حساب PAMM

Gold basket

۰٫9%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  2 EUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 EUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 EUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲۳ روز

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.