واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 16,680 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 1 090

  صندوق جایزه دوره 58

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 1 966

  شرکت کنندگان دوره 6

دوره 6 ادامه دارد 31/05/2021 - 19/06/2021
ثبت نام
7 دوره 28/06/2021 - 17/07/2021
ثبت نام باز است 19/06/2021

رتبه بندی دوره 6 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 18/06/2021 07:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎chereda
‎61.10%
(50)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
150
250
USD
‎2
‎ironia
‎56.25%
(49)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
147
200
USD
‎3
‎mans
‎54.13%
(48)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
144
150
USD
‎4
‎rustam
‎51.48%
(47)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
141
100
USD
‎5
‎hoomll
‎43.10%
(45)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
137
90
USD
‎6
+12
‎Burbur
‎39.31%
(42)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
132
80
USD
‎7
-1
‎GT
‎38.65%
(41)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
129
70
USD
‎8
-1
‎pulyadura
‎36.14%
(39)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
125
60
USD
‎9
-1
‎sweeper
‎35.22%
(38)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
122
50
USD
‎10
+11
‎lachuga
‎34.85%
(37)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
119
40
USD
‎11
+15
‎ShurikFI
‎33.75%
(36)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
116
3000
ALP
‎12
-3
‎tokay
‎33.00%
(35)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
113
2000
ALP
‎13
-3
‎Skreb
‎32.47%
(33)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
109
1000
ALP
‎14
-2
‎AminFit
‎31.63%
(31)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
105
900
ALP
‎15
-2
‎Demitri
‎31.37%
(30)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
102
900
ALP
‎16
-5
‎kaltuy
‎30.64%
(29)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
99
800
ALP
‎17
-3
‎tepterya
‎47.19%
(46)
‎0.19%
(25)
‎183.06
(26)
97
800
ALP
‎18
-3
‎supermax
‎27.88%
(23)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
91
700
ALP
‎19
-3
‎Gammi
‎27.39%
(21)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
87
700
ALP
‎20
-3
‎Elza
‎27.32%
(20)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
84
600
ALP
‎21
-1
‎kalmuk
‎32.29%
(32)
‎0.28%
(23)
‎87.10
(24)
79
600
ALP
‎22
+1
‎Dmit23
‎32.59%
(34)
‎0.72%
(22)
‎46.54
(22)
78
500
ALP
‎23
-4
‎Elijah_K
‎25.74%
(16)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
78
500
ALP
‎24
+8
‎ZZZash
‎36.87%
(40)
‎1.90%
(14)
‎20.38
(18)
72
500
ALP
‎25
-3
‎idis
‎24.10%
(12)
‎0.00%
(30)
‎0.00
(30)
72
400
ALP
‎26
-2
‎Specialist
‎29.23%
(24)
‎0.28%
(24)
‎81.30
(23)
71
400
ALP
‎27
‎Poya
‎26.03%
(17)
‎0.17%
(26)
‎111.55
(25)
68
400
ALP
‎28
‎krakadil
‎22.99%
(7)
‎0.00%
(29)
‎0.00
(29)
65
300
ALP
‎29
+4
‎Queen
‎41.19%
(44)
‎3.60%
(7)
‎12.44
(11)
62
300
ALP
‎30
-5
‎THE BEST
‎22.88%
(5)
‎0.00%
(28)
‎0.00
(28)
61
300
ALP
‎31
+7
‎astr777
‎29.76%
(28)
‎1.70%
(15)
‎18.55
(16)
59
‎-
‎32
-2
‎Fmg
‎29.43%
(25)
‎1.58%
(17)
‎19.68
(17)
59
‎-
‎33
+3
‎aleks_868
‎39.65%
(43)
‎4.34%
(5)
‎10.13
(10)
58
‎-
‎34
-5
‎mote
‎22.63%
(2)
‎0.00%
(27)
‎0.00
(27)
56
‎-
‎35
+2
‎ZAHRA64
‎24.23%
(13)
‎0.86%
(19)
‎25.23
(20)
52
‎-
‎36
+9
‎behroz13671028
‎27.17%
(19)
‎1.97%
(12)
‎14.82
(13)
44
‎-
‎37
+14
‎Shevy
‎22.73%
(3)
‎0.85%
(20)
‎27.70
(21)
44
‎-
‎38
+1
‎jaba77
‎29.62%
(27)
‎2.61%
(10)
‎4.48
(6)
43
‎-
‎39
+3
‎Camel
‎26.05%
(18)
‎1.93%
(13)
‎14.49
(12)
43
‎-
‎40
+1
‎sad
‎23.23%
(10)
‎1.23%
(18)
‎16.19
(15)
43
‎-
‎41
+10
‎dtlst
‎22.61%
(1)
‎0.83%
(21)
‎24.77
(19)
41
‎-
‎42
-7
