واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 16,680 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 1 090

  صندوق جایزه دوره 62

 • 15 600 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 2 005

  شرکت کنندگان دوره 10

10 دوره 20/09/2021 - 09/10/2021
دوره به پایان رسیده استثبت نام بسته است
11 دوره 18/10/2021 - 06/11/2021
ثبت نام

نتایج دوره 10 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 10/10/2021 23:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎O-la-la
‎47.78%
(50)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
150
250
USD
‎2
‎IGOR_1980
‎44.19%
(49)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
147
200
USD
‎3
‎Rendy
‎40.49%
(48)
‎0.00%
(48)
‎0.00
(48)
144
150
USD
‎4
‎yurij60
‎36.42%
(47)
‎0.00%
(47)
‎0.00
(47)
141
100
USD
‎5
‎aleks_868
‎31.30%
(39)
‎0.00%
(46)
‎0.00
(46)
131
90
USD
‎6
‎Feeranym
‎31.07%
(37)
‎0.00%
(45)
‎0.00
(45)
127
80
USD
‎7
‎Sokol
‎30.42%
(35)
‎0.00%
(44)
‎0.00
(44)
123
70
USD
‎8
‎e33
‎29.65%
(33)
‎0.00%
(43)
‎0.00
(43)
119
60
USD
‎9
‎Soroket
‎26.00%
(28)
‎0.00%
(42)
‎0.00
(42)
112
50
USD
‎10
‎saymel
‎25.82%
(27)
‎0.00%
(41)
‎0.00
(41)
109
40
USD
‎11
‎1352sadegh
‎24.89%
(25)
‎0.00%
(40)
‎0.00
(40)
105
3000
ALP
‎12
‎mariika
‎24.80%
(24)
‎0.00%
(39)
‎0.00
(39)
102
2000
ALP
‎13
‎glum
‎24.55%
(23)
‎0.00%
(38)
‎0.00
(38)
99
1000
ALP
‎14
‎Elza
‎35.88%
(44)
‎0.03%
(26)
‎978.65
(26)
96
900
ALP
‎15
‎Stellar
‎24.32%
(22)
‎0.00%
(37)
‎0.00
(37)
96
900
ALP
‎16
‎sens3000
‎23.92%
(18)
‎0.00%
(36)
‎0.00
(36)
90
800
ALP
‎17
‎m520
‎35.05%
(43)
‎0.65%
(23)
‎40.58
(23)
89
800
ALP
‎18
‎bravo6
‎33.34%
(41)
‎0.31%
(24)
‎82.68
(24)
89
700
ALP
‎19
‎VladimirVV
‎36.42%
(46)
‎1.43%
(20)
‎19.34
(21)
87
700
ALP
‎20
‎Skr77
‎22.95%
(17)
‎0.00%
(35)
‎0.00
(35)
87
600
ALP
‎21
‎Viy
‎22.61%
(16)
‎0.00%
(34)
‎0.00
(34)
84
600
ALP
‎22
‎AK
‎27.08%
(29)
‎0.00%
(27)
‎9026.80
(27)
83
500
ALP
‎23
‎lupen
‎27.23%
(30)
‎0.04%
(25)
‎575.45
(25)
80
500
ALP
‎24
‎Masoud130
‎22.57%
(14)
‎0.00%
(33)
‎0.00
(33)
80
500
ALP
‎25
‎sharikx
‎21.15%
(9)
‎0.00%
(32)
‎0.00
(32)
73
400
ALP
‎26
‎Veronica
‎20.67%
(7)
‎0.00%
(31)
‎0.00
(31)
69
400
ALP
‎27
‎rasol525
‎28.01%
(31)
‎2.18%
(17)
‎10.83
(19)
67
400
ALP
‎28
‎makar
‎20.67%
(6)
‎0.00%
(30)
‎0.00
(30)
66
300
ALP
‎29
‎The LORD
‎29.66%
(34)
‎2.73%
(14)
‎9.17
(17)
65
300
ALP
‎30
‎chereda
‎36.12%
(45)
‎4.73%
(7)
‎6.34
(10)
62
300
ALP
‎31
‎rsakom
‎20.51%
(4)
‎0.00%
(29)
‎0.00
(29)
62
‎-
‎32
‎Vichka
‎24.14%
(21)
‎1.69%
(19)
‎12.32
(20)
60
‎-
‎33
‎mans
‎31.07%
(38)
‎3.98%
(9)
‎6.71
(12)
59
‎-
‎34
‎Alex_Gold
‎24.09%
(20)
‎1.42%
(21)
‎9.26
(18)
59
‎-
‎35
‎Evgen4
‎20.40%
(3)
‎0.00%
(28)
‎0.00
(28)
59
‎-
‎36
‎DRAGON
‎32.31%
(40)
‎6.26%
(6)
‎4.66
(8)
54
‎-
‎37
‎GRAAAF09
‎21.48%
(10)
‎0.88%
(22)
‎20.96
(22)
54
‎-
‎38
‎KurnazTRader
‎33.52%
(42)
‎6.73%
(3)
‎3.54
(2)
47
‎-
‎39
‎Subbota
‎30.52%
(36)
‎6.72%
(4)
‎4.24
(5)
45
‎-
‎40
‎God
‎25.35%
(26)
‎3.63%
(10)
‎5.85
(9)
45
‎-
‎41
‎velbel
‎22.20%
(12)
