واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 12,200 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 870

  صندوق جایزه دوره 51

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 1 858

  شرکت کنندگان دوره 7

دوره 7 ادامه دارد 26/10/2020 - 14/11/2020
ثبت نام
8 دوره 23/11/2020 - 12/12/2020
ثبت نام باز است 14/11/2020

رتبه بندی دوره 7 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 31/10/2020 18:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎SLONIKS
‎33.41%
(50)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
150
200
USD
‎2
‎Smartpit
‎25.70%
(49)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
147
150
USD
‎3
‎dm2399
‎21.47%
(45)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
141
100
USD
‎4
‎Weresk
‎20.73%
(43)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
137
90
USD
‎5
‎vadim.z
‎20.19%
(42)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
134
80
USD
‎6
‎zavdet
‎19.95%
(40)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
130
70
USD
‎7
‎Rasol603
‎18.33%
(38)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
126
60
USD
‎8
‎RFHyva
‎17.89%
(37)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
123
50
USD
‎9
‎CyThGr
‎17.75%
(36)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
120
40
USD
‎10
‎Jk
‎17.53%
(35)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
117
30
USD
‎11
‎AXE CAPITAL
‎16.99%
(34)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
114
3000
ALP
‎12
‎Curo
‎15.48%
(27)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
105
2000
ALP
‎13
‎Rali
‎15.38%
(24)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
100
1000
ALP
‎14
‎IGOR_1980
‎15.36%
(23)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
97
900
ALP
‎15
‎Shifa
‎15.31%
(22)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
94
900
ALP
‎16
‎Kunleadelowo
‎22.43%
(47)
‎0.13%
(23)
‎146.65
(23)
93
800
ALP
‎17
‎Urka
‎15.07%
(19)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
89
800
ALP
‎18
‎MONETA
‎19.33%
(39)
‎0.06%
(24)
‎289.10
(24)
87
700
ALP
‎19
‎Libra
‎15.03%
(18)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
86
700
ALP
‎20
‎volodimir
‎14.66%
(13)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
79
600
ALP
‎21
‎Sunj
‎14.61%
(12)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
76
600
ALP
‎22
‎mina
‎24.40%
(48)
‎1.79%
(10)
‎13.79
(16)
74
500
ALP
‎23
‎TradeLevels
‎14.58%
(11)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
73
500
ALP
‎24
‎a19vr
‎16.37%
(33)
‎0.29%
(19)
‎57.01
(20)
72
500
ALP
‎25
‎ARTEMRYABOV
‎15.63%
(29)
‎0.21%
(21)
‎75.77
(21)
71
400
ALP
‎26
‎whinny
‎15.45%
(26)
‎0.19%
(22)
‎83.98
(22)
70
400
ALP
‎27
‎hosna
‎20.85%
(44)
‎1.15%
(16)
‎6.82
(8)
68
400
ALP
‎28
‎Turik
‎14.32%
(8)
‎0.00%
(30)
‎0.00
(30)
68
300
ALP
‎29
‎Jovecel 1
‎21.87%
(46)
‎2.74%
(6)
‎9.00
(13)
65
300
ALP
‎30
‎Matikoff
‎14.25%
(7)
‎0.00%
(29)
‎0.00
(29)
65
300
ALP
‎31
‎vasy
‎15.51%
(28)
‎0.65%
(17)
‎14.03
(17)
62
‎-
‎32
‎e2005
‎15.39%
(25)
‎0.47%
(18)
‎33.61
(18)
61
‎-
‎33
‎ArdRaf
‎14.20%
(5)
‎0.00%
(28)
‎0.00
(28)
61
‎-
‎34
‎Gogobobibo
‎15.65%
(30)
‎1.48%
(12)
‎11.54
(15)
57
‎-
‎35
‎SCORP
‎14.10%
(3)
‎0.00%
(27)
‎0.00
(27)
57
‎-
‎36
‎Selim Shikder
‎13.96%
(2)
‎0.00%
(26)
‎0.00
(26)
54
‎-
‎37
‎Faddei
‎14.71%
(14)
‎0.24%
(20)
‎50.75
(19)
53
‎-
‎38
‎Miledi
‎20.17%
(41)
‎2.68%
(7)
‎3.15
(3)
51
‎-
‎39
‎vldmr1786
‎13.94%
(1)
‎0.00%
(25)
‎0.00
(25)
51
‎-
‎40
‎Kassir
‎14.97%
(16)
‎1.48%
(13)
‎10.89
(14)
43
‎-
‎41
‎Tammiyo
‎14.98%
(17)
‎1.33%
(14)
‎8.31
(11)
42
‎-
‎42
‎Darya
‎16.36%
(32)
‎4.24%
(4)
‎3.25
(4)
40
‎-
‎43
‎aspen
‎16.09%
(31)
