‎243
‎MONAH
‎5.51%
‎0.96%
‎6.37
‎244
‎Samy
‎5.47%
‎0.00%
‎0.00
‎245
‎Ali098
‎5.46%
‎2.31%
‎3.20
‎246
‎yousef
‎5.45%
‎1.37%
‎4.73
‎247
‎Kabirkhan
‎5.43%
‎0.23%
‎24.24
‎248
‎Fito
‎5.43%
‎0.00%
‎0.00
‎249
‎ACRTOS
‎5.42%
‎3.12%
‎2.21
‎250
‎Nursulton2001
‎5.38%
‎0.00%
‎0.00
‎251
‎groza
‎5.37%
‎0.00%
‎0.00
‎252
‎mohammad2424
‎5.37%
‎0.34%
‎9.46
‎253
‎BigLeonid
‎5.36%
‎1.53%
‎2.78
‎254
‎drako
‎5.36%
‎0.00%
‎0.00
‎255
‎XFTRADEFX
‎5.33%
‎0.00%
‎0.00
‎256
‎Rampa
‎5.30%
‎0.92%
‎6.41
‎257
‎kirpich
‎5.23%
‎0.00%
‎0.00
‎258
‎Tyzemec
‎5.23%
‎1.22%
‎5.28
‎259
‎SarawutEsso2
‎5.22%
‎0.00%
‎0.00
‎260
‎saruhanov
‎5.12%
‎0.00%
‎0.00
‎261
‎reza
‎5.12%
‎8.11%
‎1.35
‎262
‎Pedramnt
‎5.10%
‎5.15%
‎1.25
‎263
‎Alien2a
‎5.08%
‎2.53%
‎2.15
‎264
‎wald50
‎5.07%
‎1.79%
‎3.17
‎265
‎Zorufi
‎5.05%
‎2.82%
‎2.79
‎266
‎NeznaikaNaForexe
‎5.05%
‎12.06%
‎1.42
‎267
‎alex701
‎5.00%
‎3.43%
‎2.46
‎268
‎Rommm
‎4.97%
‎3.68%
‎2.35
‎269
‎Antares
‎4.91%
‎2.66%
‎2.77
‎270
‎OMID
‎4.89%
‎3.37%
‎2.36
‎271
‎QWERTY
‎4.82%
‎2.46%
‎2.92
‎272
‎banshy
‎4.80%
‎0.00%
‎0.00
‎273
‎VRG
‎4.80%
‎6.34%
‎1.45
‎274
‎bravo6
‎4.78%
‎2.64%
‎2.81
‎275
‎VRL
‎4.66%
‎6.40%
‎1.44
‎276
‎mans
‎4.66%
‎12.17%
‎1.38
‎277
‎Hiomon
‎4.64%
‎6.20%
‎1.75
‎278
‎sogorai
‎4.62%
‎2.09%
‎2.31
‎279
‎chereda
‎4.61%
‎12.08%
‎1.38
‎280
‎camel
‎4.59%
‎2.50%
‎2.84
‎281
‎Alisha
‎4.54%
‎0.84%
‎6.34
‎282
‎Sardor
‎4.53%
‎2.41%
‎1.77
‎283
‎mured
‎4.48%
‎10.97%
‎1.41
‎284
‎lionheart
‎4.45%
‎0.18%
‎25.08
‎285
‎IREX
‎4.43%
‎0.00%
‎0.00
‎286
‎atahmasbi
‎4.42%
‎0.00%
‎0.00
‎287
‎TIM
‎4.40%
‎0.00%
‎0.00
‎288
‎Badeh
‎4.39%
‎0.30%
‎15.50
‎289
‎Edris
‎4.39%
‎6.49%
‎1.68
‎290
‎aleks_868
‎4.38%
‎11.77%
‎1.37
‎291
‎Mirek
‎4.37%
‎5.47%
‎1.58
‎292
‎spinner
‎4.35%
‎4.53%
‎1.96
‎293
‎dim99
‎4.35%
‎0.00%
‎0.00
‎294
‎Milliarder n1
‎4.34%
‎0.36%
‎13.08
‎295
‎ANA
‎4.33%
‎0.07%
‎17.98
‎296
‎Pinachet
‎4.33%
‎0.00%
‎0.00
‎297
‎Opeola
‎4.32%
‎1.66%
‎3.60
‎298
‎Mohsen9631
‎4.31%
‎3.25%
‎1.64
‎299
‎Belief
‎4.30%
‎3.20%
‎2.25
‎300
‎doroqa
‎4.28%
‎0.00%
‎0.00
‎301
‎Ata tabrizian
‎4.22%
‎0.15%
‎29.46
‎302
‎n4x
‎4.21%
‎3.33%
‎1.93
‎303
‎Kiya
‎4.21%
‎8.75%
‎1.44
‎304
‎Mikhail73
‎4.19%
‎10.09%
‎1.42
‎305
‎LudOk
‎4.17%
‎11.77%
‎1.35
‎306
‎RR
‎4.16%
‎2.93%
‎2.23
‎307
‎Aleks07.
