بهترین حساب‌های PAMM

در ماه دسامبر حجم سرمایه گذاری در سرویس PAMM برابر شد با 12.3 میلیون دلار و همچنین 881 حساب PAMM عمومی افتتاح شده است. کدام مدیر در ماه بیش از 164.49% درآمد کسب کرده است؟ کدام حساب PAMM محبوبترین بوده و 1072 سرمایه گذار جذب کرده است؟ سپرده تحت مدیریت کدام مدیر به بیش از 1 میلیون دلار رسیده است؟ پاسخ به این سوالات و موارد مهم دیگر ماه در مقاله بررسی بهترین حساب های PAMM ماه دسامبر.

حساب‌های PAMM

روشی ارزیابی شده برای سرمایه گذاری با بازده نامحدود.

انتخاب حساب PAMM
بازده:
3.43 %
طی یکماه
350.41 %
طی تمام مدت زمان کار حساب
تحت مدیریت:
119,224.72 USD
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری

هنگام انتشار این مقاله حساب PAMM در صدر جدول رتبه بندی قرار داشت. میزان ریسک استراتژی مدیر حساب متوسط می‌باشد. مدت زمان کار حساب دو سال و سه ماه می‌باشد. بازده کنونی آن در حال حاضر در سطح 460% قرار دارد و نتیجه معاملات در آن برابر است با 000 60 USD. کارمز مدیر حساب 30% می‌باشد و 8 رول اور آن  برای برداشت وجوه باز است. در ماه دسامبر 1072  سرمایه گذار در این حساب PAMM سرمایه گذاری کرده‌اند. یکی از ویژگی‌های خاص این حساب باز بودن ابزار معاملاتی این حساب است که نشان دهنده شفافیت استراتژی مدیر آن است و همچنین همه سرمایه گذاران می‌توانند در شرایط همکاری حساب با پارامترهای اصلی معاملات مدیر آشنا شوند. بازده بالقوه حساب در 14 جولای 2019 در سطح 673.5% پیش بینی شده است. این حساب برای سرمایه گذاری با ریسک متوسط و بالا مناسب می‌باشد.

هنگام انتشار این مقاله حساب PAMM در صدر جدول رتبه بندی قرار داشت. میزان ریسک استراتژی مدیر حساب متوسط می‌باشد. مدت زمان کار حساب دو سال و سه ماه می‌باشد. بازده کنونی آن در حال حاضر در سطح 460% قرار دارد و نتیجه معاملات در آن برابر است با 000 60 USD. کارمز مدیر حساب 30% می‌باشد و 8 رول اور آن  برای برداشت وجوه باز است. در ماه دسامبر 1072  سرمایه گذار در این حساب PAMM سرمایه گذاری کرده‌اند. یکی از ویژگی‌های خاص این حساب باز بودن ابزار معاملاتی این حساب است که نشان دهنده شفافیت استراتژی مدیر آن است و همچنین همه سرمایه گذاران می‌توانند در شرایط همکاری حساب با پارامترهای اصلی معاملات مدیر آشنا شوند. بازده بالقوه حساب در 14 جولای 2019 در سطح 673.5% پیش بینی شده است. این حساب برای سرمایه گذاری با ریسک متوسط و بالا مناسب می‌باشد.

بازده:
-2.55 %
طی یکماه
1,171.67 %
طی تمام مدت زمان کار حساب
تحت مدیریت:
56,071.31 USD
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری

مدت زمان کار حساب 2 سال و سه ماه می‌باشد. میزان بازده کنونی حساب بیش از 180 2% می‌باشد. استراتژی مدیر از ریسک بالایی برخوردار است. در تمام مدت فعالیت خود مدیر مبلغی برابر با 000 40 USD برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورده است. سرمایه تحت مدیریت او بیش از 000 160 USD بوده و تعداد سرمایه گذاران حساب 700 نفر می‌باشد. کارمزد مدیر برابر است با 30% و 8 رول اول حساب برای برداشت وجوه باز می‌باشد. کار موفق مدیر در پنج حساب دیگر نیز نشان دهنده میزان تخصص مدیر می‌باشد. در شرایط همکاری حساب، مدیر استراتژی معاملاتی خود را به طور مفصل توصیف کرده است. بازده بالقوه پیش بینی شده برای این حساب در تاریخ 14 جولای 2018 برابر است با 975.6 3%. در ماه دسامبر 626 سرمایه گذار جدید به این حساب ملحق شدند.  برای سرمایه گذاری و سبدهای سرمایه گذاری با ریسک بالا مناسب می باشد.