‎4.84%
(2)
‎4.31
(6)
39
‎-
‎44
‎Kriteriy
‎14.84%
(15)
‎1.59%
(11)
‎4.98
(7)
33
‎-
‎45
‎Rei
‎14.40%
(9)
‎1.22%
(15)
‎7.89
(9)
33
‎-
‎46
‎AINGSAHA
‎14.45%
(10)
‎2.04%
(8)
‎8.07
(10)
28
‎-
‎47
‎raf911
‎14.20%
(6)
‎1.81%
(9)
‎8.85
(12)
27
‎-
‎48
‎VR2020L
‎15.11%
(20)
‎4.77%
(3)
‎3.10
(2)
25
‎-
‎49
‎VR2020G
‎15.15%
(21)
‎4.95%
(1)
‎3.09
(1)
23
‎-
‎50
‎GFC
‎14.18%
(4)
‎3.80%
(5)
‎3.60
(5)
14
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎SLONIKS
‎33.41%
‎0.00%
‎0.00
‎2
‎Smartpit
‎25.70%
‎0.00%
‎0.00
‎3
‎mina
‎24.40%
‎1.79%
‎13.79
‎4
‎Kunleadelowo
‎22.43%
‎0.13%
‎146.65
‎5
‎Jovecel 1
‎21.87%
‎2.74%
‎9.00
‎6
‎dm2399
‎21.47%
‎0.00%
‎0.00
‎7
‎hosna
‎20.85%
‎1.15%
‎6.82
‎8
‎Weresk
‎20.73%
‎0.00%
‎0.00
‎9
‎vadim.z
‎20.19%
‎0.00%
‎0.00
‎10
‎Miledi
‎20.17%
‎2.68%
‎3.15
‎11
‎zavdet
‎19.95%
‎0.00%
‎0.00
‎12
‎MONETA
‎19.33%
‎0.06%
‎289.10
‎13
‎Rasol603
‎18.33%
‎0.00%
‎0.00
‎14
‎RFHyva
‎17.89%
‎0.00%
‎0.00
‎15
‎CyThGr
‎17.75%
‎0.00%
‎0.00
‎16
‎Jk
‎17.53%
‎0.00%
‎0.00
‎17
‎AXE CAPITAL
‎16.99%
‎0.00%
‎0.00
‎18
‎a19vr
‎16.37%
‎0.29%
‎57.01
‎19
‎Darya
‎16.36%
‎4.24%
‎3.25
‎20
‎aspen
‎16.09%
‎4.84%
‎4.31
‎21
‎Gogobobibo
‎15.65%
‎1.48%
‎11.54
‎22
‎ARTEMRYABOV
‎15.63%
‎0.21%
‎75.77
‎23
‎vasy
‎15.51%
‎0.65%
‎14.03
‎24
‎Curo
‎15.48%
‎0.00%
‎0.00
‎25
‎whinny
‎15.45%
‎0.19%
‎83.98
‎26
‎e2005
‎15.39%
‎0.47%
‎33.61
‎27
‎Rali
‎15.38%
‎0.00%
‎0.00
‎28
‎IGOR_1980
‎15.36%
‎0.00%
‎0.00
‎29
‎Shifa
‎15.31%
‎0.00%
‎0.00
‎30
‎VR2020G
‎15.15%
‎4.95%
‎3.09
‎31
‎VR2020L
‎15.11%
‎4.77%
‎3.10
‎32
‎Urka
‎15.07%
‎0.00%
‎0.00
‎33
‎Libra
‎15.03%
‎0.00%
‎0.00
‎34
‎Tammiyo
‎14.98%
‎1.33%
‎8.31
‎35
‎Kassir
‎14.97%
‎1.48%
‎10.89
‎36
‎Kriteriy
‎14.84%
‎1.59%
‎4.98
‎37
‎Faddei
‎14.71%
‎0.24%
‎50.75
‎38
‎volodimir
‎14.66%
‎0.00%
‎0.00
‎39
‎Sunj
‎14.61%
‎0.00%
‎0.00
‎40
‎TradeLevels
‎14.58%
‎0.00%
‎0.00
‎41
‎AINGSAHA
‎14.45%
‎2.04%
‎8.07
‎42
‎Rei
‎14.40%
‎1.22%
‎7.89
‎43
‎Turik
‎14.32%
‎0.00%
‎0.00
‎44
‎Matikoff
‎14.25%
‎0.00%
‎0.00
‎45
‎raf911
‎14.20%
‎1.81%
‎8.85
‎46
‎ArdRaf
‎14.20%
‎0.00%
‎0.00
‎47
‎GFC
‎14.18%
‎3.80%
‎3.60
‎48
‎SCORP
‎14.10%
‎0.00%
‎0.00
‎49
‎Selim Shikder
‎13.96%
‎0.00%
‎0.00
‎50
‎vldmr1786
‎13.94%
‎0.00%
‎0.00
‎51
‎AmiR_M
‎13.80%
‎0.00%
‎0.00
‎52
‎Tol73
‎13.67%
‎0.14%
‎99.84
‎53
‎Viy
‎13.62%
‎1.24%
‎11.96
‎54
‎Ded
‎13.61%
‎0.00%
‎0.00
‎55
‎Sam
‎13.60%
‎0.00%
‎0.00
‎56
‎serghei
‎13.46%
‎1.99%
‎7.78
‎57
‎harry
‎13.45%
‎0.76%
‎18.80
‎58
‎solomon1
‎13.39%
‎0.07%
‎179.09
‎59
‎sal
‎13.34%
‎0.00%
‎0.00
‎60
‎svetljaxok
‎13.30%
‎2.95%
‎5.51
‎61
‎proxor
‎13.06%
‎0.00%
‎0.00
‎62
‎maluk288
‎12.78%
‎0.56%
‎23.67
‎63
‎YaChe
‎12.77%
‎3.41%
‎3.35
‎64
‎Mr.Forex
‎12.68%
‎0.00%
‎0.00
‎65
‎kleveryalta
‎12.63%
‎0.04%
‎175.45
‎66
‎MY
‎12.63%
‎1.55%
‎9.14
‎67
‎UVC
‎12.58%
‎0.00%
‎0.00
‎68
‎GYB
‎12.45%
‎0.00%
‎0.00
‎69
‎arizia
‎12.38%
‎0.08%
‎148.21
‎70
‎Nat
‎12.24%
‎3.30%
‎3.08
‎71
‎Aziz0992
‎12.08%
‎0.00%
‎0.00
‎72
‎Juventus
‎12.06%
‎2.77%
‎3.37
‎73
‎LLL
‎11.90%
‎0.01%
‎692.65
‎74
‎Sovaal
‎11.85%
‎0.00%
‎0.00
‎75
‎skr
‎11.66%
‎3.71%
‎4.14
‎76
‎TanyaM
‎11.54%
‎2.31%
‎2.81
‎77
‎YouRock
‎11.33%
‎0.09%
‎123.79
‎78
‎Zohan
‎11.19%
‎0.00%
‎0.00
‎79
‎Madagaskar771
‎11.11%
‎0.93%
‎7.01
‎80
‎Armen
‎10.97%
‎0.11%
‎93.18
‎81
‎UPfucker
‎10.89%
‎0.00%
‎0.00
‎82
‎furious_puskas
‎10.88%
‎0.01%
‎1555.00
‎83
‎kkr13
‎10.71%
‎0.01%
‎967.63
‎84
‎teimour
‎10.70%
‎0.27%
‎40.17
‎85
‎Ramzes
‎10.69%
‎3.34%
‎4.08
‎86
‎vadimby
‎10.67%
‎0.00%
‎0.00
‎87
‎rsakom
‎10.64%
‎0.43%
‎25.55
‎88
‎REZA
‎10.44%
‎4.04%
‎3.59
‎89
‎deusetudo
‎10.42%
‎0.00%
‎0.00
‎90
‎Sveta
‎10.35%
‎3.41%
‎4.03
‎91
‎sm2h96
‎10.24%
‎0.84%
‎12.56
‎92
‎DmitriiL
‎10.20%
‎0.00%
‎0.00
‎93
