حساب PAMM

Non-Farm

2.5%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  3,880 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  150,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  یک ماه

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.