مدت زمان کار حساب 2 سال و سه ماه می‌باشد. میزان بازده کنونی حساب بیش از 180 2% می‌باشد. استراتژی مدیر از ریسک بالایی برخوردار است. در تمام مدت فعالیت خود مدیر مبلغی برابر با 000 40 USD برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورده است. سرمایه تحت مدیریت او بیش از 000 160 USD بوده و تعداد سرمایه گذاران حساب 700 نفر می‌باشد. کارمزد مدیر برابر است با 30% و 8 رول اول حساب برای برداشت وجوه باز می‌باشد. کار موفق مدیر در پنج حساب دیگر نیز نشان دهنده میزان تخصص مدیر می‌باشد. در شرایط همکاری حساب، مدیر استراتژی معاملاتی خود را به طور مفصل توصیف کرده است. بازده بالقوه پیش بینی شده برای این حساب در تاریخ 14 جولای 2018 برابر است با 975.6 3%. در ماه دسامبر 626 سرمایه گذار جدید به این حساب ملحق شدند.  برای سرمایه گذاری و سبدهای سرمایه گذاری با ریسک بالا مناسب می باشد.

بازده:
-19.6 %
طی یکماه
11,545.44 %
طی تمام مدت زمان کار حساب
تحت مدیریت:
298,517.69 USD
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری

مدت زمان کار حساب 1 سال و 5 ماه و میزان بازده کنونی حساب 400 9% می‌باشد. میزان سرمایه مدیر در حساب برابر است با 000 10 USD و او هنگام انجام معامله این مبلغ را مانند موجودی سرمایه گذاران زیر ریسک می‌برد. موجودی سرمایه گذاری شده در این حساب بیش از یک میلیون دلار می‌باشد و این نشان دهنده میزان اعتماد سرمایه گذاران به مدیر این حساب است. با اینکه ریسک استراتژی معاملات مدیر بالا است، او توانسته است نتیجه‌ای بالاتر از 000 670 USD نشان دهد. لازم به ذکر است که این حساب فقط یک رول اور باز برای برداشت وجوه دارد و کارمزد مدیر چند مرحله‌ای می‌باشد از 40% تا 50%. در ماه دسامبر 569 سرمایه گذار جدید در این حساب سرمایه گذاری کردند. بازده بالقوه برای این حساب در تاریخ 14 آوریل سال 2019 در سطح 000 20% پیش بینی شده است. برای سرمایه گذاران و سبدهای سرمایه گذاری با ریسک بالا مناسب می‌باشد.

مدت زمان کار حساب 1 سال و 5 ماه و میزان بازده کنونی حساب 400 9% می‌باشد. میزان سرمایه مدیر در حساب برابر است با 000 10 USD و او هنگام انجام معامله این مبلغ را مانند موجودی سرمایه گذاران زیر ریسک می‌برد. موجودی سرمایه گذاری شده در این حساب بیش از یک میلیون دلار می‌باشد و این نشان دهنده میزان اعتماد سرمایه گذاران به مدیر این حساب است. با اینکه ریسک استراتژی معاملات مدیر بالا است، او توانسته است نتیجه‌ای بالاتر از 000 670 USD نشان دهد. لازم به ذکر است که این حساب فقط یک رول اور باز برای برداشت وجوه دارد و کارمزد مدیر چند مرحله‌ای می‌باشد از 40% تا 50%. در ماه دسامبر 569 سرمایه گذار جدید در این حساب سرمایه گذاری کردند. بازده بالقوه برای این حساب در تاریخ 14 آوریل سال 2019 در سطح 000 20% پیش بینی شده است. برای سرمایه گذاران و سبدهای سرمایه گذاری با ریسک بالا مناسب می‌باشد.

بازده:
-35.83 %
طی یکماه
-69.23 %
طی تمام مدت زمان کار حساب
تحت مدیریت:
449.45 USD
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری

ارز پایه این حساب PAMM دلار می‌باشد و استراتژی آن از ریسک بالایی برخوردار است. تقریبا در 8 ماه مدیر این حساب بازدهی بیش از 100 1% نشان داده و نتیجه‌ای برابر با 000 13 USD برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورده است. شرایط همکاری در این حساب چند مرحله ای است از 32% تا 49%.  و یک رول اور باز برای برداشت وجوه در 20:00 ЕЕТ دارد. مبلغ تحت مدیریت این حساب تقریبا 000 30 USD می باشد و تعداد سرمایه گذاران آن به 60 نفر رسیده است. باید توجه داشت که در بخش معاملات مانیتورینگ حساب، حداکثر میزان بازده روزانه (25.49%) بالاتر از حداکثر افت روزانه (17.84%) آن می‌باشد. میزان افت کلی حساب در زمان انتشار این مقاله 9% بود. با این حال عامل بازیابی حساب (بالاتر از 3 واحد) نیز بالا می‌باشد. این شاخص‌ها نشان دهنده ثبات استراتژی معاملاتی مدیر می‌باشد. بازده ماهانه حساب در ماه دسامبر 164.49% شده است. برای سرمایه گذاری با حداکثر میزان ریسک مناسب می‌باشد.