‎subbota
‎10.16%
‎1.63%
‎7.23
‎94
‎Gliko
‎10.16%
‎0.00%
‎0.00
‎95
‎maxspb
‎10.15%
‎1.35%
‎8.09
‎96
‎Archi
‎10.11%
‎0.00%
‎0.00
‎97
‎Mihalych81
‎10.06%
‎3.61%
‎2.01
‎98
‎sovoc1955
‎10.05%
‎0.00%
‎0.00
‎99
‎veni
‎9.99%
‎0.00%
‎0.00
‎100
‎astr777
‎9.96%
‎0.00%
‎0.00
‎101
‎alfaplus90
‎9.91%
‎3.07%
‎2.80
‎102
‎avan2020
‎9.90%
‎1.77%
‎6.59
‎103
‎javadjk2006
‎9.90%
‎6.63%
‎2.41
‎104
‎zimm
‎9.84%
‎0.05%
‎176.79
‎105
‎Lalit007
‎9.80%
‎5.28%
‎1.76
‎106
‎Romashka
‎9.72%
‎0.00%
‎0.00
‎107
‎gt
‎9.69%
‎0.35%
‎26.43
‎108
‎Andrey-70
‎9.66%
‎0.00%
‎0.00
‎109
‎Al__
‎9.66%
‎0.00%
‎0.00
‎110
‎Loko46
‎9.55%
‎0.00%
‎0.00
‎111
‎mdmitriy
‎9.54%
‎2.11%
‎2.85
‎112
‎VDmitriy
‎9.52%
‎0.93%
‎6.33
‎113
‎Theone
‎9.48%
‎0.31%
‎32.02
‎114
‎navz
‎9.48%
‎1.95%
‎5.86
‎115
‎AlexT54
‎9.45%
‎6.14%
‎2.54
‎116
‎uncleVic
‎9.45%
‎0.07%
‎125.46
‎117
‎Noone2
‎9.45%
‎0.00%
‎0.00
‎118
‎Gav
‎9.40%
‎0.00%
‎0.00
‎119
‎NIKA
‎9.37%
‎7.26%
‎2.29
‎120
‎Whitefalcon
‎9.32%
‎0.00%
‎0.00
‎121
‎Kostianius
‎9.26%
‎0.00%
‎0.00
‎122
‎Avoid
‎9.22%
‎0.42%
‎22.71
‎123
‎pokuzar
‎9.22%
‎0.00%
‎4230.42
‎124
‎REX
‎8.94%
‎2.39%
‎4.53
‎125
‎Bb
‎8.93%
‎0.04%
‎218.84
‎126
‎Domovoy
‎8.81%
‎0.00%
‎0.00
‎127
‎Ferz_R
‎8.81%
‎4.22%
‎3.09
‎128
‎asam
‎8.75%
‎0.00%
‎0.00
‎129
‎marziiibh
‎8.74%
‎0.00%
‎0.00
‎130
‎VN-RT
‎8.73%
‎0.84%
‎11.35
‎131
‎serezha_safin
‎8.67%
‎1.58%
‎6.49
‎132
‎Scald
‎8.60%
‎0.00%
‎0.00
‎133
‎Savidi
‎8.47%
‎0.00%
‎0.00
‎134
‎zmv
‎8.45%
‎0.00%
‎0.00
‎135
‎Larissa69
‎8.37%
‎3.34%
‎3.50
‎136
‎fancy
‎8.28%
‎0.34%
‎25.17
‎137
‎sash
‎8.27%
‎0.00%
‎0.00
‎138
‎ALTINA
‎8.27%
‎2.78%
‎3.97
‎139
‎Win5
‎8.26%
‎0.98%
‎9.41
‎140
‎vladimervldkuzmin
‎8.25%
‎6.07%
‎2.36
‎141
‎madad-afghan
‎8.22%
‎3.47%
‎3.33
‎142
‎Red Dragon
‎8.10%
‎0.00%
‎0.00
‎143
‎Sense3
‎8.09%
‎0.00%
‎0.00
‎144
‎WEREG00
‎8.06%
‎1.26%
‎6.23
‎145
‎ShurikFI
‎8.04%
‎0.00%
‎0.00
‎146
‎rekrut15
‎8.00%
‎4.61%
‎2.73
‎147
‎H.N
‎8.00%
‎1.06%
‎8.52
‎148
‎ehsan.soleymani65
‎7.97%
‎3.10%
‎2.07
‎149
‎Mozg
‎7.96%
‎0.00%
‎0.00
‎150
‎Donya
‎7.92%
‎0.21%
‎38.72
‎151
‎jwwt
‎7.91%
‎3.43%
‎3.31
‎152
‎aluxe
‎7.87%
‎0.00%
‎0.00
‎153
‎Gibran
‎7.87%
‎0.00%
‎0.00
‎154
‎ORCHANKA
‎7.81%
‎4.31%
‎2.71
‎155
‎Cross
‎7.81%
‎4.22%
‎2.22
‎156
‎Vahabov
‎7.80%
‎0.57%
‎14.74
‎157
‎ZhIN
‎7.71%
‎0.00%
‎0.00
‎158
‎speculiantu
‎7.68%
‎0.02%
‎393.29
‎159
‎soy
‎7.67%
‎1.98%
‎4.34
‎160
‎kombiz
‎7.62%
‎1.17%
‎7.52
‎161
‎Young Trader
‎7.60%
‎2.03%
‎4.74
‎162
‎russo
‎7.55%
‎0.49%
‎16.57
‎163
‎kovsk
‎7.55%
‎0.00%
‎0.00
‎164
‎Pavel111
‎7.53%
‎1.61%
‎4.12
‎165
‎graimz
‎7.50%
‎0.67%
‎4.86
‎166
‎Yauda
‎7.45%
‎0.54%
‎14.72
‎167
‎Vivo G-Beck
‎7.42%
‎0.00%
‎0.00
‎168
‎Elena 64
‎7.40%
‎0.43%
‎18.09
‎169
‎algen
‎7.38%
‎3.33%
‎3.22
‎170
‎john
‎7.37%
‎2.81%
‎3.62
‎171
‎Apt
‎7.31%
‎0.00%
‎0.00
‎172
‎Zahar
‎7.31%
‎3.33%
‎3.19
‎173
‎penner
‎7.30%
‎0.00%
‎0.00
‎174
‎AleksandrGL
‎7.23%
‎0.37%
‎18.70
‎175
‎Cross324
‎7.21%
‎0.00%
‎0.00
‎176
‎Doctor Watson
‎7.05%
‎0.00%
‎0.00
‎177
‎Keros
‎6.97%
‎0.00%
‎0.00
‎178
‎Sergun
‎6.95%
‎0.00%
‎0.00
‎179
‎Caksupri
‎6.90%
‎3.80%
‎2.82
‎180
‎savade
‎6.83%
‎0.00%
‎0.00
‎181
‎boris711
‎6.68%
‎0.00%
‎0.00
‎182
‎3dmaya3d
‎6.62%
‎0.00%
‎0.00
‎183
‎PaulMas
‎6.61%
‎1.32%
‎5.98
‎184
‎volk1958g
‎6.57%
‎0.08%
‎59.41
‎185
‎Mehrzad2020
‎6.55%
‎1.02%
‎7.39
‎186
‎madi84
‎6.53%
‎0.51%
‎10.12
‎187
‎velbel
‎6.51%
‎0.00%
‎0.00
‎188
‎Mistel
‎6.51%
‎0.00%
‎0.00
‎189
‎Apex
‎6.48%
‎0.41%
‎8.78
‎190
‎Ildar
‎6.44%
‎0.00%
‎0.00
‎191
‎LLL2000
‎6.43%
‎0.00%
‎0.00
‎192
‎Pandora
‎6.42%
‎3.08%
‎3.02
‎193
‎Erfan
‎6.40%
‎0.00%
‎0.00
‎194
‎davood59
‎6.39%
‎0.28%
‎24.13
‎195
‎mokarx
‎6.35%
‎2.20%
‎3.03
‎196
‎reza51216
‎6.32%
‎0.00%
‎0.00
‎197
‎V...