‎win5
‎27.46%
(22)
‎3.14%
(8)
‎9.75
(9)
39
‎-
‎43
+8
‎Donya
‎23.19%
(9)
‎1.65%
(16)
‎15.04
(14)
39
‎-
‎44
‎sungariec
‎29.57%
(26)
‎3.81%
(6)
‎4.04
(4)
36
‎-
‎45
-5
‎MOSKALIAKA
‎24.49%
(14)
‎2.08%
(11)
‎8.48
(8)
33
‎-
‎46
‎masoudfx1986
‎24.86%
(15)
‎2.98%
(9)
‎3.10
(2)
26
‎-
‎47
+1
‎Subbota
‎23.98%
(11)
‎6.95%
(3)
‎4.20
(5)
19
‎-
‎48
+1
‎Lakewood
‎23.13%
(8)
‎5.15%
(4)
‎5.49
(7)
19
‎-
‎49
+2
‎svetik60
‎22.84%
(4)
‎7.43%
(2)
‎3.48
(3)
9
‎-
‎50
‎velbel
‎22.96%
(6)
‎13.09%
(1)
‎2.75
(1)
8
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎chereda
‎61.10%
‎0.00%
‎0.00
‎2
‎ironia
‎56.25%
‎0.00%
‎0.00
‎3
‎mans
‎54.13%
‎0.00%
‎0.00
‎4
‎rustam
‎51.48%
‎0.00%
‎0.00
‎5
‎tepterya
‎47.19%
‎0.19%
‎183.06
‎6
‎hoomll
‎43.10%
‎0.00%
‎0.00
‎7
‎Queen
‎41.19%
‎3.60%
‎12.44
‎8
‎aleks_868
‎39.65%
‎4.34%
‎10.13
‎9
‎Burbur
‎39.31%
‎0.00%
‎0.00
‎10
‎GT
‎38.65%
‎0.00%
‎0.00
‎11
‎ZZZash
‎36.87%
‎1.90%
‎20.38
‎12
‎pulyadura
‎36.14%
‎0.00%
‎0.00
‎13
‎sweeper
‎35.22%
‎0.00%
‎0.00
‎14
‎lachuga
‎34.85%
‎0.00%
‎0.00
‎15
‎ShurikFI
‎33.75%
‎0.00%
‎0.00
‎16
‎tokay
‎33.00%
‎0.00%
‎0.00
‎17
‎Dmit23
‎32.59%
‎0.72%
‎46.54
‎18
‎Skreb
‎32.47%
‎0.00%
‎0.00
‎19
‎kalmuk
‎32.29%
‎0.28%
‎87.10
‎20
‎AminFit
‎31.63%
‎0.00%
‎0.00
‎21
‎Demitri
‎31.37%
‎0.00%
‎0.00
‎22
‎kaltuy
‎30.64%
‎0.00%
‎0.00
‎23
‎astr777
‎29.76%
‎1.70%
‎18.55
‎24
‎jaba77
‎29.62%
‎2.61%
‎4.48
‎25
‎sungariec
‎29.57%
‎3.81%
‎4.04
‎26
‎Fmg
‎29.43%
‎1.58%
‎19.68
‎27
‎Specialist
‎29.23%
‎0.28%
‎81.30
‎28
‎supermax
‎27.88%
‎0.00%
‎0.00
‎29
‎win5
‎27.46%
‎3.14%
‎9.75
‎30
‎Gammi
‎27.39%
‎0.00%
‎0.00
‎31
‎Elza
‎27.32%
‎0.00%
‎0.00
‎32
‎behroz13671028
‎27.17%
‎1.97%
‎14.82
‎33
‎Camel
‎26.05%
‎1.93%
‎14.49
‎34
‎Poya
‎26.03%
‎0.17%
‎111.55
‎35
‎Elijah_K
‎25.74%
‎0.00%
‎0.00
‎36
‎masoudfx1986
‎24.86%
‎2.98%
‎3.10
‎37
‎MOSKALIAKA
‎24.49%
‎2.08%
‎8.48
‎38
‎ZAHRA64
‎24.23%
‎0.86%
‎25.23
‎39
‎idis
‎24.10%
‎0.00%
‎0.00
‎40
‎Subbota
‎23.98%
‎6.95%
‎4.20
‎41
‎sad
‎23.23%
‎1.23%
‎16.19
‎42
‎Donya
‎23.19%
‎1.65%
‎15.04
‎43
‎Lakewood
‎23.13%
‎5.15%
‎5.49
‎44
‎krakadil
‎22.99%
‎0.00%
‎0.00
‎45
‎velbel
‎22.96%
‎13.09%
‎2.75
‎46
‎THE BEST
‎22.88%
‎0.00%
‎0.00
‎47
‎svetik60
‎22.84%
‎7.43%
‎3.48
‎48
‎Shevy
‎22.73%
‎0.85%
‎27.70
‎49
‎mote
‎22.63%
‎0.00%
‎0.00
‎50
‎dtlst
‎22.61%
‎0.83%
‎24.77
‎51
‎Korall
‎22.37%
‎0.00%
‎0.00
‎52
‎YouRock
‎22.34%
‎0.00%
‎0.00
‎53
‎seth albert
‎22.31%
‎2.41%
‎9.92
‎54
‎SALIVAN
‎22.30%
‎2.38%
‎7.13
‎55
‎Klever
‎22.29%
‎2.96%
‎8.39
‎56
‎Fovari
‎22.24%
‎2.87%
‎4.63
‎57
‎mohsenrock3
‎22.18%
‎4.00%
‎6.54
‎58
‎REWA
‎21.93%
‎3.83%
‎4.58
‎59
‎sila200
‎21.92%
‎0.00%
‎0.00
‎60
‎Zahar
‎21.60%
‎0.00%
‎0.00
‎61
‎Komandas
‎21.53%
‎0.37%
‎59.99
‎62
‎MINGO
‎21.51%
‎0.00%
‎0.00
‎63
‎URUR
‎21.36%
‎2.71%
‎4.98
‎64
‎Keros
‎21.17%
‎0.00%
‎0.00
‎65
‎Eagle
‎21.06%
‎5.16%
‎4.80
‎66
‎asderwan
‎21.02%
‎0.00%
‎0.00
‎67
‎yuliya
‎21.02%
‎0.00%
‎0.00
‎68
‎serg021
‎20.99%
‎0.00%
‎0.00
‎69
‎brainy
‎20.98%
‎0.00%
‎0.00
‎70
‎Lubov
‎20.91%
‎0.00%
‎0.00
‎71
‎surgut
‎20.66%
‎14.30%
‎2.45
‎72
‎Shaman0610
‎20.61%
‎0.00%
‎0.00
‎73
‎TOGIN69
‎20.49%
‎8.27%
‎3.48
‎74
‎Mistel
‎20.46%
‎0.00%
‎0.00
‎75
‎Zico
‎20.45%
‎0.00%
‎0.00
‎76
‎VaVlad
‎20.27%
‎0.22%
‎44.07
‎77
‎KHDA
‎20.25%
‎0.00%
‎0.00
‎78
‎Sadrasf
‎19.96%
‎0.00%
‎0.00
‎79
‎Lena79
‎19.86%
‎1.84%
‎8.04
‎80
‎amir_m
‎19.51%
‎0.00%
‎0.00
‎81
‎Pryanik78
‎19.49%
‎4.67%
‎3.56
‎82
‎mr.First
‎19.48%
‎0.00%
‎0.00
‎83
‎Andrii
‎19.35%
‎2.03%
‎4.34
‎84
‎raf911
‎19.31%
‎14.04%
‎2.38
‎85
‎a19vr
‎19.25%
‎1.66%
‎12.57
‎86
‎Amir.Momeni
‎19.20%
‎0.19%
‎90.70
‎87
‎Slavian
‎19.18%
‎0.00%
‎0.00
‎88
‎Erfanpalang
‎19.01%
‎0.00%
‎0.00
‎89
‎MerdanM
‎18.98%
‎3.55%
‎5.30
‎90
‎loser
‎18.76%
‎2.85%
‎4.78