‎2.47%
(16)
‎8.16
(15)
43
‎-
‎42
‎NightHunter
‎22.46%
(13)
‎2.96%
(13)
‎6.74
(13)
39
‎-
‎43
‎c4444
‎29.59%
(32)
‎6.77%
(2)
‎4.14
(4)
38
‎-
‎44
‎rustam
‎20.09%
(1)
‎2.16%
(18)
‎8.57
(16)
35
‎-
‎45
‎WERESK
‎21.99%
(11)
‎3.10%
(12)
‎6.63
(11)
34
‎-
‎46
‎amirjavid
‎20.62%
(5)
‎2.63%
(15)
‎7.32
(14)
34
‎-
‎47
‎Asad.Trader
‎22.60%
(15)
‎3.34%
(11)
‎4.38
(6)
32
‎-
‎48
‎REZAFX
‎23.99%
(19)
‎6.49%
(5)
‎3.79
(3)
27
‎-
‎49
‎Scar
‎21.12%
(8)
‎4.65%
(8)
‎4.57
(7)
23
‎-
‎50
‎C-3PO
‎20.10%
(2)
‎9.30%
(1)
‎2.63
(1)
4
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎O-la-la
‎47.78%
‎0.00%
‎0.00
‎2
‎IGOR_1980
‎44.19%
‎0.00%
‎0.00
‎3
‎Rendy
‎40.49%
‎0.00%
‎0.00
‎4
‎yurij60
‎36.42%
‎0.00%
‎0.00
‎5
‎VladimirVV
‎36.42%
‎1.43%
‎19.34
‎6
‎chereda
‎36.12%
‎4.73%
‎6.34
‎7
‎Elza
‎35.88%
‎0.03%
‎978.65
‎8
‎m520
‎35.05%
‎0.65%
‎40.58
‎9
‎KurnazTRader
‎33.52%
‎6.73%
‎3.54
‎10
‎bravo6
‎33.34%
‎0.31%
‎82.68
‎11
‎DRAGON
‎32.31%
‎6.26%
‎4.66
‎12
‎aleks_868
‎31.30%
‎0.00%
‎0.00
‎13
‎mans
‎31.07%
‎3.98%
‎6.71
‎14
‎Feeranym
‎31.07%
‎0.00%
‎0.00
‎15
‎Subbota
‎30.52%
‎6.72%
‎4.24
‎16
‎Sokol
‎30.42%
‎0.00%
‎0.00
‎17
‎The LORD
‎29.66%
‎2.73%
‎9.17
‎18
‎e33
‎29.65%
‎0.00%
‎0.00
‎19
‎c4444
‎29.59%
‎6.77%
‎4.14
‎20
‎rasol525
‎28.01%
‎2.18%
‎10.83
‎21
‎lupen
‎27.23%
‎0.04%
‎575.45
‎22
‎AK
‎27.08%
‎0.00%
‎9026.80
‎23
‎Soroket
‎26.00%
‎0.00%
‎0.00
‎24
‎saymel
‎25.82%
‎0.00%
‎0.00
‎25
‎God
‎25.35%
‎3.63%
‎5.85
‎26
‎1352sadegh
‎24.89%
‎0.00%
‎0.00
‎27
‎mariika
‎24.80%
‎0.00%
‎0.00
‎28
‎glum
‎24.55%
‎0.00%
‎0.00
‎29
‎Stellar
‎24.32%
‎0.00%
‎0.00
‎30
‎Vichka
‎24.14%
‎1.69%
‎12.32
‎31
‎Alex_Gold
‎24.09%
‎1.42%
‎9.26
‎32
‎REZAFX
‎23.99%
‎6.49%
‎3.79
‎33
‎sens3000
‎23.92%
‎0.00%
‎0.00
‎34
‎Skr77
‎22.95%
‎0.00%
‎0.00
‎35
‎Viy
‎22.61%
‎0.00%
‎0.00
‎36
‎Asad.Trader
‎22.60%
‎3.34%
‎4.38
‎37
‎Masoud130
‎22.57%
‎0.00%
‎0.00
‎38
‎NightHunter
‎22.46%
‎2.96%
‎6.74
‎39
‎velbel
‎22.20%
‎2.47%
‎8.16
‎40
‎WERESK
‎21.99%
‎3.10%
‎6.63
‎41
‎GRAAAF09
‎21.48%
‎0.88%
‎20.96
‎42
‎sharikx
‎21.15%
‎0.00%
‎0.00
‎43
‎Scar
‎21.12%
‎4.65%
‎4.57
‎44
‎Veronica
‎20.67%
‎0.00%
‎0.00
‎45
‎makar
‎20.67%
‎0.00%
‎0.00
‎46
‎amirjavid
‎20.62%
‎2.63%
‎7.32
‎47
‎rsakom
‎20.51%
‎0.00%
‎0.00
‎48
‎Evgen4
‎20.40%
‎0.00%
‎0.00
‎49
‎C-3PO
‎20.10%
‎9.30%
‎2.63
‎50
‎rustam
‎20.09%
‎2.16%
‎8.57
‎51
‎Bull
‎20.01%
‎0.13%
‎132.65
‎52
‎portnoi
‎19.93%
‎0.00%
‎0.00
‎53
‎One way
‎19.61%
‎0.00%
‎0.00
‎54
‎h52
‎19.22%
‎0.00%
‎0.00
‎55
‎Valeras
‎18.84%
‎0.00%
‎0.00
‎56
‎Seyedehfarah Khatamg
‎18.82%
‎6.93%
‎1.97
‎57
‎surgut
‎18.64%
‎0.00%
‎0.00
‎58
‎Duby1600
‎18.51%
‎9.53%
‎2.21
‎59
‎anufroz
‎18.38%
‎0.00%
‎0.00
‎60
‎volk
‎18.31%
‎10.13%
‎2.37
‎61
‎Mr.RD
‎17.95%
‎0.00%
‎0.00
‎62
‎Greensan84
‎17.90%
‎4.56%
‎2.49
‎63
‎Walter_Ball
‎17.81%
‎9.58%
‎2.37
‎64
‎skr
‎17.65%
‎3.98%
‎4.58
‎65
‎Quller
‎17.46%
‎6.11%
‎3.29
‎66
‎Reza21
‎17.21%
‎0.46%
‎32.54
‎67
‎Opera
‎16.93%
‎0.00%
‎0.00
‎68
‎mr.First
‎16.62%
‎8.68%
‎2.50
‎69
‎Hreshad
‎16.59%
‎2.32%
‎7.00
‎70
‎volodimir
