واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 16,680 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 1 090

  صندوق جایزه دوره 53

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 2 018

  شرکت کنندگان دوره 1

دوره 1 ادامه دارد 11/01/2021 - 30/01/2021
ثبت نام
2 دوره 08/02/2021 - 27/02/2021
ثبت نام باز است 30/01/2021

رتبه بندی دوره 1 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 16/01/2021 02:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎glum
‎22.58%
(50)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
150
250
USD
‎2
‎makar
‎22.47%
(49)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
147
200
USD
‎3
‎portnoi
‎21.61%
(48)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
144
150
USD
‎4
‎Hussein
‎14.12%
(39)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
133
100
USD
‎5
‎WWW
‎12.96%
(38)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
130
90
USD
‎6
‎PoPasha
‎12.80%
(37)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
127
80
USD
‎7
‎Pard
‎12.42%
(34)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
122
70
USD
‎8
‎traheya
‎11.71%
(29)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
115
60
USD
‎9
‎snf77
‎11.36%
(28)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
112
50
USD
‎10
‎DOVRAN
‎11.32%
(27)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
109
40
USD
‎11
‎Altina
‎11.25%
(25)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
105
3000
ALP
‎12
‎yuliya
‎16.18%
(45)
‎0.03%
(27)
‎578.78
(28)
100
2000
ALP
‎13
‎Brosalov
‎11.12%
(22)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
100
1000
ALP
‎14
‎user
‎14.13%
(40)
‎0.00%
(29)
‎282643.00
(29)
98
900
ALP
‎15
‎Afshin
‎14.47%
(42)
‎0.02%
(28)
‎325.36
(27)
97
900
ALP
‎16
‎Shox90
‎10.30%
(18)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
94
800
ALP
‎17
‎susanto
‎10.26%
(17)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
91
800
ALP
‎18
‎Sova
‎10.20%
(16)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
88
700
ALP
‎19
‎Les
‎17.60%
(46)
‎0.48%
(20)
‎37.40
(21)
87
700
ALP
‎20
‎Verc
‎21.47%
(47)
‎0.78%
(18)
‎28.46
(20)
85
600
ALP
‎21
‎Ks
‎12.47%
(35)
‎0.07%
(25)
‎126.69
(25)
85
600
ALP
‎22
‎AlbusCat
‎10.05%
(15)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
85
500
ALP
‎23
‎Hamil7
‎12.22%
(32)
‎0.04%
(26)
‎280.38
(26)
84
500
ALP
‎24
‎TOR
‎9.87%
(13)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
81
500
ALP
‎25
‎midnight-sun
‎9.86%
(12)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
78
400
ALP
‎26
‎Muzaffar
‎9.82%
(11)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
75
400
ALP
‎27
‎Serj
‎9.81%
(10)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
72
400
ALP
‎28
‎jyxh
‎16.10%
(44)
‎1.46%
(12)
‎9.34
(15)
71
300
ALP
‎29
‎raf911
‎11.21%
(23)
‎0.13%
(23)
‎88.41
(23)
69
300
ALP
‎30
‎NF21
‎11.25%
(24)
‎0.16%
(22)
‎63.39
(22)
68
300
ALP
‎31
‎wake
‎9.59%
(6)
‎0.00%
(30)
‎0.00
(30)
66
‎-
‎32
‎Matincar
‎14.88%
(43)
‎1.27%
(15)
‎3.47
(4)
62
‎-
‎33
‎The_Golden_Man
‎12.03%
(30)
‎1.45%
(13)
‎9.28
(14)
57
‎-