‎6.28%
‎6.21%
‎2.01
‎198
‎Bebeto 021
‎6.20%
‎3.92%
‎2.58
‎199
‎A6514
‎6.19%
‎0.31%
‎19.77
‎200
‎DIViA
‎6.15%
‎5.50%
‎2.12
‎201
‎suran82
‎6.04%
‎0.00%
‎0.00
‎202
‎Erkin
‎5.97%
‎0.19%
‎32.45
‎203
‎igorK
‎5.94%
‎0.60%
‎10.90
‎204
‎MINGO68
‎5.93%
‎0.00%
‎0.00
‎205
‎sethalbert
‎5.92%
‎3.97%
‎2.09
‎206
‎carfx
‎5.92%
‎0.00%
‎0.00
‎207
‎Quan
‎5.87%
‎0.00%
‎3763.94
‎208
‎Yurec
‎5.82%
‎6.63%
‎1.88
‎209
‎nimi-khatar
‎5.82%
‎0.00%
‎0.00
‎210
‎C500
‎5.74%
‎5.01%
‎2.03
‎211
‎KAG
‎5.72%
‎3.09%
‎2.85
‎212
‎faridmostafazade
‎5.70%
‎1.95%
‎3.92
‎213
‎Lexus_krsk
‎5.70%
‎0.00%
‎0.00
‎214
‎Skif1964
‎5.66%
‎2.73%
‎2.37
‎215
‎NnNnNn
‎5.62%
‎0.42%
‎6.63
‎216
‎Fito
‎5.62%
‎0.32%
‎17.68
‎217
‎HUAYAOWEI2020
‎5.60%
‎1.82%
‎2.57
‎218
‎Allio
‎5.59%
‎0.00%
‎0.00
‎219
‎SEBAL
‎5.58%
‎1.34%
‎4.87
‎220
‎oyebest
‎5.53%
‎2.13%
‎2.25
‎221
‎VSG
‎5.50%
‎2.28%
‎2.42
‎222
‎Romhacker
‎5.47%
‎0.19%
‎7.27
‎223
‎azazzell0
‎5.39%
‎0.58%
‎9.79
‎224
‎Ganibal
‎5.38%
‎3.22%
‎2.06
‎225
‎Demian
‎5.38%
‎0.79%
‎7.79
‎226
‎Profit2020
‎5.35%
‎1.20%
‎5.44
‎227
‎layrel
‎5.33%
‎1.00%
‎6.12
‎228
‎Dagrud Capital
‎5.30%
‎0.00%
‎0.00
‎229
‎medved
‎5.29%
‎3.21%
‎2.65
‎230
‎Avtandil
‎5.28%
‎0.00%
‎0.00
‎231
‎Arho
‎5.26%
‎4.79%
‎2.10
‎232
‎Igor34
‎5.22%
‎0.03%
‎168.94
‎233
‎VVIK
‎5.20%
‎0.00%
‎4859.81
‎234
‎Tatanija
‎5.19%
‎1.30%
‎4.50
‎235
‎Alekc235235
‎5.18%
‎3.88%
‎2.34
‎236
‎Trymen
‎5.17%
‎5.41%
‎1.96
‎237
‎Vezdehod
‎5.13%
‎0.00%
‎0.00
‎238
‎Larri73
‎5.07%
‎6.16%
‎1.44
‎239
‎BILLIONAIRE
‎5.05%
‎0.31%
‎16.34
‎240
‎Vk021
‎5.03%
‎0.68%
‎6.78
‎241
‎Barbaris
‎5.00%
‎0.00%
‎0.00
‎242
‎orenchess
‎4.98%
‎0.00%
‎0.00
‎243
‎basilio
‎4.96%
‎0.03%
‎107.39
‎244
‎sewer89
‎4.87%
‎0.00%
‎0.00
‎245
‎Niko
‎4.84%
‎0.00%
‎0.00
‎246
‎Centurion
‎4.84%
‎0.00%
‎0.00
‎247
‎Azabal
‎4.78%
‎0.00%
‎0.00
‎248
‎SAPPHIRE
‎4.78%
‎1.69%
‎3.83
‎249
‎SLEVIN
‎4.75%
‎8.12%
‎1.59
‎250
‎Khamza
‎4.64%
‎0.05%
‎97.33
‎251
‎Porter
‎4.61%
‎2.31%
‎1.80
‎252
‎Gammi
‎4.56%
‎0.00%
‎0.00
‎253
‎Safron_1978
‎4.53%
‎0.00%
‎0.00
‎254
‎KatyaZh
‎4.50%
‎1.95%
‎2.76
‎255
‎Mihail73
‎4.39%
‎0.00%
‎0.00
‎256
‎BOOMBOOM
‎4.35%
‎2.52%
‎2.58
‎257
‎svetik60
‎4.34%
‎5.60%
‎1.78
‎258
‎Hakata
‎4.33%
‎4.12%
‎2.05
‎259
‎mohammad
‎4.32%
‎3.94%
‎2.10
‎260
‎Pro
‎4.30%
‎4.00%
‎2.06
‎261
‎MisterGreen
‎4.29%
‎2.93%
‎2.26
‎262
‎Alex2020
‎4.27%
‎0.19%
‎22.03
‎263
‎Dark_Trader
‎4.25%
‎0.00%
‎0.00
‎264
‎BIG.POWER.TURKIYE
‎4.24%
‎9.92%
‎1.43
‎265
‎Smolny
‎4.24%
‎0.00%
‎0.00
‎266
‎Grog
‎4.18%
‎0.00%
‎906.96
‎267
‎pon60
‎4.16%
‎0.00%
‎0.00
‎268
‎PoPasha
‎4.15%
‎3.69%
‎2.12
‎269
‎Tijex1381
‎4.13%
‎3.12%
‎1.30
‎270
‎Petr
‎4.09%
‎0.00%
‎0.00
‎271
‎alexey
‎4.08%
‎6.17%
‎1.42
‎272
‎KMMR
‎4.07%
‎0.00%
‎0.00
‎273
‎Elser
‎4.05%
‎1.68%
‎3.40
‎274
‎Azadeh
‎4.05%
‎2.55%
‎2.10
‎275
‎piusato1
‎4.03%
‎0.94%