‎91
‎Twix
‎18.74%
‎0.00%
‎0.00
‎92
‎maxspb
‎18.70%
‎0.00%
‎0.00
‎93
‎ajtkr
‎18.58%
‎11.14%
‎2.67
‎94
‎Snobahar
‎18.48%
‎0.46%
‎29.47
‎95
‎kaluga
‎18.41%
‎14.55%
‎2.27
‎96
‎V5
‎18.29%
‎0.29%
‎63.16
‎97
‎Jam
‎18.17%
‎0.00%
‎0.00
‎98
‎AlanBobo
‎18.17%
‎3.35%
‎5.66
‎99
‎Alex.V
‎18.11%
‎9.00%
‎3.01
‎100
‎agouvic
‎17.96%
‎0.00%
‎0.00
‎101
‎SLEVIN33
‎17.85%
‎0.00%
‎0.00
‎102
‎Lazar2400
‎17.85%
‎7.18%
‎2.20
‎103
‎Solt
‎17.83%
‎0.00%
‎0.00
‎104
‎chelbeastsea
‎17.80%
‎0.29%
‎52.46
‎105
‎harry
‎17.78%
‎0.69%
‎26.89
‎106
‎CASPI
‎17.77%
‎0.00%
‎0.00
‎107
‎l.M
‎17.66%
‎7.23%
‎3.44
‎108
‎IGOR_1980
‎17.57%
‎0.00%
‎0.00
‎109
‎saeed6514
‎17.56%
‎0.00%
‎0.00
‎110
‎mental
‎17.56%
‎0.00%
‎0.00
‎111
‎AB
‎17.45%
‎0.05%
‎336.65
‎112
‎Mazai
‎17.38%
‎0.00%
‎0.00
‎113
‎atahmasbi
‎17.28%
‎0.77%
‎22.85
‎114
‎Sunj
‎17.26%
‎0.00%
‎0.00
‎115
‎sds2315
‎17.25%
‎4.74%
‎4.36
‎116
‎serik25
‎17.23%
‎11.74%
‎2.11
‎117
‎Antares
‎17.11%
‎0.00%
‎0.00
‎118
‎prasary
‎17.11%
‎0.00%
‎0.00
‎119
‎Tatarin
‎17.04%
‎7.13%
‎2.47
‎120
‎mina
‎17.03%
‎0.00%
‎4057.10
‎121
‎No
‎16.92%
‎2.52%
‎4.72
‎122
‎M.trader
‎16.91%
‎0.71%
‎21.36
‎123
‎lupen
‎16.86%
‎16.12%
‎2.05
‎124
‎PoPasha
‎16.85%
‎3.46%
‎5.88
‎125
‎Begench63089434
‎16.81%
‎0.00%
‎0.00
‎126
‎Osv
‎16.74%
‎0.00%
‎0.00
‎127
‎algen
‎16.50%
‎5.85%
‎3.51
‎128
‎Karimzoda
‎16.46%
‎2.29%
‎5.21
‎129
‎ViVat
‎16.46%
‎14.23%
‎1.76
‎130
‎chel
‎16.27%
‎0.00%
‎0.00
‎131
‎Sahar.sal
‎16.24%
‎0.47%
‎35.42
‎132
‎badan
‎16.22%
‎0.00%
‎0.00
‎133
‎Ipsorb
‎16.20%
‎0.00%
‎0.00
‎134
‎A Cord
‎16.04%
‎2.44%
‎7.56
‎135
‎vadim.z
‎15.93%
‎1.11%
‎15.40
‎136
‎poschatay
‎15.85%
‎9.09%
‎2.47
‎137
‎Monagg
‎15.83%
‎10.01%
‎2.58
‎138
‎s.r
‎15.80%
‎2.16%
‎4.74
‎139
‎proxor
‎15.72%
‎1.58%
‎10.92
‎140
‎LexaIrk
‎15.69%
‎0.28%
‎56.79
‎141
‎Ars
‎15.67%
‎0.00%
‎0.00
‎142
‎Suvorov
‎15.62%
‎2.12%
‎8.38
‎143
‎Hadi Esfandyari
‎15.47%
‎2.64%
‎4.06
‎144
‎Jove
‎15.46%
‎8.69%
‎2.57
‎145
‎Renepjd
‎15.41%
‎7.05%
‎2.32
‎146
‎Chuyko
‎15.38%
‎0.00%
‎0.00
‎147
‎HadiTNT
‎15.36%
‎2.25%
‎4.65
‎148
‎DOI
‎15.31%
‎0.00%
‎0.00
‎149
‎MR_Najafi
‎15.30%
‎3.47%
‎2.41
‎150
‎MONENA
‎15.14%
‎0.00%
‎0.00
‎151
‎m_mehdi
‎14.98%
‎0.00%
‎0.00
‎152
‎LLL2000
‎14.97%
‎4.76%
‎3.28
‎153
‎ilqar200
‎14.97%
‎0.00%
‎0.00
‎154
‎ultra
‎14.89%
‎2.46%
‎7.04
‎155
‎Atpildas69
‎14.87%
‎1.23%
‎13.10
‎156
‎Kangaroo
‎14.83%
‎6.48%
‎1.67
‎157
‎Misule
‎14.78%
‎2.84%
‎3.11
‎158
‎lory
‎14.69%
‎0.00%
‎0.00
‎159
‎asad.trader
‎14.67%
‎2.78%
‎2.46
‎160
‎m.omidvar
‎14.64%
‎1.51%
‎8.04
‎161
‎Gerzaher
‎14.60%
‎0.00%
‎0.00
‎162
‎Viktor Malh
‎14.57%
‎1.33%
‎11.98
‎163
‎kiyani65
‎14.50%
‎0.00%
‎0.00
‎164
‎imGroot
‎14.48%
‎0.00%
‎0.00
‎165
‎Ganjubas82
‎14.35%
‎7.50%
‎2.91
‎166
‎samaremama
‎14.28%
‎0.00%
‎0.00
‎167
‎Rusl04
‎14.28%
‎0.00%
‎0.00
‎168
‎pakduik100
‎14.25%
‎5.56%
‎3.56
‎169
‎APOLLO
‎14.22%
‎0.00%
‎0.00
‎170
‎mosi14
‎14.16%
‎6.01%
‎3.17
‎171
‎Xk.inc
‎14.07%
‎0.34%
‎38.46
‎172
‎Faik
‎14.02%
‎0.00%
‎0.00
‎173
‎zimm
‎13.97%
‎0.02%
‎795.16
‎174
‎ZhIN
‎13.91%
‎0.00%
‎0.00
‎175
‎Freezingwind
‎13.87%
‎3.94%
‎3.01
‎176
‎Esseroon
‎13.82%
‎4.49%
‎3.42
‎177
‎SPONSOR
‎13.78%
‎15.42%
‎1.88
‎178
‎Supreme Loser
‎13.68%
‎0.00%
‎0.00
‎179
‎Taures71
‎13.61%
‎22.53%
‎1.44
‎180
‎Polo
‎13.55%
‎8.45%
‎2.60
‎181
‎onpeliv
‎13.52%
‎7.84%
‎1.49
‎182
‎Skipper
‎13.42%
‎0.00%
‎0.00
‎183
‎adroit
‎13.38%
‎0.00%
‎0.00
‎184
‎Spod
‎13.35%
‎0.00%
‎0.00
‎185
‎BILLIONAIRE
‎13.34%
‎0.00%
‎0.00
‎186
‎ab0l2a6l
‎13.33%
‎1.75%
‎7.59
‎187
‎Maustas
‎13.27%
‎2.30%
‎4.49
‎188
‎Bars
‎13.17%
‎10.86%
‎1.86
‎189
‎Shynkamyab
‎13.12%
‎0.29%
‎41.16
‎190
‎Alivko
‎13.09%
‎0.00%
‎0.00
‎191
‎Keny
‎13.09%
‎0.20%
‎66.11
‎192
‎WildDikson
‎13.08%
‎1.08%
‎13.11
‎193
‎rock.
