واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 16,680 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 1 090

  صندوق جایزه دوره 62

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 1 640

  شرکت کنندگان دوره 10

دوره 10 ادامه دارد 20/09/2021 - 09/10/2021
ثبت نام
11 دوره 18/10/2021 - 06/11/2021
ثبت نام باز است 09/10/2021

رتبه بندی دوره 10 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 28/09/2021 14:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎Rendy
‎29.42%
(49)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
149
250
USD
‎2
+1
‎IGOR_1980
‎26.18%
(48)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
146
200
USD
‎3
+2
‎Karl
‎22.89%
(46)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
142
150
USD
‎4
-2
‎ximic2
‎21.40%
(42)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
136
100
USD
‎5
+2
‎mans
‎20.68%
(40)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
132
90
USD
‎6
‎rsakom
‎20.51%
(39)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
129
80
USD
‎7
+1
‎aleks_868
‎20.13%
(38)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
126
70
USD
‎8
+1
‎O-la-la
‎19.73%
(36)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
122
60
USD
‎9
+1
‎chereda
‎19.52%
(35)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
119
50
USD
‎10
+5
‎C-3PO
‎18.24%
(29)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
111
40
USD
‎11
+1
‎1352sadegh
‎18.21%
(28)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
108
3000
ALP
‎12
+1
‎mariika
‎17.77%
(27)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
105
2000
ALP
‎13
+4
‎Rintur
‎17.30%
(25)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
101
1000
ALP
‎14
‎Mmfx
‎16.45%
(22)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
96
900
ALP
‎15
+1
‎saymel
‎16.42%
(21)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
93
900
ALP
‎16
+9
‎VladimirVV
‎15.74%
(18)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
88
800
ALP
‎17
+2
‎volk
‎24.21%
(47)
‎0.34%
(20)
‎72.58
(20)
87
800
ALP
‎18
‎Welliton McDuck
‎20.79%
(41)
‎0.26%
(22)
‎82.22
(23)
86
700
ALP
‎19
+10
‎Bull
‎15.67%
(17)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
85
700
ALP
‎20
+3
‎amirjavid
‎15.11%
(16)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
82
600
ALP
‎21
-17
‎shahrooz
‎21.57%
(44)
‎0.40%
(18)
‎54.75
(19)
81
600
ALP
‎22
‎KurnazTRader
‎31.41%
(50)
‎1.14%
(14)
‎28.54
(15)
79
500
ALP
‎23
+28
‎DRAGON
‎13.55%
(11)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
75
500
ALP
‎24
+4
‎Konstd
‎19.77%
(37)
‎0.37%
(19)
‎54.58
(18)
74
500
ALP
‎25
+1
‎Hreshad
‎19.09%
(32)
‎0.26%
(21)
‎73.31
(21)
74
400
ALP
‎26
+4
‎Leordo
‎16.84%
(23)
‎0.02%
(25)
‎733.19
(25)
73
400
ALP
‎27
+4
‎Mbazi
‎21.77%
(45)
‎1.22%
(13)
‎17.49
(14)
72
400
ALP
‎28
+13
‎Sokol
‎13.21%
(9)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
71
300
ALP
‎29
-18
‎trung96
‎17.10%
(24)
‎0.23%
(23)
‎74.57
(22)
69
300
ALP
‎30
+21
‎Lenar
‎13.20%
(8)
‎0.00%
(30)
‎0.00
(30)
68
300
ALP
‎31
+7
‎Walter_Ball