‎34
‎Tammiyo
‎14.22%
(41)
‎3.49%
(6)
‎5.07
(9)
56
‎-
‎35
‎saleh231
‎10.38%
(19)
‎0.50%
(19)
‎19.49
(18)
56
‎-
‎36
‎ali206
‎10.76%
(21)
‎0.80%
(17)
‎14.38
(17)
55
‎-
‎37
‎Ogalo
‎12.04%
(31)
‎1.94%
(10)
‎6.99
(12)
53
‎-
‎38
‎CyThGr
‎12.32%
(33)
‎2.46%
(8)
‎6.01
(11)
52
‎-
‎39
‎Karim
‎9.34%
(3)
‎0.09%
(24)
‎102.00
(24)
51
‎-
‎40
‎ybrf
‎12.66%
(36)
‎5.05%
(3)
‎3.51
(5)
44
‎-
‎41
‎evgen72
‎9.13%
(1)
‎0.33%
(21)
‎27.91
(19)
41
‎-
‎42
‎Andrey70
‎9.73%
(7)
‎1.04%
(16)
‎10.13
(16)
39
‎-
‎43
‎evilive
‎9.81%
(9)
‎1.43%
(14)
‎5.93
(10)
33
‎-
‎44
‎Efim
‎9.79%
(8)
‎1.58%
(11)
‎7.21
(13)
32
‎-
‎45
‎Majid60
‎10.58%
(20)
‎4.11%
(4)
‎3.57
(7)
31
‎-
‎46
‎BigPowerTURKIYE
‎11.28%
(26)
‎6.90%
(1)
‎2.64
(3)
30
‎-
‎47
‎Aryana
‎9.89%
(14)
‎3.94%
(5)
‎3.51
(6)
25
‎-
‎48
‎Majid22
‎9.30%
(2)
‎2.30%
(9)
‎3.77
(8)
19
‎-
‎49
‎Denum87
‎9.37%
(4)
‎3.22%
(7)
‎2.53
(2)
13
‎-
‎50
‎nikolja
‎9.40%
(5)
‎6.85%
(2)
‎2.34
(1)
8
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎glum
‎22.58%
‎0.00%
‎0.00
‎2
‎makar
‎22.47%
‎0.00%
‎0.00
‎3
‎portnoi
‎21.61%
‎0.00%
‎0.00
‎4
‎Verc
‎21.47%
‎0.78%
‎28.46
‎5
‎Les
‎17.60%
‎0.48%
‎37.40
‎6
‎yuliya
‎16.18%
‎0.03%
‎578.78
‎7
‎jyxh
‎16.10%
‎1.46%
‎9.34
‎8
‎Matincar
‎14.88%
‎1.27%
‎3.47
‎9
‎Afshin
‎14.47%
‎0.02%
‎325.36
‎10
‎Tammiyo
‎14.22%
‎3.49%
‎5.07
‎11
‎user
‎14.13%
‎0.00%
‎282643.00
‎12
‎Hussein
‎14.12%
‎0.00%
‎0.00
‎13
‎WWW
‎12.96%
‎0.00%
‎0.00
‎14
‎PoPasha
‎12.80%
‎0.00%
‎0.00
‎15
‎ybrf
‎12.66%
‎5.05%
‎3.51
‎16
‎Ks
‎12.47%
‎0.07%
‎126.69
‎17
‎Pard
‎12.42%
‎0.00%
‎0.00
‎18
‎CyThGr
‎12.32%
‎2.46%
‎6.01
‎19
‎Hamil7
‎12.22%
‎0.04%
‎280.38
‎20
‎Ogalo
‎12.04%
‎1.94%
‎6.99
‎21
‎The_Golden_Man
‎12.03%
‎1.45%
‎9.28
‎22
‎traheya
‎11.71%
‎0.00%
‎0.00
‎23
‎snf77
‎11.36%
‎0.00%
‎0.00
‎24
‎DOVRAN
‎11.32%
‎0.00%
‎0.00
‎25
‎BigPowerTURKIYE
‎11.28%
‎6.90%
‎2.64
‎26
‎Altina
‎11.25%
‎0.00%
‎0.00
‎27
‎NF21
‎11.25%
‎0.16%
‎63.39
‎28
‎raf911
‎11.21%
‎0.13%
‎88.41
‎29
‎Brosalov
‎11.12%
‎0.00%
‎0.00
‎30
‎ali206
‎10.76%
‎0.80%
‎14.38
‎31
‎Majid60
‎10.58%
‎4.11%
‎3.57
‎32
‎saleh231
‎10.38%
‎0.50%
‎19.49
‎33
‎Shox90
‎10.30%
‎0.00%
‎0.00
‎34
‎susanto
‎10.26%
‎0.00%
‎0.00
‎35
‎Sova
‎10.20%
‎0.00%
‎0.00
‎36
‎AlbusCat
‎10.05%
‎0.00%
‎0.00
‎37
‎Aryana
‎9.89%
‎3.94%
‎3.51
‎38
‎TOR
‎9.87%
‎0.00%
‎0.00
‎39
‎midnight-sun
‎9.86%
‎0.00%
‎0.00
‎40
‎Muzaffar
‎9.82%
‎0.00%
‎0.00
‎41
‎Serj
‎9.81%
‎0.00%
‎0.00
‎42
‎evilive
‎9.81%
‎1.43%
‎5.93
‎43
‎Efim
‎9.79%
‎1.58%
‎7.21
‎44
‎Andrey70
‎9.73%
‎1.04%
‎10.13
‎45
‎wake
‎9.59%
‎0.00%
‎0.00
‎46
‎nikolja
‎9.40%
‎6.85%
‎2.34
‎47
‎Denum87
‎9.37%
‎3.22%
‎2.53
‎48
‎Karim
‎9.34%
‎0.09%
‎102.00
‎49
‎Majid22
‎9.30%
‎2.30%
‎3.77
‎50
‎evgen72
‎9.13%
‎0.33%
‎27.91
‎51
‎marcelo44
‎9.09%
‎7.71%
‎1.85
‎52
‎TRADERMAX
‎9.05%
‎0.18%
‎49.30
‎53
‎FMG
‎9.05%
‎0.00%
‎0.00
‎54
‎rasol666
‎8.99%
‎0.00%
‎0.00
‎55
‎Valera-1
‎8.97%
‎0.00%
‎0.00
‎56
‎Bear
‎8.96%
‎2.18%
‎4.90
‎57
‎LAVE2021
‎8.91%
‎1.05%
‎6.30
‎58
‎DenSim
‎8.90%
‎3.86%
‎3.31
‎59
‎MAGISTR
‎8.81%
‎1.37%
‎7.31
‎60
‎Angelo
‎8.80%
‎0.00%
‎0.00
‎61
‎LORD OMID
‎8.64%
‎0.00%
‎0.00
‎62
‎Xudoy
‎8.63%
‎0.80%
‎11.82
‎63
