واقعیت مجازی

صندوق جوایز

$ 8,760 در سال

هدف – نشان دادن بیشترین بازده
و کمترین افت در حساب‌های آموزشی

رقابت مجازی برای جوایز واقعی

شرکت کنندگان مسابقه می‌توانند بدون هیچ ریسکی، جایزه نقدی دریافت کنند. چون مسابقه واقعیت مجازی برای حساب‌های آموزشی برگزار می‌شود. تنها چیزی که برای پیروزی لازم است – نشان دادن بهترین نتیجه معاملات است!

 • $ 2 190

  صندوق جایزه دوره 45

 • 50 000 alp

  جوایز مکمل

 • 30

  تعداد مقام‌های جایزه دار

 • 2 367

  شرکت کنندگان دوره 1

دوره 1 ادامه دارد 13/01/2020 - 21/03/2020
ثبت نام
2 دوره 06/04/2020 - 20/06/2020
ثبت نام باز است 21/03/2020

رتبه بندی دوره 1 hint

اطلاعات جمع آوری شده در 28/01/2020 22:04. هر یک ساعت یکبار بروز می‌شود.

مقام

search icon

درآمد

(امتیازات)

افت

(امتیازات)

عامل سود

(امتیازات)

مجموع امتیازات

‎1
‎Misanthrope
‎25.87%
(48)
‎0.07%
(48)
‎15.25
(45)
141
500
USD
‎2
+1
‎hungcoi
‎38.49%
(50)
‎1.02%
(40)
‎24.83
(47)
137
400
USD
‎3
-1
‎zanch
‎15.72%
(36)
‎0.00%
(50)
‎0.00
(50)
136
350
USD
‎4
‎fat
‎17.97%
(43)
‎0.76%
(45)
‎9.21
(44)
132
250
USD
‎5
‎Xushvakt
‎19.89%
(45)
‎0.87%
(43)
‎7.82
(43)
131
200
USD
‎6
+1
‎akcelan
‎14.56%
(27)
‎0.27%
(47)
‎28.18
(48)
122
150
USD
‎7
-1
‎Chidi
‎14.63%
(28)
‎0.65%
(46)
‎23.37
(46)
120
100
USD
‎8
‎vadimz
‎17.58%
(42)
‎1.20%
(39)
‎5.99
(38)
119
90
USD
‎9
‎Chelyabinsk-74
‎28.32%
(49)
‎2.82%
(28)
‎5.40
(37)
114
80
USD
‎10
+1
‎Sniper863
‎16.92%
(40)
‎2.49%
(30)
‎6.13
(39)
109
70
USD
‎11
+1
‎Zgazgazga2020
‎15.86%
(37)
‎1.64%
(37)
‎4.57
(35)
109
10000
ALP
‎12
+1
‎Mircea
‎15.05%
(30)
‎1.44%
(38)
‎6.24
(41)
109
7000
ALP
‎13
-3
‎elena
‎12.93%
(11)
‎0.00%
(49)
‎0.00
(49)
109
5000
ALP
‎14
‎SosokNabuh
‎16.63%
(39)
‎2.14%
(31)
‎4.33
(33)
103
3000
ALP
‎15
‎Bumtiki
‎15.11%
(31)
‎0.96%
(41)
‎3.75
(29)
101
2500
ALP
‎16
‎RED1
‎13.30%
(19)
‎1.86%
(34)
‎6.91
(42)
95
2000
ALP
‎17
+2
‎V_Liudok
‎13.22%
(17)
‎0.80%
(44)
‎4.21
(31)
92
2000
ALP
‎18
‎TURKMEN
‎20.89%
(46)
‎5.04%
(15)
‎3.91
(30)
91
2000
ALP
‎19
+1
‎Touzan
‎24.63%
(47)
‎6.06%
(11)
‎4.31
(32)
90
2000
ALP
‎20
+1
‎Clock
‎12.42%
(5)
‎0.88%
(42)
‎6.15
(40)
87
2000
ALP
‎21
+1
‎Tabros
‎15.68%
(35)
‎3.37%
(24)
‎3.39
(25)
84
1500
ALP
‎22
+1
‎MSR
‎18.33%
(44)
‎4.29%
(18)
‎3.04
(21)
83
1500
ALP
‎23
+1
‎ESTEL
‎15.34%
(32)
‎3.99%
(22)
‎3.62
(28)
82
1500
ALP
‎24
+1
‎GregVT
‎14.95%
(29)
‎2.68%
(29)
‎3.20
(23)
81
1500
ALP
‎25
+1
‎viktor11
‎12.98%
(12)
‎2.98%
(26)
‎4.68
(36)
74
1500
ALP
‎26
+1
‎Citrus
‎12.57%
(7)
‎2.04%
(32)
‎4.53
(34)
73
1000
ALP
‎27
+1
‎Bankirig
‎15.55%
(34)
‎4.27%
(19)
‎2.57
(17)
70
1000
ALP
‎28
+1
‎stahastik
‎13.50%
(20)
‎3.71%
(23)
‎3.42
(26)
69
1000
ALP
‎29
+2
‎LAV2020
‎14.08%
(25)
‎4.07%
(20)
‎3.10
(22)
67
1000
ALP
‎30
‎Sunny064
‎13.96%
(23)
‎1.91%
(33)
‎2.13
(11)
67
1000
ALP
‎31
+1
‎GO
‎13.79%
(22)
‎1.77%
(36)
‎2.02
(8)
66
‎-
‎32
+1
‎Grif333
‎14.01%
(24)
‎4.37%
(17)
‎3.21
(24)
65
‎-
‎33
+1
‎proxor
‎16.50%
(38)
‎7.42%
(5)
‎3.01
(20)
63
‎-
‎34
+1
‎xawie
‎12.23%
(1)
‎1.79%
(35)
‎3.51
(27)
63
‎-
‎35
+1
‎Aspen
‎14.39%
(26)
‎5.17%
(14)
‎2.43
(15)
55
‎-
‎36
+1
‎rsakom
‎12.88%
(10)
‎3.11%
(25)
‎2.99
(19)
54
‎-
‎37
+2
‎subbota
‎13.15%
(16)
‎4.07%
(21)
‎2.48
(16)
53
‎-
‎38
‎Trymenfx
‎17.08%
(41)
‎8.88%
(1)
‎2.07
(9)
51
‎-
‎39
+1
‎SLAVA VDV
‎13.01%
(15)
‎5.32%
(12)
‎2.87
(18)
45
‎-
‎40
+1
‎Politruk
‎12.62%
(9)
‎2.97%
(27)
‎1.99
(7)
43
‎-
‎41
+1
‎oubba37
‎15.51%
(33)
‎7.77%
(4)
‎1.72
(3)
40
‎-
‎42
+2
‎Weresk
‎13.65%
(21)
‎7.20%
(6)
‎1.84
(6)
33
‎-
‎43
+2
‎whinny
‎12.98%
(13)
‎6.70%
(8)
‎2.09
(10)
31
‎-
‎44
-1
‎DmNiK
‎12.98%
(14)
‎5.24%
(13)
‎1.49
(1)
28
‎-
‎45
+1
‎svetljaxok
‎12.54%
(6)
‎6.59%
(10)
‎2.18
(12)
28
‎-
‎46
+1
‎Rene hoboi
‎13.23%
(18)
‎6.88%
(7)
‎1.71
(2)
27
‎-
‎47
+1
‎ludka
‎12.33%
(4)
‎6.63%
(9)
‎2.23
(13)
26
‎-
‎48
+1
‎Jangwaris
‎12.30%
(2)
‎4.59%
(16)
‎1.79
(5)
23
‎-
‎49
+2
‎vladbeng
‎12.33%
(3)
‎8.29%
(3)
‎2.25
(14)
20
‎-
‎50
‎vovik
‎12.60%
(8)
‎8.36%
(2)
‎1.75
(4)
14
‎-