‎18.95%
(31)
‎0.43%
(17)
‎40.54
(17)
65
‎-
‎32
-5
‎Orakul
‎13.01%
(7)
‎0.00%
(29)
‎0.00
(29)
65
‎-
‎33
+18
‎Reza21
‎15.06%
(15)
‎0.18%
(24)
‎82.84
(24)
63
‎-
‎34
+17
‎Vezdehod
‎12.98%
(5)
‎0.00%
(28)
‎0.00
(28)
61
‎-
‎35
-15
‎AINGSAHA
‎12.76%
(3)
‎0.00%
(27)
‎0.00
(27)
57
‎-
‎36
-15
‎Sergey Alekseevi4
‎19.25%
(33)
‎1.79%
(11)
‎11.74
(11)
55
‎-
‎37
+14
‎GRAAAF09
‎12.62%
(1)
‎0.00%
(26)
‎0.00
(26)
53
‎-
‎38
-5
‎REZAFX
‎21.50%
(43)
‎7.14%
(3)
‎4.01
(6)
52
‎-
‎39
-15
‎m520
‎17.75%
(26)
‎1.47%
(12)
‎13.07
(12)
50
‎-
‎40
‎IRAN FOREX 4
‎19.43%
(34)
‎8.81%
(2)
‎3.20
(3)
39
‎-
‎41
-9
‎serwer
‎13.00%
(6)
‎0.47%
(16)
‎28.56
(16)
38
‎-
‎42
‎Alekskm27
‎15.98%
(20)
‎4.10%
(8)
‎4.90
(9)
37
‎-
‎43
+4
‎Ryvs
‎18.81%
(30)
‎7.10%
(4)
‎2.28
(1)
35
‎-
‎44
+4
‎Ltyfh Sadeghimrsht
‎13.97%
(13)
‎3.34%
(9)
‎4.07
(8)
30
‎-
‎45
+1
‎Hossein Nadalyan
‎12.73%
(2)
‎0.73%
(15)
‎16.32
(13)
30
‎-
‎46
-12
‎yurij60
‎13.23%
(10)
‎4.35%
(7)
‎4.04
(7)
24
‎-
‎47
-8
‎MaryaM
‎12.88%
(4)
‎2.99%
(10)
‎5.09
(10)
24
‎-
‎48
-3
‎IRAN 110
‎14.15%
(14)
‎5.39%
(5)
‎3.54
(4)
23
‎-
‎49
+1
‎Saman
‎13.68%
(12)
‎5.25%
(6)
‎3.61
(5)
23
‎-
‎50
-7
‎The LORD
‎15.83%
(19)
‎9.29%
(1)
‎2.70
(2)
22
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎KurnazTRader
‎31.41%
‎1.14%
‎28.54
‎2
‎Rendy
‎29.42%
‎0.00%
‎0.00
‎3
‎IGOR_1980
‎26.18%
‎0.00%
‎0.00
‎4
‎volk
‎24.21%
‎0.34%
‎72.58
‎5
‎Karl
‎22.89%
‎0.00%
‎0.00
‎6
‎Mbazi
‎21.77%
‎1.22%
‎17.49
‎7
‎shahrooz
‎21.57%
‎0.40%
‎54.75
‎8
‎REZAFX
‎21.50%
‎7.14%
‎4.01
‎9
‎ximic2
‎21.40%
‎0.00%
‎0.00
‎10
‎Welliton McDuck
‎20.79%
‎0.26%
‎82.22
‎11
‎mans
‎20.68%
‎0.00%
‎0.00
‎12
‎rsakom
‎20.51%
‎0.00%
‎0.00
‎13
‎aleks_868
‎20.13%
‎0.00%
‎0.00
‎14
‎Konstd
‎19.77%
‎0.37%
‎54.58
‎15
‎O-la-la
‎19.73%
‎0.00%
‎0.00
‎16
‎chereda
‎19.52%
‎0.00%
‎0.00
‎17
‎IRAN FOREX 4
‎19.43%
‎8.81%
‎3.20
‎18
‎Sergey Alekseevi4
‎19.25%
‎1.79%
‎11.74
‎19
‎Hreshad
‎19.09%
‎0.26%
‎73.31
‎20
‎Walter_Ball
‎18.95%
‎0.43%
‎40.54
‎21
‎Ryvs
‎18.81%
‎7.10%
‎2.28
‎22
‎C-3PO
‎18.24%
‎0.00%
‎0.00
‎23
‎1352sadegh
‎18.21%
‎0.00%
‎0.00
‎24
‎mariika
‎17.77%
‎0.00%
‎0.00
‎25
‎m520
‎17.75%
‎1.47%
‎13.07
‎26
‎Rintur
‎17.30%
‎0.00%
‎0.00
‎27
‎trung96
‎17.10%
‎0.23%
‎74.57
‎28
‎Leordo
‎16.84%
‎0.02%
‎733.19
‎29
‎Mmfx
‎16.45%
‎0.00%
‎0.00
‎30
‎saymel
‎16.42%
‎0.00%
‎0.00
‎31
‎Alekskm27
‎15.98%
‎4.10%
‎4.90
‎32
‎The LORD
‎15.83%
‎9.29%
‎2.70
‎33
‎VladimirVV
‎15.74%
‎0.00%
‎0.00
‎34
‎Bull
‎15.67%
‎0.00%
‎0.00
‎35
‎amirjavid
‎15.11%
‎0.00%
‎0.00
‎36
‎Reza21
‎15.06%
‎0.18%
‎82.84
‎37
‎IRAN 110
‎14.15%
‎5.39%
‎3.54
‎38
‎Ltyfh Sadeghimrsht
‎13.97%
‎3.34%
‎4.07
‎39
‎Saman
‎13.68%
‎5.25%
‎3.61
‎40
‎DRAGON
‎13.55%
‎0.00%
‎0.00
‎41
‎yurij60
‎13.23%
‎4.35%
‎4.04
‎42
‎Sokol
‎13.21%
‎0.00%
‎0.00
‎43
‎Lenar
‎13.20%
‎0.00%
‎0.00
‎44
‎Orakul
‎13.01%
‎0.00%
‎0.00
‎45
‎serwer
‎13.00%
‎0.47%
‎28.56
‎46
‎Vezdehod
‎12.98%
‎0.00%
‎0.00
‎47
‎MaryaM
‎12.88%
‎2.99%
‎5.09
‎48
‎AINGSAHA
‎12.76%
‎0.00%
‎0.00
‎49
‎Hossein Nadalyan
‎12.73%
‎0.73%
‎16.32
‎50
‎GRAAAF09
‎12.62%
‎0.00%
‎0.00
‎51
‎sharikx
‎12.42%
‎0.36%
‎31.18
‎52
‎Lord NED