‎MH1992
‎8.59%
‎1.00%
‎3.39
‎64
‎Kiya
‎8.54%
‎4.83%
‎2.55
‎65
‎rossini
‎8.49%
‎2.47%
‎4.44
‎66
‎Rembo
‎8.42%
‎0.09%
‎92.70
‎67
‎Spike89
‎8.41%
‎0.00%
‎0.00
‎68
‎volk
‎8.41%
‎0.02%
‎454.28
‎69
‎klever
‎8.39%
‎0.00%
‎0.00
‎70
‎whinny
‎8.38%
‎2.33%
‎4.59
‎71
‎alex500
‎8.35%
‎0.00%
‎0.00
‎72
‎prasary
‎8.22%
‎2.12%
‎4.89
‎73
‎Skr
‎8.20%
‎2.11%
‎3.07
‎74
‎rezakarai
‎7.91%
‎0.00%
‎0.00
‎75
‎Abdou
‎7.88%
‎0.00%
‎0.00
‎76
‎Darya
‎7.78%
‎0.00%
‎0.00
‎77
‎Jf87
‎7.78%
‎3.94%
‎2.98
‎78
‎alex701
‎7.76%
‎0.00%
‎0.00
‎79
‎Igor
‎7.73%
‎0.00%
‎0.00
‎80
‎a19vr
‎7.71%
‎0.00%
‎10708.06
‎81
‎Donya
‎7.63%
‎0.00%
‎0.00
‎82
‎nikey
‎7.63%
‎0.72%
‎11.56
‎83
‎rabindranat703
‎7.62%
‎0.00%
‎0.00
‎84
‎Kotjara
‎7.59%
‎0.03%
‎224.12
‎85
‎Sanjar
‎7.57%
‎7.14%
‎2.06
‎86
‎satrap23
‎7.53%
‎0.00%
‎0.00
‎87
‎EERO
‎7.52%
‎0.32%
‎22.63
‎88
‎kiraspanch
‎7.40%
‎4.50%
‎2.64
‎89
‎hfj77
‎7.38%
‎0.00%
‎0.00
‎90
‎Porsche
‎7.36%
‎0.00%
‎0.00
‎91
‎kombiz
‎7.26%
‎0.00%
‎0.00
‎92
‎MONETA
‎7.16%
‎1.65%
‎5.34
‎93
‎Vezdehod
‎7.14%
‎0.00%
‎0.00
‎94
‎Alex.V
‎7.12%
‎0.00%
‎0.00
‎95
‎romanovka
‎7.00%
‎3.29%
‎2.27
‎96
‎FIFTI-FIFTI
‎6.99%
‎0.16%
‎38.81
‎97
‎IRA
‎6.98%
‎0.00%
‎0.00
‎98
‎aziz
‎6.93%
‎0.00%
‎0.00
‎99
‎shazde
‎6.92%
‎2.90%
‎2.68
‎100
‎AndrEl
‎6.91%
‎0.00%
‎0.00
‎101
‎DC
‎6.86%
‎4.49%
‎2.53
‎102
‎djmax1552
‎6.84%
‎1.56%
‎5.38
‎103
‎jaju
‎6.84%
‎0.00%
‎0.00
‎104
‎vahidmmmm
‎6.81%
‎0.00%
‎0.00
‎105
‎viclenp
‎6.80%
‎0.00%
‎0.00
‎106
‎mike37
‎6.76%
‎0.01%
‎1126.90
‎107
‎hadi_m
‎6.75%
‎0.37%
‎19.08
‎108
‎ludk
‎6.75%
‎8.47%
‎1.76
‎109
‎Artbest
‎6.73%
‎2.12%
‎4.18
‎110
‎horse7776
‎6.68%
‎0.00%
‎0.00
‎111
‎uncleVic
‎6.63%
‎0.00%
‎0.00
‎112
‎Bismillah
‎6.63%
‎0.00%
‎0.00
‎113
‎vladimiracc74
‎6.62%
‎0.00%
‎0.00
‎114
‎saeed6514
‎6.53%
‎0.01%
‎651.09
‎115
‎Theone
‎6.53%
‎1.85%
‎4.53
‎116
‎carmorfx
‎6.33%
‎0.00%
‎0.00
‎117
‎Parker
‎6.32%
‎0.00%
‎0.00
‎118
‎2021R
‎6.31%
‎1.90%
‎4.33
‎119
‎madad-afghan
‎6.30%
‎0.00%
‎0.00
‎120
‎rhrhrh
‎6.29%
‎2.58%
‎1.94
‎121
‎Kih
‎6.28%
‎0.53%
‎12.60
‎122
‎VaVlad
‎6.22%
‎0.48%
‎13.89
‎123
‎Tomas
‎6.17%
‎0.00%
‎0.00
‎124
‎KHDA
‎6.14%
‎1.93%
‎4.18
‎125
‎Mr.Forex
‎6.14%
‎0.04%
‎136.03
‎126
‎Atpildas69
‎6.10%
‎0.00%
‎0.00
‎127
‎OOOOOOOO
‎6.09%
‎0.15%
‎23.55
‎128
‎Kachmasov
‎6.08%
‎0.00%
‎0.00
‎129
‎Faddei
‎6.06%
‎0.16%
‎37.36
‎130
‎andrei39
‎6.03%
‎0.03%
‎216.25
‎131
‎Walter Ball
‎6.02%
‎0.09%
‎67.21
‎132
‎maxspb
‎5.99%
‎0.00%
‎0.00
‎133
‎UDA4NIK
‎5.94%
‎0.00%
‎0.00
‎134
‎shadow-jacker
‎5.93%
‎0.00%
‎0.00
‎135
‎Sobol
‎5.89%
‎0.00%
‎0.00
‎136
‎Alex_Gold
‎5.86%
‎0.00%
‎0.00
‎137
‎lori
‎5.83%
‎2.74%
‎2.48
‎138
‎ebrahim123
‎5.73%
‎0.38%
‎8.86
‎139
‎Transurfer
‎5.67%
‎0.00%
‎0.00
‎140
‎bagun1985
‎5.66%
‎0.00%
‎0.00
‎141
‎Vet
‎5.56%
‎0.00%
‎0.00
‎142
‎Yriidar
‎5.45%
‎0.00%
‎0.00
‎143
‎nail
‎5.45%
‎3.23%
‎2.22
‎144
‎Mehrdadp60
‎5.41%
‎6.20%
‎1.87
‎145
‎PaulAngel
‎5.38%
‎0.00%
‎0.00
‎146
‎mohsen mardafkan
‎5.36%
‎0.00%
‎0.00
‎147
‎Anhngo
‎5.36%
‎0.00%
‎0.00
‎148
‎Vuqqi
‎5.35%
‎7.86%
‎1.60
‎149
‎Niko
‎5.34%
‎3.74%
‎2.43
‎150
‎lomaker
‎5.34%
‎0.00%
‎0.00
‎151
‎DenSyaopin
‎5.32%
‎1.78%
‎3.84
‎152