مقام

search icon

درآمد

افت

عامل سود

‎1
‎hungcoi
‎38.49%
‎1.02%
‎24.83
‎2
‎Chelyabinsk-74
‎28.32%
‎2.82%
‎5.40
‎3
‎Misanthrope
‎25.87%
‎0.07%
‎15.25
‎4
‎Touzan
‎24.63%
‎6.06%
‎4.31
‎5
‎TURKMEN
‎20.89%
‎5.04%
‎3.91
‎6
‎Xushvakt
‎19.89%
‎0.87%
‎7.82
‎7
‎MSR
‎18.33%
‎4.29%
‎3.04
‎8
‎fat
‎17.97%
‎0.76%
‎9.21
‎9
‎vadimz
‎17.58%
‎1.20%
‎5.99
‎10
‎Trymenfx
‎17.08%
‎8.88%
‎2.07
‎11
‎Sniper863
‎16.92%
‎2.49%
‎6.13
‎12
‎SosokNabuh
‎16.63%
‎2.14%
‎4.33
‎13
‎proxor
‎16.50%
‎7.42%
‎3.01
‎14
‎Zgazgazga2020
‎15.86%
‎1.64%
‎4.57
‎15
‎zanch
‎15.72%
‎0.00%
‎0.00
‎16
‎Tabros
‎15.68%
‎3.37%
‎3.39
‎17
‎Bankirig
‎15.55%
‎4.27%
‎2.57
‎18
‎oubba37
‎15.51%
‎7.77%
‎1.72
‎19
‎ESTEL
‎15.34%
‎3.99%
‎3.62
‎20
‎Bumtiki
‎15.11%
‎0.96%
‎3.75
‎21
‎Mircea
‎15.05%
‎1.44%
‎6.24
‎22
‎GregVT
‎14.95%
‎2.68%
‎3.20
‎23
‎Chidi
‎14.63%
‎0.65%
‎23.37
‎24
‎akcelan
‎14.56%
‎0.27%
‎28.18
‎25
‎Aspen
‎14.39%
‎5.17%
‎2.43
‎26
‎LAV2020
‎14.08%
‎4.07%
‎3.10
‎27
‎Grif333
‎14.01%
‎4.37%
‎3.21
‎28
‎Sunny064
‎13.96%
‎1.91%
‎2.13
‎29
‎GO
‎13.79%
‎1.77%
‎2.02
‎30
‎Weresk
‎13.65%
‎7.20%
‎1.84
‎31
‎stahastik
‎13.50%
‎3.71%
‎3.42
‎32
‎RED1
‎13.30%
‎1.86%
‎6.91
‎33
‎Rene hoboi
‎13.23%
‎6.88%
‎1.71
‎34
‎V_Liudok
‎13.22%
‎0.80%
‎4.21
‎35
‎subbota
‎13.15%
‎4.07%
‎2.48
‎36
‎SLAVA VDV
‎13.01%
‎5.32%
‎2.87
‎37
‎DmNiK
‎12.98%
‎5.24%
‎1.49
‎38
‎whinny
‎12.98%
‎6.70%
‎2.09
‎39
‎viktor11
‎12.98%
‎2.98%
‎4.68
‎40
‎elena
‎12.93%
‎0.00%
‎0.00
‎41
‎rsakom
‎12.88%
‎3.11%
‎2.99
‎42
‎Politruk
‎12.62%
‎2.97%
‎1.99
‎43
‎vovik
‎12.60%
‎8.36%
‎1.75
‎44
‎Citrus
‎12.57%
‎2.04%
‎4.53
‎45
‎svetljaxok
‎12.54%
‎6.59%
‎2.18
‎46
‎Clock
‎12.42%
‎0.88%
‎6.15
‎47
‎ludka
‎12.33%
‎6.63%
‎2.23
‎48
‎vladbeng
‎12.33%
‎8.29%
‎2.25
‎49
‎Jangwaris
‎12.30%
‎4.59%
‎1.79
‎50
‎xawie
‎12.23%
‎1.79%
‎3.51
‎51
‎Vikont
‎12.16%
‎0.40%
‎11.57
‎52
‎Sukhbir indian
‎12.09%
‎5.83%
‎2.02
‎53
‎1982oleg
‎12.04%
‎0.93%
‎9.04
‎54
‎hunter1
‎11.99%
‎3.04%
‎2.22
‎55
‎Sergun
‎11.97%
‎3.29%
‎2.72
‎56
‎BC
‎11.95%
‎2.74%
‎2.39
‎57
‎vit579
‎11.92%
‎0.00%
‎0.00
‎58
‎Splitzz
‎11.84%
‎6.17%
‎2.00
‎59
‎vokatan
‎11.49%
‎3.77%
‎4.05
‎60
‎algen
‎11.45%
‎7.63%
‎2.04
‎61
‎Ivan the fool
‎11.29%
‎6.98%
‎2.24
‎62
‎Persian
‎11.23%
‎10.04%
‎1.64
‎63
‎Madinson
‎11.14%
‎6.21%
‎1.90
‎64
‎mortal1984
‎11.14%
‎1.70%
‎4.89
‎65
‎Nix
‎11.12%
‎1.35%
‎5.06
‎66
‎Leordo
‎11.02%
‎5.04%
‎2.17
‎67
‎ArtisanV
‎11.01%
‎0.72%
‎6.32
‎68
‎Kmmr
‎10.93%
‎2.70%
‎2.47
‎69
‎hkipper
‎10.85%
‎4.47%
‎2.18
‎70
‎VAkostreid
‎10.85%
‎2.78%
‎4.02
‎71
‎Uasya
‎10.85%
‎3.28%
‎2.14
‎72
‎Alex.V
‎10.79%
‎7.23%
‎1.87
‎73
‎aleks--aleks
‎10.77%
‎9.09%
‎1.69
‎74
‎volkav
‎10.52%
‎6.82%
‎1.60
‎75
‎MINGO68
‎10.44%
‎0.58%
‎17.89
‎76
‎WildDikson
‎10.41%
‎1.71%
‎4.09
‎77
‎Deda
‎10.33%
‎5.17%
‎1.64
‎78
‎Mazein15
‎10.24%
‎6.89%
‎1.94
‎79
‎BULBAS
‎10.24%
‎2.17%
‎2.14
‎80
‎basilio
‎10.16%
‎5.24%
‎2.04
‎81
‎kukul3
‎10.11%
‎1.71%
‎4.50
‎82
‎skytrend
‎10.03%
‎3.75%
‎1.67
‎83
‎vasp
‎9.98%
‎2.38%
‎2.50
‎84
‎Vano
‎9.97%
‎5.15%
‎1.90
‎85
‎Paha991
‎9.93%
‎7.00%
‎2.18
‎86
‎APEKS
‎9.92%
‎6.38%
‎1.57
‎87