‎4.16%
‎0.00%
‎0.00
‎308
‎kmissar
‎4.11%
‎1.14%
‎4.59
‎309
‎sergo30
‎4.08%
‎0.76%
‎6.34
‎310
‎disa_nrg
‎4.02%
‎2.92%
‎2.38
‎311
‎alireza
‎4.02%
‎0.84%
‎4.70
‎312
‎DOA
‎3.97%
‎0.00%
‎0.00
‎313
‎Aqqi
‎3.96%
‎1.43%
‎3.76
‎314
‎Eduardos
‎3.95%
‎0.00%
‎0.00
‎315
‎Grigoriy
‎3.94%
‎2.67%
‎2.45
‎316
‎AuroraPrima
‎3.88%
‎2.23%
‎2.74
‎317
‎wahdini
‎3.88%
‎2.08%
‎2.62
‎318
‎Jove
‎3.84%
‎8.51%
‎1.45
‎319
‎Farm
‎3.83%
‎5.64%
‎1.33
‎320
‎KnightZzzz
‎3.80%
‎1.76%
‎1.92
‎321
‎Golem
‎3.80%
‎6.31%
‎1.60
‎322
‎URRUR
‎3.78%
‎3.88%
‎1.68
‎323
‎gt
‎3.77%
‎0.00%
‎0.00
‎324
‎Rs2
‎3.74%
‎6.50%
‎1.57
‎325
‎Elza
‎3.72%
‎10.48%
‎1.36
‎326
‎Hakata
‎3.71%
‎0.00%
‎0.00
‎327
‎RUH
‎3.56%
‎5.13%
‎1.66
‎328
‎semen2002
‎3.55%
‎1.37%
‎2.66
‎329
‎haji
‎3.55%
‎6.09%
‎1.58
‎330
‎Mistel
‎3.48%
‎0.00%
‎0.00
‎331
‎aspen
‎3.43%
‎0.00%
‎0.00
‎332
‎sian
‎3.43%
‎0.00%
‎0.00
‎333
‎Aleks75
‎3.38%
‎8.22%
‎1.37
‎334
‎behrooz1365
‎3.35%
‎1.09%
‎1.68
‎335
‎2021 MIS FX
‎3.34%
‎2.50%
‎1.94
‎336
‎nasa85
‎3.33%
‎0.89%
‎4.27
‎337
‎TIMA
‎3.28%
‎0.00%
‎0.00
‎338
‎Soyangking
‎3.21%
‎2.85%
‎2.06
‎339
‎A77A
‎3.20%
‎2.42%
‎1.56
‎340
‎tomsktrader78
‎3.19%
‎0.00%
‎0.00
‎341
‎Mohamad babaei
‎3.16%
‎0.00%
‎0.00
‎342
‎Sepehr2021
‎3.16%
‎3.94%
‎1.79
‎343
‎Ggeorgij
‎3.15%
‎0.33%
‎10.24
‎344
‎Hosseinabedini
‎3.14%
‎3.23%
‎1.96
‎345
‎sokolit
‎3.11%
‎0.11%
‎22.26
‎346
‎speculiantu
‎3.07%
‎4.22%
‎1.51
‎347
‎Vita23
‎3.04%
‎2.97%
‎1.76
‎348
‎Yax23
‎3.02%
‎0.82%
‎4.71
‎349
‎ole555777
‎2.99%
‎1.37%
‎3.08
‎350
‎Alex55
‎2.96%
‎5.70%
‎1.41
‎351
‎ali-sadeghi
‎2.95%
‎8.66%
‎1.14
‎352
‎maustas
‎2.94%
‎0.00%
‎0.00
‎353
‎farid362m
‎2.91%
‎0.00%
‎0.00
‎354
‎Arty
‎2.91%
‎2.01%
‎1.99
‎355
‎Elena46
‎2.86%
‎0.38%
‎8.54
‎356
‎Retrograd
‎2.86%
‎0.00%
‎0.00
‎357
‎Gaspykay
‎2.86%
‎1.99%
‎1.64
‎358
‎AliEti77
‎2.85%
‎0.16%
‎18.34
‎359
‎gorge.mehrabad
‎2.82%
‎2.60%
‎1.71
‎360
‎Gopnik
‎2.81%
‎0.00%
‎0.00
‎361
‎araz_b2010