‎Milliaerder
‎5.32%
‎0.33%
‎17.06
‎153
‎slavik341986
‎5.32%
‎1.97%
‎3.52
‎154
‎sagdas gholam
‎5.32%
‎0.20%
‎27.96
‎155
‎vodolei
‎5.31%
‎0.00%
‎0.00
‎156
‎Skipper
‎5.29%
‎0.00%
‎0.00
‎157
‎BorodaFX
‎5.25%
‎0.93%
‎6.64
‎158
‎LanceBeggs
‎5.25%
‎0.00%
‎0.00
‎159
‎Don Gato
‎5.20%
‎0.01%
‎609.63
‎160
‎Philosoph
‎5.17%
‎0.00%
‎0.00
‎161
‎mehrshadrahimi
‎5.16%
‎0.98%
‎6.21
‎162
‎KAG
‎5.15%
‎0.00%
‎0.00
‎163
‎DIViA
‎5.13%
‎0.00%
‎0.00
‎164
‎pn65
‎5.12%
‎1.56%
‎4.28
‎165
‎NTD
‎5.11%
‎0.00%
‎0.00
‎166
‎AnnaBella
‎5.04%
‎0.00%
‎0.00
‎167
‎Super_Sobach
‎4.99%
‎1.82%
‎2.28
‎168
‎graimz
‎4.97%
‎0.12%
‎31.79
‎169
‎Elmero
‎4.96%
‎2.11%
‎3.35
‎170
‎VSG
‎4.96%
‎9.04%
‎1.34
‎171
‎MINGO
‎4.95%
‎0.57%
‎9.68
‎172
‎tot
‎4.94%
‎0.00%
‎0.00
‎173
‎kirill1980
‎4.92%
‎0.00%
‎0.00
‎174
‎hami
‎4.88%
‎3.88%
‎2.26
‎175
‎R1
‎4.82%
‎0.00%
‎0.00
‎176
‎bizpartner
‎4.78%
‎0.35%
‎14.80
‎177
‎Gliko
‎4.74%
‎10.85%
‎1.44
‎178
‎Finika
‎4.69%
‎1.03%
‎4.73
‎179
‎AJIELLIEHbKA
‎4.65%
‎0.68%
‎4.50
‎180
‎ali yari
‎4.61%
‎1.08%
‎4.99
‎181
‎Gg4g
‎4.58%
‎0.00%
‎0.00
‎182
‎TIAGMaster050121
‎4.57%
‎8.38%
‎1.54
‎183
‎ban
‎4.52%
‎4.57%
‎1.99
‎184
‎alireza dragon
‎4.49%
‎1.42%
‎3.74
‎185
‎volshebnikoff
‎4.49%
‎0.00%
‎0.00
‎186
‎Sun
‎4.48%
‎4.01%
‎2.12
‎187
‎max-fxtrader
‎4.47%
‎3.17%
‎2.34
‎188
‎Nika
‎4.47%
‎0.34%
‎10.00
‎189
‎Tradeeffector
‎4.43%
‎0.30%
‎14.90
‎190
‎sualmi
‎4.42%
‎1.76%
‎2.31
‎191
‎Xom123
‎4.42%
‎0.31%
‎15.27
‎192
‎sahar_t
‎4.42%
‎0.00%
‎0.00
‎193
‎trymen
‎4.40%
‎0.47%
‎9.88
‎194
‎Docent1957
‎4.34%
‎4.72%
‎1.92
‎195
‎mefx
‎4.33%
‎3.23%
‎2.34
‎196
‎Halothane
‎4.33%
‎1.78%
‎2.82
‎197
‎KOTOVSKI
‎4.30%
‎2.11%
‎3.03
‎198
‎hkipper
‎4.28%
‎2.12%
‎2.32
‎199
‎GrayWolf
‎4.25%
‎1.49%
‎3.86
‎200
‎sds2315
‎4.25%
‎0.00%
‎0.00
‎201
‎Aryan
‎4.24%
‎1.96%
‎3.04
‎202
‎Sunj
‎4.24%
‎0.00%
‎0.00
‎203
‎Chepa 717
‎4.19%
‎1.58%
‎3.11
‎204
‎Kami
‎4.17%
‎0.00%
‎0.00
‎205
‎vldmr1786
‎4.12%
‎5.35%
‎1.77
‎206
‎andpol
‎4.11%
‎5.36%
‎1.76
‎207
‎Bogatov2021
‎4.11%
‎0.00%
‎0.00
‎208
‎vtv040
‎4.05%
‎0.00%
‎1168.64
‎209
‎big bang
‎4.02%
‎0.67%
‎4.77
‎210
‎Alex.pro
‎4.02%
‎0.01%
‎366.16
‎211
‎samananbari
‎4.00%
‎2.04%
‎2.97
‎212
‎TSN
‎3.94%
‎0.66%
‎6.76
‎213
‎Alan
‎3.94%
‎0.08%
‎50.48
‎214
‎Shahriyar
‎3.93%
‎0.30%
‎13.67
‎215
‎Mazai
‎3.87%
‎0.00%
‎0.00
‎216
‎traders
‎3.87%
‎0.33%
‎12.59
‎217
‎Pryanik78
‎3.86%
‎0.00%
‎0.00
‎218
‎V3
‎3.85%
‎0.00%
‎0.00
‎219
‎Grif555
‎3.79%
‎0.00%
‎0.00
‎220
‎Ttih
‎3.78%
‎1.79%
‎2.44
‎221
‎SERGEY100ROZHEV
‎3.76%
‎0.00%
‎0.00
‎222
‎elena789456
‎3.75%
‎3.97%
‎1.53
‎223
‎Evgen22
‎3.74%
‎0.00%
‎0.00
‎224
‎MiLADi
‎3.73%
‎0.02%
‎208.36
‎225
‎Sorcerer
‎3.73%
‎3.09%
‎2.09
‎226
‎no one
‎3.72%
‎1.28%
‎3.78
‎227
‎kulak1221
‎3.70%
‎2.14%
‎1.80
‎228
‎younes
‎3.70%
‎0.09%
‎40.57
‎229
‎jaba77
‎3.70%
‎0.40%
‎9.83
‎230
‎Ruslan
‎3.68%
‎0.00%
‎0.00
‎231
‎zhirgal
‎3.68%
‎6.08%
‎1.60
‎232
‎Bhnam
‎3.66%
‎0.47%
‎8.82
‎233
‎KVaN_GBN
‎3.66%
‎0.95%
‎2.94
‎234
‎sacha2003
‎3.64%
‎0.07%
‎50.66
‎235
‎aminaghaeeii
‎3.64%
‎1.53%
‎3.31
‎236
‎Leon
‎3.63%
‎0.05%
‎78.34
‎237
‎Centurion
‎3.62%
‎0.00%
‎0.00
‎238
‎FEMA
‎3.59%
‎0.00%
‎3594.05