‎12.40%
‎0.09%
‎142.67
‎53
‎Rish530
‎12.30%
‎1.79%
‎5.63
‎54
‎Subbota
‎12.27%
‎0.00%
‎0.00
‎55
‎skr
‎12.26%
‎4.56%
‎3.66
‎56
‎Renepjd
‎12.19%
‎5.84%
‎2.05
‎57
‎Seyedehfarah Khatamg
‎12.16%
‎2.08%
‎5.66
‎58
‎WERESK
‎12.12%
‎0.00%
‎0.00
‎59
‎Asad.Trader
‎11.99%
‎1.98%
‎7.05
‎60
‎sash
‎11.89%
‎0.00%
‎0.00
‎61
‎partha
‎11.72%
‎1.61%
‎4.40
‎62
‎serov
‎11.55%
‎0.00%
‎0.00
‎63
‎sens3000
‎11.49%
‎0.00%
‎0.00
‎64
‎Titan
‎11.47%
‎0.00%
‎0.00
‎65
‎mote
‎11.45%
‎2.40%
‎5.78
‎66
‎Quller
‎11.23%
‎0.50%
‎23.28
‎67
‎Valeras
‎11.20%
‎0.00%
‎0.00
‎68
‎morii66
‎11.09%
‎5.24%
‎2.99
‎69
‎volodimir
‎10.99%
‎3.27%
‎4.36
‎70
‎Uust
‎10.97%
‎0.00%
‎0.00
‎71
‎V3
‎10.89%
‎0.21%
‎53.34
‎72
‎Tabudi
‎10.71%
‎7.62%
‎2.26
‎73
‎Efi Trader
‎10.61%
‎0.16%
‎67.45
‎74
‎banshy
‎10.54%
‎0.00%
‎0.00
‎75
‎ukroma1986
‎10.51%
‎0.00%
‎0.00
‎76
‎AK
‎10.48%
‎0.02%
‎617.51
‎77
‎NightHunter
‎10.46%
‎2.10%
‎5.98
‎78
‎rasol525
‎10.42%
‎7.52%
‎2.39
‎79
‎Scar
‎10.33%
‎0.00%
‎0.00
‎80
‎Cummink
‎10.30%
‎0.00%
‎0.00
‎81
‎makar
‎10.18%
‎0.00%
‎0.00
‎82
‎f1
‎10.16%
‎2.42%
‎4.86
‎83
‎mind1
‎10.09%
‎0.00%
‎0.00
‎84
‎nightmare
‎10.07%
‎0.00%
‎0.00
‎85
‎kaluga
‎10.05%
‎0.00%
‎0.00
‎86
‎user
‎10.05%
‎0.00%
‎0.00
‎87
‎mr.First
‎10.02%
‎0.00%
‎0.00
‎88
‎Verc
‎9.97%
‎0.00%
‎0.00
‎89
‎portnoi
‎9.97%
‎0.00%
‎0.00
‎90
‎prasary
‎9.94%
‎0.00%
‎0.00
‎91
‎mr. Wolf
‎9.92%
‎0.00%
‎0.00
‎92
‎behroz1367
‎9.92%
‎11.68%
‎1.85
‎93
‎bravo6
‎9.91%
‎0.00%
‎0.00
‎94
‎lupen
‎9.82%
‎0.00%
‎0.00
‎95
‎ayun
‎9.75%
‎2.53%
‎4.86
‎96
‎Elza
‎9.73%
‎0.00%
‎0.00
‎97
‎rustam
‎9.68%
‎0.00%
‎0.00
‎98
‎camel
‎9.67%
‎3.82%
‎3.53
‎99
‎glum
‎9.62%
‎0.00%
‎0.00
‎100
‎Soroket
‎9.60%
‎0.00%
‎0.00
‎101
‎Gliese
‎9.60%
‎0.00%
‎0.00
‎102
‎surgut
‎9.54%
‎0.00%
‎0.00
‎103
‎VVIK
‎9.53%
‎0.00%
‎0.00
‎104
‎Masoud130
‎9.53%
‎0.00%
‎0.00
‎105
‎Reza88
‎9.52%
‎4.55%
‎3.09
‎106
‎Ed49
‎9.51%
‎6.78%
‎1.96
‎107
‎mish
‎9.49%
‎0.00%
‎0.00
‎108
‎One way
‎9.40%
‎0.00%
‎0.00
‎109
‎Rouzez
‎9.30%
‎0.22%
‎44.05
‎110
‎ironia
‎9.28%
‎3.71%
‎3.50
‎111
‎raduga
‎9.26%
‎0.00%
‎0.00
‎112
‎Queen
‎9.25%
‎0.00%
‎0.00
‎113
‎LudOk
‎9.24%
‎3.86%
‎3.39
‎114
‎rushan
‎9.23%
‎3.94%
‎3.34
‎115
‎Boris666
‎9.03%
‎5.69%
‎2.16
‎116
‎Olegin
‎8.99%
‎0.00%
‎0.00
‎117
‎Dzhon09
‎8.98%
‎3.13%
‎3.56
‎118
‎Halturin
‎8.89%
‎0.00%
‎0.00
‎119
‎rges
‎8.82%
‎1.15%
‎8.65
‎120
‎Persian
‎8.71%
‎4.99%
‎2.74
‎121
‎SarawutEsso
‎8.66%
‎0.48%
‎12.67
‎122
‎Guide
‎8.56%
‎0.35%
‎25.59
‎123
‎Eagle
‎8.56%
‎0.00%
‎0.00
‎124
‎akula7
‎8.51%
‎3.32%
‎3.36
‎125
‎FreeWorker
‎8.45%
‎2.81%
‎3.23
‎126
‎boostprofit
‎8.38%
‎8.08%
‎1.37
‎127
‎Artemis
‎8.37%
‎0.54%
‎15.33
‎128
‎Ozo
‎8.36%
‎1.97%
‎5.25
‎129
‎Nike
‎8.31%
‎2.63%
‎2.15
‎130
‎GT
‎8.31%
‎6.68%
‎2.24
‎131
‎firly
‎8.25%
‎4.83%
‎2.51
‎132
‎nizove
‎8.12%
‎0.00%
‎0.00
‎133
‎V
‎8.12%
‎0.00%
‎0.00
‎134
‎Ed
‎8.11%
‎0.24%
‎34.22
‎135
‎ctac
‎7.99%
‎8.53%
‎1.94
‎136
‎saharr
‎7.99%
‎0.00%
‎0.00
‎137
‎Sailor
‎7.92%
‎1.72%
‎5.51
‎138
‎r93
‎7.83%
‎0.00%
‎0.00
‎139
‎Alex2502
‎7.81%
‎3.07%
‎3.54
‎140
‎Vichka
‎7.74%
‎0.00%
‎0.00
‎141
‎PRV
‎7.69%
‎1.75%
‎5.09
‎142
‎Ssrr