‎karum65
‎9.87%
‎3.87%
‎1.74
‎88
‎BARSELENA
‎9.84%
‎2.02%
‎3.79
‎89
‎R2D2
‎9.71%
‎0.28%
‎12.95
‎90
‎Clear
‎9.70%
‎2.06%
‎2.75
‎91
‎Keros
‎9.62%
‎8.62%
‎1.57
‎92
‎Chrysalis
‎9.62%
‎3.55%
‎1.72
‎93
‎Igor
‎9.55%
‎4.03%
‎1.81
‎94
‎vladimiracc74
‎9.49%
‎2.01%
‎4.04
‎95
‎market
‎9.39%
‎2.64%
‎3.23
‎96
‎aneg87
‎9.38%
‎3.65%
‎2.74
‎97
‎JEYROS
‎9.30%
‎2.57%
‎2.12
‎98
‎Isamir
‎9.28%
‎1.53%
‎4.62
‎99
‎BRB
‎9.10%
‎4.88%
‎2.48
‎100
‎hosna
‎9.03%
‎8.47%
‎1.30
‎101
‎SAG.RUS
‎8.95%
‎2.14%
‎1.66
‎102
‎Hamiduk666
‎8.91%
‎3.67%
‎2.06
‎103
‎Andrei111
‎8.86%
‎1.80%
‎2.23
‎104
‎erihkon
‎8.85%
‎0.19%
‎15.01
‎105
‎Jk
‎8.85%
‎6.94%
‎1.61
‎106
‎ALcapital
‎8.82%
‎1.81%
‎3.61
‎107
‎TSV1981
‎8.81%
‎0.03%
‎261.34
‎108
‎vasa
‎8.80%
‎6.87%
‎1.84
‎109
‎nti47
‎8.80%
‎0.77%
‎5.53
‎110
‎Andre
‎8.80%
‎4.76%
‎2.42
‎111
‎Trend
‎8.73%
‎1.19%
‎4.53
‎112
‎Anna55
‎8.69%
‎1.07%
‎2.67
‎113
‎Kolins
‎8.68%
‎1.43%
‎6.68
‎114
‎DM
‎8.63%
‎3.02%
‎3.86
‎115
‎Schaslivchik35
‎8.61%
‎6.35%
‎1.38
‎116
‎gorod
‎8.59%
‎0.99%
‎2.74
‎117
‎C-3PO
‎8.58%
‎7.94%
‎1.51
‎118
‎firly
‎8.58%
‎4.34%
‎1.64
‎119
‎Leon
‎8.57%
‎5.35%
‎1.89
‎120
‎alexr70
‎8.54%
‎1.22%
‎2.17
‎121
‎Paketa
‎8.46%
‎4.14%
‎1.56
‎122
‎musa
‎8.42%
‎8.77%
‎1.44
‎123
‎Sold
‎8.39%
‎3.27%
‎2.24
‎124
‎Ovod53
‎8.29%
‎1.88%
‎1.91
‎125
‎K.E.F.
‎8.27%
‎3.54%
‎2.77
‎126
‎BTO
‎8.25%
‎0.60%
‎14.70
‎127
‎Oolong
‎8.22%
‎6.81%
‎1.75
‎128
‎Vovka11
‎8.18%
‎0.93%
‎8.35
‎129
‎kaa
‎8.12%
‎2.04%
‎1.95
‎130
‎Smartpit
‎8.09%
‎12.29%
‎1.43
‎131
‎Buratino
‎8.05%
‎1.78%
‎3.20
‎132
‎a19vr
‎8.04%
‎3.10%
‎1.95
‎133
‎Dem0n
‎8.00%
‎10.63%
‎1.58
‎134
‎nutonton
‎7.91%
‎5.47%
‎2.02
‎135
‎gvi47
‎7.89%
‎4.74%
‎2.09
‎136
‎profor
‎7.84%
‎3.22%
‎2.81
‎137
‎sayna
‎7.79%
‎3.04%
‎2.62
‎138
‎Romantick
‎7.78%
‎6.77%
‎1.71
‎139
‎Bushwooker
‎7.71%
‎0.93%
‎2.96
‎140
‎MVE
‎7.68%
‎10.63%
‎1.48
‎141
‎Vest
‎7.53%
‎1.38%
‎1.93
‎142
‎Avoid
‎7.53%
‎3.40%
‎2.05
‎143
‎dojaleks
‎7.49%
‎7.90%
‎1.50
‎144
‎nadolas
‎7.44%
‎10.77%
‎1.44
‎145
‎SamNN
‎7.42%
‎5.14%
‎1.43
‎146
‎Direct
‎7.40%
‎9.76%
‎1.44
‎147
‎rekrut15
‎7.23%
‎3.80%
‎1.36
‎148
‎retrowill
‎7.17%
‎5.96%
‎1.58
‎149
‎Alexomsk
‎7.08%
‎0.69%
‎10.56
‎150
‎torantino38
‎7.06%
‎2.54%
‎1.99
‎151
‎_lubov_zla_
‎7.05%
‎1.77%
‎3.32
‎152
‎Mentall
‎7.03%
‎7.78%
‎1.50
‎153
‎Fil1984
‎6.93%
‎4.42%
‎2.12
‎154
‎Kuanysh
‎6.90%
‎3.88%
‎1.94
‎155
‎Dluma
‎6.89%
‎4.50%
‎1.93
‎156
‎morphin
‎6.83%
‎1.20%
‎6.47
‎157
‎Vitaf
‎6.80%
‎6.24%
‎1.47
‎158
‎Serg312
‎6.74%
‎2.04%
‎2.21
‎159
‎rad22
‎6.69%
‎0.76%
‎3.56
‎160
‎iadviga948
‎6.66%
‎2.65%
‎2.12
‎161
‎Helix
‎6.66%
‎0.83%
‎3.90
‎162
‎ed3446
‎6.65%
‎2.55%
‎2.22
‎163
‎MR
‎6.61%
‎4.20%
‎1.62
‎164
‎prasary
‎6.56%
‎10.17%
‎1.37
‎165
‎livandos
‎6.51%
‎7.67%
‎1.35
‎166
‎SK4REAL
‎6.51%
‎5.33%
‎1.47
‎167
‎Turik
‎6.46%
‎6.74%
‎1.41
‎168
‎panjiyi
‎6.45%
‎1.68%
‎3.65
‎169
‎Mughal-13
‎6.44%
‎7.22%
‎1.37
‎170
‎ROR
‎6.43%
‎2.12%
‎2.50
‎171
‎Neverhood
‎6.42%
‎0.52%
‎6.99
‎172
‎Avtandil
‎6.36%
‎8.47%
‎1.40
‎173
‎Mayor
‎6.32%
‎4.88%
‎1.45
‎174
‎Shipicinden
‎6.29%
‎0.05%
‎76.91
‎175
‎qiwik2
‎6.26%
‎6.11%