‎13.07%
‎2.95%
‎3.58
‎194
‎light
‎13.05%
‎5.05%
‎3.58
‎195
‎Cactus
‎13.03%
‎5.02%
‎3.60
‎196
‎Fenix
‎13.02%
‎7.04%
‎2.12
‎197
‎OMID
‎13.01%
‎6.33%
‎2.56
‎198
‎Forex forex foreX
‎12.99%
‎0.00%
‎0.00
‎199
‎Nivemang
‎12.88%
‎0.00%
‎0.00
‎200
‎atle__tic
‎12.87%
‎0.00%
‎0.00
‎201
‎kovsk
‎12.86%
‎0.01%
‎775.92
‎202
‎FreeDOM
‎12.84%
‎1.46%
‎3.34
‎203
‎Sergun
‎12.81%
‎0.00%
‎0.00
‎204
‎Danon
‎12.81%
‎1.87%
‎7.84
‎205
‎IRA
‎12.79%
‎2.86%
‎5.47
‎206
‎mahbob
‎12.77%
‎2.14%
‎6.17
‎207
‎traheya
‎12.76%
‎1.66%
‎8.68
‎208
‎Shavkat90
‎12.59%
‎1.84%
‎7.43
‎209
‎Niko
‎12.57%
‎2.10%
‎6.97
‎210
‎ali2021
‎12.51%
‎7.42%
‎1.42
‎211
‎Semant
‎12.46%
‎10.78%
‎1.92
‎212
‎Kuznez
‎12.39%
‎1.93%
‎3.08
‎213
‎George S
‎12.37%
‎1.37%
‎9.79
‎214
‎Vorik
‎12.34%
‎6.29%
‎1.50
‎215
‎RusIvan
‎12.32%
‎9.72%
‎2.27
‎216
‎Martyn
‎12.30%
‎1.29%
‎5.88
‎217
‎user
‎12.28%
‎0.11%
‎110.33
‎218
‎king-shahrooz
‎12.27%
‎1.22%
‎11.04
‎219
‎Tornado
‎12.22%
‎5.86%
‎3.09
‎220
‎svetljaxok
‎12.19%
‎5.71%
‎3.13
‎221
‎Lom
‎12.07%
‎9.39%
‎2.29
‎222
‎KYM
‎12.02%
‎5.52%
‎2.62
‎223
‎laganghermezi3
‎12.01%
‎0.00%
‎0.00
‎224
‎mured
‎11.96%
‎4.34%
‎3.75
‎225
‎A1
‎11.91%
‎5.20%
‎3.27
‎226
‎deepdown
‎11.85%
‎5.35%
‎3.15
‎227
‎Klop
‎11.82%
‎0.00%
‎0.00
‎228
‎Zanch
‎11.80%
‎6.13%
‎2.93
‎229
‎sash
‎11.78%
‎0.00%
‎0.00
‎230
‎MahFx
‎11.67%
‎0.73%
‎15.24
‎231
‎USD wins
‎11.66%
‎6.58%
‎2.77
‎232
‎Poroh
‎11.65%
‎9.59%
‎2.22
‎233
‎jaju
‎11.58%
‎0.00%
‎0.00
‎234
‎Svitaras
‎11.56%
‎0.00%
‎0.00
‎235
‎vovik
‎11.55%
‎6.87%
‎2.68
‎236
‎Mac
‎11.53%
‎6.15%
‎2.87
‎237
‎VN-RT
‎11.52%
‎0.66%
‎18.44
‎238
‎Saymel
‎11.37%
‎2.04%
‎6.57
‎239
‎Vano
‎11.37%
‎0.00%
‎0.00
‎240
‎Valdis
‎11.27%
‎0.00%
‎0.00
‎241
‎Blase999
‎11.23%
‎7.62%
‎1.80
‎242
‎ban
‎11.20%
‎1.67%
‎6.93
‎243
‎ndegus
‎11.15%
‎9.70%
‎1.86
‎244
‎Apt
‎11.04%
‎0.00%
‎0.00
‎245
‎virtual boss
‎10.97%
‎8.79%
‎2.25
‎246
‎mavr860
‎10.96%
‎6.10%
‎2.80
‎247
‎Shahrbanoo
‎10.92%
‎0.66%
‎17.56
‎248
‎DIViA
‎10.86%
‎10.91%
‎2.00
‎249
‎f0rex_trader
‎10.85%
‎0.00%
‎0.00
‎250
‎Elang
‎10.83%
‎0.00%
‎0.00
‎251
‎Taran
‎10.76%
‎0.00%
‎0.00
‎252
‎Ser invest by
‎10.73%
‎1.34%
‎8.71
‎253
‎kazzlo
‎10.65%
‎1.54%
‎4.30
‎254
‎Mr_mehran
‎10.62%
‎0.77%
‎14.82
‎255
‎kms73
‎10.61%
‎3.36%
‎2.62
‎256
‎sahka
‎10.60%
‎0.77%
‎9.80
‎257
‎MIHA 97
‎10.59%
‎7.07%
‎2.47
‎258
‎nightmare
‎10.57%
‎0.17%
‎61.44
‎259
‎Lucky 22
‎10.47%
‎0.00%
‎0.00
‎260
‎Dubrovskits
‎10.43%
‎1.89%
‎4.08
‎261
‎Ed49
‎10.38%
‎5.22%
‎1.91
‎262
‎Deny
‎10.31%
‎0.00%
‎0.00
‎263
‎igorK
‎10.18%
‎0.42%
‎24.23
‎264
‎King Masoud
‎10.12%
‎0.00%
‎0.00
‎265
‎Rustik79
‎10.07%
‎3.16%
‎4.19
‎266
‎Alexr70
‎10.03%
‎0.63%
‎11.82
‎267
‎Bogat
‎10.02%
‎0.33%
‎23.03
‎268
‎retrowill
‎9.93%
‎0.00%
‎0.00
‎269
‎SAWA
‎9.92%
‎8.87%
‎1.50
‎270
‎victory fx