‎16.54%
‎2.03%
‎7.85
‎71
‎Karmen
‎16.20%
‎0.00%
‎0.00
‎72
‎Welliton McDuck
‎16.04%
‎8.07%
‎2.57
‎73
‎nizove
‎15.78%
‎0.34%
‎41.05
‎74
‎Westik
‎15.65%
‎1.02%
‎14.34
‎75
‎kulak1221
‎15.64%
‎2.08%
‎6.79
‎76
‎kaluga
‎15.47%
‎7.54%
‎2.64
‎77
‎Silent
‎15.47%
‎4.20%
‎4.05
‎78
‎Sanjar
‎15.28%
‎0.90%
‎15.67
‎79
‎super
‎15.22%
‎0.00%
‎0.00
‎80
‎Mbazi
‎14.96%
‎8.27%
‎2.09
‎81
‎Sergey Alekseevi4
‎14.83%
‎5.13%
‎3.39
‎82
‎Alex2502
‎14.81%
‎2.40%
‎6.25
‎83
‎kiteretik
‎14.65%
‎0.00%
‎0.00
‎84
‎MaryaM
‎14.58%
‎4.67%
‎3.49
‎85
‎IRAN FOREX 4
‎14.57%
‎21.03%
‎1.47
‎86
‎Azizbek
‎14.54%
‎0.00%
‎0.00
‎87
‎Verc
‎14.51%
‎8.88%
‎2.30
‎88
‎banshy
‎14.24%
‎0.00%
‎0.00
‎89
‎Europ
‎14.09%
‎3.91%
‎4.04
‎90
‎sabina
‎14.01%
‎0.00%
‎0.00
‎91
‎Persian
‎13.69%
‎3.89%
‎3.98
‎92
‎Lenar
‎13.66%
‎9.01%
‎2.21
‎93
‎Alekskm27
‎13.66%
‎6.03%
‎2.87
‎94
‎Cent
‎13.60%
‎0.00%
‎0.00
‎95
‎Hossein7karimi
‎13.48%
‎0.00%
‎0.00
‎96
‎MOSKALIAKA
‎13.34%
‎1.24%
‎10.35
‎97
‎maestro
‎13.31%
‎7.13%
‎2.10
‎98
‎Baben
‎13.23%
‎3.32%
‎4.98
‎99
‎retrowill
‎13.20%
‎1.33%
‎9.68
‎100
‎f1
‎13.13%
‎2.42%
‎5.99
‎101
‎ASH
‎13.04%
‎2.51%
‎2.48
‎102
‎Orikmajorik
‎12.84%
‎2.84%
‎2.51
‎103
‎Mkd
‎12.81%
‎0.00%
‎0.00
‎104
‎AntonimYs
‎12.76%
‎4.24%
‎1.90
‎105
‎Cat
‎12.67%
‎0.00%
‎0.00
‎106
‎VaVlad
‎12.50%
‎0.00%
‎0.00
‎107
‎Sergo
‎12.27%
‎0.00%
‎0.00
‎108
‎neznakomez
‎12.23%
‎2.79%
‎4.80
‎109
‎Faina
‎12.21%
‎0.00%
‎0.00
‎110
‎AHHA
‎12.20%
‎0.00%
‎0.00
‎111
‎Kastet
‎12.17%
‎0.00%
‎0.00
‎112
‎Mr.nobody
‎12.13%
‎0.37%
‎33.47
‎113
‎Ocontra
‎12.11%
‎0.00%
‎0.00
‎114
‎Asghaar
‎12.04%
‎2.14%
‎6.60
‎115
‎Tabudi
‎11.82%
‎9.57%
‎1.45
‎116
‎Lobga2019
‎11.81%
‎0.00%
‎0.00
‎117
‎DonnaRoza
‎11.81%
‎4.03%
‎3.35
‎118
‎Rish530
‎11.68%
‎3.00%
‎2.45
‎119
‎V3
‎11.65%
‎0.00%
‎0.00
‎120
‎Amir_e7819
‎11.65%
‎0.00%
‎0.00
‎121
‎chikchik
‎11.56%
‎0.00%
‎0.00
‎122
‎Oleg111
‎11.54%
‎0.00%
‎0.00
‎123
‎gavr_san
‎11.40%
‎0.00%
‎0.00
‎124
‎vladimiracc74
‎11.34%
‎0.00%
‎0.00
‎125
‎r93
‎11.27%
‎3.79%
‎3.57
‎126
‎JANI
‎11.26%
‎0.00%
‎0.00
‎127
‎trung96
‎11.26%
‎5.17%
‎2.86
‎128
‎Nawsew
‎11.25%
‎0.00%
‎0.00
‎129
‎snp
‎11.22%
‎3.63%
‎3.68
‎130
‎Boris666
‎11.20%
‎11.03%
‎1.52
‎131
‎Andros
‎11.12%
‎0.00%
‎0.00
‎132
‎Olegin
‎11.11%
‎0.00%
‎0.00
‎133
‎DOG
‎11.04%
‎0.00%
‎0.00
‎134
‎Harry
‎11.03%
‎0.00%
‎0.00
‎135
‎sadegh
‎11.01%
‎0.00%
‎0.00
‎136
‎Tmbl
‎10.99%
‎0.00%
‎0.00
‎137
‎MINGO
‎10.97%
‎0.00%
‎0.00
‎138
‎Dzhon09
‎10.93%
‎3.25%
‎2.77
‎139
‎Bullet
‎10.90%
‎0.00%
‎0.00
‎140
‎pouri_smn
‎10.88%
‎0.00%
‎0.00
‎141
‎sad
‎10.84%
‎1.59%
‎6.72
‎142
‎ukroma1986
‎10.68%
‎0.01%
‎809.75
‎143
‎E.m irn
‎10.64%
‎3.05%
‎3.15
‎144
‎Kolyan
‎10.62%
‎0.00%
‎0.00
‎145
‎Svetlana
‎10.57%
‎0.00%
‎0.00
‎146
‎Efi Trader
‎10.54%
‎1.01%
‎10.37
‎147
‎Price
‎10.53%
‎0.00%
‎0.00
‎148
‎Kagorta
‎10.50%
‎3.41%
‎3.69
‎149
‎TsMaximus
‎10.48%
‎6.64%
‎2.33
‎150
‎Sveta
‎10.43%
‎0.00%
‎0.00
‎151
‎Hamidrez Ahmadikhah
‎10.34%
‎3.79%
‎3.38
‎152
‎Mihalych
‎10.25%
‎4.80%
‎2.71
‎153
‎BigAlex
‎10.24%
‎2.73%