‎1.63
‎176
‎sash
‎6.26%
‎1.74%
‎3.21
‎177
‎SMOKINOT
‎6.26%
‎0.54%
‎4.18
‎178
‎Voron79
‎6.22%
‎1.79%
‎1.86
‎179
‎Bary
‎6.22%
‎8.75%
‎1.49
‎180
‎vladven125
‎6.18%
‎2.95%
‎2.01
‎181
‎tmbl
‎6.17%
‎9.13%
‎1.68
‎182
‎EpicWinner
‎6.15%
‎2.10%
‎2.43
‎183
‎Gray20
‎6.12%
‎2.63%
‎2.30
‎184
‎Nikoteen
‎6.10%
‎2.13%
‎1.68
‎185
‎Motebang Diaho
‎6.08%
‎0.56%
‎7.64
‎186
‎Komicdef
‎6.06%
‎1.59%
‎1.71
‎187
‎Abuazob
‎6.04%
‎0.89%
‎3.01
‎188
‎Sbktrading
‎6.04%
‎6.58%
‎1.46
‎189
‎saga
‎6.02%
‎2.14%
‎1.53
‎190
‎JKFREN
‎6.01%
‎1.95%
‎2.73
‎191
‎rusiko_ok
‎6.00%
‎7.69%
‎1.23
‎192
‎sovoc
‎5.97%
‎1.94%
‎1.68
‎193
‎serek
‎5.97%
‎1.25%
‎4.75
‎194
‎Loko46
‎5.96%
‎0.50%
‎3.57
‎195
‎treenminator
‎5.90%
‎0.49%
‎3.99
‎196
‎Rom_kA
‎5.89%
‎2.70%
‎2.33
‎197
‎vladimervldkuzmin
‎5.85%
‎5.16%
‎1.69
‎198
‎Max86113
‎5.84%
‎4.49%
‎2.14
‎199
‎Toriodor
‎5.81%
‎4.11%
‎1.95
‎200
‎servadko
‎5.80%
‎7.02%
‎1.44
‎201
‎Cheburash
‎5.79%
‎2.80%
‎1.79
‎202
‎Aleksandr 2020
‎5.75%
‎10.14%
‎1.35
‎203
‎Rini
‎5.73%
‎9.62%
‎1.60
‎204
‎---AAA---
‎5.72%
‎2.43%
‎1.53
‎205
‎Gala2020
‎5.66%
‎5.42%
‎1.44
‎206
‎Charlie
‎5.60%
‎4.17%
‎1.90
‎207
‎Altair
‎5.59%
‎6.06%
‎1.35
‎208
‎ehsan55
‎5.55%
‎2.08%
‎1.46
‎209
‎Ozor
‎5.53%
‎4.62%
‎1.45
‎210
‎MuxriddinAbduslomov
‎5.51%
‎4.12%
‎1.51
‎211
‎andrei39
‎5.49%
‎9.26%
‎1.51
‎212
‎t20
‎5.46%
‎1.05%
‎2.96
‎213
‎Graff09reg
‎5.45%
‎5.64%
‎1.45
‎214
‎Konstantin
‎5.45%
‎5.42%
‎1.56
‎215
‎red
‎5.38%
‎3.15%
‎1.50
‎216
‎vleonid2556
‎5.36%
‎9.14%
‎1.51
‎217
‎iCreator
‎5.36%
‎4.07%
‎1.79
‎218
‎dani
‎5.35%
‎4.27%
‎2.18
‎219
‎chelovek
‎5.32%
‎5.32%
‎1.46
‎220
‎Grut
‎5.32%
‎4.31%
‎1.60
‎221
‎lazarev
‎5.30%
‎8.56%
‎1.31
‎222
‎KY
‎5.30%
‎5.98%
‎1.54
‎223
‎shurikbc
‎5.29%
‎5.86%
‎1.40
‎224
‎Vaaar
‎5.21%
‎0.97%
‎2.40
‎225
‎tackser
‎5.20%
‎7.82%
‎1.62
‎226
‎IVAN1104
‎5.20%
‎4.12%
‎1.23
‎227
‎Corry
‎5.18%
‎2.47%
‎1.48
‎228
‎Dima
‎5.17%
‎0.21%
‎11.43
‎229
‎Chs
‎5.16%
‎0.00%
‎0.00
‎230
‎Rouzez
‎5.16%
‎1.72%
‎1.95
‎231
‎Fedul aka
‎5.16%
‎1.78%
‎2.61
‎232
‎MOSKALIAKA
‎5.13%
‎1.65%
‎2.89
‎233
‎gka07
‎5.12%
‎2.59%
‎2.16
‎234
‎Armin
‎5.11%
‎3.62%
‎2.34
‎235
‎MONAH
‎5.10%
‎3.38%
‎1.61
‎236
‎AM
‎5.08%
‎0.68%
‎8.52
‎237
‎Pink_floyd
‎5.03%
‎0.87%
‎2.72
‎238
‎albe
‎5.02%
‎9.08%
‎1.28
‎239
‎Zahar
‎4.86%
‎4.16%
‎1.91
‎240
‎David
‎4.83%
‎5.73%
‎1.38
‎241
‎AmetTongKiat
‎4.83%
‎3.95%
‎1.56
‎242
‎SOLDI
‎4.77%
‎9.32%
‎1.27
‎243
‎Mak
‎4.76%
‎2.78%
‎1.39
‎244
‎igormax2
‎4.73%
‎3.00%
‎1.48
‎245
‎KTO TAM
‎4.69%
‎5.18%
‎1.35
‎246
‎ital
‎4.68%
‎3.59%
‎1.58
‎247
‎Terno
‎4.64%
‎6.06%
‎1.40
‎248
‎Vaycheslav G
‎4.63%
‎2.85%
‎1.61
‎249
‎sal
‎4.62%
‎0.00%
‎8.17
‎250
‎fari
‎4.47%
‎11.07%
‎1.27
‎251
‎gnezdo
‎4.47%
‎4.32%
‎1.35
‎252
‎aleksandr10
‎4.41%
‎7.33%
‎1.31
‎253
‎RT-70
‎4.38%
‎8.75%
‎1.19
‎254
‎Atpildas
‎4.36%
‎1.86%
‎1.75
‎255
‎garry
‎4.30%
‎10.09%
‎1.28
‎256
‎AD
‎4.28%
‎1.13%
‎4.80
‎257
‎Doctor Watson1
‎4.23%
‎5.36%
‎1.72
‎258
‎Kofeman
‎4.21%
‎8.50%
‎1.24
‎259
‎apriori
‎4.19%
‎0.00%
‎0.00
‎260
‎Nakhodatrader
‎4.18%
‎3.62%
‎1.86
‎261
‎Wolf
‎4.18%
‎3.93%
‎1.69
‎262
‎DIViA