‎2.77%
‎0.72%
‎4.32
‎362
‎Hossein7667
‎2.75%
‎0.60%
‎5.60
‎363
‎Svet
‎2.75%
‎1.53%
‎2.07
‎364
‎Raja22
‎2.74%
‎0.14%
‎20.37
‎365
‎Yousef1204
‎2.73%
‎2.63%
‎1.66
‎366
‎farshadshadow
‎2.72%
‎0.00%
‎0.00
‎367
‎gka07
‎2.72%
‎1.37%
‎2.35
‎368
‎ALEXEY 555
‎2.72%
‎1.11%
‎3.45
‎369
‎RSEcoin
‎2.71%
‎0.00%
‎0.00
‎370
‎Vasil
‎2.68%
‎5.72%
‎1.44
‎371
‎rezajefrijakson
‎2.67%
‎4.83%
‎1.44
‎372
‎NNTrade
‎2.64%
‎3.41%
‎1.76
‎373
‎andrej-kokh
‎2.58%
‎11.86%
‎1.12
‎374
‎Tatarin
‎2.56%
‎7.02%
‎1.34
‎375
‎alpina
‎2.56%
‎4.35%
‎1.55
‎376
‎Vidadi
‎2.53%
‎0.29%
‎9.61
‎377
‎Fx-AB
‎2.53%
‎0.76%
‎2.88
‎378
‎Aley
‎2.52%
‎0.00%
‎0.00
‎379
‎3574Ali
‎2.51%
‎0.00%
‎0.00
‎380
‎SSA
‎2.51%
‎0.67%
‎2.32
‎381
‎leoangel
‎2.49%
‎0.00%
‎0.00
‎382
‎rushan
‎2.49%
‎12.70%
‎1.20
‎383
‎Danybarcelona
‎2.49%
‎4.95%
‎1.34
‎384
‎Liliya
‎2.48%
‎0.00%
‎0.00
‎385
‎Musafir
‎2.47%
‎14.02%
‎1.18
‎386
‎behzadmas
‎2.43%
‎1.33%
‎2.79
‎387
‎FerriA
‎2.43%
‎5.72%
‎1.21
‎388
‎Sam
‎2.38%
‎0.37%
‎7.30
‎389
‎Prima
‎2.37%
‎3.39%
‎1.70
‎390
‎kazi
‎2.37%
‎5.86%
‎1.22
‎391
‎snp
‎2.36%
‎1.65%
‎1.42
‎392
‎Eze ndi Ala
‎2.34%
‎5.98%
‎1.37
‎393
‎mehdi78
‎2.30%
‎0.85%
‎2.22
‎394
‎RusIvan
‎2.29%
‎0.00%
‎0.00
‎395
‎artaleksei
‎2.24%
‎0.00%
‎0.00
‎396
‎ferlapo
‎2.22%
‎0.00%
‎0.00
‎397
‎Lena1979
‎2.22%
‎10.35%
‎1.18
‎398
‎mosi14
‎2.22%
‎1.56%
‎1.80
‎399
‎Maksud76
‎2.22%
‎0.83%
‎3.64
‎400
‎anufroz
‎2.21%
‎15.43%
‎1.14
‎401
‎Yaro
‎2.21%
‎2.12%
‎1.47
‎402
‎Amirmortaza
‎2.19%
‎0.00%
‎0.00
‎403
‎avt620
‎2.17%
‎2.71%
‎1.25
‎404
‎mojtaba
‎2.16%
‎1.74%
‎1.62
‎405
‎Omuseyi
‎2.15%
‎4.85%
‎1.44
‎406
‎Alex731030
‎2.12%
‎1.82%
‎2.15
‎407
‎khadije
‎2.11%
‎3.52%
‎1.47
‎408
‎Lucky 22
‎2.11%
‎0.00%
‎0.00
‎409
‎Ahura
‎2.09%
‎0.00%
‎0.00
‎410
‎skif1964
‎2.08%
‎1.62%
‎1.62
‎411
‎Mashar21
‎2.08%
‎4.44%
‎1.19
‎412
‎Hanani
‎2.05%
‎0.00%
‎0.00
‎413
‎Abolfazl99
‎2.05%
‎2.59%
‎1.79
‎414
‎mihail1234
‎2.05%
‎0.00%
‎0.00
‎415
‎Walios