‎7.68%
‎5.31%
‎2.29
‎143
‎pulyadura
‎7.64%
‎0.00%
‎0.00
‎144
‎gvi47
‎7.63%
‎0.95%
‎5.29
‎145
‎LeXi
‎7.62%
‎4.26%
‎2.79
‎146
‎Vavilone
‎7.61%
‎2.39%
‎2.70
‎147
‎vivat
‎7.59%
‎5.07%
‎2.27
‎148
‎Leks
‎7.56%
‎6.78%
‎1.70
‎149
‎A Cord
‎7.56%
‎0.17%
‎44.71
‎150
‎anufroz
‎7.56%
‎0.00%
‎0.00
‎151
‎Termik
‎7.49%
‎0.00%
‎0.00
‎152
‎ALEX2012
‎7.48%
‎0.00%
‎0.00
‎153
‎sabina
‎7.44%
‎0.00%
‎0.00
‎154
‎velbel
‎7.35%
‎0.00%
‎0.00
‎155
‎Born
‎7.30%
‎7.28%
‎2.00
‎156
‎drakshan
‎7.26%
‎0.27%
‎27.92
‎157
‎e33
‎7.26%
‎0.00%
‎0.00
‎158
‎Evgen4
‎7.25%
‎0.00%
‎0.00
‎159
‎bahram6999
‎7.25%
‎10.79%
‎1.52
‎160
‎ULTRAMARINE
‎7.23%
‎0.00%
‎0.00
‎161
‎red1
‎7.22%
‎0.81%
‎9.96
‎162
‎Viy
‎7.21%
‎0.00%
‎0.00
‎163
‎Westik
‎7.16%
‎1.02%
‎4.80
‎164
‎groza
‎7.13%
‎3.28%
‎3.17
‎165
‎Master433
‎7.08%
‎0.00%
‎0.00
‎166
‎Sem
‎7.08%
‎1.57%
‎5.50
‎167
‎Billie Jean
‎7.06%
‎0.00%
‎0.00
‎168
‎HASSAN MOUSVI69
‎7.05%
‎4.73%
‎2.49
‎169
‎snp
‎6.91%
‎2.14%
‎4.22
‎170
‎ZxhvDf
‎6.88%
‎0.00%
‎0.00
‎171
‎room
‎6.85%
‎3.33%
‎3.00
‎172
‎Kangaroo
‎6.70%
‎9.80%
‎1.68
‎173
‎h52
‎6.65%
‎0.00%
‎0.00
‎174
‎YAROSLAV NAACHZHA
‎6.53%
‎2.22%
‎2.71
‎175
‎50255700sk
‎6.53%
‎3.90%
‎2.68
‎176
‎gavr_san
‎6.53%
‎0.00%
‎0.00
‎177
‎Cent
‎6.51%
‎0.00%
‎0.00
‎178
‎evilive
‎6.38%
‎0.00%
‎0.00
‎179
‎Hornet
‎6.32%
‎3.11%
‎3.03
‎180
‎behzad1361
‎6.26%
‎10.71%
‎1.58
‎181
‎Hen
‎6.25%
‎1.05%
‎6.92
‎182
‎Polo
‎6.24%
‎8.78%
‎1.71
‎183
‎Mr.Torfi
‎6.23%
‎1.54%
‎5.04
‎184
‎sakhfish
‎6.20%
‎0.00%
‎0.00
‎185
‎maaaahi
‎6.17%
‎2.19%
‎3.82
‎186
‎DonnaRoza
‎6.15%
‎0.60%
‎8.15
‎187
‎zosya
‎6.14%
‎0.04%
‎160.47
‎188
‎BlackSun
‎6.07%
‎0.46%
‎14.08
‎189
‎E.m irn
‎6.00%
‎0.95%
‎5.09
‎190
‎indoor
‎5.99%
‎1.93%
‎4.09
‎191
‎ASH
‎5.98%
‎1.76%
‎2.38
‎192
‎retrowill
‎5.96%
‎0.00%
‎0.00
‎193
‎Mehdi Esfandyar
‎5.96%
‎2.82%
‎2.35
‎194
‎saleh
‎5.90%
‎3.93%
‎2.31
‎195
‎Sa78
‎5.87%
‎11.30%
‎1.51
‎196
‎Taran10
‎5.84%
‎0.00%
‎0.00
‎197
‎MAGISTR
‎5.84%
‎6.44%
‎1.91
‎198
‎fin
‎5.82%
‎4.44%
‎2.00
‎199
‎TanyaM
‎5.77%
‎2.80%
‎2.84
‎200
‎CuJlaTrade26
‎5.76%
‎0.27%
‎22.17
‎201
‎iliya
‎5.73%
‎1.66%
‎4.38
‎202
‎VaVlad
‎5.63%
‎0.38%
‎16.01
‎203
‎sad
‎5.63%
‎0.00%
‎0.00
‎204
‎Alekc235235
‎5.60%
‎0.15%
‎37.38
‎205
‎Zeynab FX
‎5.60%
‎0.34%
‎17.38
‎206
‎mas9571
‎5.59%
‎0.00%
‎0.00
‎207
‎TIMELESS
‎5.59%
‎4.73%
‎2.18
‎208
‎Abolfazl
‎5.55%
‎2.90%
‎2.76
‎209
‎leodotcom
‎5.53%
‎0.00%
‎0.00
‎210
‎Kpom
‎5.49%
‎0.00%
‎0.00
‎211
‎Kagorta
‎5.42%
‎0.00%
‎0.00
‎212
‎maestro
‎5.37%
‎4.74%
‎2.13
‎213
‎WND
‎5.34%
‎6.14%
‎1.51
‎214
‎Geradot
‎5.27%
‎0.00%
‎0.00
‎215
‎Garik
‎5.27%
‎0.26%
‎20.75
‎216
‎HJSN
‎5.20%
‎0.57%
‎3.78
‎217
‎Mosi
‎5.19%
‎3.61%
‎1.70
‎218
‎ros.ira
‎5.16%
‎0.00%
‎0.00
‎219
‎Wizard
‎5.14%
‎0.00%
‎0.00
‎220
‎volodymyr1786
‎5.10%
‎1.46%
‎4.49
‎221
‎BigAlex
‎5.06%
‎0.43%
‎6.33
‎222
‎Feeranym
‎4.99%
‎0.00%
‎0.00
‎223
‎fardin1977
‎4.94%
‎4.43%
‎1.96
‎224
‎pouri_smn
‎4.91%
‎0.00%
‎0.00
‎225
‎Deed
‎4.83%
‎1.33%
‎3.62
‎226
‎super
‎4.81%
‎9.49%
‎1.51
‎227
‎assa
‎4.77%
‎0.00%
‎0.00
‎228
‎Sunj
‎4.75%
‎0.00%
‎0.00
‎229
‎Vuqar78
‎4.75%
‎3.66%
‎2.30
‎230
‎yousef1400