‎5.31
‎276
‎TIM
‎4.02%
‎0.00%
‎0.00
‎277
‎Ildar210764
‎4.02%
‎2.78%
‎1.49
‎278
‎50255700sk
‎4.01%
‎2.82%
‎2.42
‎279
‎olson
‎4.00%
‎1.76%
‎1.99
‎280
‎Wizard
‎3.96%
‎0.00%
‎0.00
‎281
‎KOTOVSKI
‎3.95%
‎1.53%
‎3.58
‎282
‎pippala
‎3.94%
‎0.01%
‎262.03
‎283
‎Orxan
‎3.92%
‎2.85%
‎2.38
‎284
‎XIII
‎3.90%
‎5.59%
‎1.70
‎285
‎Barri
‎3.88%
‎0.00%
‎0.00
‎286
‎doctor
‎3.87%
‎0.02%
‎194.67
‎287
‎m-mansoori
‎3.81%
‎4.95%
‎1.43
‎288
‎ban
‎3.72%
‎1.44%
‎3.58
‎289
‎duby1600
‎3.72%
‎4.64%
‎1.41
‎290
‎Rognariok
‎3.70%
‎5.22%
‎1.71
‎291
‎Salman7
‎3.70%
‎0.74%
‎4.81
‎292
‎Hamiduk666
‎3.66%
‎2.45%
‎2.26
‎293
‎bizpartner
‎3.65%
‎4.10%
‎1.58
‎294
‎SERGEY100ROZHEV
‎3.63%
‎0.92%
‎4.10
‎295
‎Hadi0065
‎3.58%
‎0.70%
‎4.56
‎296
‎Lenar
‎3.58%
‎0.39%
‎8.02
‎297
‎kiraspanch
‎3.53%
‎0.00%
‎0.00
‎298
‎faster1000
‎3.50%
‎0.76%
‎3.36
‎299
‎piroman
‎3.49%
‎0.69%
‎5.14
‎300
‎Alivko
‎3.48%
‎1.69%
‎3.06
‎301
‎Irinka V
‎3.46%
‎1.11%
‎4.11
‎302
‎demodemo
‎3.44%
‎0.00%
‎5736.83
‎303
‎mahdi6396
‎3.43%
‎0.36%
‎5.22
‎304
‎Skorpion
‎3.36%
‎1.89%
‎2.72
‎305
‎Dazee
‎3.33%
‎0.00%
‎0.00
‎306
‎Regendorf
‎3.26%
‎0.82%
‎4.99
‎307
‎ALI818
‎3.24%
‎0.03%
‎99.12
‎308
‎MRHY72
‎3.20%
‎1.11%
‎3.89
‎309
‎ludk
‎3.16%
‎4.70%
‎1.42
‎310
‎pouria_sm
‎3.12%
‎0.00%
‎0.00
‎311
‎123OK
‎3.10%
‎2.58%
‎1.74
‎312
‎alexsourtaev
‎3.10%
‎4.03%
‎1.77
‎313
‎IRA
‎3.04%
‎0.00%
‎0.00
‎314
‎AlexBP
‎3.00%
‎1.64%
‎2.41
‎315
‎Al
‎2.98%
‎3.14%
‎1.95
‎316
‎Smoke88
‎2.89%
‎0.31%
‎10.05
‎317
‎Anilab1
‎2.87%
‎0.00%
‎0.00
‎318
‎Super_Sobach
‎2.84%
‎10.10%
‎1.13
‎319
‎Morty
‎2.82%
‎1.90%
‎2.41
‎320
‎chelovek
‎2.78%
‎0.99%
‎3.82
‎321
‎mboy
‎2.76%
‎0.89%
‎4.10
‎322
‎Loupainer
‎2.74%
‎3.33%
‎1.39
‎323
‎Vicivi81
‎2.73%
‎4.28%
‎1.64
‎324
‎vanhal510
‎2.72%
‎1.32%
‎3.05
‎325
‎Basilio02
‎2.69%
‎7.15%
‎1.21
‎326
‎UDA4NIK
‎2.68%
‎0.00%
‎0.00
‎327
‎nikolja
‎2.68%
‎0.00%
‎0.00
‎328
‎struch
‎2.68%
‎0.00%
‎0.00
‎329
‎mohammadjj
‎2.67%
‎0.08%
‎32.26
‎330
‎Try
‎2.66%
‎6.28%
‎1.21
‎331
‎Cepheus
‎2.61%
‎2.58%
‎2.01
‎332
‎Zloi888
‎2.60%
‎0.24%
‎11.73
‎333
‎FCHinf
‎2.60%
‎9.91%
‎1.26
‎334
‎semen2002
‎2.59%
‎0.75%
‎3.89
‎335
‎dtlst
‎2.53%
‎1.98%
‎1.64
‎336
‎mamali
‎2.52%
‎0.00%
‎0.00
‎337
‎MITKA
‎2.51%
‎0.98%
‎3.55
‎338
‎Hom
‎2.50%
‎8.51%
‎1.15
‎339
‎Hosi
‎2.50%
‎0.00%
‎0.00
‎340
‎BigLeonid
‎2.49%
‎1.00%
‎2.35
‎341
‎drivetoblue
‎2.47%
‎5.27%
‎1.43
‎342
‎Miha 97
‎2.45%
‎0.00%
‎0.00
‎343
‎PETR-SDF
‎2.44%
‎3.55%
‎1.37
‎344
‎Littl
‎2.41%
‎3.18%
‎1.57
‎345
‎Godlike
‎2.41%
‎5.37%
‎1.33
‎346
‎SergeiAnika
‎2.38%
‎2.81%
‎1.57
‎347
‎S.Arne
‎2.38%
‎1.29%
‎2.25
‎348
‎Nakhodatrader
‎2.38%
‎0.00%
‎0.00
‎349
‎RSEcoin
‎2.38%
‎0.00%
‎0.00
‎350
‎Optimus Prime
‎2.36%
‎0.00%
‎0.00
‎351
‎mmzebar
‎2.35%
‎2.10%
‎1.99
‎352
‎Dari khan
‎2.32%
‎0.14%
‎17.63
‎353
‎welliton
‎2.31%
‎0.00%
‎0.00
‎354