ارز پایه این حساب PAMM دلار می‌باشد و استراتژی آن از ریسک بالایی برخوردار است. تقریبا در 8 ماه مدیر این حساب بازدهی بیش از 100 1% نشان داده و نتیجه‌ای برابر با 000 13 USD برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورده است. شرایط همکاری در این حساب چند مرحله ای است از 32% تا 49%.  و یک رول اور باز برای برداشت وجوه در 20:00 ЕЕТ دارد. مبلغ تحت مدیریت این حساب تقریبا 000 30 USD می باشد و تعداد سرمایه گذاران آن به 60 نفر رسیده است. باید توجه داشت که در بخش معاملات مانیتورینگ حساب، حداکثر میزان بازده روزانه (25.49%) بالاتر از حداکثر افت روزانه (17.84%) آن می‌باشد. میزان افت کلی حساب در زمان انتشار این مقاله 9% بود. با این حال عامل بازیابی حساب (بالاتر از 3 واحد) نیز بالا می‌باشد. این شاخص‌ها نشان دهنده ثبات استراتژی معاملاتی مدیر می‌باشد. بازده ماهانه حساب در ماه دسامبر 164.49% شده است. برای سرمایه گذاری با حداکثر میزان ریسک مناسب می‌باشد.

بازده:
-98.81 %
طی یکماه
-95.87 %
طی تمام مدت زمان کار حساب
تحت مدیریت:
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری

مدت زمان کار حساب بیش از 11 ماه و میزان بازده کنونی حساب 860% می باشد. کارمزد مدیر این حساب 35% می باشد  و تمام رول اورهای آن باز می‌باشد و سرمایه گذار می‌تواند در هر زمانی به غیر از رول اور در 00:00 EET در این حساب سرمایه گذاری کرده و یا سرمایه خود را برداشت کنند. مدیر سه حساب عمومی دیگر را با موفقیت مدیریت می کند. باید توجه داشت که پارامترهای وارد شده در بخش پروانه حساب، چندین بار حفظ نشده‌اند. میزان بازده بالقوه برای این حساب در تاریخ 14 آوریل 2019 در سطح 575 1% پیش بینی شده است. میزان بازده حساب در ماه دسامبر برابر بود با 107.7%. برای سرمایه گذاری و سبدهای سرمایه گذاری با ریسک بالا مناسب است.

مدت زمان کار حساب بیش از 11 ماه و میزان بازده کنونی حساب 860% می باشد. کارمزد مدیر این حساب 35% می باشد  و تمام رول اورهای آن باز می‌باشد و سرمایه گذار می‌تواند در هر زمانی به غیر از رول اور در 00:00 EET در این حساب سرمایه گذاری کرده و یا سرمایه خود را برداشت کنند. مدیر سه حساب عمومی دیگر را با موفقیت مدیریت می کند. باید توجه داشت که پارامترهای وارد شده در بخش پروانه حساب، چندین بار حفظ نشده‌اند. میزان بازده بالقوه برای این حساب در تاریخ 14 آوریل 2019 در سطح 575 1% پیش بینی شده است. میزان بازده حساب در ماه دسامبر برابر بود با 107.7%. برای سرمایه گذاری و سبدهای سرمایه گذاری با ریسک بالا مناسب است.

بازده:
-99.63 %
طی یکماه
-99.62 %
طی تمام مدت زمان کار حساب
تحت مدیریت:
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری

در ماه دسامبر مدیر این حساب بازدهی برابر با 98.5% نشان داد، با این حال با آغاز ماه ژانویه، حساب در افت 7% می‌باشد و مدیر سعی دارد این افت را جبران کند. مدت زمان کار حساب 9 ماه است. بازده کنونی حساب بیش از 50% می‌باشد. پیشنهاد همکاری سه مرحله‌ای از 30% تا 50%، امکان سرمایه گذاری با شرایط بهینه را فراهم می‌سازد. لازم به ذکر است که تمام رول اورهای حساب برای برداشت وجوه باز می‌باشند بغیر از رول اور در 00:00 EET. میزان بازده بالقوه این حساب در تاریخ 14 آورین در سطح 48.66% پیش بینی شده است. برای سرمایه گذاری و سبدهای سرمایه گذاری با ریسک بالا مناسب است.

در ماه دسامبر مدیر این حساب بازدهی برابر با 98.5% نشان داد، با این حال با آغاز ماه ژانویه، حساب در افت 7% می‌باشد و مدیر سعی دارد این افت را جبران کند. مدت زمان کار حساب 9 ماه است. بازده کنونی حساب بیش از 50% می‌باشد. پیشنهاد همکاری سه مرحله‌ای از 30% تا 50%، امکان سرمایه گذاری با شرایط بهینه را فراهم می‌سازد. لازم به ذکر است که تمام رول اورهای حساب برای برداشت وجوه باز می‌باشند بغیر از رول اور در 00:00 EET. میزان بازده بالقوه این حساب در تاریخ 14 آورین در سطح 48.66% پیش بینی شده است. برای سرمایه گذاری و سبدهای سرمایه گذاری با ریسک بالا مناسب است.