Alligator

Alligator

Alligator – اندکاتور تکنیکانی می باشد که توسط معامله گر مشهوری به نام بیل ویلیامز بر اساس چند سیستم و استراتژی موفق طراحی شده است. سه میانگین متحرک هموار با تایم فرم‌های مختلف ترکیبی از قیمت‌های متوسط تشکیل می‌دهند.

این اندکاتور به دلیل مشابه بودن با بدنه تمساح این نام را دریافت کرده است. با توجه به این نکته، اندکاتور به دسته‌های بدن تمساح دندانهای تمساح و لب‌ تمساح دسته بندی شده است. تغییرات آنها به معامله‌گران معامله‌گران کمک خواهد کرد، دینامیک تغییرات نرخ را تشخیص داده و تصمیم مناسب بگیرند. اندکاتور تمساح در مراحل آماده شدن برای ورود به بازار، تشخیص روند بازار و تنظیم سفارشات در حال انتظار Stop Loss مفید می‌باشد.

اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.