‎YaS
‎2.31%
‎2.44%
‎1.93
‎355
‎Zemlak
‎2.31%
‎6.17%
‎1.37
‎356
‎Sv722
‎2.31%
‎7.41%
‎1.18
‎357
‎galtim
‎2.30%
‎2.81%
‎1.82
‎358
‎Andrus174
‎2.19%
‎3.82%
‎1.54
‎359
‎Rembo
‎2.18%
‎4.77%
‎1.36
‎360
‎leilaastiag
‎2.13%
‎0.82%
‎3.39
‎361
‎makello
‎2.13%
‎2.47%
‎1.86
‎362
‎Yasa
‎2.10%
‎0.43%
‎5.86
‎363
‎sacha2003
‎2.08%
‎0.00%
‎16035.00
‎364
‎Tihon
‎2.07%
‎1.67%
‎1.25
‎365
‎reza_a
‎2.06%
‎3.65%
‎1.56
‎366
‎Morteza95
‎2.06%
‎0.00%
‎0.00
‎367
‎KHDA
‎2.04%
‎9.90%
‎1.21
‎368
‎Victori1996
‎2.02%
‎2.18%
‎1.89
‎369
‎basilio61
‎2.02%
‎0.00%
‎0.00
‎370
‎whfx
‎2.01%
‎0.00%
‎0.00
‎371
‎Shox9090
‎2.00%
‎2.25%
‎1.89
‎372
‎odanat
‎2.00%
‎0.81%
‎2.37
‎373
‎Viktoria3105
‎1.99%
‎2.53%
‎1.75
‎374
‎alitheiraniantrader
‎1.98%
‎5.26%
‎1.32
‎375
‎Masterfx
‎1.98%
‎0.85%
‎3.33
‎376
‎Anm0l
‎1.98%
‎3.81%
‎1.28
‎377
‎Noone
‎1.96%
‎3.05%
‎1.64
‎378
‎Hesam
‎1.95%
‎2.46%
‎1.52
‎379
‎Yurilosk
‎1.94%
‎1.22%
‎2.60
‎380
‎BlackSun
‎1.94%
‎0.00%
‎0.00
‎381
‎Kittt
‎1.94%
‎1.84%
‎1.62
‎382
‎cak Ndeg
‎1.90%
‎4.57%
‎1.42
‎383
‎SM0098
‎1.88%
‎0.30%
‎5.48
‎384
‎hamada340
‎1.87%
‎7.84%
‎1.13
‎385
‎saeed6514
‎1.86%
‎0.42%
‎5.46
‎386
‎leorodeo
‎1.85%
‎0.64%
‎1.83
‎387
‎mr naghavi
‎1.84%
‎3.51%
‎1.53
‎388
‎Alimir
‎1.84%
‎0.71%
‎3.58
‎389
‎SULTAN
‎1.82%
‎0.02%
‎74.59
‎390
‎Exz
‎1.82%
‎0.02%
‎76.71
‎391
‎MABr
‎1.80%
‎3.79%
‎1.30
‎392
‎lerik
‎1.76%
‎0.00%
‎0.00
‎393
‎Vovchus
‎1.76%
‎3.55%
‎1.47
‎394
‎silas
‎1.76%
‎0.23%
‎6.08
‎395
‎mukhran
‎1.74%
‎5.60%
‎1.30
‎396
‎amirmasoud
‎1.74%
‎3.80%
‎1.46
‎397
‎genmax
‎1.73%
‎0.00%
‎0.00
‎398
‎Dollar74
‎1.70%
‎1.60%
‎1.88
‎399
‎alp
‎1.70%
‎3.10%
‎1.54
‎400
‎FX
‎1.70%
‎0.00%
‎0.00
‎401
‎lynx
‎1.69%
‎0.11%
‎15.99
‎402
‎Sparrow051
‎1.67%
‎1.22%
‎2.37
‎403
‎Michaela Aleen Naomi
‎1.64%
‎5.96%
‎1.28
‎404
‎Yuriy
‎1.62%
‎4.11%
‎1.39
‎405
‎kindanny
‎1.61%
‎3.83%
‎1.38
‎406
‎doncazak
‎1.61%
‎3.17%
‎1.37
‎407
‎Samara
‎1.61%
‎0.01%
‎240.86
‎408
‎Axs
‎1.60%
‎9.46%
‎1.17
‎409
‎ZADOR
‎1.59%
‎1.74%
‎1.37
‎410
‎AP8056
‎1.59%
‎1.00%
‎1.75
‎411
‎winemma
‎1.59%
‎3.75%
‎1.41
‎412
‎Trade Wonka
‎1.59%
‎0.00%
‎0.00
‎413
‎Gabber15
‎1.58%
‎1.55%
‎1.99
‎414
‎Edu
‎1.58%
‎0.54%
‎3.93
‎415
‎DOA
‎1.55%
‎0.00%
‎0.00
‎416
‎syria
‎1.54%
‎4.64%
‎1.33
‎417
‎GRomanNik
‎1.53%
‎2.64%
‎1.45
‎418
‎Pour
‎1.52%
‎0.41%
‎3.94
‎419
‎sergo30
‎1.52%
‎0.01%
‎203.85
‎420
‎Rhti
‎1.50%
‎1.75%
‎1.86
‎421
‎SonicFx
‎1.49%
‎2.46%
‎1.28
‎422
‎MASOUD
‎1.48%
‎0.00%
‎0.00
‎423
‎nightmare
‎1.40%
‎0.00%
‎0.00
‎424
‎V5
‎1.40%
‎0.00%
‎0.00
‎425
‎Nord
‎1.39%
‎0.08%
‎17.51
‎426
‎Sajks
‎1.38%
‎5.28%
‎1.26
‎427
‎VR
‎1.37%
‎0.62%
‎1.57
‎428
‎Buratino
‎1.36%
‎0.23%
‎6.90
‎429
‎ddaffna
‎1.33%
‎3.80%
‎1.24
‎430
‎M.ali
‎1.30%
‎1.88%
‎1.27
‎431
‎Momo
‎1.30%
‎5.75%
‎1.14
‎432
‎vit1966
‎1.29%
‎0.00%
‎0.00
‎433
‎mortal1984
‎1.24%
‎7.99%