‎4.17%
‎2.01%
‎1.60
‎263
‎grib34
‎4.16%
‎0.74%
‎6.60
‎264
‎Ankul
‎4.11%
‎7.11%
‎1.38
‎265
‎Elang
‎4.10%
‎11.20%
‎1.25
‎266
‎renismarke
‎4.10%
‎10.08%
‎1.26
‎267
‎no.13
‎4.09%
‎2.63%
‎1.58
‎268
‎Big_Boss
‎4.08%
‎2.09%
‎1.82
‎269
‎Alt
‎4.05%
‎0.87%
‎3.32
‎270
‎fess
‎4.03%
‎1.03%
‎1.70
‎271
‎PAI
‎4.02%
‎3.78%
‎1.31
‎272
‎tayly
‎4.02%
‎5.22%
‎1.49
‎273
‎NAVIGATOR
‎3.98%
‎0.45%
‎3.87
‎274
‎Sanjit
‎3.97%
‎8.80%
‎1.25
‎275
‎Sas
‎3.97%
‎0.00%
‎0.00
‎276
‎Mercedes
‎3.97%
‎3.32%
‎2.20
‎277
‎adenium
‎3.96%
‎5.92%
‎1.23
‎278
‎HRAMOF
‎3.95%
‎10.51%
‎1.27
‎279
‎Dzhekson
‎3.95%
‎9.23%
‎1.19
‎280
‎Gold
‎3.94%
‎4.36%
‎1.83
‎281
‎mental
‎3.91%
‎5.70%
‎1.32
‎282
‎Oleh_po
‎3.84%
‎0.84%
‎2.22
‎283
‎ORION
‎3.81%
‎5.20%
‎1.37
‎284
‎Sunj
‎3.76%
‎0.38%
‎5.88
‎285
‎MOLOTOK
‎3.73%
‎3.44%
‎1.50
‎286
‎FXLord
‎3.72%
‎7.75%
‎1.40
‎287
‎Megalodon
‎3.69%
‎9.45%
‎1.30
‎288
‎marathon runner
‎3.67%
‎5.95%
‎1.33
‎289
‎makmerdo
‎3.67%
‎0.86%
‎2.13
‎290
‎AB
‎3.65%
‎5.60%
‎1.34
‎291
‎kiT
‎3.65%
‎0.00%
‎0.00
‎292
‎ablo
‎3.63%
‎1.18%
‎2.62
‎293
‎nnn777
‎3.63%
‎6.43%
‎1.24
‎294
‎702OK
‎3.62%
‎0.00%
‎0.00
‎295
‎Danwes
‎3.62%
‎0.75%
‎2.61
‎296
‎Real Trader
‎3.58%
‎5.75%
‎1.41
‎297
‎ruslan2911
‎3.58%
‎2.20%
‎1.79
‎298
‎kmdnc
‎3.56%
‎0.44%
‎8.79
‎299
‎gr.chuyko
‎3.55%
‎4.58%
‎1.42
‎300
‎almat
‎3.55%
‎0.02%
‎158.72
‎301
‎And19750
‎3.55%
‎2.72%
‎1.57
‎302
‎AlexKant
‎3.54%
‎2.52%
‎1.62
‎303
‎Infinite spite
‎3.52%
‎0.12%
‎14.06
‎304
‎BHMN_GM
‎3.52%
‎1.63%
‎1.67
‎305
‎west27
‎3.48%
‎2.06%
‎2.05
‎306
‎Duby1600
‎3.48%
‎7.98%
‎1.20
‎307
‎valeron1121
‎3.46%
‎2.82%
‎1.89
‎308
‎Alexxxaaa
‎3.45%
‎6.84%
‎1.39
‎309
‎Bingo
‎3.42%
‎8.70%
‎1.21
‎310
‎trader74
‎3.40%
‎4.94%
‎1.41
‎311
‎MAGISTR
‎3.39%
‎4.45%
‎1.24
‎312
‎papaklass
‎3.39%
‎0.01%
‎301.73
‎313
‎Aggressor
‎3.39%
‎2.71%
‎1.52
‎314
‎movlad
‎3.38%
‎7.75%
‎1.31
‎315
‎ksen
‎3.38%
‎10.90%
‎1.21
‎316
‎Sergei
‎3.38%
‎0.16%
‎13.17
‎317
‎AyvenGo
‎3.37%
‎1.76%
‎1.41
‎318
‎sergei1981
‎3.35%
‎5.35%
‎1.34
‎319
‎Aziz0992
‎3.35%
‎3.36%
‎1.52
‎320
‎VRI
‎3.34%
‎13.74%
‎1.15
‎321
‎Traktorist
‎3.33%
‎5.77%
‎1.24
‎322
‎jaju
‎3.32%
‎4.57%
‎1.36
‎323
‎Tolik-91
‎3.26%
‎1.23%
‎2.15
‎324
‎NIKITION
‎3.26%
‎3.21%
‎1.31
‎325
‎kobob
‎3.23%
‎0.10%
‎23.31
‎326
‎muravei
‎3.21%
‎1.03%
‎1.94
‎327
‎user
‎3.19%
‎8.65%
‎1.24
‎328
‎KALAVAR
‎3.17%
‎0.08%
‎2.86
‎329
‎kombiz
‎3.16%
‎4.42%
‎1.32
‎330
‎Kipisch
‎3.16%
‎5.09%
‎1.35
‎331
‎jahdre
‎3.15%
‎2.59%
‎1.28
‎332
‎Miha97
‎3.15%
‎6.39%
‎1.26
‎333
‎tulak
‎3.15%
‎0.70%
‎2.02
‎334
‎Kazey
‎3.14%
‎5.02%
‎1.21
‎335
‎rom070377
‎3.12%
‎2.79%
‎1.25
‎336
‎Igor37
‎3.12%
‎0.82%
‎1.69
‎337
‎movichp
‎3.09%
‎2.71%
‎1.59
‎338
‎Joe
‎3.08%
‎7.03%
‎1.36
‎339
‎konstd
‎3.04%
‎0.49%
‎1.98
‎340
‎VVIK
‎3.03%
‎0.00%
‎0.00
‎341
‎fxoracle
‎3.00%
‎6.66%
‎1.21
‎342
‎Igor 7-62
‎2.99%
‎0.71%
‎2.25
‎343
‎97ISTRA
‎2.98%
‎0.87%
‎1.81
‎344
‎olef74
‎2.97%
‎0.00%
‎0.00
‎345
‎Niko 008
‎2.97%
‎4.93%
‎1.28
‎346
‎Slavian
‎2.91%
‎4.46%
‎1.45
‎347
‎Aleksejfil57
‎2.89%
‎2.13%
‎2.33
‎348
‎Ferreous
‎2.89%
‎1.14%
‎3.11
‎349
‎Nikola44
‎2.89%