‎3.47
‎154
‎Renepjd
‎10.13%
‎6.15%
‎1.69
‎155
‎Rouzez
‎10.07%
‎0.00%
‎0.00
‎156
‎Vezdehod
‎10.00%
‎0.00%
‎0.00
‎157
‎IRAN FOREX
‎9.96%
‎2.78%
‎3.59
‎158
‎Pilot
‎9.94%
‎0.00%
‎0.00
‎159
‎Hornet
‎9.92%
‎1.88%
‎4.48
‎160
‎Ltyfh Sadeghimrsht
‎9.83%
‎6.71%
‎1.51
‎161
‎Cummink
‎9.73%
‎0.52%
‎17.84
‎162
‎mr. Wolf
‎9.69%
‎2.50%
‎4.45
‎163
‎sakhfish
‎9.61%
‎0.00%
‎0.00
‎164
‎Deed
‎9.59%
‎3.70%
‎2.97
‎165
‎Dariush.aliz
‎9.56%
‎3.77%
‎2.77
‎166
‎Cactus
‎9.56%
‎0.00%
‎0.00
‎167
‎Mehdi Esfandyar
‎9.53%
‎5.75%
‎1.63
‎168
‎Ibrohim2904
‎9.50%
‎0.00%
‎0.00
‎169
‎Bretteur
‎9.41%
‎9.17%
‎1.85
‎170
‎kukul3
‎9.38%
‎0.00%
‎0.00
‎171
‎poschatay
‎9.32%
‎0.00%
‎0.00
‎172
‎user
‎9.23%
‎12.30%
‎1.60
‎173
‎OlegVB
‎9.21%
‎3.84%
‎3.40
‎174
‎Guide
‎9.15%
‎9.27%
‎1.82
‎175
‎vodolei
‎9.15%
‎1.62%
‎6.59
‎176
‎Karl
‎9.12%
‎10.90%
‎1.68
‎177
‎raduga
‎9.08%
‎2.45%
‎4.31
‎178
‎tot
‎9.05%
‎0.07%
‎117.92
‎179
‎Sara
‎9.03%
‎0.00%
‎0.00
‎180
‎arn
‎9.01%
‎2.65%
‎4.04
‎181
‎Dark777
‎8.99%
‎0.00%
‎0.00
‎182
‎Eagle
‎8.93%
‎10.62%
‎1.69
‎183
‎djmax1552
‎8.88%
‎0.00%
‎0.00
‎184
‎Nylg
‎8.87%
‎3.32%
‎3.29
‎185
‎Vasili
‎8.70%
‎0.00%
‎0.00
‎186
‎Hossein Nadalyan
‎8.64%
‎5.98%
‎1.78
‎187
‎Queen
‎8.63%
‎2.64%
‎3.93
‎188
‎agouvic
‎8.57%
‎2.31%
‎4.33
‎189
‎Lion
‎8.56%
‎0.00%
‎0.00
‎190
‎Homa123
‎8.46%
‎2.33%
‎4.27
‎191
‎drakshan
‎8.44%
‎3.39%
‎3.22
‎192
‎Geradot
‎8.44%
‎1.73%
‎5.41
‎193
‎Diana
‎8.41%
‎0.00%
‎0.00
‎194
‎sash
‎8.40%
‎9.07%
‎1.78
‎195
‎Delta
‎8.34%
‎0.00%
‎0.00
‎196
‎IRAN 110
‎8.34%
‎9.37%
‎1.73
‎197
‎A Cord
‎8.34%
‎2.88%
‎3.59
‎198
‎vito753
‎8.29%
‎0.00%
‎0.00
‎199
‎bloxa
‎8.25%
‎2.20%
‎2.60
‎200
‎san diego
‎8.23%
‎0.00%
‎0.00
‎201
‎Mr_mehran
‎8.13%
‎0.00%
‎0.00
‎202
‎Real Madrid
‎8.03%
‎0.00%
‎0.00
‎203
‎cpuir
‎8.01%
‎3.07%
‎3.34
‎204
‎f0rex_trader
‎7.99%
‎0.00%
‎0.00
‎205
‎TrigaDH310821
‎7.86%
‎2.60%
‎3.73
‎206
‎Amir Esfandiar
‎7.82%
‎5.82%
‎1.76
‎207
‎Polpanik
‎7.75%
‎4.55%
‎2.38
‎208
‎gvi47
‎7.63%
‎0.95%
‎5.29
‎209
‎Chekhof
‎7.61%
‎0.00%
‎0.00
‎210
‎Mazai
‎7.59%
‎2.25%
‎4.07
‎211
‎Daykondi
‎7.59%
‎0.00%
‎0.00
‎212
‎BraveMZ
‎7.49%
‎0.49%
‎15.78
‎213
‎Poplavok
‎7.49%
‎1.39%
‎3.02
‎214
‎q1
‎7.49%
‎5.75%
‎2.14
‎215
‎qwqw
‎7.47%
‎1.34%
‎6.00
‎216
‎Artemis
‎7.47%
‎5.02%
‎1.91
‎217
‎agent009
‎7.47%
‎2.39%
‎3.13
‎218
‎Maral
‎7.39%
‎0.00%
‎0.00
‎219
‎Reyhoun
‎7.39%
‎0.00%
‎0.00
‎220
‎john
‎7.37%
‎0.00%
‎0.00
‎221
‎tomais
‎7.37%
‎0.00%
‎0.00
‎222
‎Elder
‎7.35%
‎2.59%
‎3.57
‎223
‎h2music
‎7.33%
‎0.51%
‎14.43
‎224
‎Amin Zeinvand Moghad
‎7.26%
‎1.47%
‎5.53
‎225
‎ECLIPSE
‎7.25%
‎0.22%
‎33.66
‎226
‎ehsansalehi
‎7.15%
‎0.26%
‎28.18
‎227
‎Konstd
‎7.15%
‎11.34%
‎1.52
‎228
‎mohsen155
‎7.14%
‎6.23%
‎1.86
‎229
‎Rintur
‎7.13%
‎6.33%
‎1.99
‎230
‎AGM
‎7.10%
‎0.00%
‎0.00
‎231
‎Nina
‎7.10%
‎0.80%
‎9.92
‎232
‎Hasti
‎7.07%
‎0.00%
‎0.00
‎233
‎Contact
‎7.07%
‎0.00%
‎0.00
‎234
‎Polo
‎7.07%
‎6.91%
‎1.89
‎235
‎davoud
‎7.02%
‎2.40%
‎2.82
‎236
‎VVIK
‎7.01%
‎9.08%
‎1.66
‎237
‎Hardcore.Trading
‎6.94%
‎3.37%
‎2.89
‎238
‎phoenix