‎4.64%
‎10.62%
‎1.29
‎231
‎treshwork
‎4.63%
‎2.02%
‎3.29
‎232
‎cpuir
‎4.62%
‎1.75%
‎3.64
‎233
‎Jhonnyjohn21
‎4.61%
‎1.52%
‎2.31
‎234
‎Hardcore.Trading
‎4.61%
‎0.28%
‎16.66
‎235
‎VaVi
‎4.59%
‎1.85%
‎1.81
‎236
‎Amir Esfandiar
‎4.57%
‎0.00%
‎0.00
‎237
‎PUX
‎4.54%
‎0.00%
‎0.00
‎238
‎Madinson
‎4.51%
‎0.17%
‎27.66
‎239
‎Eagle_BG85
‎4.51%
‎0.66%
‎4.00
‎240
‎Chilis190681
‎4.49%
‎1.65%
‎2.73
‎241
‎Elder
‎4.43%
‎0.00%
‎0.00
‎242
‎deepdown
‎4.43%
‎4.83%
‎1.75
‎243
‎yrij4142
‎4.40%
‎1.85%
‎3.37
‎244
‎Basilio02
‎4.40%
‎2.11%
‎3.08
‎245
‎...k
‎4.39%
‎0.00%
‎0.00
‎246
‎Krasava
‎4.37%
‎0.56%
‎8.85
‎247
‎AXE CAPITAL
‎4.33%
‎1.29%
‎4.35
‎248
‎mohsen155
‎4.29%
‎2.06%
‎3.08
‎249
‎MAXPRAIM
‎4.27%
‎0.00%
‎0.00
‎250
‎monax
‎4.25%
‎3.51%
‎2.21
‎251
‎Mazai
‎4.24%
‎0.00%
‎0.00
‎252
‎Sanjar
‎4.23%
‎0.00%
‎0.00
‎253
‎kulak1221
‎4.22%
‎6.78%
‎1.62
‎254
‎Green
‎4.19%
‎2.61%
‎2.60
‎255
‎MOHAMMAD
‎4.19%
‎0.76%
‎6.49
‎256
‎PoPasha
‎4.16%
‎0.49%
‎9.53
‎257
‎Cat
‎4.14%
‎0.00%
‎0.00
‎258
‎KAG
‎4.11%
‎5.76%
‎1.71
‎259
‎Arsamam
‎4.06%
‎2.20%
‎2.84
‎260
‎Q
‎4.02%
‎1.57%
‎3.56
‎261
‎REZA58
‎4.01%
‎1.26%
‎4.14
‎262
‎vokatan
‎4.01%
‎0.00%
‎0.00
‎263
‎Hamidrez Ahmadikhah
‎4.01%
‎0.00%
‎0.00
‎264
‎kirpich
‎3.97%
‎3.10%
‎2.28
‎265
‎Skr77
‎3.97%
‎0.00%
‎0.00
‎266
‎Ibrohim2904
‎3.94%
‎0.23%
‎18.43
‎267
‎Nkos
‎3.90%
‎4.37%
‎1.89
‎268
‎amininima
‎3.90%
‎0.72%
‎5.52
‎269
‎Ryder
‎3.89%
‎3.27%
‎2.19
‎270
‎Ama
‎3.89%
‎0.00%
‎0.00
‎271
‎tretoled
‎3.88%
‎0.00%
‎0.00
‎272
‎speculiantu
‎3.84%
‎1.36%
‎3.69
‎273
‎neznakomez
‎3.84%
‎0.00%
‎0.00
‎274
‎ludk
‎3.83%
‎3.04%
‎2.26
‎275
‎kosoi
‎3.82%
‎4.92%
‎1.78
‎276
‎Direct
‎3.82%
‎4.88%
‎1.76
‎277
‎Ocontra
‎3.82%
‎1.56%
‎3.45
‎278
‎Aleksandr78
‎3.79%
‎0.01%
‎271.50
‎279
‎Conner
‎3.75%
‎2.05%
‎2.73
‎280
‎Mkd
‎3.73%
‎0.00%
‎0.00
‎281
‎Sergo
‎3.73%
‎0.00%
‎0.00
‎282
‎DODGE
‎3.70%
‎0.31%
‎13.08
‎283
‎GNOMOMSK
‎3.69%
‎4.87%
‎1.76
‎284
‎ilqar200
‎3.69%
‎0.00%
‎0.00
‎285
‎God
‎3.68%
‎0.00%
‎0.00
‎286
‎Faina
‎3.68%
‎0.00%
‎0.00
‎287
‎alimahdi
‎3.66%
‎2.36%
‎2.55
‎288
‎Elijah_K
‎3.66%
‎6.17%
‎1.59
‎289
‎TrigaDH310821
‎3.64%
‎0.00%
‎0.00
‎290
‎Kastet
‎3.63%
‎0.00%
‎0.00
‎291
‎yurcon
‎3.62%
‎0.00%
‎0.00
‎292
‎Egor2611
‎3.61%
‎0.00%
‎0.00
‎293
‎MOSKALIAKA
‎3.60%
‎0.70%
‎6.12
‎294
‎svetljaxok
‎3.60%
‎0.16%
‎23.27
‎295
‎PARSA
‎3.56%
‎0.00%
‎0.00
‎296
‎mav56
‎3.54%
‎1.97%
‎2.80
‎297
‎Annet
‎3.52%
‎0.00%
‎0.00
‎298
‎George S
‎3.51%
‎0.68%
‎6.01
‎299
‎Kanstantin
‎3.43%
‎0.00%
‎0.00
‎300
‎A.Izm
‎3.43%
‎0.31%
‎7.12
‎301
‎Inessa Veiv
‎3.40%
‎0.17%
‎20.43
‎302
‎S.Arne
‎3.40%
‎0.00%
‎0.00
‎303
‎AAYM
‎3.37%
‎3.44%
‎1.50
‎304
‎Yashar
‎3.35%
‎0.00%
‎0.00
‎305
‎Alisha
‎3.30%
‎1.39%
‎2.24
‎306
‎C4353
‎3.29%
‎0.07%
‎44.55
‎307
‎AntonimYs
‎3.27%
‎2.43%
‎1.57
‎308
‎Pryanik78
‎3.24%
‎3.67%
‎1.82
‎309
‎Oleg111
‎3.22%
‎0.00%
‎0.00
‎310
‎davoud
‎3.19%
‎2.40%
‎1.86
‎311
‎Tmbl
‎3.18%
‎0.00%
‎0.00
‎312
‎HHhh
‎3.18%
‎1.38%
‎3.31
‎313
‎Mechta
‎3.18%
‎1.61%
‎2.98
‎314
‎pippala
‎3.18%
‎2.74%
‎2.16
‎315
‎mohammad behzad
‎3.18%
‎0.17%
‎19.93
‎316
‎4ikbrik
‎3.16%
‎0.00%
‎0.00
‎317
‎smilex