‎4.06%
‎1.24
‎350
‎mxad
‎2.88%
‎0.81%
‎4.23
‎351
‎Victor858
‎2.86%
‎4.69%
‎1.26
‎352
‎CASPI
‎2.85%
‎2.34%
‎2.09
‎353
‎Tygoi
‎2.84%
‎2.38%
‎2.08
‎354
‎Ivann007
‎2.84%
‎2.42%
‎1.64
‎355
‎pearlexx
‎2.81%
‎8.35%
‎1.15
‎356
‎Pchelomor228
‎2.79%
‎3.29%
‎1.53
‎357
‎Igor2347
‎2.78%
‎0.96%
‎1.93
‎358
‎Boroda
‎2.75%
‎2.98%
‎1.37
‎359
‎Luhuri
‎2.75%
‎0.00%
‎0.00
‎360
‎vadimby
‎2.75%
‎2.59%
‎1.47
‎361
‎busik
‎2.74%
‎0.87%
‎1.98
‎362
‎Orakul
‎2.70%
‎5.16%
‎1.40
‎363
‎merfius
‎2.67%
‎0.35%
‎4.31
‎364
‎hot666
‎2.59%
‎0.24%
‎4.81
‎365
‎WWK
‎2.58%
‎5.80%
‎1.45
‎366
‎Alik
‎2.57%
‎3.63%
‎1.17
‎367
‎oleg33rus1
‎2.56%
‎1.48%
‎2.74
‎368
‎mav56
‎2.55%
‎3.32%
‎1.35
‎369
‎soba4ka666
‎2.55%
‎0.00%
‎0.00
‎370
‎GAlMi
‎2.55%
‎5.91%
‎1.10
‎371
‎Wise
‎2.53%
‎0.04%
‎69.01
‎372
‎avt620
‎2.53%
‎0.62%
‎1.92
‎373
‎nyka
‎2.52%
‎1.39%
‎1.37
‎374
‎vladostanin1997
‎2.51%
‎2.21%
‎1.65
‎375
‎Ristretto
‎2.50%
‎0.86%
‎1.82
‎376
‎velbel
‎2.47%
‎11.78%
‎1.12
‎377
‎Pard
‎2.42%
‎5.63%
‎1.13
‎378
‎berk
‎2.39%
‎1.15%
‎2.92
‎379
‎Zorro
‎2.38%
‎2.39%
‎1.47
‎380
‎GAP
‎2.37%
‎0.10%
‎25.23
‎381
‎karfagen-72
‎2.37%
‎0.00%
‎0.00
‎382
‎stels72
‎2.36%
‎0.39%
‎3.27
‎383
‎Domovoy
‎2.35%
‎0.00%
‎0.00
‎384
‎hop69
‎2.35%
‎1.09%
‎1.61
‎385
‎Lord omid
‎2.35%
‎0.18%
‎13.92
‎386
‎Konni36
‎2.30%
‎1.22%
‎2.81
‎387
‎Mvh8
‎2.29%
‎0.65%
‎1.70
‎388
‎Momentum
‎2.27%
‎0.34%
‎4.35
‎389
‎kag
‎2.26%
‎5.68%
‎1.16
‎390
‎Dimon1983
‎2.26%
‎4.44%
‎1.39
‎391
‎Teh pucuk
‎2.24%
‎11.70%
‎1.15
‎392
‎tuanvu
‎2.21%
‎1.79%
‎1.19
‎393
‎contoso
‎2.20%
‎0.32%
‎7.97
‎394
‎GREATCASH
‎2.20%
‎0.94%
‎1.97
‎395
‎moghazawy
‎2.20%
‎3.82%
‎1.29
‎396
‎ganak
‎2.20%
‎0.00%
‎0.00
‎397
‎Aleksandr9966
‎2.19%
‎6.36%
‎1.16
‎398
‎manuk84
‎2.18%
‎0.13%
‎17.41
‎399
‎GoodKinoHD
‎2.17%
‎5.28%
‎1.25
‎400
‎fxhisom
‎2.17%
‎2.03%
‎1.36
‎401
‎VEACOL
‎2.15%
‎0.96%
‎3.08
‎402
‎parlamenter
‎2.13%
‎1.29%
‎1.66
‎403
‎fatema
‎2.11%
‎1.68%
‎1.21
‎404
‎Volk
‎2.10%
‎5.71%
‎1.25
‎405
‎Small_traider
‎2.09%
‎1.04%
‎2.05
‎406
‎tymor
‎2.09%
‎3.73%
‎1.31
‎407
‎semen2002
‎2.09%
‎2.03%
‎1.48
‎408
‎Martin
‎2.09%
‎7.26%
‎1.18
‎409
‎Hottabych
‎2.05%
‎0.43%
‎3.25
‎410
‎Pavlenkov
‎2.02%
‎0.97%
‎2.46
‎411
‎djon
‎2.00%
‎0.16%
‎7.38
‎412
‎Young Trader
‎1.99%
‎5.73%
‎1.21
‎413
‎Yauda
‎1.96%
‎13.42%
‎1.10
‎414
‎Vasillika
‎1.95%
‎8.29%
‎1.14
‎415
‎Mina
‎1.95%
‎0.23%
‎9.48
‎416
‎gexujusi
‎1.94%
‎0.34%
‎6.73
‎417
‎Andrii
‎1.93%
‎2.88%
‎1.53
‎418
‎KOHKYPC
‎1.92%
‎0.71%
‎3.72
‎419
‎tarek
‎1.92%
‎1.68%
‎1.19
‎420
‎NikShel
‎1.92%
‎1.78%
‎1.23
‎421
‎MANSUR
‎1.91%
‎3.70%
‎1.35
‎422
‎VaVlad
‎1.91%
‎6.19%
‎1.24
‎423
‎NESOMIRAN
‎1.91%
‎2.53%
‎1.34
‎424
‎Zil7
‎1.91%
‎2.66%
‎1.17
‎425
‎Sharjeel
‎1.91%
‎6.48%
‎1.29
‎426
‎Luidmila777
‎1.89%
‎0.00%
‎0.00
‎427
‎Small Quro
‎1.87%
‎2.52%
‎1.49
‎428
‎OldFellow
‎1.87%
‎0.80%
‎1.81
‎429
‎Mike Gezin
‎1.85%
‎1.27%
‎2.12
‎430
‎Alan
‎1.81%
‎3.20%
‎1.54
‎431
‎pooriya
‎1.76%
‎3.52%
‎1.27
‎432
‎vlad35
‎1.74%
‎7.78%
‎1.14
‎433
‎MAX777
‎1.74%
‎2.83%
‎1.33
‎434
‎Straikel
‎1.73%
‎3.74%
‎1.15
‎435
‎suran82
‎1.73%
‎1.41%
‎1.53
‎436
‎dirjoz