‎239
‎Maxwell
‎3.58%
‎0.00%
‎0.00
‎240
‎max576
‎3.57%
‎2.68%
‎2.33
‎241
‎Orikmajorik
‎3.57%
‎0.02%
‎197.09
‎242
‎NUSGR211
‎3.55%
‎1.01%
‎3.54
‎243
‎502557sk
‎3.54%
‎2.07%
‎2.71
‎244
‎Alex54
‎3.52%
‎1.67%
‎3.00
‎245
‎zhmaj
‎3.51%
‎1.25%
‎3.50
‎246
‎To
‎3.49%
‎0.00%
‎0.00
‎247
‎WorldPowerTURKIYE
‎3.47%
‎3.78%
‎1.92
‎248
‎spec_umns
‎3.47%
‎2.04%
‎2.61
‎249
‎skif1964
‎3.42%
‎2.94%
‎1.64
‎250
‎Nivemang
‎3.40%
‎1.53%
‎2.67
‎251
‎MY
‎3.40%
‎0.00%
‎0.00
‎252
‎ORCHANKA
‎3.39%
‎0.00%
‎0.00
‎253
‎akandia
‎3.38%
‎0.25%
‎14.81
‎254
‎Hakata
‎3.34%
‎0.00%
‎0.00
‎255
‎FRANKLIN
‎3.33%
‎0.00%
‎0.00
‎256
‎MaxxaM
‎3.30%
‎0.41%
‎8.97
‎257
‎serov
‎3.30%
‎0.78%
‎5.24
‎258
‎Safoura
‎3.30%
‎0.00%
‎0.00
‎259
‎Alexey
‎3.28%
‎0.00%
‎0.00
‎260
‎barrakuda2000
‎3.26%
‎0.23%
‎4.78
‎261
‎mykhailo22
‎3.25%
‎0.00%
‎0.00
‎262
‎Arias
‎3.25%
‎0.42%
‎8.43
‎263
‎monax
‎3.22%
‎0.52%
‎7.13
‎264
‎Alpachino
‎3.20%
‎9.14%
‎1.35
‎265
‎Roger3000
‎3.20%
‎1.96%
‎1.98
‎266
‎pezhman
‎3.15%
‎0.00%
‎3842.33
‎267
‎alicivil
‎3.14%
‎8.59%
‎1.37
‎268
‎Griff
‎3.14%
‎5.58%
‎1.46
‎269
‎Aleksboo
‎3.13%
‎0.00%
‎0.00
‎270
‎morteza civil
‎3.12%
‎8.58%
‎1.36
‎271
‎sssval
‎3.07%
‎3.59%
‎1.85
‎272
‎karum65
‎3.07%
‎1.99%
‎1.46
‎273
‎Igo 68
‎3.06%
‎0.25%
‎11.99
‎274
‎Olga.E123456
‎3.04%
‎0.16%
‎15.44
‎275
‎Alex777
‎3.02%
‎3.82%
‎1.33
‎276
‎Madar
‎3.00%
‎0.09%
‎12.83
‎277
‎Kapusta
‎2.98%
‎0.00%
‎0.00
‎278
‎Gannforex
‎2.97%
‎4.95%
‎1.60
‎279
‎Lit
‎2.91%
‎0.00%
‎0.00
‎280
‎Arsamam
‎2.89%
‎0.28%
‎11.49
‎281
‎ali
‎2.89%
‎1.12%
‎2.40
‎282
‎Bb
‎2.85%
‎0.00%
‎0.00
‎283
‎reza_khaffan
‎2.85%
‎0.00%
‎900.77
‎284
‎uchastnik
‎2.85%
‎1.18%
‎2.31
‎285
‎sfaxx
‎2.82%
‎0.00%
‎0.00
‎286
‎rational
‎2.82%
‎0.06%
‎44.98
‎287
‎Hamid1369
‎2.81%
‎3.80%
‎1.74
‎288
‎mahbod
‎2.79%
‎1.34%
‎3.09
‎289
‎SANTA
‎2.79%
‎1.55%
‎2.80
‎290
‎LEXX
‎2.79%
‎0.53%
‎6.09
‎291
‎kvadratnij
‎2.77%
‎1.59%
‎2.37
‎292
‎Reza Din
‎2.75%
‎2.41%
‎1.86
‎293
‎Ila110
‎2.72%
‎1.59%
‎2.69
‎294
‎SERGII
‎2.70%
‎0.00%
‎0.00
‎295
‎nazar777
‎2.68%
‎7.18%
‎1.37
‎296
‎Aziz.btc
‎2.67%
‎0.00%
‎0.00
‎297
‎Erfan
‎2.66%
‎5.20%
‎1.51
‎298
‎Vorik
‎2.64%
‎2.03%
‎2.24
‎299
‎vadimby
‎2.63%
‎1.92%
‎2.37
‎300
‎kolobok1
‎2.61%
‎0.08%
‎33.52
‎301
‎Bayadyan
‎2.61%
‎3.05%
‎1.85
‎302
‎TERMINATOR
‎2.60%
‎0.47%
‎5.31
‎303
‎BigLeonid
‎2.58%
‎0.00%
‎0.00
‎304
‎2TIM
‎2.56%
‎0.00%
‎0.00
‎305
‎Fari
‎2.56%
‎0.00%
‎0.00
‎306
‎liliya4
‎2.54%
‎0.85%
‎3.99
‎307
‎Svecha2021
‎2.54%
‎0.03%
‎88.53
‎308
‎zosya
‎2.52%
‎0.19%
‎14.49
‎309
‎Wizard
‎2.49%
‎0.01%
‎402.16
‎310
‎dok99
‎2.49%
‎1.05%
‎3.32
‎311
‎Soofli
‎2.46%
‎1.29%
‎2.54
‎312
‎Lewsha
‎2.46%
‎2.24%
‎1.43
‎313
‎Lex76
‎2.46%
‎0.00%
‎0.00
‎314
‎A Cord
‎2.44%
‎0.00%
‎0.00
‎315
‎Amin
‎2.43%
‎1.03%
‎3.38
‎316
‎saeed 13
‎2.43%
‎0.76%
‎3.17
‎317
‎sardar-m
‎2.42%
‎3.89%
‎1.61
‎318
‎Plusplus
‎2.41%
‎1.42%
‎2.69
‎319
‎ckjy
‎2.41%
‎0.97%
‎3.25
‎320
‎saruhanov
‎2.39%
‎2.80%
‎1.85
‎321
‎west27
‎2.39%
‎1.60%
‎2.49
‎322
‎dtlst
‎2.39%
‎0.00%
‎0.00
‎323
‎Poweriraj
‎2.36%
‎0.00%
‎0.00
‎324
‎Kostianius
‎2.36%
‎0.00%
‎0.00
‎325
‎mr-mehran
‎2.34%
‎0.00%
‎0.00
‎326
‎Fr1dge
‎2.33%
‎1.82%