‎9.90%
‎0.00%
‎0.00
‎271
‎Safarmurodaka
‎9.81%
‎4.81%
‎3.04
‎272
‎Semen
‎9.81%
‎4.15%
‎1.79
‎273
‎max05
‎9.76%
‎0.18%
‎55.50
‎274
‎Sovaal
‎9.73%
‎23.31%
‎1.42
‎275
‎EquinexCapital
‎9.70%
‎0.55%
‎9.95
‎276
‎Hann
‎9.70%
‎0.00%
‎0.00
‎277
‎Ks
‎9.70%
‎11.45%
‎1.77
‎278
‎Cliffhanger
‎9.67%
‎13.66%
‎1.71
‎279
‎test001
‎9.59%
‎3.68%
‎2.54
‎280
‎Thientaidudinh
‎9.49%
‎2.02%
‎5.20
‎281
‎Shayan_dng
‎9.38%
‎1.04%
‎6.22
‎282
‎Krevedko
‎9.34%
‎1.67%
‎6.60
‎283
‎Trader_Man
‎9.32%
‎0.01%
‎1151.88
‎284
‎Race B
‎9.30%
‎1.19%
‎8.43
‎285
‎FreeWorker
‎9.29%
‎1.34%
‎7.25
‎286
‎Kubikrubik
‎9.23%
‎0.00%
‎0.00
‎287
‎ole555777
‎9.23%
‎10.04%
‎1.91
‎288
‎volk
‎9.19%
‎9.48%
‎1.97
‎289
‎jafar
‎9.16%
‎2.06%
‎5.11
‎290
‎SaaherFX
‎9.15%
‎4.73%
‎2.75
‎291
‎V
‎9.10%
‎1.90%
‎5.80
‎292
‎Antrasit
‎9.07%
‎8.36%
‎1.89
‎293
‎Rampa
‎9.05%
‎0.00%
‎0.00
‎294
‎FIL-27
‎9.04%
‎0.00%
‎0.00
‎295
‎Belief
‎9.03%
‎0.00%
‎0.00
‎296
‎happy
‎8.89%
‎5.63%
‎2.30
‎297
‎Rezakrd
‎8.82%
‎0.06%
‎145.52
‎298
‎ahadahad
‎8.79%
‎1.75%
‎5.46
‎299
‎kobra
‎8.74%
‎9.49%
‎1.92
‎300
‎savade
‎8.71%
‎5.13%
‎2.29
‎301
‎ayun
‎8.56%
‎5.01%
‎2.71
‎302
‎RIM
‎8.46%
‎0.61%
‎13.82
‎303
‎ElBak
‎8.46%
‎4.36%
‎2.94
‎304
‎jet
‎8.39%
‎9.61%
‎1.57
‎305
‎KrampuS
‎8.38%
‎3.61%
‎2.27
‎306
‎Ferdinand
‎8.35%
‎14.92%
‎1.41
‎307
‎Garry
‎8.34%
‎3.61%
‎2.65
‎308
‎Shahofivb
‎8.33%
‎1.50%
‎3.29
‎309
‎mmmmmmm
‎8.32%
‎2.67%
‎3.32
‎310
‎vadimby
‎8.30%
‎2.10%
‎4.75
‎311
‎Kin
‎8.03%
‎0.00%
‎0.00
‎312
‎Velikiy Mjau
‎8.00%
‎4.92%
‎2.57
‎313
‎farid
‎7.94%
‎0.85%
‎9.92
‎314
‎Owak
‎7.90%
‎0.00%
‎0.00
‎315
‎Duby1600
‎7.88%
‎6.20%
‎1.41
‎316
‎Yurec
‎7.85%
‎0.00%
‎0.00
‎317
‎KDV
‎7.83%
‎9.64%
‎1.80
‎318
‎speculiantu
‎7.72%
‎15.11%
‎1.51
‎319
‎smailU1
‎7.72%
‎1.42%
‎5.96
‎320
‎Evolved
‎7.71%
‎12.96%
‎1.60
‎321
‎marziiibb
‎7.70%
‎8.26%
‎1.91
‎322
‎serov
‎7.67%
‎0.00%
‎0.00
‎323
‎loqman
‎7.65%
‎0.00%
‎0.00
‎324
‎Dima86
‎7.56%
‎8.04%
‎1.58
‎325
‎Chelyabinsk-74
‎7.43%
‎9.66%
‎1.48
‎326
‎Marin4a
‎7.38%
‎0.73%
‎5.71
‎327
‎Hossein Nadalyan
‎7.37%
‎8.31%
‎1.74
‎328
‎Stepnoy
‎7.34%
‎0.62%
‎12.84
‎329
‎Hamedpourabdollah
‎7.21%
‎3.14%
‎2.93
‎330
‎Taiga
‎7.19%
‎3.73%
‎2.50
‎331
‎Sardorseagal
‎7.16%
‎1.61%
‎4.91
‎332
‎Yauda
‎7.16%
‎3.14%
‎3.28
‎333
‎Goodgoodgravity
‎7.12%
‎0.29%
‎21.80
‎334
‎my-method
‎7.08%
‎5.56%
‎1.41
‎335
‎Seyedehfarah Khatamg
‎7.02%
‎0.00%
‎0.00
‎336
‎MAH87
‎6.95%
‎1.45%
‎3.31
‎337
‎Jk
‎6.90%
‎16.83%
‎1.41
‎338
‎CorbenM
‎6.89%
‎1.99%
‎4.46
‎339
‎S_Ghs
‎6.86%
‎0.20%
‎34.64
‎340
‎rezaei
‎6.78%
‎6.16%
‎1.53
‎341
‎Cacao66
‎6.77%
‎11.20%
‎1.60
‎342
‎olson
‎6.71%
‎6.56%
‎1.92
‎343
‎Apres
‎6.68%
‎0.00%
‎0.00
‎344
‎peyman
‎6.67%
‎0.59%
‎10.18
‎345
‎meysam
‎6.66%
‎0.04%
‎167.54
‎346
‎Christian
‎6.62%
‎0.00%
‎0.00
‎347
‎Faddei