‎1.73%
‎7.33%
‎1.23
‎437
‎Gans
‎1.73%
‎0.50%
‎2.27
‎438
‎mml
‎1.71%
‎0.99%
‎1.88
‎439
‎VN-RT
‎1.71%
‎1.89%
‎1.27
‎440
‎Farhatozersk
‎1.68%
‎6.63%
‎1.19
‎441
‎serg88
‎1.68%
‎2.75%
‎1.40
‎442
‎avididis
‎1.66%
‎0.60%
‎1.86
‎443
‎barbar1an
‎1.64%
‎0.41%
‎3.54
‎444
‎Amjad
‎1.63%
‎6.75%
‎1.24
‎445
‎Barin1
‎1.61%
‎0.11%
‎16.18
‎446
‎Modulino
‎1.60%
‎2.30%
‎1.58
‎447
‎Oleg28
‎1.60%
‎1.50%
‎1.86
‎448
‎traderbeone
‎1.56%
‎0.80%
‎2.89
‎449
‎makello
‎1.55%
‎5.21%
‎1.20
‎450
‎san1955
‎1.54%
‎4.21%
‎1.35
‎451
‎starik
‎1.53%
‎3.41%
‎1.18
‎452
‎Funtic
‎1.53%
‎9.17%
‎1.08
‎453
‎shahram99
‎1.53%
‎4.04%
‎1.16
‎454
‎Artem221
‎1.53%
‎2.19%
‎1.49
‎455
‎AFERIST 2222
‎1.53%
‎7.36%
‎1.08
‎456
‎Castro
‎1.51%
‎0.26%
‎4.04
‎457
‎BKD17
‎1.50%
‎0.00%
‎0.00
‎458
‎yurcon
‎1.48%
‎0.00%
‎0.00
‎459
‎Archer
‎1.47%
‎0.01%
‎76.09
‎460
‎Greg
‎1.46%
‎1.65%
‎1.44
‎461
‎capitan
‎1.44%
‎6.91%
‎1.11
‎462
‎But
‎1.44%
‎6.66%
‎1.08
‎463
‎alexgar115
‎1.43%
‎5.24%
‎1.05
‎464
‎pulalex
‎1.42%
‎15.31%
‎1.04
‎465
‎Dench14
‎1.42%
‎0.39%
‎3.38
‎466
‎ATPfx
‎1.39%
‎1.70%
‎1.29
‎467
‎X_61
‎1.39%
‎1.46%
‎1.44
‎468
‎victor vs
‎1.38%
‎10.51%
‎1.09
‎469
‎Pallada
‎1.38%
‎0.21%
‎6.70
‎470
‎MedvedT
‎1.38%
‎2.67%
‎1.32
‎471
‎Oleg
‎1.35%
‎2.91%
‎1.20
‎472
‎New
‎1.34%
‎0.13%
‎4.82
‎473
‎RaisingPips
‎1.34%
‎0.41%
‎2.21
‎474
‎masoud
‎1.34%
‎0.09%
‎15.55
‎475
‎BOB
‎1.34%
‎4.13%
‎1.19
‎476
‎KuO
‎1.33%
‎0.00%
‎0.00
‎477
‎Nsikak
‎1.32%
‎1.30%
‎1.51
‎478
‎909pips
‎1.32%
‎0.74%
‎2.72
‎479
‎Pavel 111
‎1.32%
‎2.34%
‎1.14
‎480
‎dronik
‎1.32%
‎4.11%
‎1.15
‎481
‎Al82eX
‎1.31%
‎0.95%
‎2.38
‎482
‎djmax1552
‎1.31%
‎7.82%
‎1.11
‎483
‎Kiaya
‎1.30%
‎0.09%
‎16.17
‎484
‎nemets
‎1.28%
‎0.35%
‎2.59
‎485
‎Ksandr1982
‎1.28%
‎0.08%
‎16.02
‎486
‎Andoff
‎1.28%
‎0.91%
‎2.40
‎487
‎seth albert
‎1.28%
‎3.30%
‎1.39
‎488
‎pak-andrey
‎1.27%
‎1.25%
‎1.43
‎489
‎esaul
‎1.27%
‎4.11%
‎1.22
‎490
‎Kiro
‎1.27%
‎0.94%
‎1.23
‎491
‎Vodyanoi
‎1.26%
‎9.58%
‎1.08
‎492
‎zhirgal
‎1.25%
‎4.92%
‎1.14
‎493
‎mechtatel
‎1.25%
‎1.41%
‎1.40
‎494
‎surok
‎1.25%
‎9.61%
‎1.10
‎495
‎PCHELKA
‎1.24%
‎5.78%
‎1.18
‎496
‎Shaman
‎1.23%
‎1.06%
‎1.37
‎497
‎MajidLPJZ
‎1.22%
‎0.46%
‎2.04
‎498
‎September11
‎1.20%
‎7.79%
‎1.12
‎499
‎VavilonE3
‎1.20%
‎7.02%
‎1.07
‎500
‎ralf
‎1.19%
‎1.54%
‎1.31
‎501
‎T
‎1.19%
‎5.88%
‎1.08
‎502
‎Dickp5
‎1.19%
‎6.29%
‎1.10
‎503
‎Red Dragon
‎1.18%
‎0.00%
‎0.00
‎504
‎aleshka79
‎1.17%
‎4.08%
‎1.13
‎505
‎tatarin
‎1.15%
‎1.65%
‎1.41
‎506
‎Sokol
‎1.14%
‎7.16%
‎1.13
‎507
‎Sdv122
‎1.12%
‎2.58%
‎1.13
‎508
‎Profstor
‎1.12%
‎2.04%
‎1.13
‎509
‎stas
‎1.11%
‎4.11%
‎1.13
‎510
‎Dagot
‎1.10%
‎2.33%
‎1.39
‎511
‎kolap777
‎1.09%
‎5.40%
‎1.05
‎512
‎grilek1990
‎1.09%
‎0.00%
‎0.00
‎513
‎barham
‎1.07%
‎0.08%
‎7.94
‎514
‎Gh
‎1.07%
‎5.39%
‎1.19
‎515
‎AMIN_TORK
‎1.07%
‎8.08%
‎1.06
‎516
‎iviehdi
‎1.05%
‎1.01%
‎1.30
‎517
‎IvanVM
‎1.05%
‎1.32%
‎1.42
‎518
‎ghalakoti
‎1.03%
‎0.29%
‎4.47
‎519
‎Hmmmm
‎1.01%
‎1.27%
‎1.17
‎520
‎SLONIKS
‎1.01%
‎14.31%
‎1.07
‎521
‎cpalord
‎0.99%
‎0.00%
‎0.00
‎522
‎The King
‎0.98%
‎3.74%
‎1.09
‎523
‎Susanti
‎0.98%
