Federal Reserve System

Federal Reserve System

سازمانی است که 12 بانک‌های رزرو فدرال امریکا در آن جمع شده‌اند، آنالوگ بانک مرکزی می‌باشد. مرکز مدیریت FED در واشنگتن مقرر می‌باشد. کار هلدینگ‌ها و بانک‌هایی که عضو سازمان هستند و همچنین بانک‌های خارجی که در امریکا فعالیت دارند را کنترل می‌کنند، از وظایف دیگر این سازمان کنترل عملیات‌های پرداختی بین المللی که در تمام بانک‌های امریکا می‌باشد و همچنین سیاست‌های پولی وامی را تنظیم می کند.
اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.