‎6.92%
‎0.00%
‎0.00
‎239
‎Sam
‎6.82%
‎3.27%
‎1.97
‎240
‎Mimiko
‎6.81%
‎0.81%
‎4.27
‎241
‎Atten
‎6.73%
‎5.43%
‎2.24
‎242
‎Arsamam
‎6.73%
‎6.58%
‎1.89
‎243
‎VOLODIA78SHAT
‎6.68%
‎0.19%
‎34.27
‎244
‎Diamond
‎6.67%
‎0.00%
‎0.00
‎245
‎Amirmrs
‎6.61%
‎0.00%
‎0.00
‎246
‎vokatan
‎6.57%
‎0.00%
‎0.00
‎247
‎Sang Takht
‎6.56%
‎0.00%
‎0.00
‎248
‎mazesta
‎6.56%
‎0.89%
‎8.38
‎249
‎Lord NED
‎6.49%
‎5.87%
‎1.98
‎250
‎VaVi
‎6.47%
‎4.93%
‎1.55
‎251
‎Saman
‎6.46%
‎13.25%
‎1.36
‎252
‎Wadimus
‎6.45%
‎3.64%
‎1.62
‎253
‎smith36
‎6.36%
‎0.42%
‎15.07
‎254
‎TanyaM
‎6.36%
‎5.64%
‎1.69
‎255
‎Leordo
‎6.34%
‎13.95%
‎1.37
‎256
‎Hhh
‎6.28%
‎11.72%
‎1.46
‎257
‎firly
‎6.17%
‎8.80%
‎1.60
‎258
‎room
‎6.14%
‎6.24%
‎1.87
‎259
‎mahdi_m
‎6.10%
‎0.58%
‎10.90
‎260
‎Mix
‎6.09%
‎1.92%
‎4.18
‎261
‎esikesi9
‎6.02%
‎1.09%
‎6.15
‎262
‎Root
‎6.01%
‎0.00%
‎0.00
‎263
‎Hamiduk666
‎6.00%
‎1.59%
‎2.60
‎264
‎lukztu
‎5.99%
‎2.17%
‎3.06
‎265
‎Halturin
‎5.96%
‎3.75%
‎2.44
‎266
‎CuJlaTrade26
‎5.89%
‎0.27%
‎22.63
‎267
‎Jhonnyjohn21
‎5.88%
‎4.96%
‎1.64
‎268
‎Salazar
‎5.87%
‎2.69%
‎2.16
‎269
‎Flau
‎5.83%
‎14.08%
‎1.32
‎270
‎ban
‎5.81%
‎6.71%
‎1.61
‎271
‎Atpildas69
‎5.80%
‎9.09%
‎1.55
‎272
‎Trader0501
‎5.79%
‎4.55%
‎2.19
‎273
‎Den67
‎5.78%
‎1.20%
‎5.50
‎274
‎klasikini
‎5.61%
‎2.21%
‎3.32
‎275
‎Jef
‎5.61%
‎0.00%
‎0.00
‎276
‎Tempered
‎5.58%
‎0.00%
‎0.00
‎277
‎Ed
‎5.57%
‎2.57%
‎3.00
‎278
‎Meleha
‎5.57%
‎0.71%
‎8.83
‎279
‎evilive
‎5.57%
‎15.58%
‎1.29
‎280
‎pooya saiedi
‎5.51%
‎7.97%
‎1.43
‎281
‎Mary
‎5.48%
‎0.00%
‎0.00
‎282
‎Nick
‎5.46%
‎1.61%
‎4.34
‎283
‎Koji
‎5.42%
‎0.00%
‎0.00
‎284
‎pulyadura
‎5.41%
‎3.64%
‎2.36
‎285
‎a19vr
‎5.39%
‎5.56%
‎1.87
‎286
‎shadowjacker
‎5.38%
‎0.00%
‎0.00
‎287
‎C4353
‎5.36%
‎1.92%
‎3.62
‎288
‎indoor
‎5.28%
‎5.46%
‎1.67
‎289
‎godfather smart tr
‎5.25%
‎0.06%
‎81.70
‎290
‎MJ
‎5.22%
‎0.00%
‎0.00
‎291
‎MrSrecno
‎5.22%
‎0.94%
‎6.21
‎292
‎Madinson
‎5.17%
‎0.96%
‎6.07
‎293
‎Camel220
‎5.15%
‎0.00%
‎0.00
‎294
‎Yashar
‎5.09%
‎6.00%
‎1.76
‎295
‎Orakul
‎5.06%
‎10.33%
‎1.42
‎296
‎winner
‎5.05%
‎3.02%
‎2.47
‎297
‎Amin
‎5.02%
‎2.33%
‎2.46
‎298
‎George S
‎5.01%
‎3.10%
‎1.97
‎299
‎Kanstantin
‎4.98%
‎0.00%
‎0.00
‎300
‎owis
‎4.97%
‎2.58%
‎1.44
‎301
‎Inessa Veiv
‎4.94%
‎1.98%
‎3.16
‎302
‎KAG
‎4.94%
‎4.49%
‎2.00
‎303
‎Anil
‎4.94%
‎0.00%
‎0.00
‎304
‎alex261
‎4.89%
‎0.00%
‎0.00
‎305
‎DDDDDD
‎4.89%
‎1.05%
‎3.06
‎306
‎struch
‎4.84%
‎0.00%
‎0.00
‎307
‎Eagle_BG85
‎4.83%
‎12.48%
‎1.29
‎308
‎raf911
‎4.81%
‎0.00%
‎0.00
‎309
‎Vuqar78
‎4.75%
‎3.66%
‎2.30
‎310
‎Mohammad reza
‎4.73%
‎2.84%
‎2.43
‎311
‎S.Arne
‎4.68%
‎3.36%
‎2.34
‎312
‎vahidooo
‎4.66%
‎2.92%
‎1.90
‎313
‎Eight_Noise
‎4.55%
‎2.27%
‎2.97
‎314
‎samolaz67
‎4.54%
‎5.92%
‎1.31
‎315
‎gor
‎4.47%
‎1.73%
‎2.95
‎316
‎Conner
‎4.47%
‎3.75%
‎2.10
‎317
‎fardin1977
‎4.44%
‎13.84%
‎1.10
‎318
‎Perez777
‎4.41%
‎1.14%
‎4.88
‎319
‎Kangaroo
‎4.37%
‎10.42%
‎1.36
‎320
‎Master433
‎4.36%
‎7.00%
‎1.56
‎321
‎Ryvs
‎4.34%
‎19.42%
‎1.10
‎322
‎Onelove
‎4.32%
‎1.01%
‎5.28
‎323
‎DzmitryN