‎1.99
‎327
‎Mohamadbbb
‎2.30%
‎1.71%
‎1.58
‎328
‎Old Oleg
‎2.29%
‎3.27%
‎1.21
‎329
‎SFSCALPER
‎2.26%
‎1.97%
‎1.77
‎330
‎avraham
‎2.24%
‎1.86%
‎1.66
‎331
‎Arya
‎2.23%
‎0.85%
‎3.46
‎332
‎Santiago
‎2.23%
‎0.84%
‎2.10
‎333
‎Violetca18
‎2.18%
‎0.00%
‎0.00
‎334
‎Tmbl
‎2.18%
‎0.00%
‎0.00
‎335
‎Hiranthaisuru
‎2.17%
‎0.11%
‎15.02
‎336
‎Nik44
‎2.17%
‎0.00%
‎0.00
‎337
‎valeryo
‎2.17%
‎1.95%
‎2.11
‎338
‎gdb
‎2.16%
‎0.00%
‎0.00
‎339
‎Rmohebbi
‎2.15%
‎1.07%
‎2.64
‎340
‎VVSLava
‎2.12%
‎3.81%
‎1.55
‎341
‎CAPO
‎2.07%
‎0.00%
‎0.00
‎342
‎MONAH
‎2.06%
‎1.75%
‎2.17
‎343
‎Smartpit
‎2.05%
‎0.05%
‎45.66
‎344
‎edyuson
‎2.04%
‎0.44%
‎5.61
‎345
‎Azizbek
‎2.02%
‎1.59%
‎2.27
‎346
‎dojaleks
‎2.02%
‎0.39%
‎6.08
‎347
‎J.s.S
‎2.02%
‎0.00%
‎0.00
‎348
‎beyen
‎1.99%
‎0.75%
‎3.09
‎349
‎VeterSv
‎1.98%
‎0.00%
‎0.00
‎350
‎gt
‎1.97%
‎0.53%
‎4.60
‎351
‎VICTORY 777
‎1.96%
‎2.01%
‎1.97
‎352
‎Godlike
‎1.95%
‎1.48%
‎2.28
‎353
‎javad
‎1.94%
‎0.31%
‎4.42
‎354
‎Thabani
‎1.93%
‎3.31%
‎1.36
‎355
‎Denn
‎1.93%
‎0.00%
‎0.00
‎356
‎proxor
‎1.91%
‎8.78%
‎1.22
‎357
‎Farhaan
‎1.91%
‎1.88%
‎1.78
‎358
‎Oleg
‎1.91%
‎1.02%
‎1.92
‎359
‎Lachin
‎1.90%
‎9.31%
‎1.20
‎360
‎Opposite
‎1.87%
‎0.64%
‎2.35
‎361
‎uocof
‎1.87%
‎0.76%
‎2.87
‎362
‎behnam
‎1.85%
‎0.20%
‎10.40
‎363
‎vovik
‎1.85%
‎5.92%
‎1.31
‎364
‎Sir-ZH
‎1.84%
‎0.02%
‎73.98
‎365
‎mahdikh
‎1.81%
‎0.00%
‎0.00
‎366
‎Oleh
‎1.79%
‎0.36%
‎6.03
‎367
‎MehranAbd
‎1.79%
‎4.44%
‎1.40
‎368
‎VVIK
‎1.77%
‎0.00%
‎0.00
‎369
‎Wicksdontlie
‎1.76%
‎2.11%
‎1.83
‎370
‎Mosabeghe
‎1.76%
‎0.59%
‎2.56
‎371
‎Jalal
‎1.76%
‎0.00%
‎0.00
‎372
‎Eghbali
‎1.74%
‎0.63%
‎3.74
‎373
‎fox33341
‎1.73%
‎2.96%
‎1.47
‎374
‎Morteza20
‎1.70%
‎0.12%
‎15.58
‎375
‎2ping
‎1.70%
‎0.14%
‎12.79
‎376
‎Colvin
‎1.68%
‎2.84%
‎1.48
‎377
‎Pedro
‎1.68%
‎0.36%
‎4.60
‎378
‎Cable lover
‎1.68%
‎2.68%
‎1.63
‎379
‎SANJ B
‎1.68%
‎0.40%
‎5.17
‎380
‎Faik
‎1.65%
‎3.41%
‎1.46
‎381
‎Ralf
‎1.65%
‎2.95%
‎1.56
‎382
‎Shamu
‎1.63%
‎1.80%
‎1.48
‎383
‎tajson
‎1.61%
‎1.53%
‎2.05
‎384
‎Hannn
‎1.60%
‎0.00%
‎0.00
‎385
‎f1
‎1.60%
‎0.00%
‎0.00
‎386
‎Azad17
‎1.59%
‎0.00%
‎0.00
‎387
‎Jk
‎1.59%
‎2.82%
‎1.56
‎388
‎red
‎1.55%
‎5.17%
‎1.30
‎389
‎REBUS
‎1.53%
‎3.46%
‎1.44
‎390
‎mish mash
‎1.50%
‎1.32%
‎1.67
‎391
‎Gold
‎1.47%
‎0.00%
‎0.00
‎392
‎Fantazer
‎1.47%
‎0.00%
‎0.00
‎393
‎Programmer96
‎1.47%
‎2.00%
‎1.62
‎394
‎Siina
‎1.45%
‎3.17%
‎1.45
‎395
‎persian
‎1.44%
‎3.33%
‎1.41
‎396
‎Aleksa
‎1.43%
‎0.00%
‎0.00
‎397
‎Elsa najafi
‎1.41%
‎0.77%
‎2.47
‎398
‎aparatchi
‎1.41%
‎0.00%
‎0.00
‎399
‎Sergio2160
‎1.38%
‎0.00%
‎0.00
‎400
‎Nik
‎1.36%
‎1.36%
‎1.88
‎401
‎DnK
‎1.36%
‎5.75%
‎1.24
‎402
‎Farzin k
‎1.36%
‎2.59%
‎1.52
‎403
‎K.k
‎1.34%
‎0.05%
‎21.68
‎404
‎dash ali
‎1.32%
‎1.16%
‎2.14
‎405
‎Maksik
‎1.30%
‎0.79%
‎2.20
‎406
‎MIHA 97
‎1.30%
‎0.00%
‎0.00
‎407
‎granata
‎1.29%
‎0.47%
‎2.10
‎408
‎Onto
‎1.29%
‎1.86%
‎1.64
‎409
‎Maxsat
‎1.28%
‎1.18%
‎2.04
‎410
‎Trader0501
‎1.25%
‎0.05%
‎24.15
‎411
‎King Masoud
‎1.24%
‎0.64%
‎2.91
‎412
‎yuyu
‎1.23%
‎2.32%
‎1.45
‎413
‎Archi
‎1.22%
‎1.18%
‎1.82
‎414
‎farnam2020
‎1.21%
‎0.00%
‎234.03
‎415
‎sibiriak
‎1.21%
‎0.82%
‎2.14
‎416
‎gavr_san
