Special Drawing Rights

Special Drawing Rights

حقوق ویژه برای وام موجودی مصنوعی تشکیل داده شده برای محاسبه پرداخت‌ها می‌باشد. این موجودی فقط برای ثبت پرداخت‌ها در حساب بانکی استفاده می‌شود و کاربر دیگری ندارد. فقط در داخل صندوق بین المللی برای افزایش رزرو، عملیات‌های وامی، کنترل تعادل پرداخت‌ها و پوشش کمبود آن در کشورهای عضو صندوق بین المللی پول، استفاده می‌شود. نرخ این موجودی با توجه به نرخ 4 ارز پایه محاسبه می‌شود.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.