‎4.23%
‎7.85%
‎1.41
‎324
‎Statkevich
‎4.19%
‎5.50%
‎1.63
‎325
‎camel
‎4.17%
‎8.21%
‎1.45
‎326
‎Gato
‎4.16%
‎3.81%
‎1.69
‎327
‎Antrasit
‎4.15%
‎8.94%
‎1.15
‎328
‎FreeWorker
‎4.13%
‎6.03%
‎1.23
‎329
‎Artbest
‎4.06%
‎6.99%
‎1.42
‎330
‎behroz1367
‎4.01%
‎14.47%
‎1.23
‎331
‎Duli88
‎3.92%
‎1.08%
‎4.58
‎332
‎Totoro
‎3.89%
‎0.00%
‎0.00
‎333
‎Ama
‎3.87%
‎1.68%
‎3.18
‎334
‎Sa78
‎3.84%
‎13.86%
‎1.23
‎335
‎Ayna
‎3.84%
‎0.71%
‎6.34
‎336
‎vova 43
‎3.84%
‎3.86%
‎1.49
‎337
‎garritopor
‎3.83%
‎0.87%
‎5.20
‎338
‎ironia
‎3.82%
‎8.12%
‎1.42
‎339
‎Emelya
‎3.79%
‎0.00%
‎0.00
‎340
‎grandmom
‎3.79%
‎11.43%
‎1.28
‎341
‎rushan
‎3.76%
‎8.31%
‎1.40
‎342
‎mas9571
‎3.76%
‎9.80%
‎1.30
‎343
‎LudOk
‎3.74%
‎8.28%
‎1.40
‎344
‎TITAN111
‎3.71%
‎0.00%
‎0.00
‎345
‎speculiantu
‎3.69%
‎1.43%
‎3.58
‎346
‎ilqar200
‎3.69%
‎0.00%
‎0.00
‎347
‎Moalin
‎3.68%
‎2.57%
‎2.15
‎348
‎LuckyRiver
‎3.67%
‎0.00%
‎0.00
‎349
‎Luc1
‎3.61%
‎1.73%
‎2.97
‎350
‎Reza88
‎3.58%
‎10.48%
‎1.22
‎351
‎Gammi
‎3.50%
‎6.07%
‎1.52
‎352
‎Delovoy
‎3.49%
‎3.50%
‎1.93
‎353
‎Benyamin
‎3.48%
‎1.70%
‎2.22
‎354
‎vahid
‎3.44%
‎22.01%
‎1.06
‎355
‎Weld
‎3.43%
‎5.83%
‎1.21
‎356
‎AminFit
‎3.42%
‎0.00%
‎0.00
‎357
‎Kpom
‎3.37%
‎4.20%
‎1.74
‎358
‎try
‎3.35%
‎5.04%
‎1.33
‎359
‎momtaga
‎3.33%
‎1.54%
‎2.16
‎360
‎tooraj
‎3.28%
‎7.27%
‎1.30
‎361
‎fatemeh Heidari
‎3.27%
‎0.31%
‎5.11
‎362
‎Sunj
‎3.24%
‎0.00%
‎0.00
‎363
‎MAXPRAIM
‎3.23%
‎2.64%
‎2.15
‎364
‎Azizakbari
‎3.22%
‎3.95%
‎1.59
‎365
‎basilio
‎3.20%
‎3.25%
‎1.92
‎366
‎Reza1349FX
‎3.19%
‎1.46%
‎2.84
‎367
‎SWL47
‎3.18%
‎1.86%
‎1.49
‎368
‎Maryyy
‎3.17%
‎1.92%
‎2.18
‎369
‎Harry1
‎3.17%
‎0.00%
‎0.00
‎370
‎Roya
‎3.16%
‎2.16%
‎2.36
‎371
‎Vavilone
‎3.16%
‎7.52%
‎1.16
‎372
‎bobsley
‎3.12%
‎5.25%
‎1.55
‎373
‎Taran10
‎3.11%
‎1.36%
‎3.18
‎374
‎HJSN
‎3.11%
‎3.71%
‎1.37
‎375
‎Alexikus
‎3.10%
‎0.11%
‎15.83
‎376
‎ammrs
‎3.10%
‎0.00%
‎0.00
‎377
‎mind1
‎3.09%
‎18.91%
‎1.13
‎378
‎saharr
‎3.07%
‎4.78%
‎1.59
‎379
‎FOREX News Signals
‎3.06%
‎0.00%
‎785.03
‎380
‎TULIOFX
‎3.04%
‎3.89%
‎1.73
‎381
‎sonia
‎3.03%
‎2.22%
‎1.84
‎382
‎Pelk40
‎3.03%
‎5.70%
‎1.49
‎383
‎tiger62
‎3.02%
‎4.61%
‎1.61
‎384
‎PRV
‎3.01%
‎7.19%
‎1.37
‎385
‎Dima88
‎3.00%
‎4.64%
‎1.65
‎386
‎Esseroon
‎2.98%
‎0.00%
‎0.00
‎387
‎swayer
‎2.98%
‎2.83%
‎1.83
‎388
‎SAPPHIRE
‎2.95%
‎0.00%
‎0.00
‎389
‎HASSAN MOUSVI69
‎2.95%
‎7.89%
‎1.33
‎390
‎akula7
‎2.88%
‎13.43%
‎1.15
‎391
‎mohammad behzad
‎2.81%
‎3.19%
‎1.72
‎392
‎fx kurd
‎2.75%
‎0.00%
‎0.00
‎393
‎m.omidvar
‎2.73%
‎4.38%
‎1.58
‎394
‎prasary
‎2.70%
‎7.34%
‎1.33
‎395
‎GarfilD
‎2.68%
‎0.00%
‎0.00
‎396
‎AAYM
‎2.66%
‎7.76%
‎1.17
‎397
‎Q
‎2.63%
‎2.81%
‎1.89
‎398
‎Ibragimov013
‎2.60%
‎8.46%
‎1.18
‎399
‎zosya
‎2.59%
‎3.38%
‎1.72
‎400
‎xeno
‎2.56%
‎4.51%
‎1.50
‎401
‎mish
‎2.55%
‎5.39%
‎1.44
‎402
‎R.Alireza
‎2.53%
‎2.78%
‎1.67
‎403
‎Phenomen
‎2.51%
‎0.00%
‎0.00
‎404
‎Evgen
‎2.50%
‎0.56%
‎3.13
‎405
‎Norhayati
‎2.50%
‎0.07%
‎34.17
‎406
‎Nikola
‎2.48%
‎0.07%
‎36.87
‎407
‎Abolfazl
‎2.46%
‎3.97%
‎1.23
‎408
‎wald50
‎2.42%