‎3.16%
‎1.14%
‎3.78
‎318
‎bobsley
‎3.16%
‎0.00%
‎0.00
‎319
‎Mohammad reza
‎3.14%
‎0.00%
‎0.00
‎320
‎Millioner
‎3.14%
‎0.00%
‎0.00
‎321
‎Sina
‎3.11%
‎0.00%
‎0.00
‎322
‎Amir_e7819
‎3.11%
‎0.00%
‎0.00
‎323
‎wanderer
‎3.10%
‎4.08%
‎1.76
‎324
‎ammrs
‎3.10%
‎0.00%
‎0.00
‎325
‎Davoud1362
‎3.06%
‎0.02%
‎146.64
‎326
‎FOREX News Signals
‎3.06%
‎0.00%
‎785.03
‎327
‎Figurant-1
‎3.04%
‎0.00%
‎0.00
‎328
‎sonia
‎3.03%
‎2.22%
‎1.84
‎329
‎galeon
‎3.00%
‎4.83%
‎1.62
‎330
‎Valdis
‎3.00%
‎0.00%
‎0.00
‎331
‎Shadifx
‎2.98%
‎0.00%
‎0.00
‎332
‎XXX
‎2.98%
‎5.67%
‎1.49
‎333
‎PEYMAN67
‎2.92%
‎0.00%
‎0.00
‎334
‎Mr_mehran
‎2.91%
‎0.00%
‎0.00
‎335
‎Perez777
‎2.88%
‎1.14%
‎3.54
‎336
‎tot
‎2.87%
‎0.00%
‎0.00
‎337
‎servadko
‎2.87%
‎7.55%
‎1.38
‎338
‎Alex_Gold
‎2.86%
‎8.47%
‎1.34
‎339
‎shox1990
‎2.85%
‎9.75%
‎1.29
‎340
‎Richman
‎2.82%
‎2.06%
‎2.37
‎341
‎pooya saiedi
‎2.81%
‎1.81%
‎2.04
‎342
‎mahdi_m
‎2.79%
‎0.00%
‎0.00
‎343
‎MrSrecno
‎2.78%
‎0.00%
‎0.00
‎344
‎JANI
‎2.77%
‎4.81%
‎1.58
‎345
‎sadegh
‎2.77%
‎0.00%
‎0.00
‎346
‎Blin
‎2.76%
‎1.07%
‎2.44
‎347
‎Aldona
‎2.75%
‎0.00%
‎0.00
‎348
‎fx kurd
‎2.75%
‎0.00%
‎0.00
‎349
‎F14
‎2.75%
‎4.17%
‎1.66
‎350
‎poschatay
‎2.72%
‎0.00%
‎0.00
‎351
‎AnnaDima55
‎2.71%
‎0.83%
‎4.25
‎352
‎Romas
‎2.70%
‎0.00%
‎0.00
‎353
‎Gammi
‎2.69%
‎7.50%
‎1.36
‎354
‎Luc1
‎2.68%
‎0.01%
‎383.50
‎355
‎lukztu
‎2.65%
‎0.14%
‎19.69
‎356
‎Weld
‎2.64%
‎3.01%
‎1.42
‎357
‎Mehrzad2021
‎2.63%
‎0.46%
‎6.66
‎358
‎Lobga2019
‎2.63%
‎0.00%
‎0.00
‎359
‎Bretteur
‎2.62%
‎3.01%
‎1.87
‎360
‎GeminiDF
‎2.60%
‎0.02%
‎145.68
‎361
‎Solesdenam
‎2.59%
‎7.36%
‎1.35
‎362
‎bahus
‎2.59%
‎4.60%
‎1.53
‎363
‎tajson
‎2.59%
‎0.00%
‎0.00
‎364
‎Andros
‎2.58%
‎0.00%
‎0.00
‎365
‎saeed.r
‎2.58%
‎2.24%
‎2.06
‎366
‎Shevy
‎2.58%
‎3.85%
‎1.67
‎367
‎ahmadkhan
‎2.57%
‎6.17%
‎1.34
‎368
‎Tss
‎2.57%
‎3.17%
‎1.48
‎369
‎Irena
‎2.56%
‎0.00%
‎0.00
‎370
‎Saka
‎2.55%
‎4.69%
‎1.25
‎371
‎OneMillion
‎2.52%
‎1.02%
‎3.39
‎372
‎Petro
‎2.52%
‎0.00%
‎0.00
‎373
‎Shell
‎2.52%
‎3.97%
‎1.63
‎374
‎Jam
‎2.51%
‎0.00%
‎0.00
‎375
‎Phenomen
‎2.51%
‎0.00%
‎0.00
‎376
‎capitan
‎2.50%
‎5.83%
‎1.43
‎377
‎DOG
‎2.50%
‎0.00%
‎0.00
‎378
‎Azizakbari
‎2.49%
‎4.74%
‎1.40
‎379
‎Gato
‎2.48%
‎0.00%
‎0.00
‎380
‎Nikola
‎2.48%
‎0.07%
‎36.87
‎381
‎EMK
‎2.46%
‎0.92%
‎3.67
‎382
‎Salazar
‎2.45%
‎2.71%
‎1.71
‎383
‎Harry
‎2.45%
‎5.29%
‎1.46
‎384
‎vito753
‎2.45%
‎0.24%
‎11.30
‎385
‎drako
‎2.43%
‎3.87%
‎1.63
‎386
‎rotanchik
‎2.43%
‎3.97%
‎1.61
‎387
‎MINGO
‎2.43%
‎0.00%
‎0.00
‎388
‎vladimiracc74
‎2.41%
‎0.00%
‎0.00
‎389
‎IRAN FOREX
‎2.40%
‎0.00%
‎0.00
‎390
‎mixailov
‎2.38%
‎1.58%
‎2.45
‎391
‎sky bluest
‎2.37%
‎0.87%
‎2.61
‎392
‎Anzik
‎2.37%
‎0.46%
‎5.98
‎393
‎Bullet
‎2.36%
‎0.00%
‎0.00
‎394
‎c4444
‎2.36%
‎9.13%
‎1.26
‎395
‎Amir0011
‎2.31%
‎1.49%
‎1.70
‎396
‎andyboy
‎2.30%
‎3.79%
‎1.60
‎397
‎hadi
‎2.28%
‎0.18%
‎7.37
‎398
‎Mentall21
‎2.28%
‎0.00%
‎0.00
‎399
‎omid9
‎2.27%
‎8.76%
‎1.26
‎400
‎tiger62
‎2.21%
‎5.80%
‎1.38
‎401
‎DDDDDD
‎2.20%
‎0.04%
‎52.78
‎402
‎ali.im
‎2.20%
‎0.00%
‎0.00
‎403
‎ES
‎2.19%
‎2.76%
‎1.78
‎404
‎esikesi9
‎2.19%
‎0.00%
‎0.00
‎405