‎6.61%
‎5.69%
‎1.84
‎348
‎Sanx
‎6.58%
‎1.11%
‎5.07
‎349
‎Valeras
‎6.57%
‎0.95%
‎7.92
‎350
‎AurelioBR
‎6.53%
‎0.00%
‎0.00
‎351
‎Ali
‎6.52%
‎0.71%
‎6.26
‎352
‎Sam
‎6.49%
‎6.63%
‎1.58
‎353
‎Bread
‎6.48%
‎4.39%
‎2.48
‎354
‎2ping
‎6.43%
‎5.98%
‎2.07
‎355
‎AGhs
‎6.38%
‎0.00%
‎0.00
‎356
‎s_oleg
‎6.36%
‎0.38%
‎10.97
‎357
‎Nemesida
‎6.35%
‎0.00%
‎0.00
‎358
‎vodolei
‎6.34%
‎0.45%
‎14.82
‎359
‎hamid777
‎6.32%
‎2.58%
‎1.99
‎360
‎STRANNIK
‎6.32%
‎0.00%
‎0.00
‎361
‎Pard
‎6.31%
‎3.48%
‎2.81
‎362
‎Bocxod
‎6.25%
‎11.69%
‎1.30
‎363
‎Invincible_trader
‎6.25%
‎10.41%
‎1.60
‎364
‎andyboy
‎6.20%
‎5.51%
‎2.12
‎365
‎Mtsfta
‎6.19%
‎0.46%
‎14.09
‎366
‎amirir
‎6.15%
‎0.01%
‎770.24
‎367
‎andei39
‎6.15%
‎0.00%
‎0.00
‎368
‎MONAH
‎6.12%
‎2.55%
‎2.74
‎369
‎Yousef12040
‎6.11%
‎4.72%
‎1.47
‎370
‎amurikcom
‎6.04%
‎6.10%
‎1.60
‎371
‎MONARCH
‎6.03%
‎0.00%
‎0.00
‎372
‎iran
‎6.01%
‎25.02%
‎1.24
‎373
‎Mf1341
‎5.99%
‎1.35%
‎5.45
‎374
‎Nikoteen
‎5.99%
‎6.87%
‎1.32
‎375
‎faridmostafazade
‎5.99%
‎3.35%
‎1.88
‎376
‎gia399
‎5.98%
‎5.92%
‎1.48
‎377
‎Tradetoday
‎5.97%
‎0.36%
‎16.42
‎378
‎SarawutEsso
‎5.97%
‎4.59%
‎2.27
‎379
‎GRomaNik
‎5.94%
‎0.58%
‎11.07
‎380
‎Matvei
‎5.87%
‎4.07%
‎1.98
‎381
‎hjkiuu47
‎5.85%
‎0.39%
‎16.00
‎382
‎Shell
‎5.79%
‎23.13%
‎1.25
‎383
‎Piusato1
‎5.78%
‎8.55%
‎1.41
‎384
‎Enot
‎5.74%
‎15.20%
‎1.38
‎385
‎Hossein
‎5.63%
‎0.00%
‎0.00
‎386
‎SK
‎5.53%
‎9.15%
‎1.45
‎387
‎Andrey TOP
‎5.50%
‎10.50%
‎1.52
‎388
‎silver fox
‎5.48%
‎1.08%
‎4.39
‎389
‎Ej 01
‎5.46%
‎5.76%
‎1.95
‎390
‎Pouria.se
‎5.44%
‎4.63%
‎2.18
‎391
‎nz81
‎5.43%
‎0.00%
‎0.00
‎392
‎palteh
‎5.37%
‎0.00%
‎0.00
‎393
‎Jani
‎5.34%
‎27.10%
‎1.20
‎394
‎Xoma123
‎5.23%
‎0.52%
‎6.20
‎395
‎Maximus
‎5.16%
‎10.37%
‎1.23
‎396
‎mohammad.wolf
‎5.16%
‎8.50%
‎1.61
‎397
‎Hind
‎5.13%
‎12.64%
‎1.41
‎398
‎ludk
‎5.10%
‎6.28%
‎1.79
‎399
‎GNOMOMSK
‎5.10%
‎12.44%
‎1.41
‎400
‎Pe
‎5.05%
‎7.20%
‎1.70
‎401
‎Fortstrader1
‎5.04%
‎24.87%
‎1.20
‎402
‎negah
‎5.03%
‎3.30%
‎2.32
‎403
‎McDuck
‎4.96%
‎0.81%
‎6.77
‎404
‎mohsen55
‎4.90%
‎5.85%
‎1.39
‎405
‎Kira144
‎4.90%
‎0.54%
‎10.03
‎406
‎REZA51216
‎4.90%
‎0.00%
‎0.00
‎407
‎Alex
‎4.89%
‎1.32%
‎4.57
‎408
‎vahid_sn
‎4.87%
‎1.12%
‎3.82
‎409
‎mohsenmi
‎4.85%
‎0.00%
‎0.00
‎410
‎EuroLenka
‎4.84%
‎12.11%
‎1.40
‎411
‎fatima
‎4.84%
‎3.43%
‎1.77
‎412
‎rudik
‎4.82%
‎17.50%
‎1.27
‎413
‎NAVIGATOR
‎4.59%
‎3.55%
‎1.70
‎414
‎grigk
‎4.54%
‎1.00%
‎5.54
‎415
‎AHADBD
‎4.53%
‎1.35%
‎4.36
‎416
‎VaVi
‎4.53%
‎3.21%
‎1.59
‎417
‎doulaikan---888
‎4.48%
‎4.62%
‎1.80
‎418
‎Richman
‎4.47%
‎0.00%
‎0.00
‎419
‎servadko
‎4.46%
‎7.25%
‎1.62
‎420
‎Megalodon
‎4.43%
‎0.00%
‎0.00
‎421
‎persiyangolf
‎4.42%
‎0.00%
‎0.00
‎422
‎spider
‎4.42%
‎10.02%
‎1.42
‎423
‎Yousefax1994
‎4.40%
‎5.58%
‎1.41
‎424
‎gtt
‎4.38%
‎0.00%
‎0.00
‎425