‎5.85%
‎1.24
‎409
‎Millioner
‎2.41%
‎2.82%
‎1.81
‎410
‎Chmisha
‎2.41%
‎0.00%
‎0.00
‎411
‎DAV
‎2.39%
‎4.56%
‎1.49
‎412
‎trigger
‎2.39%
‎1.05%
‎2.63
‎413
‎ctac
‎2.39%
‎12.13%
‎1.17
‎414
‎mixailov
‎2.38%
‎1.58%
‎2.45
‎415
‎Blin
‎2.35%
‎2.32%
‎1.60
‎416
‎treshwork
‎2.32%
‎6.03%
‎1.35
‎417
‎sa
‎2.29%
‎0.00%
‎0.00
‎418
‎ximic2
‎2.26%
‎16.21%
‎1.11
‎419
‎TEM86
‎2.26%
‎1.50%
‎2.46
‎420
‎Jesica
‎2.26%
‎11.46%
‎1.17
‎421
‎Antonioxxx
‎2.21%
‎0.00%
‎0.00
‎422
‎lit
‎2.20%
‎0.65%
‎2.74
‎423
‎Rezakonarizade
‎2.13%
‎1.35%
‎2.58
‎424
‎trexnaser
‎2.12%
‎0.85%
‎3.37
‎425
‎Richman
‎2.12%
‎2.95%
‎1.68
‎426
‎1176alireza
‎2.11%
‎0.82%
‎2.26
‎427
‎Sghra Shirzad
‎2.11%
‎8.02%
‎1.11
‎428
‎Annet
‎2.07%
‎5.24%
‎1.37
‎429
‎pon60
‎2.07%
‎0.00%
‎0.00
‎430
‎BTfx
‎2.07%
‎1.64%
‎2.25
‎431
‎Fatima
‎2.06%
‎4.05%
‎1.48
‎432
‎A.Izm
‎2.05%
‎10.21%
‎1.12
‎433
‎javohir.uz
‎2.05%
‎0.00%
‎0.00
‎434
‎Seteshe
‎2.05%
‎0.00%
‎0.00
‎435
‎Miha585
‎2.02%
‎1.73%
‎2.13
‎436
‎Thundra
‎2.01%
‎7.40%
‎1.21
‎437
‎Elnaz
‎2.00%
‎11.50%
‎1.15
‎438
‎pashanov_a
‎1.95%
‎11.73%
‎1.05
‎439
‎meysam
‎1.95%
‎0.00%
‎0.00
‎440
‎hkipper
‎1.94%
‎6.75%
‎1.17
‎441
‎partha
‎1.94%
‎7.83%
‎1.16
‎442
‎Mohem
‎1.92%
‎0.28%
‎4.54
‎443
‎Romas
‎1.92%
‎0.75%
‎3.48
‎444
‎Valdis
‎1.92%
‎0.00%
‎0.00
‎445
‎Mr
‎1.88%
‎1.28%
‎2.26
‎446
‎mahmood
‎1.88%
‎2.31%
‎1.44
‎447
‎...k
‎1.87%
‎6.94%
‎1.25
‎448
‎Aldona
‎1.87%
‎0.86%
‎3.11
‎449
‎Nodir_1966
‎1.78%
‎0.15%
‎11.16
‎450
‎groza
‎1.77%
‎7.83%
‎1.20
‎451
‎monax
‎1.75%
‎8.04%
‎1.20
‎452
‎Ankul
‎1.71%
‎9.64%
‎1.16
‎453
‎DHANA
‎1.71%
‎0.33%
‎6.17
‎454
‎Green
‎1.67%
‎9.20%
‎1.16
‎455
‎Saha
‎1.66%
‎6.80%
‎1.19
‎456
‎Gliese
‎1.64%
‎15.73%
‎1.09
‎457
‎kkk
‎1.57%
‎0.14%
‎12.05
‎458
‎R3z
‎1.55%
‎1.15%
‎2.36
‎459
‎Semen
‎1.55%
‎0.88%
‎2.33
‎460
‎bahram6999
‎1.55%
‎15.68%
‎1.08
‎461
‎Kligan
‎1.52%
‎4.07%
‎1.35
‎462
‎volodymyr1786
‎1.47%
‎8.72%
‎1.15
‎463
‎ALIETX2022
‎1.44%
‎0.00%
‎0.00
‎464
‎Billie Jean
‎1.41%
‎12.76%
‎1.10
‎465
‎MOHAMMAD
‎1.41%
‎5.01%
‎1.23
‎466
‎Davod_shekarchy
‎1.40%
‎0.29%
‎5.32
‎467
‎Fadia
‎1.38%
‎6.14%
‎1.21
‎468
‎amininima
‎1.32%
‎6.60%
‎1.17
‎469
‎Lara
‎1.30%
‎1.60%
‎1.66
‎470
‎Reza.66
‎1.24%
‎9.23%
‎1.07
‎471
‎binban
‎1.19%
‎0.62%
‎2.92
‎472
‎reza valeh
‎1.19%
‎1.03%
‎2.15
‎473
‎Solo
‎1.18%
‎1.23%
‎1.83
‎474
‎erfanmsi
‎1.17%
‎0.07%
‎16.69
‎475
‎SURiK
‎1.16%
‎5.05%
‎1.21
‎476
‎Sina
‎1.15%
‎2.69%
‎1.41
‎477
‎rvztrade
‎1.13%
‎0.00%
‎0.00
‎478
‎Lucifer
‎1.12%
‎1.51%
‎1.49
‎479
‎Rom5005
‎1.11%
‎1.59%
‎1.44
‎480
‎alireza
‎1.10%
‎0.00%
‎0.00
‎481
‎Svet
‎1.09%
‎0.69%
‎2.58
‎482
‎omid9
‎1.09%
‎8.96%
‎1.11
‎483
‎Sailor
‎1.08%
‎12.08%
‎1.07
‎484
‎Bazil
‎1.08%
‎0.27%
‎4.26
‎485
‎assa
‎1.06%
‎14.10%
‎1.06
‎486
‎Fxdj
‎1.06%
‎0.59%
‎2.77
‎487
‎meta point
‎1.04%
‎0.59%
‎2.76
‎488
‎PetrG
‎0.98%
‎0.00%
‎0.00
‎489
‎yaseran
‎0.97%
‎7.18%
‎1.10
‎490
‎Ucup
‎0.95%
‎4.12%
‎1.23
‎491
‎aminYS
‎0.95%
‎1.27%
‎1.74
‎492
‎Fedos
‎0.94%
‎1.29%
‎1.39
‎493
‎Mahdi141
‎0.93%
‎1.20%
‎1.45
‎494
‎Zara
‎0.85%
‎11.63%
