Pool Hopping

Pool Hopping

مانند سیستمی اتوبوس‌های گردشگردی در شهرهای بزرگ جهان، که توریست می‌توان در هر نقطه مسیر گردشگری از اتوبوس پیاده شده و سپس سوار اتوبوس دیگری شده و به مسیر ادامه دهد. Miners می‌توانند با استفاده از نرم افزار مخصوص می‌توانند بین pool های مختلف به قصد دریافت کارمزد بیشتر به ازای ضبط عملیات برای بلوک های کوتاهتر جا به جا شوند. بیشتر Miners از این نرم افزار استفاده می‌کنند، چون کنترل همزمان چند pool بسیار دشوار می‌باشد.

اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.