‎Meleha
‎2.18%
‎0.69%
‎4.06
‎406
‎SURiK
‎2.16%
‎0.00%
‎0.00
‎407
‎m12
‎2.15%
‎0.01%
‎171.95
‎408
‎ECLIPSE
‎2.14%
‎0.22%
‎10.63
‎409
‎Miha585
‎2.12%
‎0.63%
‎4.37
‎410
‎sssval
‎2.11%
‎1.87%
‎2.11
‎411
‎1176alireza
‎2.11%
‎0.82%
‎2.26
‎412
‎Hhh
‎2.11%
‎5.35%
‎1.32
‎413
‎mured
‎2.10%
‎3.95%
‎1.53
‎414
‎Kandrat
‎2.09%
‎0.00%
‎0.00
‎415
‎Kolyan
‎2.08%
‎0.00%
‎0.00
‎416
‎Vasyaal
‎2.07%
‎3.14%
‎1.63
‎417
‎Davood52
‎2.07%
‎3.23%
‎1.64
‎418
‎Sghra Shirzad
‎2.06%
‎5.61%
‎1.36
‎419
‎DenSim
‎2.04%
‎3.57%
‎1.57
‎420
‎Paketa 74
‎2.04%
‎2.07%
‎1.37
‎421
‎tomais
‎2.03%
‎0.00%
‎0.00
‎422
‎Hunter
‎2.03%
‎0.00%
‎0.00
‎423
‎Svetlana
‎2.03%
‎0.00%
‎0.00
‎424
‎Pelk40
‎2.03%
‎0.00%
‎0.00
‎425
‎smith36
‎2.01%
‎0.00%
‎0.00
‎426
‎Baben
‎1.98%
‎3.16%
‎1.60
‎427
‎Ayna
‎1.98%
‎0.70%
‎3.75
‎428
‎Golden
‎1.98%
‎1.03%
‎2.92
‎429
‎Greensan84
‎1.97%
‎4.74%
‎1.17
‎430
‎gor
‎1.91%
‎1.73%
‎2.07
‎431
‎Sveta
‎1.89%
‎0.00%
‎0.00
‎432
‎Veronica
‎1.89%
‎0.00%
‎0.00
‎433
‎CMD
‎1.89%
‎0.00%
‎0.00
‎434
‎graphic
‎1.89%
‎0.71%
‎1.87
‎435
‎Alpha
‎1.88%
‎0.00%
‎0.00
‎436
‎Eight_Noise
‎1.87%
‎0.00%
‎0.00
‎437
‎Maral
‎1.86%
‎0.00%
‎0.00
‎438
‎Stellar
‎1.86%
‎0.00%
‎0.00
‎439
‎Reyhoun
‎1.86%
‎0.00%
‎0.00
‎440
‎Silent
‎1.85%
‎0.00%
‎0.00
‎441
‎Evening
‎1.84%
‎0.00%
‎0.00
‎442
‎ALIKH7531
‎1.83%
‎0.00%
‎0.00
‎443
‎Elena
‎1.82%
‎0.00%
‎0.00
‎444
‎Azizbek
‎1.80%
‎0.00%
‎0.00
‎445
‎Lion
‎1.79%
‎0.00%
‎0.00
‎446
‎Daykondi
‎1.79%
‎0.00%
‎0.00
‎447
‎grandmom
‎1.79%
‎0.00%
‎0.00
‎448
‎Kligan
‎1.79%
‎0.00%
‎0.00
‎449
‎batenjka
‎1.78%
‎4.87%
‎1.32
‎450
‎Pard
‎1.78%
‎5.97%
‎1.30
‎451
‎London
‎1.77%
‎0.00%
‎0.00
‎452
‎Nina
‎1.77%
‎0.78%
‎3.22
‎453
‎Dariush.aliz
‎1.76%
‎1.49%
‎1.66
‎454
‎Karmen
‎1.75%
‎0.00%
‎0.00
‎455
‎Grivenik
‎1.73%
‎3.41%
‎1.39
‎456
‎Vasili
‎1.71%
‎0.00%
‎0.00
‎457
‎grey108
‎1.69%
‎0.02%
‎77.87
‎458
‎Dmitry
‎1.67%
‎0.09%
‎19.57
‎459
‎CentByCent
‎1.67%
‎4.43%
‎1.36
‎460
‎MostafaFighter
‎1.66%
‎0.51%
‎4.01
‎461
‎Contact
‎1.65%
‎0.00%
‎0.00
‎462
‎Hasti
‎1.65%
‎0.00%
‎0.00
‎463
‎Atpildas69
‎1.63%
‎0.53%
‎4.05
‎464
‎TurtleTrades
‎1.58%
‎1.46%
‎1.88
‎465
‎OlegVB
‎1.58%
‎3.73%
‎1.41
‎466
‎R3z
‎1.55%
‎1.15%
‎2.36
‎467
‎Polpanik
‎1.55%
‎4.56%
‎1.30
‎468
‎Mohammad.Kosarian
‎1.52%
‎0.08%
‎16.05
‎469
‎Delovoy
‎1.50%
‎0.00%
‎0.00
‎470
‎Homa123
‎1.49%
‎0.00%
‎0.00
‎471
‎Nick
‎1.48%
‎0.00%
‎0.00
‎472
‎Wadimus
‎1.47%
‎3.01%
‎1.34
‎473
‎Nodir_1966
‎1.46%
‎0.15%
‎9.33
‎474
‎AliTurk
‎1.43%
‎0.04%
‎36.50
‎475
‎skif1964
‎1.43%
‎0.95%
‎2.47
‎476
‎Rich
‎1.41%
‎4.11%
‎1.30
‎477
‎Pilot
‎1.40%
‎0.00%
‎0.00
‎478
‎reza valeh
‎1.40%
‎1.03%
‎2.36
‎479
‎Columbus
‎1.40%
‎4.62%
‎1.30
‎480
‎soul29
‎1.38%
‎1.74%
‎1.77
‎481
‎Up
‎1.38%
‎3.32%
‎1.15
‎482
‎VOLODIA78SHAT
‎1.37%
‎0.25%
‎6.52
‎483
‎agouvic
‎1.35%
‎8.06%
‎1.17
‎484
‎try
‎1.34%
‎2.64%
‎1.49
‎485
‎Taiga
‎1.33%
‎0.03%
‎49.51
‎486
‎vap61
‎1.33%
‎2.40%
‎1.55
‎487
‎WolfTrader
‎1.31%
‎1.45%
‎1.53
‎488
‎mrmfu
‎1.29%
‎1.45%
‎1.52
‎489
‎Semen
‎1.26%
‎0.00%
‎0.00
‎490
‎lit
‎1.26%
‎0.09%
‎15.37
‎491
‎AminFit
‎1.25%
‎0.49%
‎3.55
‎492
‎Statkevich
‎1.24%
‎0.72%