‎1.06
‎495
‎Royal
‎0.84%
‎4.09%
‎1.20
‎496
‎ashkan
‎0.84%
‎0.00%
‎0.00
‎497
‎rezamaryami1
‎0.83%
‎2.67%
‎1.25
‎498
‎Evening
‎0.82%
‎4.16%
‎1.19
‎499
‎JaLOL9808
‎0.80%
‎0.29%
‎2.24
‎500
‎morad20
‎0.78%
‎1.57%
‎1.33
‎501
‎AREVIK
‎0.76%
‎7.66%
‎1.09
‎502
‎hamid1989
‎0.75%
‎6.66%
‎1.05
‎503
‎kiraspanch
‎0.74%
‎8.19%
‎1.08
‎504
‎AlA 777
‎0.74%
‎1.91%
‎1.21
‎505
‎Nike
‎0.73%
‎7.15%
‎1.04
‎506
‎Leshiy71
‎0.73%
‎0.39%
‎2.86
‎507
‎algen
‎0.72%
‎8.00%
‎1.08
‎508
‎am
‎0.70%
‎0.00%
‎0.00
‎509
‎Mheb
‎0.69%
‎0.00%
‎0.00
‎510
‎andyboy
‎0.67%
‎5.76%
‎1.11
‎511
‎Reza_Fallahizadeh
‎0.67%
‎2.79%
‎1.20
‎512
‎sniper
‎0.66%
‎0.18%
‎2.96
‎513
‎krll555
‎0.66%
‎2.95%
‎1.21
‎514
‎siavash
‎0.63%
‎0.29%
‎3.16
‎515
‎Bahma1858
‎0.59%
‎0.05%
‎13.33
‎516
‎behzad1361
‎0.59%
‎14.00%
‎1.04
‎517
‎Leprickon
‎0.57%
‎0.00%
‎0.00
‎518
‎sadr
‎0.54%
‎1.14%
‎1.47
‎519
‎grey108
‎0.53%
‎1.40%
‎1.37
‎520
‎P.ptrafer
‎0.50%
‎2.06%
‎1.24
‎521
‎ebrahim
‎0.49%
‎0.00%
‎0.00
‎522
‎nor
‎0.49%
‎0.91%
‎1.44
‎523
‎almas
‎0.49%
‎1.27%
‎1.38
‎524
‎Smanh Asdy
‎0.48%
‎0.00%
‎0.00
‎525
‎Sandman
‎0.44%
‎0.00%
‎0.00
‎526
‎ES
‎0.43%
‎10.50%
‎1.03
‎527
‎LEV
‎0.43%
‎5.34%
‎1.07
‎528
‎Maxim
‎0.41%
‎8.00%
‎1.04
‎529
‎Goldman231
‎0.39%
‎0.50%
‎1.41
‎530
‎serov
‎0.39%
‎9.46%
‎1.04
‎531
‎sky bluest
‎0.37%
‎5.75%
‎1.05
‎532
‎M.Mahmoudvand
‎0.36%
‎2.19%
‎1.14
‎533
‎yurii
‎0.36%
‎0.00%
‎0.00
‎534
‎reza.scalper
‎0.35%
‎0.00%
‎0.00
‎535
‎Joker
‎0.35%
‎0.02%
‎18.30
‎536
‎Columbus
‎0.34%
‎3.67%
‎1.06
‎537
‎sergik_b
‎0.33%
‎3.15%
‎1.05
‎538
‎Direct
‎0.33%
‎5.34%
‎1.04
‎539
‎HK
‎0.32%
‎0.73%
‎1.43
‎540
‎Farzadfx
‎0.32%
‎0.00%
‎0.00
‎541
‎Alex_trader
‎0.31%
‎0.00%
‎0.00
‎542
‎EMK
‎0.28%
‎11.32%
‎1.02
‎543
‎sepehr
‎0.28%
‎0.05%
‎6.06
‎544
‎firdavs
‎0.28%
‎7.39%
‎1.01
‎545
‎ADED19
‎0.27%
‎8.28%
‎1.03
‎546
‎xolgi
‎0.27%
‎0.00%
‎0.00
‎547
‎.vfyb
‎0.27%
‎0.00%
‎0.00
‎548
‎cool.forexlady
‎0.26%
‎0.00%
‎0.00
‎549
‎Yan
‎0.25%
‎1.32%
‎1.06
‎550
‎SaeidEx
‎0.25%
‎0.14%
‎2.73
‎551
‎Stalker sugi
‎0.23%
‎0.00%
‎0.00
‎552
‎AnnaDima55
‎0.23%
‎6.72%
‎1.03
‎553
‎nico71
‎0.23%
‎0.33%
‎1.68
‎554
‎Fighter
‎0.22%
‎0.75%
‎1.21
‎555
‎skif1964
‎0.21%
‎3.14%
‎1.04
‎556
‎amirolduz
‎0.19%
‎0.00%
‎0.00
‎557
‎svecha2021
‎0.17%
‎0.00%
‎0.00
‎558
‎rama
‎0.17%
‎0.00%
‎86.40
‎559
‎zaqcde
‎0.17%
‎3.72%
‎1.05
‎560
‎JOVE
‎0.17%
‎13.57%
‎1.01
‎561
‎Dem0n
‎0.16%
‎6.06%
‎1.02
‎562
‎olkav15
‎0.15%
‎2.22%
‎1.05
‎563
‎Hunter
‎0.15%
‎5.52%
‎1.03
‎564
‎mohamad.1374
‎0.13%
‎0.00%
‎0.00
‎565
‎Sadigheh Ahmadi
‎0.12%
‎3.91%
‎1.03
‎566
‎Fairboy
‎0.12%
‎3.04%
‎1.04
‎567
‎Svetlo
‎0.10%
‎1.89%
‎1.05
‎568
‎Shahrbanoo
‎0.10%
‎4.83%
‎1.02
‎569
‎AV
‎0.09%
‎0.45%
‎1.20
‎570
‎moji123
‎0.08%
‎0.00%
‎21.75
‎571
‎Hom
‎0.08%
‎4.67%
‎1.01
‎572
‎Ebi
‎0.05%
‎0.12%
‎1.39
‎573
‎king of king
‎0.04%
‎0.43%
‎1.09
‎574
‎Egor2611
‎0.03%
‎3.85%
‎1.01
‎575
‎hamster
‎0.03%
‎0.00%
‎0.00
‎576
‎Omid02220
‎0.03%
‎0.03%
‎2.15
‎577
‎DODGE
‎0.02%
‎3.83%
‎1.00

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.