چگونه ترکیب سبد PAMM را تغییر داد؟

برای تغییر ترکیب سبد لازم است:

  • وارد کابین شخصی شد؛
  • به بخش حساب های من - سبدهای PAMM من مراجعه کرد؛
  • بخش ترکیب سبدهای PAMM مراجعه کرد.

برای اضافه کردن حساب سبدهای PAMM جدید به ترکیب سبد، دکمه "اضافه نمودن حساب PAMM" را کلیک کنید.

لطفا توجه داشته باشید که برای اضافه نمودن حساب PAMM و سرمایه گذاری در آن باید موجودی آزاد در اختیار داشت.

برای حذف حساب PAMM از سبد PAMM لازم است:

  • در ترکیب سبد حساب سرملیه گذاری مربوط به حساب PAMM که میخواهید حذف کنید پپیدا کنید.
  • دکمه "براشت" و سپس "بداشت تمام موجودی و انحلال حساب " را کلیک کنید.

موجودی این حساب سرمایه گذاری به موجودی آزاد سبد انتقال داده خواهد شد.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.