‎2.05%
‎0.00%
‎0.00
‎416
‎Suazy P
‎2.02%
‎0.68%
‎3.99
‎417
‎brainy
‎2.01%
‎0.00%
‎0.00
‎418
‎Virtual
‎2.00%
‎0.00%
‎0.00
‎419
‎grigk
‎2.00%
‎2.93%
‎1.68
‎420
‎m.askari
‎1.99%
‎0.00%
‎0.00
‎421
‎Weld
‎1.96%
‎4.48%
‎1.31
‎422
‎Aliema64
‎1.92%
‎4.45%
‎1.31
‎423
‎colony
‎1.91%
‎0.09%
‎21.17
‎424
‎Hom
‎1.90%
‎2.98%
‎1.30
‎425
‎VVIK
‎1.90%
‎2.85%
‎1.58
‎426
‎QX
‎1.88%
‎0.00%
‎0.00
‎427
‎jarji
‎1.87%
‎1.49%
‎2.26
‎428
‎Orxan
‎1.85%
‎9.64%
‎1.19
‎429
‎horse7776
‎1.84%
‎3.20%
‎1.37
‎430
‎donna anselma
‎1.84%
‎0.00%
‎0.00
‎431
‎viktorsnik
‎1.83%
‎15.32%
‎1.07
‎432
‎Maks
‎1.81%
‎0.00%
‎0.00
‎433
‎ali1122
‎1.80%
‎6.88%
‎1.12
‎434
‎Mhditkorg
‎1.73%
‎0.56%
‎2.56
‎435
‎Pard
‎1.73%
‎6.24%
‎1.28
‎436
‎Serzhik
‎1.68%
‎0.00%
‎0.00
‎437
‎Halturin
‎1.67%
‎6.93%
‎1.24
‎438
‎globul
‎1.66%
‎0.11%
‎15.84
‎439
‎LIKURG
‎1.61%
‎2.97%
‎1.44
‎440
‎GVI
‎1.60%
‎1.51%
‎2.00
‎441
‎Gok234
‎1.57%
‎0.31%
‎5.89
‎442
‎tretoled
‎1.57%
‎4.28%
‎1.37
‎443
‎VMF
‎1.54%
‎7.21%
‎1.21
‎444
‎ctac
‎1.52%
‎10.76%
‎1.14
‎445
‎Hamed75
‎1.52%
‎0.21%
‎8.00
‎446
‎JhonCashAgbor21
‎1.50%
‎2.18%
‎1.30
‎447
‎Wadimus
‎1.48%
‎4.72%
‎1.26
‎448
‎Masterfx
‎1.47%
‎2.30%
‎1.64
‎449
‎shams
‎1.45%
‎0.59%
‎2.88
‎450
‎Alpha S
‎1.44%
‎0.43%
‎4.26
‎451
‎Htf-876
‎1.40%
‎7.45%
‎1.19
‎452
‎inteltone
‎1.35%
‎1.32%
‎1.51
‎453
‎Luc1
‎1.29%
‎2.98%
‎1.31
‎454
‎VIK
‎1.29%
‎0.41%
‎4.11
‎455
‎Roozbeh.for
‎1.27%
‎3.09%
‎1.14
‎456
‎Victory 2021
‎1.26%
‎3.00%
‎1.25
‎457
‎IMAN MEHRANIFAR
‎1.26%
‎0.00%
‎0.00
‎458
‎accessed
‎1.26%
‎3.61%
‎1.35
‎459
‎TETERIN
‎1.25%
‎6.56%
‎1.09
‎460
‎Likhodey
‎1.21%
‎0.00%
‎0.00
‎461
‎Bahodir88
‎1.18%
‎0.00%
‎0.00
‎462
‎Ole
‎1.17%
‎2.46%
‎1.39
‎463
‎Ulugbek
‎1.17%
‎1.73%
‎1.45
‎464
‎inst-mukhammadshafi
‎1.16%
‎2.91%
‎1.22
‎465
‎Ebrahim
‎1.15%
‎0.00%
‎0.00
‎466
‎Vito Scaletta
‎1.15%
‎0.00%
‎0.00
‎467
‎rulyy
‎1.14%
‎2.55%
‎1.27
‎468
‎Alex_001
‎1.14%
‎5.11%
‎1.20
‎469
‎kamal
‎1.13%
‎2.96%