‎1.16
‎434
‎MEBP
‎1.24%
‎0.51%
‎2.57
‎435
‎ttih
‎1.24%
‎1.71%
‎1.36
‎436
‎R_10750462
‎1.23%
‎0.92%
‎2.32
‎437
‎salem
‎1.22%
‎2.59%
‎1.47
‎438
‎vadbur
‎1.20%
‎0.15%
‎8.83
‎439
‎VIDADI
‎1.19%
‎0.00%
‎0.00
‎440
‎Grigorchuyko
‎1.17%
‎0.58%
‎2.93
‎441
‎Smallquro
‎1.17%
‎0.00%
‎0.00
‎442
‎Marian
‎1.17%
‎2.46%
‎1.39
‎443
‎GAlMi
‎1.14%
‎8.73%
‎1.13
‎444
‎akmalboyko
‎1.12%
‎0.09%
‎13.70
‎445
‎Persian.man
‎1.11%
‎2.48%
‎1.23
‎446
‎Old Oleg
‎1.11%
‎0.53%
‎2.54
‎447
‎sana
‎1.09%
‎1.13%
‎1.51
‎448
‎fifi
‎1.07%
‎0.03%
‎36.93
‎449
‎soheilmti
‎1.07%
‎1.31%
‎1.82
‎450
‎rational forex
‎1.07%
‎4.00%
‎1.15
‎451
‎KGJung
‎1.04%
‎0.07%
‎11.23
‎452
‎Alz1960
‎1.04%
‎0.15%
‎3.24
‎453
‎SENIKOL
‎1.03%
‎6.16%
‎1.07
‎454
‎ferferi
‎1.01%
‎0.00%
‎0.00
‎455
‎Spike89
‎0.99%
‎9.81%
‎1.10
‎456
‎Ozor
‎0.98%
‎7.28%
‎1.13
‎457
‎NTD
‎0.98%
‎0.27%
‎2.80
‎458
‎Lit
‎0.97%
‎0.00%
‎0.00
‎459
‎vokatan
‎0.95%
‎1.47%
‎1.64
‎460
‎HESOSLOW
‎0.93%
‎1.38%
‎1.68
‎461
‎Marya
‎0.92%
‎0.00%
‎0.00
‎462
‎Chilis190681
‎0.90%
‎1.56%
‎1.47
‎463
‎DadoFX
‎0.90%
‎2.82%
‎1.32
‎464
‎Dimon1983
‎0.89%
‎0.00%
‎0.00
‎465
‎Untung999
‎0.89%
‎1.96%
‎1.33
‎466
‎werta
‎0.87%
‎0.00%
‎0.00
‎467
‎ShadowW
‎0.87%
‎2.16%
‎1.40
‎468
‎Maddyson
‎0.85%
‎0.00%
‎0.00
‎469
‎MADBOY
‎0.85%
‎0.00%
‎0.00
‎470
‎Parsa1400
‎0.83%
‎0.00%
‎0.00
‎471
‎GOLDEN.TURK
‎0.83%
‎8.37%
‎1.10
‎472
‎Jlis
‎0.82%
‎0.38%
‎2.14
‎473
‎ias
‎0.81%
‎2.90%
‎1.15
‎474
‎krol
‎0.81%
‎0.03%
‎22.40
‎475
‎Ozero
‎0.79%
‎0.09%
‎5.86
‎476
‎Reyboy
‎0.79%
‎0.68%
‎2.17
‎477
‎Valera-1
‎0.79%
‎0.00%
‎0.00
‎478
‎Hosein7
‎0.78%
‎0.21%
‎4.65
‎479
‎ZvezDo4ettt
‎0.78%
‎0.56%
‎1.92
‎480
‎JastinMay
‎0.77%
‎0.00%
‎0.00
‎481
‎kukul3
‎0.76%
‎0.00%
‎0.00
‎482
‎Aleksandr2021
‎0.75%
‎1.73%
‎1.43
‎483
‎midnight-sun
‎0.74%
‎7.63%
‎1.10
‎484
‎Mayor.
‎0.72%
‎1.53%
‎1.43
‎485
‎AndreyVel
‎0.72%
‎0.00%
‎0.00
‎486
‎Edwardqzx
‎0.72%
‎0.34%
‎3.06
‎487
‎Tatarin37
‎0.71%
‎2.07%
‎1.34
‎488
‎DOK9
‎0.71%
‎1.23%
‎1.58
‎489
‎Tuareg
‎0.69%
‎1.22%
‎1.32
‎490
‎Bigmazzy
‎0.69%
‎0.05%
‎11.63
‎491
‎Sergey Alekseevi4
‎0.68%
‎0.00%
‎0.00
‎492
‎Bulat2207
‎0.66%
‎0.00%
‎0.00
‎493
‎Natashka
‎0.66%
‎2.68%
‎1.25
‎494
‎TURKMEN
‎0.66%
‎0.49%
‎2.31
‎495
‎Jhonny
‎0.65%
‎5.74%
‎1.11
‎496
‎Vadimvt
‎0.65%
‎7.15%
‎1.09
‎497
‎The_Illusive_Man
‎0.64%
‎0.00%
‎0.00
‎498
‎ALVI
‎0.64%
‎0.00%
‎0.00
‎499
‎psiant
‎0.62%
‎1.65%
‎1.37
‎500
‎mehdi_m
‎0.62%
‎4.33%
‎1.14
‎501
‎dubber
‎0.61%
‎1.25%
‎1.49
‎502
‎Vitus79
‎0.58%
‎0.00%
‎0.00
‎503
‎Eagle Eye
‎0.57%
‎0.00%
‎0.00
‎504
‎SH.S
‎0.55%
‎0.92%
‎1.60
‎505
‎Navfal
‎0.53%
‎2.00%
‎1.15
‎506
‎Soll
‎0.52%
‎2.01%
‎1.14
‎507
‎jhonhan
‎0.52%
‎0.99%
‎1.52
‎508
‎Ro90
‎0.52%
‎2.08%
‎1.25
‎509
‎Rerumnn
‎0.51%
‎0.00%
‎0.00
‎510
‎Mengasah kemampuan
‎0.51%
‎0.63%
‎1.71
‎511
‎zijiuren
‎0.50%
‎0.36%
‎1.72
‎512