‎vlad35
‎4.37%
‎13.94%
‎1.31
‎426
‎Artrader
‎4.33%
‎10.04%
‎1.43
‎427
‎MARS
‎4.33%
‎3.37%
‎1.54
‎428
‎Real
‎4.29%
‎0.00%
‎0.00
‎429
‎Susanto1980
‎4.26%
‎1.46%
‎3.93
‎430
‎Doktor
‎4.15%
‎4.00%
‎2.04
‎431
‎Lixo
‎4.14%
‎1.42%
‎2.41
‎432
‎mcaktiv
‎4.13%
‎0.00%
‎0.00
‎433
‎Qwert123
‎4.11%
‎1.08%
‎4.77
‎434
‎vnukovka
‎4.10%
‎22.61%
‎1.18
‎435
‎mhmd_persia
‎4.07%
‎0.00%
‎0.00
‎436
‎Nadya2102
‎4.06%
‎3.05%
‎1.86
‎437
‎Ronin
‎4.05%
‎2.43%
‎2.66
‎438
‎meone
‎4.03%
‎8.09%
‎1.50
‎439
‎Jan
‎4.01%
‎0.00%
‎0.00
‎440
‎Garik1102
‎4.01%
‎13.39%
‎1.30
‎441
‎MANSUR
‎4.00%
‎12.66%
‎1.27
‎442
‎- Lord NEDODAEV -
‎3.97%
‎0.00%
‎0.00
‎443
‎orikmajorik
‎3.96%
‎12.85%
‎1.19
‎444
‎Buka
‎3.96%
‎0.30%
‎8.32
‎445
‎ASV60
‎3.94%
‎8.24%
‎1.44
‎446
‎ximic2
‎3.91%
‎14.32%
‎1.22
‎447
‎Moho
‎3.88%
‎7.27%
‎1.53
‎448
‎Eisa
‎3.84%
‎0.00%
‎0.00
‎449
‎Zizi
‎3.82%
‎13.12%
‎1.29
‎450
‎Brisk1
‎3.81%
‎10.42%
‎1.21
‎451
‎DDDDDD
‎3.77%
‎0.00%
‎0.00
‎452
‎Si Abdou2018
‎3.73%
‎0.00%
‎0.00
‎453
‎Monemagnet
‎3.69%
‎0.00%
‎0.00
‎454
‎rexa
‎3.68%
‎0.00%
‎0.00
‎455
‎Vitality
‎3.64%
‎6.71%
‎1.22
‎456
‎saruhanov
‎3.61%
‎1.02%
‎4.38
‎457
‎San4
‎3.60%
‎2.45%
‎1.58
‎458
‎sergeytim2
‎3.59%
‎0.00%
‎0.00
‎459
‎H3
‎3.59%
‎0.00%
‎0.00
‎460
‎Maxis
‎3.52%
‎3.69%
‎1.45
‎461
‎Timeless
‎3.50%
‎3.65%
‎1.96
‎462
‎Avrora-million
‎3.48%
‎0.32%
‎11.77
‎463
‎Mirek
‎3.48%
‎8.23%
‎1.37
‎464
‎Zoia
‎3.47%
‎1.94%
‎1.85
‎465
‎Samandar
‎3.45%
‎1.46%
‎2.65
‎466
‎yrij142
‎3.45%
‎12.53%
‎1.28
‎467
‎uchastnik
‎3.44%
‎6.68%
‎1.51
‎468
‎Maysamm
‎3.42%
‎7.52%
‎1.45
‎469
‎h.a.j.k
‎3.40%
‎6.53%
‎1.47
‎470
‎Solomon
‎3.37%
‎12.58%
‎1.12
‎471
‎WIRT
‎3.35%
‎13.55%
‎1.23
‎472
‎ssshhh
‎3.29%
‎14.32%
‎1.23
‎473
‎i_zhan
‎3.28%
‎0.00%
‎0.00
‎474
‎reza_khaff
‎3.28%
‎16.07%
‎1.20
‎475
‎Mechta
‎3.23%
‎0.00%
‎0.00
‎476
‎hizenberg
‎3.23%
‎0.48%
‎5.69
‎477
‎teimour
‎3.22%
‎4.09%
‎1.47
‎478
‎FXpishrafteh
‎3.17%
‎3.10%
‎1.87
‎479
‎Arash
‎3.13%
‎3.06%
‎1.50
‎480
‎GannForex
‎3.12%
‎5.92%
‎1.29
‎481
‎Vuqar78
‎3.10%
‎0.00%
‎0.00
‎482
‎Ama
‎3.09%
‎7.28%
‎1.42
‎483
‎Yuliya2001
‎3.08%
‎0.00%
‎0.00
‎484
‎CMD
‎3.04%
‎13.32%
‎1.23
‎485
‎Mage
‎2.99%
‎13.32%
‎1.22
‎486
‎Rouzez
‎2.92%
‎6.31%
‎1.46
‎487
‎yurij
‎2.90%
‎25.45%
‎1.11
‎488
‎Lachin
‎2.89%
‎2.35%
‎2.23
‎489
‎docz
‎2.87%
‎1.81%
‎2.59
‎490
‎Dron
‎2.85%
‎2.69%
‎1.25
‎491
‎Zero
‎2.79%
‎10.52%
‎1.16
‎492
‎bizpartner
‎2.74%
‎5.97%
‎1.27
‎493
‎MIS IRAN
‎2.72%
‎0.40%
‎7.82
‎494
‎stahastik
‎2.70%
‎10.23%
‎1.26
‎495
‎naseh
‎2.66%
‎2.36%
‎2.13
‎496
‎Shurik
‎2.64%
‎11.34%
‎1.16
‎497
‎sniper
‎2.60%
‎1.46%
‎2.12
‎498
‎Ehsasan
‎2.57%
‎4.25%
‎1.60
‎499
‎Abdulla
‎2.55%
‎0.00%
‎0.00
‎500
‎Feroza
‎2.48%
‎0.00%
‎0.00
‎501
‎Tammiyo
‎2.45%
‎16.49%
‎1.15
‎502
‎Farin
‎2.41%
‎8.04%
‎1.30
‎503
‎MAESTRO55
‎2.35%