‎1.21%
‎0.38%
‎4.19
‎417
‎mohammad.m.ard
‎1.20%
‎1.02%
‎2.18
‎418
‎szsz
‎1.20%
‎0.18%
‎4.61
‎419
‎Lilya
‎1.20%
‎10.32%
‎1.07
‎420
‎Elijah_K
‎1.19%
‎2.02%
‎1.54
‎421
‎Musafir
‎1.19%
‎3.49%
‎1.34
‎422
‎FARHAN
‎1.18%
‎1.02%
‎1.50
‎423
‎Kotek
‎1.16%
‎0.00%
‎0.00
‎424
‎Yarik
‎1.15%
‎0.85%
‎1.53
‎425
‎Cross324
‎1.12%
‎0.00%
‎0.00
‎426
‎Doctor99
‎1.11%
‎3.23%
‎1.18
‎427
‎ffin22
‎1.09%
‎0.96%
‎1.65
‎428
‎Trader
‎1.08%
‎6.07%
‎1.18
‎429
‎AAB
‎1.06%
‎0.27%
‎4.83
‎430
‎Semen
‎1.05%
‎1.13%
‎1.72
‎431
‎Cent
‎1.05%
‎5.82%
‎1.18
‎432
‎Robix
‎1.05%
‎0.11%
‎10.17
‎433
‎Jurka
‎1.05%
‎0.00%
‎0.00
‎434
‎moti
‎1.01%
‎0.00%
‎0.00
‎435
‎NAV
‎1.01%
‎2.08%
‎1.49
‎436
‎mojtaba
‎1.00%
‎0.54%
‎2.70
‎437
‎kanaris
‎1.00%
‎1.30%
‎1.77
‎438
‎Nuble
‎1.00%
‎2.41%
‎1.36
‎439
‎Fatemeh603
‎1.00%
‎2.29%
‎1.42
‎440
‎leodotcom
‎1.00%
‎2.02%
‎1.49
‎441
‎DJON
‎0.99%
‎1.91%
‎1.47
‎442
‎pooriya
‎0.99%
‎1.51%
‎1.66
‎443
‎Kakari
‎0.98%
‎0.05%
‎20.40
‎444
‎king_shahrooz
‎0.96%
‎2.16%
‎1.23
‎445
‎ramin
‎0.95%
‎1.73%
‎1.32
‎446
‎savade
‎0.95%
‎5.04%
‎1.19
‎447
‎taof03
‎0.94%
‎3.66%
‎1.13
‎448
‎kaweh
‎0.93%
‎2.18%
‎1.25
‎449
‎H.k
‎0.93%
‎1.49%
‎1.62
‎450
‎ARTEM
‎0.93%
‎0.94%
‎1.99
‎451
‎WalTar
‎0.92%
‎0.00%
‎0.00
‎452
‎demetre78
‎0.91%
‎0.00%
‎0.00
‎453
‎GYB07
‎0.88%
‎7.41%
‎1.12
‎454
‎Movlad
‎0.87%
‎5.27%
‎1.17
‎455
‎Ryvs
‎0.87%
‎2.92%
‎1.16
‎456
‎AntonimYs
‎0.85%
‎0.12%
‎6.01
‎457
‎INK
‎0.85%
‎0.35%
‎3.44
‎458
‎serg88
‎0.85%
‎0.60%
‎2.40
‎459
‎Onelove
‎0.85%
‎1.36%
‎1.19
‎460
‎Besson
‎0.84%
‎8.51%
‎1.10
‎461
‎sokolit
‎0.84%
‎1.09%
‎1.76
‎462
‎Gordan
‎0.84%
‎2.53%
‎1.20
‎463
‎shayandx
‎0.82%
‎0.02%
‎37.06
‎464
‎ASK
‎0.82%
‎6.24%
‎1.13
‎465
‎wayfarer
‎0.81%
‎0.00%
‎0.00
‎466
‎Sainted1337
‎0.79%
‎0.63%
‎2.10
‎467
‎Haadi10
‎0.79%
‎0.00%
‎0.00
‎468
‎Ayjan
‎0.79%
‎2.03%
‎1.15
‎469
‎mex048
‎0.78%
‎2.61%
‎1.24
‎470
‎SHERKHAN
‎0.78%
‎0.32%
‎2.00
‎471
‎Aziz0992
‎0.78%
‎0.00%
‎0.00
‎472
‎mixailov
‎0.77%
‎1.48%
‎1.34
‎473
‎s.dimitrov
‎0.76%
‎0.00%
‎0.00
‎474
‎jafar-jeny
‎0.76%
‎8.48%
‎1.09
‎475
‎Direct
‎0.74%
‎3.19%
‎1.20
‎476
‎AlekseySh
‎0.72%
‎0.65%
‎1.59
‎477
‎Spravec
‎0.71%
‎3.63%
‎1.16
‎478
‎mtralena
‎0.71%
‎1.92%
‎1.24
‎479
‎Abolfazl
‎0.71%
‎0.00%
‎681.55
‎480
‎Luc1
‎0.70%
‎0.02%
‎42.08
‎481
‎Farshad1990
‎0.66%
‎2.92%
‎1.21
‎482
‎Walter
‎0.65%
‎0.12%
‎4.41
‎483
‎Otm4rozoK
‎0.65%
‎0.81%
‎1.80
‎484
‎majnoon
‎0.63%
‎0.69%
‎1.60
‎485
‎Merowing
‎0.63%
‎0.00%
‎0.00
‎486
‎teimour
‎0.63%
‎2.90%
‎1.18
‎487
‎miladk
‎0.63%
‎0.18%
‎4.48
‎488
‎sorena
‎0.62%
‎0.09%
‎3.74
‎489
‎Hosein_zarin
‎0.62%
‎3.94%
‎1.16
‎490
‎Saeedgh
‎0.61%
‎0.78%
‎1.78
‎491
‎mgh
‎0.61%
‎3.22%
‎1.12
‎492
‎lukztu
‎0.59%
‎4.44%
‎1.13
‎493
‎sh_sh
‎0.59%
‎0.14%
‎3.72
‎494
‎Her
‎0.58%
‎0.00%
‎0.00
‎495
‎Cutab
‎0.58%
‎3.09%
‎1.19
‎496
‎Feeranym
‎0.58%
‎2.43%
‎1.24
‎497
‎makarakam
‎0.57%
‎0.00%
‎0.00
‎498
‎rabbani
‎0.57%
‎0.00%
‎0.00
‎499
‎Hunter
‎0.56%
‎2.49%
‎1.22
‎500
‎Moh4m4d
‎0.56%
‎0.00%
‎248.74
‎501
‎Mohammad Reza
‎0.56%
‎0.00%
‎0.00
‎502
‎Hhnn.1
‎0.55%
‎0.73%
‎1.71
‎503
‎Suvorov
‎0.53%
‎0.45%
‎2.14
‎504
‎oper
‎0.52%
‎0.00%
‎0.00
‎505
‎NCov-2019