‎kolobok1
‎0.49%
‎5.20%
‎1.09
‎513
‎SmallTrader
‎0.48%
‎1.38%
‎1.35
‎514
‎donna
‎0.48%
‎0.00%
‎0.00
‎515
‎kinshin
‎0.47%
‎0.04%
‎14.19
‎516
‎tiger62
‎0.47%
‎4.83%
‎1.10
‎517
‎pomazok
‎0.45%
‎0.00%
‎0.00
‎518
‎Skoroput
‎0.45%
‎0.49%
‎1.45
‎519
‎Aziz
‎0.44%
‎0.00%
‎0.00
‎520
‎Dmitry1980
‎0.43%
‎0.33%
‎1.79
‎521
‎mamad
‎0.42%
‎2.29%
‎1.18
‎522
‎Kott1987
‎0.42%
‎0.83%
‎1.24
‎523
‎tat_tat
‎0.41%
‎0.00%
‎0.00
‎524
‎ABAV
‎0.40%
‎3.70%
‎1.04
‎525
‎Atabak87
‎0.40%
‎6.77%
‎1.04
‎526
‎Shodik
‎0.38%
‎5.76%
‎1.04
‎527
‎Bahman
‎0.37%
‎0.44%
‎1.84
‎528
‎hreshad
‎0.36%
‎0.07%
‎5.94
‎529
‎horse7776
‎0.35%
‎6.24%
‎1.02
‎530
‎Wrester757
‎0.35%
‎9.04%
‎1.03
‎531
‎kmissar
‎0.34%
‎0.45%
‎1.76
‎532
‎Arg
‎0.34%
‎0.71%
‎1.48
‎533
‎naser
‎0.34%
‎2.55%
‎1.11
‎534
‎naviCHok
‎0.33%
‎0.06%
‎5.64
‎535
‎HOSEIN
‎0.33%
‎1.54%
‎1.21
‎536
‎Magnat
‎0.32%
‎0.00%
‎0.00
‎537
‎Yan
‎0.32%
‎2.20%
‎1.15
‎538
‎SIV071
‎0.32%
‎0.07%
‎3.45
‎539
‎You are lous
‎0.30%
‎0.23%
‎2.30
‎540
‎KIRK1
‎0.29%
‎1.71%
‎1.11
‎541
‎SRT
‎0.28%
‎2.57%
‎1.09
‎542
‎mostafashamsi
‎0.28%
‎0.34%
‎1.84
‎543
‎Mehrdadp60
‎0.28%
‎1.93%
‎1.14
‎544
‎KONSTANTIN
‎0.27%
‎0.00%
‎0.00
‎545
‎Larek
‎0.26%
‎0.04%
‎7.89
‎546
‎Hamed_fr
‎0.25%
‎0.20%
‎2.11
‎547
‎VitasPan
‎0.24%
‎3.92%
‎1.06
‎548
‎work
‎0.24%
‎0.18%
‎2.05
‎549
‎Bugati
‎0.23%
‎0.04%
‎5.52
‎550
‎farshadfx
‎0.23%
‎1.36%
‎1.13
‎551
‎LeonidBorisovich
‎0.21%
‎0.00%
‎0.00
‎552
‎Bazed
‎0.18%
‎2.21%
‎1.07
‎553
‎Vrtlt
‎0.17%
‎0.88%
‎1.19
‎554
‎SamuraiFX
‎0.16%
‎1.38%
‎1.12
‎555
‎C4
‎0.16%
‎2.25%
‎1.07
‎556
‎Empress
‎0.13%
‎0.03%
‎4.19
‎557
‎Dante01
‎0.13%
‎0.04%
‎3.46
‎558
‎TTA
‎0.12%
‎0.48%
‎1.25
‎559
‎Aryakhan
‎0.12%
‎0.95%
‎1.13
‎560
‎gudgoy1020
‎0.12%
‎0.11%
‎1.56
‎561
‎mafantasy
‎0.12%
‎0.00%
‎0.00
‎562
‎Egyptiansoul
‎0.11%
‎0.11%
‎1.96
‎563
‎Chechako1973
‎0.08%
‎0.01%
‎7.69
‎564
‎akania
‎0.08%
‎4.88%
‎1.02
‎565
‎Mr.sr
‎0.08%
‎0.12%
‎1.66
‎566
‎suvar
‎0.08%
‎0.15%
‎1.50
‎567
‎ShahinNiro7
‎0.07%
‎0.01%
‎8.72
‎568
‎abbas225
‎0.06%
‎0.00%
‎0.00
‎569
‎Georgich
‎0.05%
‎0.00%
‎0.00
‎570
‎VSnbr
‎0.05%
‎2.36%
‎1.01
‎571
‎Filipp Tkharzhevskiy
‎0.04%
‎3.16%
‎1.01
‎572
‎Aibay
‎0.04%
‎2.87%
‎1.01
‎573
‎pensior
‎0.03%
‎0.63%
‎1.03
‎574
‎Bm11
‎0.02%
‎0.00%
‎0.00
‎575
‎deevv
‎0.02%
‎0.29%
‎1.06
‎576
‎Mehrdad
‎0.02%
‎0.01%
‎2.07
‎577
‎Constantine
‎0.02%
‎0.06%
‎1.28
‎578
‎Megalodon
‎0.02%
‎0.00%
‎0.00
‎579
‎Fox
‎0.01%
‎0.01%
‎3.09
‎580
‎ARAS
‎0.01%
‎3.88%
‎1.00
‎581
‎Velvaruzh.ru
‎0.01%
‎0.00%
‎0.00
‎582
‎mematy
‎0.01%
‎0.03%
‎1.30
‎583
‎grey108
‎0.01%
‎0.00%
‎0.00
‎584
‎aaa
‎0.00%
‎0.16%
‎1.03
‎585
‎N.tesla
‎0.00%
‎2.47%
‎1.00
‎586
‎Cisco
‎0.00%
‎0.00%
‎0.00
‎587
‎Leugenys
‎0.00%
‎0.00%
‎0.00
‎588
‎dehkordi
‎0.00%
‎0.00%
‎0.00
‎589
‎Aleks75
‎0.00%
‎0.00%
‎0.00
‎590
‎shahab
‎0.00%
‎0.00%
‎0.00