آلپاری 19 ساله شد!

شرایط معامله

نرخ معامله از EUR 1 / USD 1 و زمان انجام عملیات از 30 ثانیه در سطح Payout تا 100% Payout معامله‌گران می‌توانند با بیشترین سودمندی ممکن معامله کنند.

حسابارز حسابحداقل سپردهPayoutابزارزمان انجام عملیات1مبلغ هر قرارداد

alpari.fix-contracts

USD, EUR0 EUR / USDتا 100%جفت ارزی — 17
فلزات گرانبها — 2
CFD سهام — 3
CFD شاخص ها — 3
СFD کالا — 1
از 30 ثانیه تا 24 ساعتاز 1 تا 5,000 ‏USD / EUR

مشخصات قرارداد

دارایی اساسی را برای معامله با قراردادهای ثابت در پلتفرم Fix-ContractsTrader انتخاب کنید - یکی از ابزار را انتخاب کنید. میزان Payout به دارایی اساسی منتخب شما بستگی دارد. معاملات از ساعت 00:06 دوشنبه (ЕЕТ) تا 23:59 (ЕЕТ) جمعه انجام می شوند. در تجارت خود از بررسی بازارهای ارز که کارشناسان آلپاری در اختیار شما می گذارند استفاده کنید.

ِCall/Put

دارایی پایهمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY40-80‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
سهام Apple40-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
سهام Facebook40-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
سهام Google40-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
شاخص‌های S&P 50040-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
شاخص‌های FTSE 10040-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
شاخص‌های Nikkei 22540-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
نفت Brent40-75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 575‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 10075‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 500075‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Touch

دارایی پایهمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Range

دارایی پایهمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Spread

دارایی پایهمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY50-90‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

توضیحات:

  1. برای استراتژی Spread طی زمان اجرای طرح تشویقی شرایط مخصوصی برای میزان Payout اعمال می‌شود. با اطلاعات بیشتر می توانید در صفحه مخصوص به طرح تشویقی آشنا شوید.

Turbo

دارایی پایهمیزان Payoutضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
USD / EUR USD / EUR
EURUSD75‏%0‏%205005,000
GBPUSD75‏%0‏%205005,000
USDCHF75‏%0‏%205005,000
USDJPY75‏%0‏%205005,000
EURJPY75‏%0‏%205005,000
GBPJPY75‏%0‏%205005,000
USDCAD75‏%0‏%205005,000
AUDUSD75‏%0‏%205005,000

توجه!

  • Payout یا سود بالقوه Fix-Contracts — درصدی از مبلغ سرمایه گذاری است که درصورت درست بودن پیش بینی معامله‌گر به او پرداخت می‌شود . مبلغ این وجه ثابت نیست و بستگی به شرایط بازار دارد. در بازار thin و fast شرایط معاملات ممکن است تغییر کنند. بعضی از استراتژی ها و یا تایم فرم ها ممکن است در دسترس نباشند.
  • اگر حجم معاملات معامله گر طی 7 روز به EUR 30 000 / USD 30,000 برسد، به حساب alpari.fix-contracts او وضعیت PRO تعلق می گیرد و درآمد او از هر معامله برای 3% افزایش می‌یابد. اما درآمد به صورت کل نمی‌تواند بیش از 100% باشد.
  • حداکثر تعداد معاملات یک معامله گر - 20 معامله می‌باشد. اما این تعداد با توجه به شرایط بازار می‌تواند تغییر کند.
  • ابزار INDFX 5 ،INDFX 100 ،INDFX 5,000 هم در روزهای کاری و هم در روزهای تعطیل شبانه روزی 24/7 در دسترس می‌باشند.
  • وضعیت PRO برای 7 روز فعال می‌باشد.
بازگشت به بالای صفحه