‎0.50%
‎0.03%
‎16.75
‎506
‎pedram
‎0.50%
‎0.00%
‎0.00
‎507
‎MAMOHT
‎0.50%
‎0.87%
‎1.58
‎508
‎LevKotov
‎0.50%
‎0.55%
‎1.36
‎509
‎Sana.nj
‎0.49%
‎1.30%
‎1.37
‎510
‎Arash
‎0.49%
‎1.17%
‎1.33
‎511
‎Timeless888
‎0.48%
‎1.84%
‎1.26
‎512
‎Eh3an
‎0.48%
‎0.43%
‎2.05
‎513
‎7AM
‎0.46%
‎2.50%
‎1.14
‎514
‎DR.SMIT
‎0.46%
‎0.76%
‎1.43
‎515
‎TheMift
‎0.45%
‎0.00%
‎0.00
‎516
‎mohamadkohkan
‎0.44%
‎2.22%
‎1.18
‎517
‎REZAHDR
‎0.42%
‎0.08%
‎5.98
‎518
‎Andrey Z
‎0.42%
‎0.08%
‎3.22
‎519
‎Farshad
‎0.41%
‎0.86%
‎1.48
‎520
‎Sany066
‎0.39%
‎1.06%
‎1.36
‎521
‎AikSunders
‎0.37%
‎0.00%
‎0.00
‎522
‎VDTTM
‎0.35%
‎6.62%
‎1.05
‎523
‎Straikel
‎0.34%
‎1.01%
‎1.21
‎524
‎Feliciano
‎0.33%
‎3.19%
‎1.09
‎525
‎George
‎0.33%
‎0.00%
‎0.00
‎526
‎dr.valaei
‎0.33%
‎0.00%
‎0.00
‎527
‎ANaser
‎0.32%
‎0.02%
‎19.30
‎528
‎Heaven
‎0.31%
‎0.00%
‎0.00
‎529
‎ramingold
‎0.30%
‎0.11%
‎3.65
‎530
‎megim
‎0.30%
‎0.13%
‎3.28
‎531
‎kaveh
‎0.29%
‎0.00%
‎0.00
‎532
‎mona Smart Power
‎0.29%
‎0.39%
‎1.53
‎533
‎soorena
‎0.29%
‎0.05%
‎6.27
‎534
‎Azik35
‎0.28%
‎2.03%
‎1.08
‎535
‎Flint
‎0.28%
‎4.72%
‎1.03
‎536
‎Zaval
‎0.28%
‎0.00%
‎0.00
‎537
‎queen
‎0.28%
‎0.00%
‎0.00
‎538
‎MITKA
‎0.26%
‎0.29%
‎1.92
‎539
‎Pavel
‎0.26%
‎2.20%
‎1.12
‎540
‎ehsan is victory
‎0.25%
‎0.31%
‎1.29
‎541
‎Mostafa364
‎0.25%
‎0.00%
‎802.45
‎542
‎mmv
‎0.24%
‎1.38%
‎1.16
‎543
‎shayanpr
‎0.24%
‎0.01%
‎21.27
‎544
‎vadimz
‎0.24%
‎3.05%
‎1.08
‎545
‎acryl
‎0.24%
‎5.85%
‎1.04
‎546
‎Igor R
‎0.24%
‎0.00%
‎0.00
‎547
‎harry
‎0.23%
‎1.72%
‎1.14
‎548
‎vic7519
‎0.23%
‎0.03%
‎5.57
‎549
‎puppyjake
‎0.23%
‎0.08%
‎2.85
‎550
‎GEOS
‎0.22%
‎0.00%
‎0.00
‎551
‎Sergey21
‎0.21%
‎1.97%
‎1.11
‎552
‎DEVESTSTOR
‎0.21%
‎4.56%
‎1.05
‎553
‎NEVERMIND
‎0.20%
‎0.00%
‎1118.06
‎554
‎Siamak86
‎0.20%
‎0.42%
‎1.47
‎555
‎johncepeda
‎0.19%
‎0.16%
‎2.25
‎556
‎Yuni
‎0.19%
‎0.18%
‎1.83
‎557
‎Soul
‎0.18%
‎8.22%
‎1.02
‎558
‎Amirbarkhori3
‎0.18%
‎0.00%
‎964.53
‎559
‎lucas
‎0.18%
‎2.22%
‎1.06
‎560
‎Moalin
‎0.18%
‎6.78%
‎1.03
‎561
‎Amzn
‎0.18%
‎0.00%
‎0.00
‎562
‎karzan65
‎0.17%
‎0.09%
‎2.95
‎563
‎Bebeto
‎0.17%
‎0.00%
‎0.00
‎564
‎drakshan
‎0.16%
‎0.83%
‎1.19
‎565
‎serg30
‎0.16%
‎4.37%
‎1.03
‎566
‎drift
‎0.16%
‎8.25%
‎1.02
‎567
‎meysam
‎0.15%
‎0.75%
‎1.11
‎568
‎Erilaz
‎0.15%
‎5.95%
‎1.02
‎569
‎hreshad
‎0.14%
‎6.43%
‎1.02
‎570
‎Deny
‎0.13%
‎0.00%
‎0.00
‎571
‎Ali_
‎0.13%
‎0.18%
‎1.74
‎572
‎AKB_FX
‎0.13%
‎2.50%
‎1.03
‎573
‎Manu786
‎0.12%
‎0.00%
‎0.00
‎574
‎Dark Lord
‎0.12%
‎2.99%
‎1.03
‎575
‎K9A5N1
‎0.12%
‎0.55%
‎1.21
‎576
‎kandid12
‎0.12%
‎0.33%
‎1.29
‎577
‎Klop
‎0.11%
‎3.21%
‎1.04
‎578
‎Beldam
‎0.09%
‎5.25%
‎1.01
‎579
‎AP8056
‎0.09%
‎4.80%
‎1.02
‎580
‎Bumbarash
‎0.09%
‎1.04%
‎1.06
‎581
‎firly
‎0.09%
‎0.04%
‎1.70
‎582
‎anorouzi2000
‎0.08%
‎6.88%
‎1.01
‎583
‎Merfserf
‎0.08%
‎0.22%
‎1.16
‎584
‎emran
‎0.08%
‎1.77%
‎1.02
‎585
‎ali nz
‎0.07%
‎0.06%
‎1.66
‎586
‎LLL2000
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎587
‎Yousef trader
‎0.06%
‎0.17%
‎1.31
‎588
‎miftahovaar
‎0.06%
‎1.78%
‎1.03
‎589
‎MAMDALI
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎590
‎norbermon
‎0.06%
‎0.01%
‎4.51
‎591
‎Ginosko
‎0.04%