‎1.23
‎470
‎alex500
‎1.12%
‎0.00%
‎0.00
‎471
‎S.SH
‎1.10%
‎2.32%
‎1.29
‎472
‎Niko
‎1.09%
‎5.66%
‎1.15
‎473
‎sharikx
‎1.06%
‎6.95%
‎1.15
‎474
‎MArio
‎1.05%
‎1.48%
‎1.41
‎475
‎sualmi
‎1.04%
‎2.25%
‎1.45
‎476
‎Qroha
‎1.04%
‎5.52%
‎1.19
‎477
‎vms
‎1.03%
‎0.00%
‎0.00
‎478
‎Andrej 2021
‎1.03%
‎9.80%
‎1.09
‎479
‎BreakSet
‎1.02%
‎0.41%
‎3.47
‎480
‎Alex58
‎0.97%
‎0.00%
‎0.00
‎481
‎behzad61630
‎0.97%
‎21.22%
‎1.04
‎482
‎mohsen
‎0.96%
‎0.00%
‎0.00
‎483
‎murlik
‎0.94%
‎0.00%
‎0.00
‎484
‎NEV124
‎0.90%
‎0.00%
‎0.00
‎485
‎sibiriak
‎0.89%
‎0.00%
‎0.00
‎486
‎Sab Ziro
‎0.88%
‎0.00%
‎0.00
‎487
‎Kreng
‎0.86%
‎7.39%
‎1.11
‎488
‎Saki
‎0.85%
‎12.05%
‎1.03
‎489
‎taha57
‎0.85%
‎4.35%
‎1.14
‎490
‎DFG
‎0.85%
‎0.45%
‎2.86
‎491
‎Maxwell
‎0.84%
‎7.31%
‎1.12
‎492
‎we9
‎0.84%
‎0.54%
‎2.56
‎493
‎TRADE-TO-WIN
‎0.82%
‎0.04%
‎23.67
‎494
‎MANSUR
‎0.80%
‎14.53%
‎1.05
‎495
‎Zx9
‎0.78%
‎0.38%
‎2.30
‎496
‎ES
‎0.77%
‎6.21%
‎1.12
‎497
‎FRANKLIN
‎0.77%
‎14.06%
‎1.02
‎498
‎canar
‎0.76%
‎0.00%
‎0.00
‎499
‎reza51216
‎0.75%
‎4.24%
‎1.18
‎500
‎phayx3N
‎0.74%
‎1.93%
‎1.23
‎501
‎levchik86
‎0.74%
‎2.41%
‎1.31
‎502
‎Mjtrader
‎0.73%
‎0.00%
‎0.00
‎503
‎Yan
‎0.70%
‎0.81%
‎1.57
‎504
‎KishTraders
‎0.70%
‎3.85%
‎1.18
‎505
‎serov
‎0.66%
‎9.03%
‎1.07
‎506
‎Hamedkv
‎0.64%
‎0.44%
‎2.10
‎507
‎vladimervldkuzmin
‎0.64%
‎14.50%
‎1.04
‎508
‎kas333
‎0.62%
‎8.13%
‎1.07
‎509
‎kms73
‎0.60%
‎4.36%
‎1.09
‎510
‎Pyro FX
‎0.57%
‎1.49%
‎1.25
‎511
‎Love Quiz
‎0.57%
‎0.00%
‎0.00
‎512
‎akefiyan
‎0.56%
‎2.61%
‎1.08
‎513
‎igorK
‎0.54%
‎6.11%
‎1.07
‎514
‎Tornado
‎0.53%
‎8.74%
‎1.06
‎515
‎Tempered
‎0.52%
‎8.29%
‎1.06
‎516
‎Hesan
‎0.52%
‎0.00%
‎0.00
‎517
‎TIGER
‎0.50%
‎5.80%
‎1.09
‎518
‎sanek17021997
‎0.50%
‎2.80%
‎1.18
‎519
‎Straikel
‎0.50%
‎2.75%
‎1.06
‎520
‎Pryanik78
‎0.49%
‎0.30%
‎2.65
‎521
‎vic63
‎0.48%
‎0.00%
‎0.00
‎522
‎Teymur
‎0.48%
‎0.36%
‎2.33
‎523
‎GoldmahnSugs5
‎0.45%
‎0.23%
‎2.95
‎524
‎gvo3500