‎10.12%
‎1.23
‎504
‎Elexcel
‎2.35%
‎2.96%
‎1.79
‎505
‎RUH
‎2.34%
‎0.00%
‎0.00
‎506
‎M1113
‎2.30%
‎0.36%
‎4.68
‎507
‎mmzebar
‎2.23%
‎10.53%
‎1.18
‎508
‎malpariFX
‎2.16%
‎0.30%
‎8.21
‎509
‎saeedasepik
‎2.12%
‎2.21%
‎1.90
‎510
‎vladimiracc74
‎2.08%
‎0.00%
‎0.00
‎511
‎b11
‎2.08%
‎1.83%
‎2.05
‎512
‎leaf
‎2.08%
‎7.71%
‎1.25
‎513
‎spinner
‎2.05%
‎6.81%
‎1.30
‎514
‎faratrade
‎2.04%
‎0.00%
‎0.00
‎515
‎NATALI
‎2.02%
‎10.20%
‎1.18
‎516
‎zahra01
‎2.00%
‎0.00%
‎0.00
‎517
‎gorob
‎2.00%
‎9.38%
‎1.21
‎518
‎Yan
‎1.99%
‎0.33%
‎3.38
‎519
‎Atom2020
‎1.99%
‎8.48%
‎1.23
‎520
‎radhafers
‎1.98%
‎0.94%
‎3.12
‎521
‎Sv722
‎1.92%
‎7.45%
‎1.16
‎522
‎kiyh
‎1.91%
‎2.36%
‎1.77
‎523
‎golden rose
‎1.89%
‎0.30%
‎7.09
‎524
‎CAPO
‎1.86%
‎0.54%
‎4.06
‎525
‎PA Italia
‎1.83%
‎6.02%
‎1.18
‎526
‎rezaaa
‎1.81%
‎2.62%
‎1.69
‎527
‎grey108
‎1.81%
‎0.43%
‎5.16
‎528
‎Svecha2021
‎1.78%
‎0.00%
‎0.00
‎529
‎goat
‎1.78%
‎7.25%
‎1.13
‎530
‎sadeghghasemi
‎1.77%
‎3.43%
‎1.39
‎531
‎maG8
‎1.75%
‎0.00%
‎0.00
‎532
‎Roman
‎1.73%
‎2.12%
‎1.36
‎533
‎Inessa Veiv
‎1.73%
‎7.39%
‎1.22
‎534
‎s777
‎1.72%
‎0.00%
‎0.00
‎535
‎aah
‎1.70%
‎3.80%
‎1.45
‎536
‎O-la-la
‎1.68%
‎23.61%
‎1.07
‎537
‎Sfumato
‎1.67%
‎0.99%
‎2.54
‎538
‎5Mojtaba
‎1.66%
‎0.64%
‎3.60
‎539
‎german
‎1.66%
‎3.67%
‎1.40
‎540
‎Hardbitten
‎1.64%
‎5.29%
‎1.08
‎541
‎Superomad2021
‎1.64%
‎0.00%
‎0.00
‎542
‎addewyd
‎1.63%
‎2.03%
‎1.80
‎543
‎mosi.1348
‎1.61%
‎0.29%
‎6.11
‎544
‎tolmishen
‎1.54%
‎2.47%
‎1.33
‎545
‎Moriarti
‎1.53%
‎6.42%
‎1.08
‎546
‎Gold Get
‎1.52%
‎12.69%
‎1.12
‎547
‎Amrsayed
‎1.51%
‎0.00%
‎0.00
‎548
‎Kassir
‎1.45%
‎2.12%
‎1.44
‎549
‎sh
‎1.44%
‎4.35%
‎1.20
‎550
‎Vivi
‎1.43%
‎11.00%
‎1.10
‎551
‎Dragness
‎1.43%
‎5.04%
‎1.28
‎552
‎PipMiner
‎1.42%
‎0.00%
‎0.00
‎553
‎Sova_vv
‎1.42%
‎0.00%
‎0.00
‎554
‎generalmax
‎1.39%
‎1.84%
‎1.74
‎555
‎Boris666
‎1.39%
‎6.42%
‎1.22
‎556
‎Ari
‎1.39%
‎0.89%
‎1.49
‎557
‎Yurist
‎1.34%
‎0.14%
‎6.10
‎558
‎armin0510
‎1.33%
‎0.00%
‎0.00
‎559
‎VIKTORIA
‎1.33%
‎1.37%
‎1.92
‎560
‎maya
‎1.33%
‎6.31%
‎1.21
‎561
‎zik29
‎1.32%
‎0.00%
‎0.00
‎562
‎Neo
‎1.32%
‎9.29%
‎1.14
‎563
‎mohammads
‎1.29%
‎4.30%
‎1.22
‎564
‎AzizUmarovich
‎1.28%
‎0.00%
‎0.00
‎565
‎STEF
‎1.26%
‎1.49%
‎1.23
‎566
‎moji
‎1.26%
‎1.73%
‎1.34
‎567
‎vahid
‎1.25%
‎6.84%
‎1.10
‎568
‎amir FT
‎1.25%
‎0.04%
‎34.49
‎569
‎viktorsnik
‎1.22%
‎6.18%
‎1.07
‎570
‎PEjman
‎1.18%
‎0.18%
‎3.28
‎571
‎mojtaba
‎1.18%
‎6.73%
‎1.12
‎572
‎Perez777
‎1.18%
‎0.00%
‎0.00
‎573
‎AGM
‎1.14%
‎7.70%
‎1.12
‎574
‎RezaGK
‎1.13%
‎0.00%
‎0.00
‎575
‎OOOOO
‎1.13%
‎0.00%
‎0.00
‎576
‎Nazgol
‎1.12%
‎0.00%
‎0.00
‎577
‎Langit Biru
‎1.09%
‎11.92%
‎1.09
‎578
‎AKEFIYAN
‎1.08%
‎2.41%
‎1.30
‎579
‎Rem
‎1.08%
‎1.57%
‎1.67
‎580
‎FF
‎1.07%
‎0.00%
‎0.00
‎581
‎yassini
‎1.00%
‎0.00%
‎0.00
‎582
‎mori66
‎0.