حساب PAMM

REVIVAL USD

۷۴٫8%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -21,985 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  1,500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۶ ماه

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.