‎2.17
‎493
‎Nylg
‎1.23%
‎3.35%
‎1.35
‎494
‎Hamiduk666
‎1.23%
‎1.40%
‎1.68
‎495
‎MaCLauD
‎1.22%
‎0.22%
‎6.05
‎496
‎stekaz
‎1.20%
‎2.57%
‎1.47
‎497
‎Mahdi141
‎1.18%
‎1.20%
‎1.82
‎498
‎firdavs
‎1.17%
‎7.39%
‎1.08
‎499
‎Mehr67
‎1.17%
‎1.17%
‎1.91
‎500
‎Amin
‎1.16%
‎0.93%
‎2.25
‎501
‎Bob
‎1.14%
‎2.30%
‎1.18
‎502
‎roadeye
‎1.12%
‎1.92%
‎1.33
‎503
‎Lucifer
‎1.12%
‎1.51%
‎1.49
‎504
‎SWL47
‎1.12%
‎1.81%
‎1.30
‎505
‎zdrak7
‎1.11%
‎0.39%
‎3.84
‎506
‎RAJA
‎1.10%
‎1.49%
‎1.41
‎507
‎f0rex_trader
‎1.10%
‎0.00%
‎0.00
‎508
‎alireza
‎1.10%
‎0.00%
‎0.00
‎509
‎mrtaab
‎1.08%
‎0.50%
‎3.11
‎510
‎DzmitryN
‎1.07%
‎7.21%
‎1.14
‎511
‎Evgen
‎1.07%
‎0.56%
‎2.05
‎512
‎Gita
‎1.05%
‎4.51%
‎1.23
‎513
‎meta point
‎1.04%
‎0.59%
‎2.76
‎514
‎Lara
‎1.02%
‎1.83%
‎1.56
‎515
‎vahidooo
‎1.00%
‎1.02%
‎1.98
‎516
‎ShurikFI
‎0.98%
‎3.78%
‎1.26
‎517
‎DLazar2400
‎0.97%
‎0.32%
‎4.01
‎518
‎Alireza.R
‎0.96%
‎1.48%
‎1.52
‎519
‎c
‎0.96%
‎0.14%
‎6.95
‎520
‎aminYS
‎0.95%
‎1.27%
‎1.74
‎521
‎V5
‎0.94%
‎6.11%
‎1.15
‎522
‎Ankul
‎0.87%
‎11.68%
‎1.07
‎523
‎uraim
‎0.87%
‎0.18%
‎3.99
‎524
‎a19vr
‎0.82%
‎0.15%
‎6.42
‎525
‎VN-RT
‎0.82%
‎4.61%
‎1.18
‎526
‎Sha feik 6699
‎0.82%
‎7.94%
‎1.10
‎527
‎b123
‎0.77%
‎1.42%
‎1.54
‎528
‎Margo
‎0.73%
‎0.83%
‎1.82
‎529
‎selpo
‎0.72%
‎1.58%
‎1.45
‎530
‎dam
‎0.72%
‎2.22%
‎1.25
‎531
‎Amin Zeinvand Moghad
‎0.72%
‎0.13%
‎6.72
‎532
‎Faik
‎0.71%
‎6.96%
‎1.10
‎533
‎.vfyb
‎0.71%
‎0.00%
‎0.00
‎534
‎Asghaar
‎0.70%
‎2.09%
‎1.33
‎535
‎Sevast
‎0.67%
‎3.38%
‎1.20
‎536
‎Sargan
‎0.67%
‎1.27%
‎1.51
‎537
‎nti47
‎0.66%
‎1.17%
‎1.56
‎538
‎Roya
‎0.65%
‎2.31%
‎1.28
‎539
‎a.r.n
‎0.65%
‎0.49%
‎2.30
‎540
‎arn
‎0.64%
‎0.15%
‎5.22
‎541
‎struch
‎0.64%
‎0.00%
‎0.00
‎542
‎DStrader
‎0.64%
‎7.30%
‎1.08
‎543
‎siavash
‎0.63%
‎0.29%
‎3.16
‎544
‎Bahma1858
‎0.59%
‎0.05%
‎13.33
‎545
‎qwqw
‎0.59%
‎2.49%
‎1.23
‎546
‎kaltuy
‎0.58%
‎3.65%
‎1.16
‎547
‎nik2
‎0.58%
‎0.96%
‎1.60
‎548
‎Vovchus
‎0.57%
‎4.25%
‎1.09
‎549
‎Leprickon
‎0.57%
‎0.00%
‎0.00
‎550
‎shadowjacker
‎0.56%
‎0.31%
‎2.81
‎551
‎Camel220
‎0.55%
‎0.11%
‎6.19
‎552
‎korgon1
‎0.54%
‎0.66%
‎1.52
‎553
‎Emelya
‎0.54%
‎0.46%
‎2.19
‎554
‎uncleVic
‎0.53%
‎1.58%
‎1.33
‎555
‎godfather smart tr
‎0.52%
‎0.00%
‎0.00
‎556
‎Norhayati
‎0.51%
‎0.00%
‎0.00
‎557
‎sniper
‎0.50%
‎0.16%
‎4.14
‎558
‎suvar
‎0.48%
‎0.00%
‎0.00
‎559
‎LEV
‎0.48%
‎2.58%
‎1.19
‎560
‎sadr
‎0.47%
‎0.00%
‎0.00
‎561
‎Levin
‎0.46%
‎1.69%
‎1.27
‎562
‎Dr Philikz
‎0.45%
‎0.88%
‎1.44
‎563
‎AHHA
‎0.44%
‎0.00%
‎0.00
‎564
‎Solo
‎0.44%
‎0.12%
‎4.76
‎565
‎king of king
‎0.44%
‎0.14%
‎4.14
‎566
‎mmm
‎0.43%
‎0.05%
‎10.64
‎567
‎kalmuk
‎0.43%
‎4.02%
‎1.11
‎568
‎TURKMEN
‎0.43%
‎1.74%
‎1.24
‎569
‎Farzadfx
‎0.42%
‎0.00%
‎0.00
‎570
‎Marshal
‎0.42%
‎5.96%
‎1.06
‎571
‎pon60
‎0.38%
‎0.00%
‎0.00
‎572
‎P.ptrafer
‎0.37%
‎2.06%
‎1.18
‎573
‎Rampa
‎0.37%
‎1.08%
‎1.34
‎574
‎Saha
‎0.36%
‎7.45%
‎1.05
‎575
‎nyuminer
‎0.35%
‎0.00%
‎0.00
‎576
‎Joker
‎0.35%
‎0.02%
‎18.30
‎577
‎Sanych
‎0.34%
‎0.15%
‎3.21
‎578
‎M.reza
‎0.34%
‎8.48%
‎1.04
‎579
‎Skreb
‎0.33%
‎3.99%
‎1.08
‎580
‎CAPO
‎0.33%
‎3.42%
‎1.10
‎581
‎Fadia
‎0.32%
‎2.05%
‎1.16