‎2.05%
‎1.16
‎524
‎temika_1
‎0.98%
‎0.00%
‎0.00
‎525
‎Spider Man
‎0.95%
‎1.16%
‎1.26
‎526
‎Amazon
‎0.95%
‎2.10%
‎1.14
‎527
‎Timic
‎0.95%
‎2.76%
‎1.20
‎528
‎i_am_a_Billionaire
‎0.94%
‎0.50%
‎1.76
‎529
‎ASS
‎0.94%
‎3.45%
‎1.13
‎530
‎Ehrlich Mann
‎0.94%
‎11.92%
‎1.03
‎531
‎LEONARD
‎0.93%
‎2.68%
‎1.16
‎532
‎Aleksa
‎0.93%
‎0.00%
‎0.00
‎533
‎sergej77772008
‎0.92%
‎3.62%
‎1.17
‎534
‎Oz1
‎0.92%
‎0.27%
‎3.52
‎535
‎DashaZ
‎0.91%
‎0.90%
‎2.00
‎536
‎Gerasim45
‎0.90%
‎3.53%
‎1.15
‎537
‎root
‎0.90%
‎4.58%
‎1.08
‎538
‎DenSim
‎0.89%
‎1.20%
‎1.13
‎539
‎spinner
‎0.89%
‎0.54%
‎1.60
‎540
‎nda
‎0.88%
‎0.50%
‎1.16
‎541
‎INGooZ
‎0.87%
‎4.70%
‎1.09
‎542
‎MAMOHT
‎0.86%
‎0.00%
‎0.00
‎543
‎V P
‎0.86%
‎2.93%
‎1.20
‎544
‎Duddits
‎0.83%
‎2.67%
‎1.15
‎545
‎real
‎0.83%
‎0.00%
‎0.00
‎546
‎VOHEN
‎0.82%
‎0.71%
‎1.57
‎547
‎avan24
‎0.82%
‎10.28%
‎1.05
‎548
‎Cthsq
‎0.81%
‎1.36%
‎1.05
‎549
‎ka
‎0.81%
‎0.11%
‎5.25
‎550
‎Eagle
‎0.81%
‎6.00%
‎1.05
‎551
‎Sehr
‎0.81%
‎3.22%
‎1.12
‎552
‎hermes99
‎0.80%
‎2.52%
‎1.15
‎553
‎genmax
‎0.77%
‎2.59%
‎1.24
‎554
‎x
‎0.77%
‎3.27%
‎1.12
‎555
‎DmitriiL2020
‎0.77%
‎3.48%
‎1.10
‎556
‎AlekSandr
‎0.76%
‎1.28%
‎1.19
‎557
‎Bugulma
‎0.75%
‎5.47%
‎1.07
‎558
‎ZZZash
‎0.75%
‎0.00%
‎0.00
‎559
‎Lower
‎0.74%
‎1.23%
‎1.23
‎560
‎YuriTS
‎0.73%
‎2.86%
‎1.22
‎561
‎Andrey
‎0.73%
‎0.48%
‎1.39
‎562
‎Gemini_2033
‎0.72%
‎4.74%
‎1.08
‎563
‎serg21
‎0.71%
‎0.55%
‎1.29
‎564
‎alex38
‎0.70%
‎0.68%
‎1.40
‎565
‎juanilloooo
‎0.68%
‎3.13%
‎1.10
‎566
‎snp
‎0.67%
‎2.41%
‎1.08
‎567
‎VanekZorin
‎0.66%
‎0.15%
‎2.47
‎568
‎Salam
‎0.65%
‎7.73%
‎1.08
‎569
‎Melissa
‎0.65%
‎11.37%
‎1.04
‎570
‎Egor2611
‎0.65%
‎2.29%
‎1.13
‎571
‎hancock74
‎0.64%
‎0.01%
‎49.71
‎572
‎catchme
‎0.64%
‎5.04%
‎1.05
‎573
‎neha
‎0.63%
‎0.97%
‎1.63
‎574
‎MAP
‎0.63%
‎2.57%
‎1.19
‎575
‎nia123
‎0.63%
‎3.78%
‎1.08
‎576
‎Nadezhda75
‎0.62%
‎7.91%
‎1.05
‎577
‎Dankruzty
‎0.61%
‎1.07%
‎1.15
‎578
‎Merry Aleks
‎0.61%
‎2.11%
‎1.07
‎579
‎Alparitur1
‎0.61%
‎1.63%
‎1.11
‎580
‎TIMELESS2020
‎0.61%
‎7.08%
‎1.05
‎581
‎sualmi
‎0.60%
‎4.84%
‎1.07
‎582
‎Mauschen
‎0.59%
‎0.50%
‎1.45
‎583
‎veni
‎0.59%
‎2.95%
‎1.07
‎584
‎Xestrelax
‎0.59%
‎1.16%
‎1.51
‎585
‎Gescha82
‎0.58%
‎0.81%
‎1.30
‎586
‎GAZ
‎0.58%
‎6.31%
‎1.05
‎587
‎Alimajhool
‎0.56%
‎0.15%
‎4.62
‎588
‎Don67
‎0.56%
‎0.00%
‎0.00
‎589
‎Lan 61
‎0.56%
‎0.00%
‎0.00
‎590
‎pomazok
‎0.55%
‎1.23%
‎1.44
‎591
‎yahyab7
‎0.54%
‎12.82%
‎1.03
‎592
‎DOlechka
‎0.54%
‎1.24%
‎1.24
‎593
‎Samir20
‎0.54%
‎7.61%
‎1.04
‎594
‎Eduard_Lapshakov
‎0.53%
‎0.74%
‎1.42
‎595
‎joker
‎0.53%
‎2.04%
‎1.13
‎596
‎smiroy
‎0.53%
‎6.85%
‎1.03
‎597
‎Leyla
‎0.53%
‎3.75%
‎1.07
‎598
‎Semen
‎0.52%
‎2.87%
‎1.07
‎599
‎Alekseyrich
‎0.52%
‎0.62%
‎1.43
‎600
‎NAM
‎0.52%
‎0.00%
‎0.00
‎601
‎Duende
‎0.51%
‎1.93%
‎1.15
‎602
‎nazar777
‎0.51%
‎5.83%
‎1.06
‎603
‎anri
‎0.51%
‎0.29%
‎2.01
‎604
‎Maevik
‎0.51%
‎0.61%
‎1.16
‎605
‎Sergeant
‎0.50%
‎1.56%
‎1.23
‎606
‎Latif
‎0.49%
‎2.18%
‎1.22
‎607
‎DORIAN
‎0.49%
‎5.87%
‎1.07
‎608
‎Best_trader021
‎0.49%
‎0.12%
‎4.90
‎609
‎VIRUSPP
‎0.49%
‎0.22%
‎1.50
‎610
‎LOR
‎0.48%
‎1.68%