‎0.45%
‎0.55%
‎1.82
‎525
‎V5
‎0.45%
‎5.31%
‎1.09
‎526
‎Sana_najafiiiiii
‎0.45%
‎0.00%
‎0.00
‎527
‎Bazil
‎0.43%
‎0.00%
‎109.00
‎528
‎begloo
‎0.43%
‎1.25%
‎1.14
‎529
‎BIL
‎0.40%
‎2.34%
‎1.17
‎530
‎armin0510
‎0.39%
‎2.69%
‎1.15
‎531
‎mohsen_mi
‎0.38%
‎0.00%
‎0.00
‎532
‎profi
‎0.37%
‎0.34%
‎2.08
‎533
‎M.d.4
‎0.37%
‎0.14%
‎3.68
‎534
‎olha.koh
‎0.37%
‎13.37%
‎1.01
‎535
‎yurcon
‎0.35%
‎0.00%
‎0.00
‎536
‎pipe
‎0.35%
‎0.23%
‎1.97
‎537
‎001370Ramin
‎0.34%
‎0.00%
‎0.00
‎538
‎George S
‎0.33%
‎5.68%
‎1.04
‎539
‎Aliii
‎0.31%
‎0.45%
‎1.57
‎540
‎Somayyeh
‎0.31%
‎0.12%
‎2.97
‎541
‎Ostap Bender
‎0.29%
‎3.13%
‎1.08
‎542
‎behzad13671028
‎0.29%
‎7.33%
‎1.04
‎543
‎iliyad
‎0.28%
‎2.47%
‎1.09
‎544
‎amir1995
‎0.27%
‎0.18%
‎2.53
‎545
‎kimi
‎0.27%
‎0.00%
‎0.00
‎546
‎Canya333
‎0.27%
‎0.00%
‎0.00
‎547
‎Behzad.rnj
‎0.27%
‎0.00%
‎0.00
‎548
‎lida12345
‎0.25%
‎0.00%
‎0.00
‎549
‎Romaha
‎0.25%
‎1.90%
‎1.09
‎550
‎Kmm110
‎0.24%
‎0.07%
‎4.52
‎551
‎memm
‎0.21%
‎0.00%
‎0.00
‎552
‎jam
‎0.19%
‎4.72%
‎1.02
‎553
‎basilio
‎0.19%
‎3.18%
‎1.06
‎554
‎Majazi
‎0.18%
‎0.43%
‎1.34
‎555
‎SFX110
‎0.17%
‎2.12%
‎1.04
‎556
‎Mr-mehran
‎0.17%
‎0.00%
‎0.00
‎557
‎Yousef1994
‎0.17%
‎2.68%
‎1.03
‎558
‎Mm
‎0.17%
‎0.03%
‎6.00
‎559
‎Walter Ball
‎0.17%
‎0.40%
‎1.43
‎560
‎badfocuser
‎0.15%
‎0.04%
‎4.50
‎561
‎maklay
‎0.14%
‎0.83%
‎1.16
‎562
‎Mr_Green
‎0.14%
‎5.49%
‎1.03
‎563
‎Milad3850
‎0.12%
‎3.26%
‎1.02
‎564
‎erfan3310
‎0.12%
‎0.00%
‎0.00
‎565
‎Alix666
‎0.11%
‎1.65%
‎1.06
‎566
‎Mehrab
‎0.10%
‎1.03%
‎1.04
‎567
‎S_Ghs
‎0.10%
‎1.88%
‎1.04
‎568
‎retrowill
‎0.08%
‎0.48%
‎1.17
‎569
‎javadddd. ir
‎0.07%
‎0.00%
‎0.00
‎570
‎ahkashic
‎0.06%
‎0.14%
‎1.35
‎571
‎mahdi_bigboy
‎0.05%
‎0.08%
‎1.61
‎572
‎JEKSONN
‎0.04%
‎0.00%
‎0.00
‎573
‎V4444
‎0.03%
‎0.00%
‎0.00
‎574
‎Noah
‎0.02%
‎0.30%
‎1.04
‎575
‎Eman
‎0.01%
‎0.01%
‎1.88
‎576
‎winner
‎0.00%
‎1.23%
‎1.00

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.