حساب PAMM

CHIEF

۱۰٫1%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -128,669 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ سال

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.